{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

S

SLÉVÁRENSTVÍ č. 1– 2 / 2016

Í V 15 ST 20 N D E C ÁR V LÉ

3 – 4 / 2016 | o d l i t k y z e s l i t i n n e ž e l e z n ý c h ko v ů | c a s t i n g s from non-ferrous metals

1–2/2016 Tajemství v novém roce bude jistě mnoho, jedno jsme pro Vás již odhalili Vyřešili jsme kvalitu povrchu penetračním nátěrem Durosol 9125 W20 Hodně štěstí i v roce 2016

16,10% 33,70% 11,40% Výr.nákl. Energie Režie Mzdy

25,30%

mat+nástr

Zprávy Svazu sléváren České republiky

ISTOLy 13,6%

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

11,40% Žíh.pec e 75,1%

Výr.nákl.

Obr. 2. Fig. 2.

Režie

Ostatní +otop 11,3%

Mzdy

13,50%

Obr. 1. Fig. 1.

News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Energie

Pracovní pomůcky – uložení před a po zavedení metody 5S Working aids—storage before and after the introduction of the 5S method

Pět pilířů – 5S [3] Five pillars—5S [3]

Obr. 1.

14%

mat+nástr

25,30%

Obr. 2.

Poměrné rozložení výdajů v IEG (údaj z r. 2013)

I v e t a Va s ko v á / G a b r i e l Ku n h a l m i

Josef Hlavinka

75%

2015: Rok průmyslu a technického vzdělávání v ČR

11%

Rozložení spotřeby elektřiny dle hlavních spotřebičů (údaj z r. 2013)

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

75% ISTOLy 13,6%

Žíh.pec e 75,1%

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p ub li c

Ostatní +otop 11,3%

Uložení výrobků před a po zavedení metody 5S Storage of products before and after the introduction of the 5S method

Obr. 4. Fig. 4.

Předpis na údržbu strojů a pracoviště The regulation on maintenance of machines and the workplace

Obr. 3 a 4.

11%

G i e s s e re i ve r b an d d e r Ts ch e chis ch e n R e p u b lik

Žíhací komorové a tavicí indukční pece používané ve slévárně IEG, s. r. o.

350

160 140 160

350

140 120

300

300

120

100

250

250

200

100

80

200

150

80

60 60

Obr. 6. Fig. 6.

Katalog vad Catalogue of defects

40

40

150

Prod tis. kg Prod tis. kg

50

50 kWh/prodaný kWh/prodaný kgx10kgx10

00

0

0

2004 2005 2008 2008 2009 2004Odl.Odl. 2005 tis. kg kg200620062007 2007 tis.

Obr. 5.

100

100

kWh/odlitý kgx10

kWh/odlitý kgx10

20

20

2010 2009

2011 2010

2012 2011

2013 2012 20142013 2015 2014

2015

Využití elektrické energie, část 1, porovnání: prodej kg / odlito kg / spotřeba kWh

Ceny na trhu s přesnými odlitky

50

Obr. 5. Fig. 5.

Pracovní a kontrolní předpis The working and control prescription

Obr. 7. Fig. 7.

50

45

Formy plýtvání [5] Forms of wasting [5]

45

40

40 35

Tržby na 1 kWh

35 30

Výdaj Kč žíh.p. Tržby na 1 kWh na 1 kg prod.odlitku

25 30

Výdaj Kč žíh.p. Cena Kč/1 kWh(x10)

na 1 kg prod.odlitku

20 25

Cena Kč/1 kWh(x10)

15

20

10

Obr. 8. Fig. 8.

14

Tok materiálu výrobou voskových modelů před novým uspořádáním The flow of material through the production of wax patterns before the new layout

Obr. 9. Fig. 9.

15

Tok materiálu výrobou voskových modelů – nové uspořádání The flow of material through the production of wax patterns—a new layout

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

14

10 6. Obr.

48

2012

2013

2014

půlr. 2015

Využití elektrické energie, část 2, porovnání tržby vs. 2012 na 1 kg2013 2014 u žíhacích půlr. 2015 výdaje prodaného odlitku pecí

Obr. 7.

Cenové odstupňování odlitků z kovů na bázi železa, dle druhů materiálu

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ún o r 2016 . 1–2

48

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

Obr. 3. Fig. 3.

Z PRAXE

14%

Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e vare n.c z

Více než 400 akcí se uskutečnilo v Roce průmyslu a technického vzdělávání, který se svými partnery vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR). Ke kampani se přihlásil a aktivně se do ní zapojil i Svaz sléváren ČR, který v průběhu roku organizoval exkurze žáků na veletrhy (Z-Messe, GIFA, MSV a další) či návštěvy významných průmyslových podniků v ČR (mj. Škoda (obr. 1 a 2), JE Dukovany) a v zahraničí (BMW, obr. 3). Svým stánkem a doprovodnými aktivitami ve společné expozici SPČR se společně prezentoval pod názvem Průmyslo-

Z historie

vý ostrov v rámci podzimního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Rok průmyslu a technického vzdělávání se zaměřil na širokou veřejnost a na změnu vnímání průmyslu. SPČR se svými partnerskými firmami z Moravskoslezského kraje a ve spolupráci se Světem techniky v Dolních Vítkovicích uspořádal 1. května Den s průmyslem v Ostravě, který přilákal na 12 tisíc návštěvníků. Zaštítil Dny techniky Kopřivnice (20 tisíc návštěvníků) či Vědecký jarmark v Praze-Dejvicích (16 tisíc návštěvníků), Jarmark řemesel a služeb, Den techniky a řemesel a další velké akce. SPČR a jeho členové podpořili čtyři desítky exkurzí žáků základních a středních škol i návštěvy vysokoškoláků na odborných veletrzích. Výrazněji než v minulých letech podpořili šest desítek dnů otevřených dveří ve firmách a školách.

From the history

Slovenská železná cesta spája miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov doc . Ing. Iveta Vasková, PhD. dekanka Hutníckej fakulty TUKE

doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc. Združenie Slovenská železná cesta

Miesto vymenúvania ďalších príkladov budeme citovať slová Prof. Fathi Habashiho z Laval University Quebec, významného a svetoznámeho odborníka v histórii baníctva a hutníctva, ktorý povedal: „nikde na svete som nevidel toľko významných objektov a pamiatok z histórie baníctva a hutníctva ako na Slovensku.“ Žiaľ, túto históriu pozná len pár bežných ľudí na Slovensku a málo ju využívame pre posilnenie národného povedomia a pre cestovný ruch. Preto sú aktivity Slovenskej železnej cesty veľmi dôležité a je potrebné túto činnosť podporovať a rozvíjať. Okrem existujúcich členov – samosprávy obcí a miest, múzeí a individuálnych členov (zoznam je uvedený na stránke www.zeleznacesta.sk) – by bolo potrebné rozšíriť členstvo a činnosť na oblasť Pohronia, kde pôsobili železiarske podniky vo vlastníctve Coburgovcov – Hronec, Pohorelská Maša, Valkovňa, Kremnica a ďalšie. Prínosom k rozvoju by mohla byť aj efektívnejšia spolupráca s cestovnými kanceláriami baníckymi a hutníckymi spoločnosťami, pomohla by aj komunikácia a spolupráca VÚC krajov, kadiaľ vedú trasy železnej cesty.

Náš technologický náskok patří všem našim partnerům

Na Slovensku pôsobí už niekoľko rokov občianske združenie Slovenská železná cesta, ktorého členom je aj Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej ciele a pôsobenie sú v súlade s Rezolúciou Rady Európy o kultúrnych cestách a spočívajú v podpore cestovného ruchu po miestach bývalého baníctva a hutníctva, ochrane kultúrneho dedičstva a propagácii širokej verejnosti. Územie Slovenska malo bohatú a významnú históriu v ťažbe a výrobe kovov vďaka mnohým náleziskám rúd viacerých kovov. Pre ilustráciu toho možno uviesť z mnohých iba dva príklady: 1. V istom období 16. storočia jedna tretina celoeurópskej produkcie striebra a jedna štvrtina celoeurópskej produkcie zlata pochádzala z Banskej Štiavnice a jej okolia. 2. V Banskej Štiavnici bola v r. 1762 založená slávna Banská akadémia – ako prvá na celom svete školská inštitúcia technického smeru univerzitného charakteru.

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Pec v Sirku – Červeňanoch

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V yso č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries (A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

62

Obr. 1 a 2.

Obr. 3.

Slovensko je členom medzinárodného združenia Stredoeurópska železná cesta (MEES), ktorá združuje všetky stredourópske štáty a je jednou z 28 kultúrnych ciest Európy. Napriek problémom a ťažkostiam pri realizácii cieľov, Slovenská železná cesta organizovala alebo sa podieľala na organizácii niekoľkých významných akcií, napr. Andrássyho deň v Rožňave, Medzinárodná konferencia v Košiciach v r. 2006, relácie v Rádiu Regina v STV a 15. stretnutie európskych banských a hutníckych miest v r. 2013. Účinnou a vhodnou sa ukazuje aj spolupráca so Združením banských miest Slovenska a Slovenskou banskou cestou. Veríme, že združenie Slovenská železná cesta si získa ďalších sympatizantov a bude dobrým sprievodcom tradíciami hutníctva a baníctva na Slovensku.

Studenti GJS Přerov na exkurzi ve společnosti Škoda Auto

Exkurze studentů SPŠ Česká Lípa v automobilce BMW

76

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ún o r 2016 . 1–2

62

Štefánska Huta v Kluknave

Slevarenzki-2015.indd 1

Vady odlitků

16,10% 33,70%

Z HISTORIE

13,50%

P. Chy t k a R oz b o r v ý s l e d k ů p o z a v e d e n í o p a t ř e n í ke z v ý š e n í e fe k t i v i t y v e s l é v á r n ě p ř e s n é h o l i t í I EG , s . r. o., J i h l a v a

Zdar Boh

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

76

14.12.2015 15:28:47

12.12.15 11:12

Slev 11-12_2015 HACZ.indd 1

D U DA , J . – K A F K A , V.

Zkušenosti s nákladovým modelem v ocelárně ve VÍTKOVICE STEEL, a. s.

45

S Z M EK , V.

Zkušenosti s řízením ekonomické efektivnosti výroby ve Slévárnách Třinec, a. s.

45

R OJ Í ČEK , V. a ko l.

Zvyšování ekonomické efektivnosti výroby odlitků ve slévárně Beskyd, spol. s r. o., Frýdlant nad Ostravicí

47

CH Y T K A , P.

Rozbor výsledků po zavedení opatření ke zvýšení efektivity ve slévárně přesného lití IEG, s. r. o., Jihlava, z pohledu využití elektrické energie

Ediční plán Slévárenství 2016 + CD 2015

50

B R Á Z DA , Z . – DAV I D, M .

Pozitivní zkušenosti slévárny JMA Hodonín v dosahování příznivých ekonomických parametrů

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Německo

52

CI L EČEK , J .

Může česká slévárna dlouhodobě prosperovat?

54

S EM B D N ER , M .

Jsou odlišnosti mezi českou a zahraniční slévárnou?

in ze r c e

44

OBÁLKA Cover Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín SwissCentrum software, s. r. o., Prostějov

INZERCE Advertisements 20

ALUCAST, s. r. o., Tupesy

ROZHOVORY NA DANÉ TÉMA | Interviews on given topic

56

S I N AY, J .

Přístupy státu k podnikatelským jednotkám

58

J U Ř Í ČEK , P.

Přístupy státu k podnikatelským jednotkám

MAGMA GMBH, Pardubice

59

KO CI A N , J .

Informační nákladový systém „made by UXA“

39

Zdeňka Kaňová, Křenovice

FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies

60

Dotace z fondů EU pro podniky v oblasti slévárenství (Eurovision, a. s., Brno)

61

IT pomocník pro dokonalé odlitky (SwissCentrum software, s. r. o., Prostějov)

RUBRIKY | Sections

62

Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Zprávy Svazu modeláren České republiky | News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic

66

Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society

68

Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association

69

Vysoké školy informují | Information from universities

70

Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals

73

Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals

74

Umělecké odlitky | Art castings

75

Blahopřejeme | Congratulations

76

Z historie | From the history

EDIČNÍ PLÁN SLÉVÁRENSTVÍ NA ROK 2016, CD 2015

Editorial plan of the foundry periodical Slévárenství for 2016, CD 2015

65

1 60 4

BÜHLER AG, Švýcarsko Eurovision, a. s., Brno

BRNO 3.–7. 10. 2016

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport