{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 16

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

Obr. 2. Pracovní pomůcky – uložení před a po zavedení metody 5S Fig. 2. Working aids—storage before and after the introduction of the 5S method Obr. 1. Pět pilířů – 5S [3] Fig. 1. Five pillars—5S [3]

Obr. 3. Uložení výrobků před a po zavedení metody 5S Fig. 3. Storage of products before and after the introduction of the 5S method

Obr. 4. Předpis na údržbu strojů a pracoviště Fig. 4. The regulation on maintenance of machines and the workplace

Obr. 6. Katalog vad Fig. 6. Catalogue of defects

Obr. 5. Pracovní a kontrolní předpis Fig. 5. The working and control prescription

Obr. 8. Tok materiálu výrobou voskových modelů před novým uspořádáním Fig. 8. The flow of material through the production of wax patterns before the new layout

14

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Obr. 7. Formy plýtvání [5] Fig. 7. Forms of wasting [5]

Obr. 9. Tok materiálu výrobou voskových modelů – nové uspořádání Fig. 9. The flow of material through the production of wax patterns—a new layout

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport