{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 33

Z ku š e n o s t i s e z v y š o v á n í m e ko n o m i c ké e fe k t i v n o s t i v ý r o b y o d l i t k ů c e s to u P R OJ EK T Ů

[8]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14] KAFKA, V.; V. NYKODÝMOVÁ; J. FOŠUM; V. SZMEK a kol.: Problematika posuzování nákladovosti formovacích směsí. Závěrečná zpráva PROJEKTU VIII, prosinec 2007. [15] KAFKA, V.; V. NYKODÝMOVÁ; J. FOŠUM; V. SZMEK a kol.: Rozšířený nákladový model přípravy formovacích směsí. Závěrečná zpráva PROJEKTU IX, prosinec 2008. [16] KAFKA, V.; V. NYKODÝMOVÁ; V. KNIRSCH; D. DOUPOVEC a kol.: Metodika nákladového hodnocení výrobní fáze přípravy formy. Sborník PROJEKTU X, březen 2010, ISBN 978-80-02-02208-4. [17] KAFKA, V.; V. NYKODÝMOVÁ; D. DOUPOVEC; I. LÁNA a kol.: Rozpracování nákladového hodnocení výroby forem. Závěrečná zpráva PROJEKTU XI, prosinec 2010. [18] KAFKA, V.; M. HERZÁN; P. JELÍNEK; I. LÁNA a kol.: Vypracování metodiky nákladového hodnocení výrobní fáze apretace odlitků. PROJEKT XII, závěrečná zpráva, leden 2012, Česká slévárenská společnost Brno, s. 1–49. [19] KAFKA, V.; I. LÁNA; M. NOVOBÍLSKÝ; M. HERZÁN a kol.: Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (II. etapa). Závěrečná zpráva PROJEKTU XIII, prosinec 2012. [20] KAFKA, V.; I. LÁNA, M. NOVOBÍLSKÝ; M. HERZÁN a kol.: Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (III. etapa). Závěrečná zpráva PROJEKTU XIV, prosinec 2013. [21] KAFKA, V.; Z. BRÁZDA; M. FÍK; M. HERZÁN a kol.: Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (IV. etapa). Závěrečná zpráva PROJEKTU XV, prosinec 2014.

O b l a s t n í v ý b o r v ýc h o d o č e s ké h o r e g i o n u Č e s ké s l évá r e n s ké s p o l e č n o s t i a O d b o r n á ko m i s e p r o ž i vo t n í p r o s t ř e d í ve s p o l u p rá c i s K rá l ové h ra d e c k ý m k ra j e m , C e n t r e m i nve s t i c , r oz vo j e a i n ova c í p o řá d a jí

24. seminář „Ekologie a slévárenství“ Te r m í n : 12. 5. 2016 Místo konání: Krajsk ý úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí (Regiocentrum), Hradec Králové H l av n í t é m a t a : – Eko l o g i e a hyg i e na p rá ce ve s l é vá re ns ké p ra x i – B OZ P – N ove l y z á ko n ů o o d p a d e ch, o o chra n ě ov zdu š í – N ove l y l e g is lat i v y v o b la s t i inte g rova n é p re ve n ce P ř ís p ě v k y js o u z a m ě ř e ny na p ra k t i cké zku š e n o s t i a z áva ž n é d o p a d y p l y n o u cí ze zm ě n p ráv ních n o re m ve sl é vá re nt s v í. S e m iná ř j e urč e n p ro ma na že r y, te chn o l o g y, m e t a lurg y, e ko l o g y a p ra cov ní k y z a ji š ť ující B OZ P n e j e n ve sl é vá re ns k ých p rovoze ch, p ro p ra cov ní k y, d o k to ra n d y a s tu d e nt y v y s o k ých š ko l a d a l š ích ins t i tu cí v č e t n ě d o d avate l ů s l é vá re n. B l i ž š í i n f o r m a c e : I n g. V la d imír B lá ha, v la d o b la ha @ s ezna m.c z

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

31

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

[9]

robě tekuté fáze litin s lupínkovým a kuličkovým grafitem a ocelí na odlitky. Závěrečná zpráva PROJEKTU I, březen 2001. KAFKA, V.; J. ČERNÝ; I. KOUTNÍKOVÁ; I. LÁNA a kol.: Porovnání nákladů na výrobu odlitků ze železných kovů. Závěrečná zpráva PROJEKTU II, prosinec 2001. KAFKA, V.; J. ŠENBERGER; J. COUFAL; J. ANDRES a kol.: Problematika průběžného sledování nákladů odlitků v českých slévárnách. Závěrečná zpráva PROJEKTU III, listopad 2002. KAFKA, V.; P. KRÁLÍČEK; Z. ONDRÁČEK; J. ŠENBERGER a kol.: Ověření modelu průběžného sledování nákladů odlitků v českých slévárnách. Závěrečná zpráva PROJEKTU IV, prosinec 2003. KAFKA, V.; R. URBAN; J. ŠENBERGER; L. BLAHUTOVÁ a kol.: Možnosti nákladové redukce při výrobě tekuté fáze litin v českých slévárnách. Závěrečná zpráva PROJEKTU V, prosinec 2004. KAFKA, V.; J. ŠENBERGER; M. MATUŠKA; R. URBAN a kol.: Možnosti nákladových úspor při výrobě tekuté fáze oceli a litin v českých slévárnách. Závěrečná zpráva PROJEKTU VI, prosinec 2005. KAFKA, V.; V. NYKODÝMOVÁ; J. FOŠUM; S. CHUDÁČEK a kol.: Vytvoření nákladového modelu přípravy formovacích směsí. Závěrečná zpráva PROJEKTU VII, prosinec 2006.

V. K a f k a

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport