{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

Z . H e r z á n – V. F i š e r a K a l ku l a c e v ý r o b n í c h n á k l a d ů a t v o r b a c e ny o d l i t ku v e s p o l e č n o s t i F O C A M , s . r. o.

a formovacích směsí probíhá na 2 kontinuálních mísičích SPARTAN od firmy OMEGA s hodinovou kapacitou 2× 4 t formovací směsi. Jádrové a formovací směsi jsou regenerovány na vytloukacím a regeneračním zařízení od firmy OMEGA s kapacitou 4 t regenerátu za hodinu. Výroba jader Sériová jádra vyrábíme metodou cold box amin na vstřelovacím stroji KS-5. Jádra kusová jsou vyráběna ručně s použitím chemicky vytvrzované jádrové směsi s pojivem na bázi alkalických fenolů tvrzených CO2. Formování Prototypová a malosériová výroba odlitků předurčuje hlavní metodu formování. Ve slévárně jsou formy vyráběny metodou ručního formování s využitím samotuhnoucí formovací směsi. Vytloukání a regenerace formovacích směsí Jak již bylo uvedeno výše, slévárna disponuje vytloukací a regenerační jednotkou. Odstraňování vtokových soustav Operace týkající se apretace odlitků jsou taktéž odvislé od charakteru výroby. Odstraňování vtokových soustav je prováděno oklepem (urážením), ručním odbrušováním a řezáním na pásové nebo frikční pile. Tryskání Společnost vlastní následující tryskací zařízení: závěsný tryskač, který je využíván převážně pro tryskání odlitků ze slitin železných kovů. Bubnový tryskač, u něhož používáme jako tryskací médium nerezové broky, využíváme převážně pro tryskání odlitků ze slitin neželezných kovů. Po nákladových rozborech, o nichž se zmiňujeme dále, jsme letos pořídili i omílací buben s brusnými kameny. Tento používáme pro povrchovou úpravu odlitků ze slitin neželezných kovů před jejich broušením. Broušení a opracování Konečná apretace odlitků je prováděna ručním broušením. U odlitků, kde jejich konstrukce nedovoluje předlít otvory, zvláště u odlitků ze slitin neželezných kovů, používáme operaci vrtání odlitků na stojanové vrtačce. Zkoušky odlitků Požadavky na jakost odlitků jsme schopni deklarovat následujícími zkouškami. Chemickou analýzu provádíme na spektrometru, případně spalovací metodou (C, S) na přístroji LECO. V případě požadovaných mechanických zkoušek materiálu provádíme tahovou a vrubovou zkoušku. Nedestruktivní zkoušky zabezpečujeme externě. Standardně můžeme zajistit provedení ultrazvukové kontroly, magnetickou zkoušku a rentgen. S l e d ová n í n á k l a d ů Vzhledem k výše popsanému charakteru výroby vyznačující se velkou různorodostí technologií a materiálů jsme dospěli k přesvědčení, že je naprosto nezbytné vyřešit věrohodný a komplexní systém sledování nákladů na výrobu. Jelikož u střediska slévárna železných kovů by naší předností měla být rychlost reakce na poptávku a krátká doba realizace zakázky, byly cíle a priority pro toto středisko stanoveny následovně:

8

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

– zpřesnit a zrychlit předběžnou kalkulaci nákladů na výrobu odlitků; – věrohodně vyčíslit náklady na realizaci zakázky. Správně přiřadit skutečně naběhlé náklady k jednotlivým výrobkům (zakázkám) a zkontrolovat jejich reálnou hodnotu. Postupným zpřesňováním reálných nákladů pak lze dojít k optimalizaci a řízení nákladů i v „nesériové“ slévárně. Středisko slévárna neželezných kovů, jak již bylo zmíněno výše, v minulém roce postupně měnilo svůj charakter výroby. Od kusové a prototypové výroby jsme se posunuli k výrobě malosériové až sériové. Vzhledem k objemu výroby a vysokým vstupním nákladům na výrobu odlitků, zvláště vysoké ceně vstupních vsázkových materiálů, byly cíle a priority úkolu sledování nákladů na výrobu stanoveny následovně: – sledování spotřeby kovového vsázkového materiálu, jeho propalu a případných dalších materiálových ztrát; – optimalizace nákladů na tavení; – evidence výrobků v průběhu výrobního procesu s cílem sledování závislosti zaúčtovaných nákladů a odvedených výkonů na jednotlivých pracovištích. Získání informace týkající se závislosti výše nákladů na odvedeném výkonu; – sledování produktivity práce atd. Princip evidence nákladů Náklady v naší společnosti jsou sledovány dle místa jejich vzniku – dle nadefinovaných nákladových míst. Nákladová místa jsou stanovena v souvislosti s technologickým vybavením jednotlivých středisek. V návaznosti na popis technologie výroby a normování výrobních operací jsou vedle nákladů sledovány i výkony v technických jednotkách, odvedené jednotlivými nákladovými místy. Je sledován vztah mezi nákladem a odvedeným výkonem každého nákladového místa. Tento vztah udává nákladová sazba – korunové vyjádření jednotky, ve které je normována daná výrobní operace. Při volbě jednotek, které jsou používány pro normování spotřeb výrobních časů a množství, byla respektována zásada, aby normovaná jednotka na daném pracovišti byla co nejsnáze měřitelná. Výkony tavírny sledujeme v kg nataveného kovu, výkony přípravny formovací směsi v dm3 spotřebované jádrové či formovací směsi, výkony strojní jaderny v minutách strojního času stroje (taktu stroje), výkony pracoviště ručního formování, vytloukání, tryskání, broušení a vrtání v klasické normominutě pracovníků. Základní členění nákladů dle nákladových druhů je dáno legislativou naší republiky. Náklady dělíme na náklady materiálové, náklady na energie, náklady na služby, mzdy a odvody z mezd, odpisy atd. V rámci analytického členění sledování výše vyspecifikovaných nákladových druhů sledujeme náklady dle jejich charakteru. Náklady dělíme na přímé variabilní náklady, nepřímé variabilní náklady a na náklady fixní. Přímé variabilní náklady jsou ty, jejichž norma spotřeby je přímo stanovena při popisu výrobní technologie. Nepřímé variabilní náklady jsou ty, které mění svou výši v závislosti na objemu výroby (v závislosti na odvedeném výkonu daného nákladového místa měřeného v technických jednotkách). Náklady fixní jsou náklady, jejichž výše je do určité míry na výši produkce nezávislá. V tab. I uvádíme příklad sledování nákladů dle nákladových druhů a nákladových míst pro středisko slévárny neželezných kovů. Jak již bylo řečeno, nákladové sledování předurčuje technologické vybavení slévárny, organizace práce a popis výrobní technologie jednotlivých výrobků v informačním systému. Náklady střediska neželezných kovů jsou v naší společnosti v návaznosti na organizaci výroby sledovány na následujících nákladových místech:

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport