{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 15

Z a v á d ě n í š t í h l é v ý r o b y v e f i r m ě A L U C A S T, s . r. o. V. M i ku l k a

Introduction of slender production in the company of ALUCAST, s. r. o. (Ltd.) 621.74:338.45 : 346.54 foundry production—methods of production control

Each produc tion company has in essence a simple goal, and namely to produce and deliver it s produc t s in the shor test possible time at the lowest cost s and in the required qualit y. Any ac tivit y which is not close enough to the end produc t produced can be described as wasting. It is therefore appropriate to divide ac tivities to those that from the perspec tive of the customer increase the produc t value and those that do not increase the value and which must be eliminated in the manufac turing process. Czech enterprises therefore the last time also access to the introduc tion of slender produc tion methods which are aimed at improving the produc tivit y, ef ficienc y and work qualit y.

Ing. Vít Mikulka A L U C A S T, s . r. o ., Tu p e s y

Ú vo d Firma ALUCAST, s. r. o., začala zavádět metodu štíhlé výroby v polovině roku 2014 nejprve ve výrobě voskových modelů. Důvodem výběru tohoto pracovišti byla jeho pozice na samotném začátku celého procesu výroby a také dlouhodobá nečinnost v rozvoji tohoto pracoviště. Cílem projektu bylo zavedení metody 5S – zlepšení vizuální stránky pracoviště, narovnání materiálového toku, snížení rozpracovanosti výroby, snížení poruchovosti strojů, snížení nákladů a zvýšení produktivity výroby. Z avá d ě n í m e t o d š t í h l é v ý r o by Štíhlý podnik není pouze o aplikovaných metodách, ale tvoří ho především pracovníci, jejich postoj k práci, jejich znalosti, dovednosti a motivace. Jakékoli změny týkající se redukce plýtvání a zavádění metod štíhlé výroby nebývají ze strany zaměstnanců vnímány vždy pozitivně. K tomu je vede strach z nového – „nejhorší na změně je, že je to teď jinak, než to bylo předtím“. Proto byli zaměstnanci nejprve seznámeni s pojmem štíhlá výroba, s postupem zavádění jednotlivých metod a následně byli zapojeni do samotného zlepšování jejich pracoviště a pracovního prostředí. Řízení projektu Celý projekt byl řízen pomocí programu Redmine, kde byl vytvořen akční plán. Do akčního plánu byly zadávány úkoly a přiřazovány odpovědným osobám. Výhodou tohoto programu je přehled všech událostí a jejich časové rozvržení. Nová událost, úkol či jakákoli změna je ihned hlášena e-mailem příslušným osobám, spravujícím daný úkol. Díky této aplikaci bylo možné snadno sledovat dění a postup na projektu bez velkých prodlev. Analýza pracovišť a následná implementace metod štíhlé výroby Před zavedením jakékoli změny byla nejprve jednotlivá pracoviště analyzována a kriticky přezkoumána. Byly nasbírány a následně přezkoumány informace o dané operaci a vybrány vhodné metody z oblasti štíhlé výroby. Aplikace metody 5S a TPM Metoda 5S neboli 5 pilířů je definována jako třídění, nastavení pořádku, „lesk“, standardizace a zachování (obr. 1). Třídění a nastavení pořádku tvoří základ pro redukci chyb, defektů, snížení nákladů a zlepšení bezpečnosti práce [2]. Nejprve byly z pracoviště odstraněny všechny předměty, které nejsou v současných výrobních operacích zapotřebí. Následně byly zbývající potřebné položky uspořádány tak, aby byly jednoduše použitelné, a označeny takovým způsobem, že je lze jednoduše nalézt a uložit (obr. 2 a 3). K udržení třetího pilíře, „lesku“, který spočívá v udržování podlah, vyčištění strojů a obecně zajištění čistoty, byly vytvořeny tzv. čisticí plány a předpisy na údržbu strojů a pracoviště (obr. 4). V návaznosti na údržbu strojů byl zaveden princip TPM (Total Productive Maintenance – totálně produktivní údržba), kdy na základě předpisu provozního deníku pracovníci pravidelně kontrolují a pečují o stroj a případné závady či poškození ihned hlásí. Touto preventivní kontrolou a včasným nahlášením závady lze předejít závažným haváriím a úplnému odstavení stoje. Pro snadné ovládání strojů byly vytvořeny pracovní předpisy (obr. 5) s vizualizací jednotlivých úkonů a k příslušnému pracovišti zaveden katalog vad (obr. 6).

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

13

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

Zavádění štíhlé výroby ve firmě ALUCAST, s. r. o.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport