{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 23

Řešení problémů insolvence sléváren

Řešení problémů insolvence sléváren

621.74:338.45 : 347.736 foundry production—insolvency

Ever y business entit y in the course of it s ac tivities is continually af fec ted by negative economic result s. In the process of managing the foundr y the foundr y management plays an irreplaceable role which has the task of regularly evaluating the economic situation, it must recognize the problem in time and carry out an overall assessment of the situation. The most complex is to make a clear cut decision on how to proceed. The ex treme solution is the early announcement of the bankruptc y. The contribution describes various forms of bankruptc y and the ways of it s solution such as liquidation, reorganization, debt relief.

Ú vo d Každý podnikatelský subjekt, slévárny nevyjímaje, je v průběhu své aktivní podnikatelské činnosti permanentně ohrožován negativními hospodářskými výsledky, které ohrožují nebo v krajním případě fakticky znemožňují další fungování podniku. Negativní výsledky hospodaření mohou být zapříčiněny subjektivními nebo objektivními faktory. Mezi subjektivní faktory lze zařadit např. vysokou interní a externí zmetkovitost, která je velmi často způsobena nízkou mírou kvalifikace a úrovně znalostí v oboru slévárenství a nízkou produktivitou práce. Jejím výsledkem je ztráta konkurenceschopnosti na trhu s odlitky, špatná organizace práce a z toho vyplývající vysoká nákladovost atd. Mezi objektivní příčiny lze zařadit např. skokovou změnu kurzu koruny vůči ostatním měnám, náhlou změnu cen energií, politické rozhodnutí o obchodních podmínkách vůči jiným státům, změny zákonů, insolvence významného odběratele atd. Proto v procesu řízení slévárny sehrává nezastupitelnou roli vedení slévárny, představenstvo, ředitel nebo jiný jim na roveň postavený subjekt, který má a musí mít za úkol pravidelně vyhodnocovat ekonomickou situaci ve slévárně. Tento subjekt musí včas problém rozpoznat a provést jeho analýzu, zhodnotit situaci slévárny a výsledky analýzy vyhodnotit. Poslední a nejsložitější je učinit jednoznačné rozhodnutí, jak dále postupovat. Krajním řešením je včasné vyhlášení úpadku. Podmínkou relativního úspěchu při řešení situace, kdy firma není schopna plnit své závazky, je jednoznačnost rozhodnutí, které je učiněno ve správnou dobu. Při rozhodování bývá často faktor času nadřazen ostatním vlivům. Ú p a d e k a z p ů s o by j e h o ř e š e n í Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku – platební neschopnost a předlužení. Dále je znám i pojem tzv. hrozícího úpadku.

Ing. Jan Šlajs M etos, v. o. s., Chrudim

Úpadek ve formě platební neschopnosti O platební neschopnosti se jedná v situaci, kdy má dlužník více věřitelů (nejméně dva), má peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Podmínka „mnohosti“ věřitelů není splněna, má-li více pohledávek vůči dlužníku jen jeden věřitel. Aby se zabránilo účelovému vytváření mnohosti věřitelů převáděním nebo dělením pohledávek, stanoví zákon výslovně, že za dalšího věřitele se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době šesti měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení. Co se týče poslední podmínky neschopnosti plnit závazky, považuje se za splněnou, nastane-li alespoň jedna z následujících situací: – dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků; – dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti; – není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí; – dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud. Zákonná definice platební neschopnosti dopadá na všechny kategorie dlužníků, tedy fyzické osoby – nepodnikatele, fyzické osoby – podnikatele, právnické osoby.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

21

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

Solution of problems of the insolvency of foundries

J. Šlajs

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport