{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 27

Řešení problémů insolvence sléváren

Kd y r e o r g a n i z a c e a p r o č? Reorganizace musí být připravena komplexně před podáním insolvenčního návrhu – viz výše uvedené důvody. Připravovaná reorganizace musí být předem projednána se stávajícími odběrateli, které musíme přesvědčit o životaschopnosti projektu, aby nedošlo k odlivu práce. Reorganizace musí být projednána se stávajícími důležitými dodavateli a věřiteli, které musíme přesvědčit o smyslu a výhodnosti navrhovaného řešení. Profit dodavatelů se v rámci reorganizace může generovat pouze z částečného uspokojení a budoucích obchodů. V insolvenci řešené konkurzem obvykle nenávratně ztrácejí podstatnou většinu. Reorganizace musí být schválena a realizována v minimálním časovém úseku, nejlépe do 15 dnů od podání insolvenčního návrhu, jak je uvedeno výše. Každý měsíc navíc zhoršuje naději na úspěch. Reorganizace má smysl pouze tehdy, když od prvního stanoveného účetního období je generován zisk nebo se zahájí investiční činnost vedoucí k řešení důvodu insolvence s přesně stanoveným harmonogramem náběhu kladného hospodářského výsledku. Před zahájením příprav reorganizačního plánu musí být mimo due diligence provedena detailní analýza důvodu insolvence a objektivně pojmenovány příčiny. Tyto příčiny musí být kvantifikovány a přesně pojmenovány. Opatření pro odstranění příčin neúspěchu musí být realizována nejpozději se zahájením reorganizace. Bez znalosti slabých a rizikových míst výrobního procesu a schopnosti realizace všech nápravných opatření k jejich odstranění nemá jakákoliv reorganizace nebo revitalizace slévárny smysl. Jedná se pouze o prodlužování agonie a zvyšování ztráty. Pravděpodobně nejtěžším úkolem při realizaci reorganizačního plánu je zvolit schopný tým spolupracovníků na úrovni mistrů, technologů, ekonomů, OŘJ a vedení slévárny. Stanovit náročné, ale splnitelné cíle a úkoly. Vybraný tým musí úkolům rozumět, pochopit je a ztotožnit se s nimi. Tyto úkoly musí na

svém pracovišti vysvětlit a realizovat. Jedná se o tým 5–10 pracovníků, kteří se ztotožnili s cílem a pochopili náročnost reorganizačního procesu. Členové týmu musí projekt podporovat a vzájemně se pravdivě informovat. Úkoly vyplývající ze schváleného reorganizačního plánu musí být kolektivem slévárny striktně plněny, a to i za využití mimořádných opatření jakéhokoliv druhu. V projektu musí být předem stanovena přímá vazba mezi dosaženými ekonomickými výsledky a výší vyplácených mzdových prostředků. Bez předem stanovené a pracovním kolektivem slévárny přijaté a akceptované metodiky výpočtu objemu vyplácených mzdových prostředků nemá reorganizace smysl a je předem odsouzena k neúspěchu. Objem mzdových prostředků musí velmi striktně korespondovat s dosaženými ekonomickými výsledky. Reorganizace musí zajistit minimální výpadek dodávek odlitků odběratelům. Realizační tým slévárny, který uskutečňuje reorganizační plán, musí pochopit, že úspěchem není přežít jeden nebo několik málo měsíců, ale vyvést slévárnu natrvalo z ekonomických potíží, zajistit efektivitu výroby a zaměstnanost nejen v regionu, ale i svoji vlastní. Letargie pracovního kolektivu je velmi těžce překonatelný problém jakékoliv reorganizace. Je nakažlivá, demotivující a obtížně se kontroluje a postihuje. Proto musí být předem projednána a exaktně nastavena pravidla pro hodnocení výkonů a přístupu k plnění úkolu každého pracovníka. Základním úkolem vedoucích pracovníků reorganizačního týmu je zajistit dostatek práce a pracovní kolektiv neustále motivovat k vyšším výkonům. Nedostatek zakázek, prostoje, poruchy a organizační zmatky odvádějí pracovníky od soustředění se na vlastní výkon, snižují produktivitu práce a zvyšují zmetkovitost a náklady a podporují letargii pracovního kolektivu. L i t e ra t u ra [1] ŽIŽLAVSKÝ, M.: Řízený konkurs a reorganizace – proaktivní řešení úpadku podniku. Dostupné z http://www. epravo.cz/top/clanky/rizeny-konkurs-a-reorganizace-proaktivni-reseni-upadku-podniku-85514.html. Recenzenti / Peer-reviewers: doc. Ing. Václav Kafka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

O d b o r n á ko m i s e e ko n o m i c k á Č SS a Kovo h u t ě P ř í b ra m vá s z vo u n a

15. seminář a 50. zasedání OK ekonomické Te r m í n ko n á n í : 22. –23. 3. 2015 M í s t o ko n á n í : Kovo hu t ě P ř í b ra m S o u č á s t í s e m iná ř e b u d e e x kur ze d o h o s t i te ls ké s l é vá r ny. Ú č a s t níci b u d o u s ezná m e ni s v ý s l e d k y ro č ní p rá ce ř e š i te ls ké h o t ý mu š e s t i s l é vá re n a d vo u o d b o r ných o rg a niz a cí v o b la s t i ná k la d ové ná ro č n o s t i a p re t a ce o d li t ků. B l i ž š í i n f o r m a c e : M g r. Fra nt i š e k U r b á n e k , s l e va re ns ka @ vo lny.c z

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

25

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

3. Zajištění dostatku práce – situace při zajišťování nových zakázek a projektů je velmi obtížná. Nový zákazník má oprávněné obavy o budoucnost projektu a většinou musí mít pádný důvod pro zadání zakázky do slévárny v insolvenci.

J. Šlajs

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport