{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

P o s t a v e n í v y s o k ý c h š ko l j a ko z á k l a d n í h o č l á n ku v n á r o d n í m h o s p o d á ř s t v í

Aplikovaný výzkum Aplikovaný výzkum je důležitý, jak bylo uvedeno, pro zachování konkurenční schopnosti průmyslu, která je založena na nabídce kvalitních výrobků za nejnižší ceny. V případě výroby technicky pokrokových výrobků požadovaných trhem nemusí být pro zákazníka cena rozhodující a zde je možné hledat hlavní přínos výzkumu, a to vyšší míra zisku. Zde je na místě otázka. Proč dnes nejsou v českém slévárenství odborníci, kteří posunuli slévárenské technologie ve světovém měřítku, jako např. Petržela s ST formovacími hmotami nebo Polák se svými stroji pro tlakové lití hliníku? Servisní činnost poskytovaná slévárnám Vysoké školy by měly rovněž zajišťovat pro slévárenské technologie servis. Tím se nemyslí konkurence obchodním organizacím, které se svými výrobky dodávají také základní informace spojené s jejich použitím. Slévárny se občas setkávají s problémy, které nejsou schopny řešit vlastními prostředky, nebo se vlastní prostředky ukázaly být nedostatečné a rovněž obchodní organizace zajišťující servis v oblasti svého obchodního zájmu daný problém nevyřeší. V takovém případě lze očekávat servisní službu od výzkumné organizace. Výzkumnou organizací může být vysoká škola, která by měla mít k dispozici odborníky s širokými znalostmi. S o u č a s n é p o t í ž e v y s o k ýc h š ko l ve v ý š e u ve d e n é o b l a s t i j e j i c h v ý z n a m u v národním hospodářství Vysoké nároky na studium Studium slévárenství je náročné na znalosti přírodních věd. Obor není společensky atraktivní. To jsou hlavní příčiny nedostatku zájemců o studium na katedrách slévárenství. Vysoké školy se snaží získat studenty 3. ročníků celou řadou akcí. Jsou to exkurze do sléváren spojené s posezením v příjemném prostředí, besedy se studenty bakalářského studia za přítomnosti studentů magisterského studia na odboru slévárenství, besedy s potenciálními zaměstnavateli. Propagace oboru je také založena na podložené argumentaci, že v ČR je pořád dostatek zajímavých míst pro absolventy slévárenského směru. Zdá se, že ze strany kateder slévárenství jsou možnosti v náboru studentů téměř vyčerpané. Zaměstnavatelé mohou pomoci nabídkou stipendia, besedami se studenty o uplatnění v jejich podnicích a také tím, že svoje nadané zaměstnance se středoškolským vzděláním pošlou studovat vysokou školu. Zde nabízí různé možnosti studia od externího po řádné s rozvolněnou výukou. Personální oddělení sléváren by se měla starat o budoucí odborníky, které budou potřebovat dříve, než je určité místo potřeba obsadit. U absolventů slévárenských oborů nelze čekat jako u spotřebního materiálu, že jsou vždy k dispozici. Od 4. ročníků mohou studenti naší katedry pracovat na zadáních z praxe a řešit pro podnik výrobní problémy. Student se seznámí s podnikem a podnik ke všeobecné spokojenosti se studentem.

Nezájem o výchovu doktorandů ze strany sléváren Efektivní výchova doktorandů potřebuje náměty z výrobních organizací. Pro výrobní organizaci je přínosem, že získá odbornou pomoc při výrobních optimalizacích nebo technologickém výzkumu a vývoji za velmi dobrých finančních podmínek. Je zarážející, jak malý zájem je o tento typ spolupráce. Vysoké školy jsou pro tento typ spolupráce otevřené. Zajímavou formou spolupráce výrobní organizace s vysokou školou je vyslat svoje nejlepší techniky na externí doktorandské studium. V takovém případě může získat slévárna prostřednictvím svého doktoranda spolupráci s pracovištěm se špičkovým přístrojovým vybavením a konzultace na odboru od vědecko-pedagogických ke svým problémům v podstatě zdarma. Vhodná témata pro doktorandy jsou z oblasti jakosti výroby (příčiny neshodné výroby), výzkum nové technologie, případně optimalizace technologie, a to jak z hlediska jakosti, tak i nákladů. Předsudky v oblasti výzkumu V oblasti výzkumu vývoje mezi vysokými školami a průmyslem v oblasti slévárenství jsou velké rezervy. Lze se domnívat, že zde zůstává podvědomí z předchozího režimu, kdy výzkum měl velmi malý význam a přinášel často vedení podniků dle jeho názoru zbytečné komplikace. Kolegové ze starší generace snad tento názor potvrdí. Jestliže je zadaný problém ze strany výzkumného pracoviště řešen pouze lepším popisem stávajícího stavu doplněný snímky z různých mikroskopů a mikroanalýzami bez skutečné analýzy problému a návrhu nápravných opatření, pak taková práce zadavateli nic nepřináší a jedná se o zbytečně vynaložené finanční prostředky. Nelze také očekávat, že navržením nápravy práce výzkumu končí. Zadavatel musí trvat na další práci na problému, dokud se nedosáhne trvalé částečné nebo úplné nápravy. Nedoceněná servisní činnost Pro vysoké školy je servisní činnost málo zajímavá. Servisní činnost vede jen málokdy k tvorbě nových poznatků. Je však zdrojem příjmů u podfinancovaných kateder. V některých případech je servisní činnost ze strany výzkumných organizací nezastupitelná. Setkáváme se často s tím, že slévárny se obrací na výzkum až tehdy, když jejich vlastní opatření přináší značné ztráty. Je zarážející, kolikrát se řeší dávno vyřešený problém až poté, co vlastní snaha nevede k výsledku. Z ávě r V posledních 20 letech se významně snížil počet absolventů vysokých škol, kteří odcházejí do slévárenského průmyslu. V ČR je dnes pouze jedna katedra (odbor) specializovaná výhradně na slévárenství. Bez existence pracovišť na vysokých školách, které vychovávají slévárenské odborníky, se stane české slévárenství málo prosperujícím oborem, závislým na doporučeních ze servisních firem. Výroba pak bude založena na technologiích nakoupených nebo okopírovaných ze zahraničí. Správnou cestou je podporovat studium slévárenství na vysokých školách a vychovat oborníky, kteří budou opět přinášet nové technologie a výrobky světové úrovně. Mají-li být vysoké školy „výrobní silou“ v průmyslu, pak je nezbytné, aby průmysl sám do této spolupráce vstoupil a přínos vzájemné spolupráce byl rozdělen mezi výzkum a výrobu.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

27

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

Výchova vědeckých pracovníků Výchova vědeckých pracovníků předpokládá, že na budoucí doktory (Ph.D.) budou kladeny jiné požadavky než na studenty magisterského studia. Výchova doktorandů je zaměřena na výchovy odborníků pro aplikovaný výzkum. Je žádoucí, aby aplikovaný výzkum byl náplní kateder slévárenství, aby studium bylo založeno na praktických zkušenostech získaných při řešení aktuální slévárenské problematiky.

J. Šenberger

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport