{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

S l e d o v á n í n e ú p l ný c h v l a s t n í c h n á k l a d ů p ř i v ý r o b ě e l e k t r o o c e l i v e s p o l e č n o s t i Ž ĎA S , a . s . P. F i l a – M . B a l c a r – L . M a r t í n e k

Z PRAXE

12_FILA_Sledovani_obr.doc Obr. 1. Výsledná nákladová sestava tavby

leka dokončena. Tímto byl realizován tzv. stavebnicový systém, který umožňuje prakticky libovolné skládání jednotlivých technologických variant. Výpočet nákladů je koncipován tak, že po ukončení tavby je nejdříve vypočtena bilance kovu a časová bilance tavby. Následně je možné spustit výpočet vlastních nákladů. Vizuální podobu obrazovky, s pomocí které může již tavič provádět rozbor nákladů libovolné tavby, představuje obr. 1. K samotnému hodnocení jednotlivých taveb dochází ve třech následujících úrovních: 1. úroveň Ihned po ukončení každé tavby v peci se provádí její podrobný ekonomický rozbor s tím, že zde existuje možnost okamžitého posouzení vlivu jednotlivých zásahů všech zainteresovaných pracovníků. Cílem je minimalizovat faktory negativně ovlivňující výsledné náklady a následně se jich v rámci možností vyvarovat u následujících taveb. 2. úroveň Pro denní přehled výsledků pro vedení ocelárny a THP pracovníky byly vyvinuty tzv. denní sestavy. Tyto sestavy obsahují souhrnné výsledky v oblasti nákladů, časové bilance a bilance kovu podle jednotlivých taveb, osádek příslušné EOP, LF a zařízení VD/VOD a za ocelárnu celkem. Předmětem denních rozborů je podrobná analýza vybraných taveb, kde došlo k významnějším nákladovým odchylkám. Výsledkem těchto

rozborů jsou nápravná opatření, nejčastěji ve formě pohovoru s daným pracovníkem. 3. úroveň Výsledkem měsíčních rozborů neúplných vlastních nákladů jsou hodnotící sestavy, nejdříve z pohledu ocelárny jako celku, dále dle agregátů a výrobních postupů až po hodnocení jednotlivých tavičů, resp. osádek pecí jako pracovních týmů. V ý t a hy z r o z b o r ov ýc h s e s t av t ave b (R ST ) Nutnost realizace těchto výtahů byla dána skutečností, že RST, která zahrnuje o příslušné tavbě nejdetailnější informace, je velmi rozsáhlá. Například u tavby, která prochází agregáty EOP, LF i VD/VOD, jsou informace ve 145 řádcích a 18 sloupcích, což může tvořit i 2 500 hodnot. Bylo přitom zřejmé, že každý řídící článek, který bude data využívat, se musí v prvé řadě zaměřit na informace nejvýznamnější. Výtahy z RST byly proto rozděleny do několika stupňů: – 1. stupeň – dle druhu nákladů – nejpodrobnější sestava; – 2. stupeň – dle agregátů – součty za jednotlivé agregáty; – 3. stupeň – dle technologického procesu – celkový výsledek. V elektroocelárně ŽĎAS, a. s., je denně uskutečněno 10 až 15 taveb. Detailním hodnocením všech taveb se nemohou někteří řídící pracovníci věnovat. Jejich úkolem je zjistit pouze problémovou tavbu. Dále je zajímá výsledek za směnu, agre

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

41

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport