{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

V. K a f k a Z ku š e n o s t i s e z v y š o v á n í m e ko n o m i c ké e fe k t i v n o s t i v ý r o b y o d l i t k ů c e s to u P R OJ EK T Ů

Zkušenosti se zvyšováním ekonomické efektivnosti výroby odlitků cestou PROJEKTŮ Experience with increasing an economic efficiency of casting production through the PROJECTS 621.74:338.45 : 330.604 foundry production— economy

Specialized Commission for Economy at the Czech Foundr ymen Societ y focuses it s ac tivities on the economic ef ficienc y of foundries. The aim is, in par ticular, the search for specific measures on it s improvement. In the form of Projec t s already for 16 years one specific phase of casting produc tion is regularly studied and elaborated.

doc. Ing. Václav Kafka, CSc. R ACIO & R ACIO, Orlová

28

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Ú vo d Cesta k současnému stavu zatím každoročního a dosud pravidelného studijního rozpracování určité fáze výroby odlitků byla velice komplikovaná a vyžádala si řešení řady metodických problémů v oblasti nákladovosti [1]. Je třeba také doplnit, že se váže v zásadě ke genezi Odborné komise ekonomické. Po založení Odborné komise ekonomické (OKE) při České slévárenské společnosti (ČSS) se zvažovala její budoucí náplň. Jako zcela přirozené se jevilo zaměření na ekonomickou efektivnost sléváren s cílem hledání konkrétních opatření na její zvyšování. Z v y š ová n í e ko n o m i c ké e f e k t i v n o s t i s l évá r e n Zvyšování ekonomické efektivnosti sléváren zahrnuje velice rozsáhlý soubor činností, např. využití moderní techniky, aplikace špičkových technologií, použití vhodných systémů řízení, optimální využití výpočetní techniky, hledání vhodných osobností pro řízení a jejich optimálního využití pro slévárny. Nemůžeme opomenout maximální využití vrozených vlastností neboli talentů všech pracovníků sléváren atd. Pro naše rozhodování bylo důležité vyjít ze skutečnosti, že v ČSS již dlouho pracují odborné komise (OK), které mají zadanou oblast působnosti. Využití poznatků již činných OK technického zaměření v ČSS Při ČSS pracují mj. OK pro formovací materiály, OK pro litinu s lupínkovým a kuličkovým grafitem (LLG, LKG), OK pro tavení oceli na odlitky, OK technologická, OK lití pod tlakem, OK pro neželezné kovy a další. Tyto odborné komise se zaměřují na výrobu odlitků z pohledu aplikace moderní techniky, efektivních technologií, využití moderních výrobních postupů a pracovních procesů atd. Jejich činnost samozřejmě ve svém důsledku vede ke zvyšování ekonomické efektivnosti vyráběných odlitků. Členy těchto OK jsou obvykle zkušení technici, metalurgové a technologové. Bylo tedy zřejmé, že tuto činnost nemůže OK ekonomická v žádném případě dublovat. Spíše může využívat spolupráci s nimi a vhodně navazovat na zjištěné poznatky. Při posuzování práce těchto OK jsme očekávali zadání ke své činnosti. Požadavky jsme předpokládali především tam, kde technologové nebo metalurgové měli možnost volit mezi dvěma nebo více výrobními postupy, které mají ve svém důsledku stejný nebo obdobný výsledek. V tom případě by se zcela logicky měl zavádět ten proces, který bude mít příznivější nákladové charakteristiky. Byť OKE toto posouzení OK technického zaměření nabízela, neobdržela konkrétní požadavky. Nicméně se jevilo, že techničtí pracovníci jsou do jisté míry v zajetí technologického nebo metalurgického řešení svého konkrétního problému, přičemž jeho ekonomické charakteristiky jsou pro ně buď pouze druhotné, nebo nejsou vůbec v oblasti jejich posuzování. Tento přístup bohužel není výjimečný a jeho kořeny se táhnou daleko před rok 1989. Tehdy jako důsledek socialistického nazírání byly nákladové charakteristiky výroby velice zkresleny a na ekonomy se hledělo se silným despektem. Ať chceme, nebo ne, tento přístup u nás dosud zejména u některých technických pracovníků mnohdy ještě přetrvává. Pro členy OKE – tehdy je tvořili spíše ředitelé a finanční ředitelé sléváren, ale i třeba technologové nebo metalurgové, kteří věděli, že nákladovost je významnou a někdy možná

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport