{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 45

N á k l a d o v ý m o d e l v t a v í r n ě s p o l e č n o s t i M E T S O, a . s ., P ř e r o v

P. M e r t a

Nákladový model v tavírně společnosti METSO, a. s., Přerov

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

43

Z PRAXE

mického, kdy je možno v průběhu tavby vidět, jaké jsou náklady na konkrétní přidané suroviny, nebo jak stoupají náklady na energii v případě prodlužování doby tavby atd. Na konci tavby se zobrazí celkové náklady tavby i s odchylkami od standardu u každé ze sledovaných hodnot. Program má pro naši firmu ještě další výhodu. Společnost je od roku 2008 součástí nadnárodní společnosti METSO, kde ve všech jejích pobočkách funguje podnikový informační sysIng. Pavel Merta, Ph.D. tém SAP. Od roku 2011 jej používáme i my. Tento systém je METSO, a. s., Přerov ale nastavený tak, že neumožňuje přímé připojení externích databází či jiných systémů. Navíc sytém SAP vyžaduje jen některé informace o proběhlé tavbě (číslo tavby, datum, doba lití, množství a druh spotřebované suroviny, hmotnost vsázky a tekutého kovu). Tyto informace se proto generují z našeho Historie sledování nákladů na tavbu má v naší společnosti programu tavební deník a operátor je pak ručně vkládá do dlouholetou tradici a i samotný nákladový model prošel určisystému SAP. tým vývojem. Kompletní informace o proběhlých tavbách jsou tak uchovaData se získávala převážně z ručně vyplněných protokolů né a zpracovávané právě jen v programu tavební deník. Z něj o tavbě. Údaje z protokolů se ručně přepisovaly do podnikové můžeme čerpat údaje např. o chemickém složení tavby, včetsíťové databáze a od roku 1988 jsou elektronicky archivovány. ně všech tavbových průběžných zkoušek, údaje o naměřených Průběžně se vyhodnocovaly náklady jednotlivých taveb i jejich teplotách, o spotřebě elektrické energie, kyslíku i zemního nákladové odchylky od standardu. Samotné hodnocení však plynu. Jsou známy časové údaje o etapách tavby i o tom, kdo probíhalo na ranní směně, až po zpracování ručně vypisovaa jak se pracovně na tavbě podílel. Údaje o spotřebovaných ných protokolů o tavbě. Posuzovaly se tavby uplynulého prasurovinách jsou sledovány jak v hmotnostních či množstevních covního dne. Tento systém měl jednu nevýhodu. Taviči znali jednotkách [kg, ks], tak i z hlediska nákladových jednotek [Kč], ekonomické a technické výsledky své práce – tavby – nejdříve včetně nákladových odchylek od standardu. až následující pracovní den. Obr. 1 představuje jednu z obrazovek nákladové analýzy Nyní je na každé tavicí peci umístěn počítač a taviči sami poprávě proběhlé tavby. V prvním sloupci jsou sledované položstupně vkládají údaje o probíhající tavbě do programu nazvaky, ve druhém a třetím skutečná spotřeba dané položky jak ného tavební deník. Sledování a řízení tavby je již čistě v [kg], tak i ve finančním vyjádření [Kč]. Ve čtvrtém a pátém elektronické a dříve používané papírové protokoly o tavbě, sloupci je pak zobrazen standard daného materiálu, opět v [kg] které se ručně vypisovaly a následně nahrávaly do systému, se a [Kč]. Poslední sloupec pak ukazuje nákladový rozdíl [Kč]. již běžně nepoužívají. Tato obrazovka se taviči zobrazí vždy po ukončení tavby, ale Výhoda tohoto systému je zřejmá. Obsluha pece přímo sledumůže se na ni přepnout i kdykoliv v průběhu aktuální tavby je průběh tavby nejen z hlediska vývoje chemického složení, a tavič si také může prohlížet i tavby proběhlé již dříve. spotřeby elektrické energie a surovin, ale i z pohledu ekonoNa začátku měsíce se pak obvykle provádí komplexní ekonomický rozbor uplynulého období, kdy se posuzují nákladové i technologické ukazatele celé tavírny, dle typu tavicích agregátů i po jednotlivých tavičích. Provádí se analýza bilance vsázky a vyhodnocují se i další významné ukazatele. Výsledky jsou pak zveřejněny na tabulích přímo na pracovišti tavírny a promítají se i do mzdového ohodnocení jednotlivých tavičů. I s pomocí tohoto systému se v naší společnosti daří dosáhnout průměrné úspory za vsázkové suroviny ve výši cca 300 000 Kč za měsíc. Podobně je tomu i např. u vyzdívkových materiálů, kde dlouhodobá průměrná měsíční úspora přesahuje hodnotu cca 200 000 Kč. Dalším, zajisté rovněž důležitým přínosem systému je i zvýšení informovanosti osádek pecí o tom, s jak vysokými náklady pracují a jak způsob jejich práce Obr. 1. Zobrazená tavba – vykázaná úspora vůči standardu činila 4 086 Kč může ovlivnit celkovou ekonomiku tavby.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport