{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

K a l ku l a c e v ý r o b n í c h n á k l a d ů a t v o r b a c e ny o d l i t ku v e s p o l e č n o s t i F O C A M , s . r. o.

Náklady zaúčtované za účetní období na nákladová místa a výpočet nákladových sazeb Costs posted for the accounting period on cost places and the calculation of cost rates číslo nákladového místa

10

20

25

30

40

CELKEM

jaderna

přípravna směsí, formovna

tavení

lití, skládání

vytloukání

přímý materiál kov

p

6 291 522

ostatní přímý materiál

p

208 867

60

70

řezání, broušení tryskání

80

90

vrtání

administrativa a TPV

6 291 522 208 867

modely

p

130 200

130 200

formovací směsi

p

707 388

707 388

ochranné pomůcky

v

24 000

režijní materiál

v

339 273

energie

v

563 522

energie

f

100 000

100 000

údržba

f

24 000

24 000

údržba výrobních zařízení

v

77 464

30 000

nakupované služby

v

595 736

135 000

služby fixní

f

41 375

VZV

v

35 000

mzdy výrobní

v

1 261 768

42 182

vedení společnosti

f

320 000

mzdy – účetní

f

137 038

odvody mezd výrobní

v

416 383

13 920

odvody z mezd

f

105 600

105 600

odvod mzdy účetní

f

45 222

45 222

daň silniční

f

4 000

4 000

8 000

8 000

81 082 8 911

12 360

418 949

8 633

27 464 223 346

121 844

136 347

7 161

101 786

10 000

5 723

10 000

237 390 41 375 35 000

76 262

230 668

86 341

134 181

474 410

129 239

88 485 320 000 137 038

25 167

76 120

28 493

44 280

156 555

42 649

29 200

odpisy

f

83 034

29 464

53 570

CELKEM

11 507 392

351 698 1 387 590 564 959 6 870 700 123 467

371 036

887 098

177 611

773 235

náklady variabilní přímé

7 337 977

0

1 046 455

0

6 291 522

0

0

0

0

0

náklady variabilní nepřímé

3 313 146

351 698

341 135

535 495

579 178

123 467

317 466

887 098

177 611

0

náklady fixní

856 269

0

0

29 464

0

0

53 570

0

0

773 235

náklady variabilní celkem

10 651 122 min

kg

min

min

min

min

min

výkon

76 645

70 870

67 171

123 152

32 706

61 589

175 090

78 752

úkolová mzda [Kč/min]

2,5

2,5

2,278

2,5

1,5

2,5

1,5

min

Kč/min Kč/min Kč/kg Kč/min Kč/min Kč/min Kč/min Kč/min   nákladová sazba variabilní 

– – – – – – – – –

4,59

4,81

jaderna; přípravna formovacích směsí a formovna; tavírna; skládání forem a lití; vytloukání; řezání a tryskání; broušení; vrtání; administrativa a TPV.

Přínosy adresného sledování nákladů Podrobná evidence, členění a vyhodnocování důležitých nákladů navíc dává jasné podklady pro racionalizaci technologií a pracovních postupů. V našem případě již proběhla nebo je v realizaci: – Racionalizace nákladů na spotřebu energií při tavení mosazi. Tato je jednak založena na optimalizaci výměny kelímků. Na základě sledování spotřeby energií jednotlivých taveb a stavu kelímku jsme dospěli k počtu tavicích cyklů,

7,97

4,70

3,78

5,15

5,07

2,26

po kterých prudce stoupá spotřeba energií a kdy je efektivní kelímek vyměnit, přestože ještě nedosáhl své životnosti. Jelikož máme k dispozici poměrně různorodou škálu tavicích agregátů, vyhodnocujeme i nákladovost tavení v těchto agregátech s cílem dosažení co nejefektivnějšího způsobu tavení. Ve vazbě na vyhodnocování spotřeby energie na tavení provádíme aktuálně investiční opatření s cílem dosažení roční úspory energie ve výši cca 1 mil. Kč oproti dosavadním ročním nákladům (při zachování současného objemu výroby odlitků z mosazi). – Racionalizace nákladů na apretaci odlitků. Po vyhodnocení nákladů na broušení odlitků bylo naším cílem tyto náklady snížit a zároveň zvýšit propustnost pracoviště broušení odlitků při zachování současného počtu zaměstnanců. Proto jsme nechali zpracovat jednu výrobní dávku v kooperaci ve slévárně, která vlastní omílací zařízení. Po vyhodnocení snížení pracnosti a tím i nákladů na následnou apretaci odlitků jsme pořídili vlastní omílací zařízení a zařadili operaci omílání odlitků v bubnu do výrobního cyklu. Tato

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

9

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

Název účtu

charakter účtu

Tab. I. Tab. I.

Z . H e r z á n – V. F i š e r a

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport