{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

V. R o j í č e k Z v y š o v á n í e ko n o m i c ké e fe k t i v n o s t i v ý r o b y o d l i t k ů v e s l é v á r n ě B e s k y d , s p o l. s r. o., F r ý d l a nt n a d O s t r a v i c í

Z PRAXE

Po s t u p v ý r o by Litina se taví v nízkofrekvenčních elektrických indukčních pecích hmotnosti 6 000 kg. Kelímky jsou kyselé (siderit + 0,6 % kyseliny borité od firmy EKW Rakousko), zhotovené technologií na vytavitelnou šablonu. Z důvodu specifického způsobu tavení na EIP nelze stanovit životnost kelímku počtem zhotovených taveb. Životnost kelímku je hodnocena množstvím vytaveného kovu, které koresponduje s hmotností cca 1 000 t litiny (cca 4 týdny). Odlitky jsou vyráběny na automatické formovací a odlévací lince Disamatic (DISA Dánsko) s výkonem cca 350 forem za hodinu (kapacita tavírny nestačí zásobovat linku tekutým kovem). Formování je bezrámové s vertikální dělicí rovinou. Součástí automatické linky je indukčně vyhřívané udržovací předpecí (výduska na bázi Al2O3) pro hmotnost tekutého kovu cca 3 000 kg a průběžný tryskač. Odlévání je zajišťováno tlakem vzduchového polštáře působícího na hladinu taveniny v udržovacím předpecí. Jednotná bentonitová formovací směs je vyráběna v mísiči MKY 1000. K přípravě formovací směsi se nepoužívá lesklý uhlík. Jsou přijímány jen takové zakázky, které nevyžadují instalaci jader do formy. Jedná se tedy pouze o bezjádrovou produkci odlitků. K tryskání odlitků jsou k dispozici na cídírně komorové tryskače (1×), bubnové tryskače (2×) a stolové tryskače (2×). Po aplikaci tryskání jsou odlitky dále opracovávány na bruskách. Na základě požadavku některých zahraničních odběratelů odlitků jsou ve slévárně nově nainstalovány dvě komorové žíhací pece. K výrobě forem jsou k dispozici kovové modely zhotovené v externí kooperaci. Interní malá modelárna slouží pouze k opravě modelů. M e t a l u r g i e t ave n í l i t i ny n a o d l i t k y Odlitky vyrobené z LLG jsou nejčastěji zhotovovány v jakosti dle ČSN 422410, 422415, 422420 a méně často i 422425. V případě odlitků z LKG se jedná zejména o jakosti ČSN 422305 a 422306. Již od doby privatizace slévárny (1993) se ve slévárně vyrábí pouze syntetická litina (LLG i LKG), tedy s úplnou absencí surového železa ve vsázce. Pro výrobu některých náročných odlitků se do vsázky přidává karbid křemíku. Stabilizace perlitické struktury v základní kovové hmotě se dosahuje mikrolegováním litiny antimonem. Vsázka je zaváděna do EIP sázecím košem. Teplota taveniny je měřena pouze optickým pyrometrem, protože vysoká intenzita míchání taveniny v nízkofrekvenční EIP umožňuje dokonalé obnažení hladiny. Kvantometrické stanovení chemické analýzy vzorků litiny se provádí na zařízení SPECTROMAXX LMX 06. Metalografický rozbor se provádí optickým mikroskopem přímo ze vzorku odebraného z části odlitku. Metalurgie tavení litiny s lupínkovým grafitem Pro výrobu LLG v EIP je většinou vsázka tvořena následovně: ocelový odpad (pakety), ocelový šrot (upravený), litinový vrat, (zlomková litina – občas), železné piliny z třískového obrábění, nauhličovalo. Po provedené korekci chemického složení, dosažení odpichové teploty taveniny, stažení strusky a získání informace od dispečera z automatické licí linky DISA, že má z předpecí odlito cca 50 % hmotnosti kapacity předpecí (přibližně 1 500 kg),

46

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

provede se odpich do bubnové pánve. Během odpichu se vylije do pánve pouze cca 1 500 kg litiny, tedy množství, které doplní množství taveniny v předpecí linky. Pánev s litinou je transportována k automatické lince DISA, kde je tavenina přelita do udržovacího předpecí. Poté následuje vlastní odlévání odlitků na lince, kterému průběžně předchází grafitizační očkování pomocí FeSi (75 %), zaváděným do litiny plněným profilem (9 mm) v odlévací vaně. Takto je tavenina dostatečně grafitizačně zaočkována vždy těsně před vstupem do formy a nedochází tak k nepříznivému odeznívání očkujícího účinku. Vzorky litiny pro kvantometrické stanovení chemické analýzy se odebírají z EIP před odpichem a vzorek pro konečnou zkoušku se odebírá z litiny v udržovací peci na lince DISA. Po odpichu je tavenina v EIP (v peci zůstalo cca 4 500 kg) opět doplněna novou vsázkou (hmotnosti cca 1 500 kg) na plný obsah pece a následuje znovu proces tavení. Tento způsob doplňování taveniny v EIP novou pevnou vsázkou příznivě působí na obohacení taveniny novými krystalizačními zárodky. Metalurgie tavení litiny s kuličkovým grafitem Pro výrobu LKG je vsázka tvořena zpravidla následovně: ocelový odpad (pakety), ocelový šrot (upravený), vrat z LKG i LLG, nauhličovalo. Po provedené korekci chemického složení litiny, dosažení odpichové teploty taveniny a stažení strusky se provede odpich do bubnové pánve (cca 1 000 kg). Bubnová pánev s litinou je distribuována na pracoviště mimopecní úpravy taveniny k modifikačnímu zpracování. Toto se provádí injektáží Mg plněným profilem (9 mm) do taveniny v pánvi opatřené víkem za pomoci podavače plněného drátu. Současně s modifikací litiny se provádí 1. stupeň grafitizačního očkování pomocí FeSi (75 %, 3–10 mm). Po mimopecní úpravě taveniny je pánev transportována na odlévací linku. Odlévání forem se provádí na lince DISA ručním litím z cca 70 kg licí pánve, do které se napustí LKG z bubnové pánve. Před každým nalitím litiny do licí pánvičky se předem nahodí na její dno očkovadlo (FeSi 75 %, 1–3 mm) k realizaci 2. stupně grafitizačního očkování. Také v případě výroby LKG se po odpichu tavby z EIP do bubnové pánve (cca 1 000 kg) následně provádí dosazení vsázky do plného kelímku. Tavenina se tak opět obohatí o nové krystalizační zárodky. H l av n í i n ova č n í o p a t ř e n í ke z v ý š e n í e ko n o m i c ké e f e k t i v n o s t i v ý r o by o d l i t k ů ve s l évá r n ě Oblast vsázkového hospodářství Ke konci minulého tisíciletí došlo k výraznému nárůstu cen kovonosné vsázky, zejména hutné vsázky (kolejnice, kontislitky aj.). Aby bylo možno do EIP prosazovat tenkostěnnou a levnější vsázku, bylo zapotřebí opatřit zařízení, jimiž lze tyto levnější vsázkové suroviny, obtížně použitelné k efektivnímu tavení v EIP, vhodně upravovat. Jsou to zejména následující: – nainstalovaný paketovací lis umožňuje zpracovávat i velmi tenký ocelový odpad, zcela nevhodný pro tavení v EIP (trafoplechy, dynamoplechy s tloušťkou pod 1 mm), pokud je zhutněn do paket (balíky o velikosti 400 × 350 × 450 mm); – plazmová dělička umožňuje snadno rozřezávat masivnější kusy vsázky, které by se nevešly do sázecího koše, resp. kelímku EIP, na menší kusovost vhodnou do vsázky; – nainstalované hydraulické nůžky rovněž umožňují modifikovat vsázku na potřebnou velikost.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport