Slévárenství obsah 2001 - 2018

Page 1

slévárenství obsah - contents

Vedoucí redaktorka: Mgr. Alena Svobodová

Redakční rada: prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., doc. Ing. Tomáš Elbel, CSc., prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., Ing. Jiří Fošum, doc. Ing. Zora Gedeonová, CSc., doc. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Zdeněk Král, CSc., Ing. Mikuláš Morávek, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., prof. Ing. Emil Ragan, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., Ing. Vladimír Stavěníček (předseda), prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký.

Ročník XLIX, od 1. ledna do 31. prosince 2001


Albrecht, J. – Hejma, J. – Smrž, B.: Odprášení kuploven filtry FVU ve Slévárně Liberec, a.s. ................................................................. 675 Dedusting of cupolas with FVU filters in the joint-stock company Slévárna Liberec, a.s.

Drápela, M. - Adam, D.: Progresivní technologie pro tvorbu modelů a výrobků v oblasti slévárenství ............................................... 322 Progressive technologies for making patterns and products in the field of foundry industry.

Albrecht, J. - Smrž, B. - Hejma, J.: Odprášení 60 tunové elektrické obloukové pece s intenzifikací kyslíkem v závodě ŠKODA Steel konsorcium, ŠKODA Hutě, s. r. o., Plzeň ................................. 412 Dedusting of the 60 t electric arc furnace with intensification by oxygen in the plant of the ŠKODA, HUTĚ, in Plzeň, s.r.o. (Ltd.).

Dvořáček, J.: Slévárenství QUO VADIS? ....................................... 293 QUO VADIS – Foundry industry?

Ambos, E. – Bähr, R. – Brahmann, M.: Aktuální výzvy slévárenskému průmyslu z hlediska výroby automobilů – trendy vývoje techniky v oblasti technologií a informatiky .......................................... 299 Present demands to the foundry industry from the point of view of automobile production – development trends in technologies and information science. Boucník, P.: Informační systémy ve slévárnách představené na veletrhu FOND-EX 2000 ........................................................................... 28 Information systems in foundries presented at the FOND-EX 2000 Fair. Brungs, D. – Mertz, A.: Inovace materiálů na odlitky – odlitky z hliníkových a hořčíkových materiálů ........................................... 113 Innovation of materials for castings – castings from aluminium and magnesium materials. Bührig-Polaczek, A. – Schinderbacher, G. – Rockenschaub, H.: Použití metod Rapid Prototyping ve slévárenství ................................. 231 Use of Rapid Prototyping process in foundry industry. Burian, P. a kol.: Přesně lité odlitky ze slévárny První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. .................................................................. 613 Investment castings from the foundry of joint-stock company První brněnská strojírna at Velká Bíteš. Cengel, P.: Použitie feroalumínia v zlievarenstve ......................... 530 Use of ferroaluminium in foundry industry. Cibulka, J. – Sedlák, Z.: Vývoj sléváren přesného lití z pohledu projektanta ........................................................................................ 629 Development of investment casting foundries from the point of view of a designer Cileček, J.: Přesné lití na prahu třetího tisíciletí .............................. 563 Investment casting on the eve of the third millennium. Cileček, J.: Výroba odlitků ze slitin hliníku přesným litím metodou vytavitelného modelu ve slévárně FIMES, a.s. ......................... 229 Manufacture of castings from aluminium alloys by precision casting with an investment pattern method in the foundry of the joint-stock company of FIMES, a.s. Didion, M. - Grillo, A. - Horáček, M.: Rotační bubny DIDION pro slévárenství ................................................................................. 314 DIDION rotary drums for foundry industry. Dörsam, H. W.: Tavení, odlévání a druhotné tavení slitin hořčíku ve slévárnách ................................................................................... 127 Magnesium melting, casting and remelting in foundries.

Edgar, R. L.: Přehled poptávky a použití slitin hořčíku ve světě .. 120 Global overview on demand and applications for magnesium alloys. Elbel, T.: Benchmarking ve slévárenství .......................................... 34 Benchmarking in Czech Foundries Elbel, T.: Česká slévárenská společnost a její vstup do 21. století 287 Czech Foundrymen Society and its entrance to 21st century. Elbel T.: Identifikace vad odlitků a příčin jejich vzniku ............... 539 Identification of casting defects and of causes of their formation. Fink, R.: Optimalizace výroby odlitků litých pod tlakem z hořčíkových slitin ............................................................................................. 139 Optimization of manufacture of castings pressure die cast from magnesium alloys. Fošum, J.: Formovací materiály na veletrhu FOND-EX 2000 ........... 8 Moulding materials at the FOND-EX 2000 Fair. Fryč, P. – Neudert, A.: Zkušenosti s řízením jednotné formovací směsi ..................................................................................................... 332 Experience with unit moulding sand control. Gedeonová, Z. a kol.: Dĺžkové zmeny pri tuhnutí grafitických liatin a výsledná kvalita odliatku ........................................................ 513 Linear changes during solidification of graphitic cast irons and final quality of castings. Grmela, V.: Použití CAD/CAM systému CADKEY/SURFCAM ve slévárenství ................................................................................. 325 Use of CADKEY and SURFCAM CAD/CAM systems in foundry industry. Hakl, J. a kol.: Optimalizace chemického složení lité žáropevné slitiny s cílem prevence vzniku sigma-fáze ve struktuře .................... 601 Optimisation of chemical composition of cast creep resistant alloy with aim to prevent sigma-phase in structure. Henc, J.: Slévárna slitin hliníku ČZ Strakonice, a.s. ...................... 225 An aluminium alloy foundry of the joint-stock company of ČZ in Strakonice. Herman, A. – Luňáček, K.: Využití počítačové simulace při výchově mladých slévárenských odborníků ........................................... 343 Use of computer simulation in education of young foundry specialists. Herzán, Z.: Vývoj výroby litin s kuličkovým grafitem – základní způsoby modifikace ......................................................................... 396 Development of shperoidal graphite cast iron manufacture – basic modification methods.


Hindrich, M.: Představení firmy GUT CZ, s.r.o., Brno ................. 328 Presentation of the firm GUT CZ, s.r.o. (Ltd.), Brno.

Castings from corundum-baddeleyite ceramics, their properties and using for wear resistant materials, pipings etc.

Horáček, M.: Přehled světové výroby odlitků metodou vytavitelného modelu ........................................................................................ 564 World investment casting production.

Klíma, J.: Automatizovaná pracoviště tlakového lití ..................... 319 Automated workplaces for pressure die casting.

Horáček, M.: Technologie vytavitelného modelu – technologie pro nové tisíciletí ............................................................................... 570 Investment casting technology – the technology for the new millennium. Hrabánek, R.: Uplatnění tlakových odlitků ze slitin zinku v konkurenci se slitinami hliníku a hořčíku ..................................................... 223 Application of pressure die castings from zinc alloys in competition with aluminium and magnesium alloys. Chrást, J.: Elektrotavírna slévárny Jihomoravská armaturka, spol. s r.o., Hodonín ...................................................................................... 511 Electric melting shop of the foundry Jihomoravská armaturka, Ltd., Hodonín. Chrást, J. – Matuška, M.: Rekonstrukce úpravny formovací směsi v Jihomoravské armaturce, spol. s r.o., Hodonín ................... 504 Reconstruction of moulding sand preparation shop in Jihomoravská armaturka, Hodonín. Irretier, O.: Tepelné zpracování hliníkových součástí – plně automatizovaná koncepce zařízení snižuje náklady na tepelné zpracování ..................................................................................................... 418 Thermal treatment of aluminium parts – a fully automated equipment conception reduces thermal treatment costs. Jankůj, L.: Slévárna přesného lití v České zbrojovce, a.s., Uherský Brod ........................................................................................... 619 An investment casting foundry of the joint-stock company Česká zbrojovka in Uherský Brod. Janoušek, R.: Veletrh FOND-EX 2000 z hlediska životního prostředí ....................................................................................................... 30 The FOND-EX 2000 Fair from the point of view of environment. Jiříkovský, J. – Matuška, M.: Rekonstrukce strojní formovny ve slévárně JMA, spol. s r.o., Hodonín ....................................................... 501 Reconstruction of machine moulding shop in foundry JMA, Ltd., Hodonín. Kafka, V. - Šenberger, J.: Porovnání neúplných vlastních nákladů na výrobu tekuté oceli, LKG a LLG vyráběných v elektrických indukčních a elektrických obloukových pecích a kuplovnách ......... 402 Comparison of incomplete total manufacturing costs of liquid steel, spheroidal graphite cast iron, and lamellar graphite cast iron made in electric induction furnaces, electric resistance furnaces, and in cupolas. Kafka, V. a kol.: Výsledky nákladového porovnání výrobních způsobů tavení tekuté fáze pro výrobu odlitků na bázi železa .............. 351 Results of cost comparison of production methods of liquid phase melting for manufacture of Fe-based castings. Kavička, F. a kol.: Odlitky z korundo-baddeleyitové keramiky – jejich vlastnosti a použití pro otěruvzdorné materiály, potrubí aj. . ..................................................................................................... 524

Kohout, J. – Věchet, S.: Deformační a lomové chování bainitické litiny s kuličkovým grafitem ............................................................. 653 Deformation and fracture behaviour of ADI. Koplík, R.: FOND-EX 2000 – start do dalšího století ......................... 1 FOND-EX 2000 – the start for the next century. Kořený, R. – Havlík, P.: Metalurgie a technologie výroby odlitků ze slitin mědi ................................................................................... 218 Metallurgy and manufacturing technology of castings from copper alloys. Král, Z.: Problematika kvalifikace a zajištění pracovních sil pro slévárny ....................................................................................................... 40 Problems with qualification and ensuring of labour forces for foundries. Kristoň, F. - Svadbík, M.: Informační systém - základní předpoklad pro zvyšování produktivity slévárenské výroby ...................... 336 An information system – basic precondition for increasing of foundry production productivity. Láník, I.: Kvalitní výrobky pro kvalitní odlitky Igor Láník – Techservis, Boskovice .......................................... 134 High quality products for high quality castings. Igor Láník - Techservis Boskovice. Maca, K.: Reakce keramických forem, jader a kelímků na bázi Al2O3 s roztavenými niklovými slitinami ........................................... 585 The reactions of alumina-based ceramic moulds, cores and crucibles with molten Ni-alloys. Martinková, J. – Bechný, L. – Sládek, A.: Zvyšovanie akosti hliníkových zliatin nekonvenčnými technológiami ..................................... 133 Increasing of quality of aluminium alloys with unconventional technologies. Matuška, M. – Slavíček, J.: 120 let slévárenské tradice v Jihomoravské armaturce, spol. s r.o., Hodonín ............................................... 499 120 years of foundry tradition in Jihomoravská armaturka, Ltd., Hodonín. Mertz, A.: Snižování hmotnosti a úspory nákladů u odlitků ze slitin hořčíku litých pod tlakem ......................................................... 124 Weight and cost saving with magnesium die castings. Mores, A.: FOND-EX 2000 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků ........................................................................................... 16 FOND-EX 2000 - knowledge from the field of casting manufacture technology. Mores, A.: Technické požadavky a přejímání odlitků z litiny s kuličkovým grafitem .............................................................. 355 Technical requirements and inspection of castings from spheroidal graphite cast iron.


Němec M. a kol.: Litina s kuličkovým grafitem – potencionální materiál pro slévárny přesného lití .......................................................... 592 Nodular cast iron – potential material for investment casting. Otáhal, V.: Evropský slévárenský průmysl v roce 1999 – část I. Slévárenství zemí organizovaných v CAEF ............................ 246 European foundry industry in 1999 – Part I. Foundry industry in countries organized in CAEF. Otáhal, V.: Evropský slévárenský průmysl v roce 1999 – část II. Slévárenství zemí organizovaných v CAEF - podíly jednotlivých zemí na výrobním potenciálu Evropské unie a jejich produktivita práce ve srovnání s Českou republikou .................................... 435 European foundry industry in 1999 – Part II. Foundry industry in countries organized in CAEF. Shares of individual countries on the manufacturing potential of the European Union and their productivity of work in comparison with the Czech Republic. Otáhal, V.: Japonské slévárenství ...................................................... 46 Japan foundry industry. Otáhal, V.: Odlitky pohonných jednotek v lehkých vozidlech ze slitin hliníku nebo slitin železa? .......................................................... 157 Castings of drive units from aluminium or ferrous alloys in light automobiles? Otáhal, V.: Švédské slévárenství ..................................................... 532 Sweden foundry industry. Otáhal, V.: Výroba odlitků z neželezných slitin a jejich uplatnění v průmyslových oborech ........................................................... 147 Manufacture of castings from non-ferrous alloys and their application in individual branches. Pavelka, M.: Užitné vlastnosti lití vytavitelným modelem ............ 581 Utility properties of investment castings. Pavlík, I.: Pece, jejich příslušenství a žárovzdorniny na veletrhu FONDEX 2000 ........................................................................................... 4 Furnaces, their accessories, and refractories at the FONDEX 2000 Fair. Ptáček, L. – Ustohal, V.: Slitiny zinku pro odlitky ........................ 203 Zinc alloys for castings. Pupava, J. – Döpp, R.: Příspěvek k metalurgickému hodnocení elektricky tavené LLG pro automobilové odlitky .................... 302 A contribution to metallurgical evaluation of lamellar graphite cast iron melted in electric furnaces for automobile industry. Roučka, J. a kol.: Slévárenská technologická příručka ................ 366 A handbook of foundry technology. Rous, S.: Nová technologie výroby přesně litých odlitků ve Kdyni ... ..................................................................................................... 607 A new technology of investment casting manufacture in Kdyně. Sehnal, V.: Slévárenské nátěry ........................................................ 313 Foundry paints. Sharp, J. D.: Naše dědictví slévárenského řemesla ........................ 290 Our foundry inheritance.

Schneider, J.: Metalurgie vysokopevnostních materiálů ............... 597 High-strength material metallurgy. Skala, J. – Klouda, O.: ALMET, a.s., Hradec Králové, výrobce pístů ze slitin hliníku do spalovacích motorů a kompresorů ................ 143 The joint-stock company of ALMET in Hradec Králové, the manufacturer of pistons from aluminium alloys for internal combustion engines and compressors. Skrbek, B.: Ultrazvuková diagnostika vnitřních vad odlitků z litiny s kuličkovým grafitem – srovnání s prozařovacími metodami ..... ..................................................................................................... 242 Ultrasonic testing of internal defects of castings from spheroidal graphite cast iron – comparison with radiographic methods. Staněk, P.: SLEVARSYS – kapacitní a stimulační funkce, ekonomické přínosy systému .......................................................................... 341 SLEVARSYS – capacity and stimulation functions, economic contributions of the system. Stavěníček, V.: Problémy dosažení vysoké ekonomické efektivnosti výroby ve slévárnách .................................................................. 37 Problems of achieving of high economic effectiveness of manufacture in foundries. Stavěníček, V.: Slévárenství a jeho nové perspektivy ................... 288 Foundry industry and its new prospects. Stránský, K. - Šenberger, J. - Million, B.: Vliv vsázkových surovin na vlastnosti litin s kuličkovým grafitem ...................................... 388 Influence of charging raw materials on spheroidal graphite cast iron properties. Střítecký, F.: Technologie tlakového a kokilového lití na veletrhu FOND-EX 2000 .............................................................................. 6 Pressure die casting and permanent mould casting technology at the FONDEX 2000 Fair. Szlauer M. – Matuška, M.: Vybudování jaderny pro postup Cold box ve slévárně JMA, spol. s r.o., Hodonín .................................... 509 Building-up of a Cold-Box core shop in the foundry JMA, Ltd., Hodonín. Šebesta, D.: Měřicí přístroje pro kontrolu formovacích materiálů a řízení procesu přípravy směsi – FOND-EX 2000 ......................... 13 Measuring apparatuses for checking of moulding materials and process control of sand preparation – FOND-EX 2000. Šenberger, J. - Adolf, Z.: Perspektivy výroby odlitků z vysokolegovaných korozivzdorných ocelí v České republice .................. 381 Prospects of manufacture of castings from high-alloy stainless steels in the Czech Republic. Šenberger, J.: Současný stav a předpokládaný vývoj metalurgie ve slévárnách oceli a litin v České republice ................................ 375 Present state and expected development of metallurgy in steel and cast iron foundries in the Czech Republic. Škrabal, M.: Stroje a zařízení na veletrhu FOND-EX 2000 ............ 20 Machinery and equipment at the FOND-EX 2000 Fair.


Škuba, A. a kol.: Príspevok k problematike výroby tlakových odliatkov na strojoch pre liatie kovu pod tlakom ..................................... 672 A contribution to problems of pressure die casting manufacture on pressure die casting machines. Švardala, L.: Rozšíření analytických možností spektrometru SPECTROLAB JrCCD ................................................................................. 349 An extension of analytical possibilities of the SPECTROLAB JrCCD spectrometer. Tegel, M. – Brandštetr, J. – Rusín, K.: Použití roztokové kalorimetrie pro zjiš^ování zbytků anorganických pojivových obálek na zrnech regenerovaného ostřiva .............................................................. 236 The use of solution calorimetry (thermochemical analysis) for the determination of rests of inorganic binders on the grains of the reclaimed moulding sands. Trbižan, M. - Weib, K. - Trbižan, K.: Klíčem je progresivní technologie ..................................................................................................... 306 Innovatory technology is the key. Tuček, V.: Hospodárné předehřívání pánví, konvertorů a předpecí ... ..................................................................................................... 408 Economic preheating of ladles, converters, and forehearth. Tyrna, P.: Kontrola spotřeby elektrické energie odpojováním agregátů ve Slévárně Třinec, a.s. ............................................................. 429 Checking of electric power consumption by disconnecting the units in the joint-stock company of Slévárna in Třinec, a.s. Ustohal, V.: Mě_ a slitiny mědi pro odlitky ................................... 208 Copper and copper alloys for castings. Ustohal, V.: Slévárenské slitiny s nízkou teplotou tání ................ 659 Foundry alloys with low melting temperature. Ustohal, V. – Ptáček, L.: Slitiny hořčíku na odlitky ...................... 103 Magnesium alloys for castings. Valenta, J.: Technologie tlakového lití s pomocí vakua ............... 668 The technology of pressure die casting with the aid of vacuum. Vogel, R. – Jiřikovský, J.: Zkoušení bentonitových formovacích směsí ..................................................................................................... 309 Testing of moulding sands. Weiser, E. – Jonuleit, M.: Firma SKW Giesserei-Technik GmbH (SGT) ..................................................................................................... 425 The firm SKW Giesserei-Technik GmbH (SGT).

Žilka, V.: 10 let aplikací technických plynů a know how Linde Technoplyn, a.s., v České republice ..................................................... 362 10 years of applications of technical gases and know how of the firm Linde Technoplyn, a.s. (joint-stock company), in the Czech Republic. Inovace odlévání ............................................................................. 330 Innovations in casting manufacture. Kdynium, a.s., Kdyně – historie a současnost ................................ 610 The joint-stock company KDYNIUM in Kdyně – history and the present. Kyselé žárovzdorné vystýlky indukčních pecí firmy Lafarge Refractories pro tavení litiny .......................................................................... 423 Acid heat resistant linings of induction furnaces of the Lafarge Refractories for melting of cast iron. Nové možnosti při výrobě voskových dílců ve slévárnách přesného lití .................................................................................................... 627 New possibilities at wax patterns production in investment casting foundries. Rozvoj projektu www.slevarenstvi.cz ............................................. 346 Development of www.slevarenstvi.cz project. Slévárna přesného lití v Motorpalu, a.s., Jihlava ........................... 625 Investment casting foundry in Motorpal, joint-stock company, Jihlava. Trendy ve zpracování slitin hliníku ................................................ 416 Trends in the treatment of aluminium alloys. VOCHOC, s.r.o., výrobce ochranných oděvů a ochranných prostředků proti tepelným rizikům ............................................ 245, 434, 634 The firm of VOCHOC, s.r.o. (Ltd.), the manufacturer of protective clothing and preventatives against thermal risks. Výroba odlitků metodou vytavitelného modelu litím do žhavých keramických forem .................................................................... 615 Casting production by the method of investment casting by pouring in the heated ceramic shell moulds. Výrobce odlitků a výkovků z neželezných kovů stále zvyšuje svoji technickou úroveň a kvalitu produkce - KOVOLIT Modřice – osmdesátiletá tradice ......................................................................... 431 The manufacturer of castings and forgings from non-ferrous metals all the time increases its technical level and production quality. The firm of KOVOLIT in Modřice – the eighty years tradition.

Zajíček, O.: České modelárny na veletrhu FOND-EX 2000 ........... 26 Czech pattern shops at the FOND-EX 2000 Fair.

Vytvořme společnou organizaci pro řešení problémů slévárenské výroby ........................................................................................ 364 Let us create a common organization for solving the foundry problems.

Zemčík, L.: Oxidace slitin při tavení ve vakuových indukčních pecích ..................................................................................................... 378 Oxidation of alloys during melting in vaccum induction furnaces.

Zlieváreň Zábrež, a.s., Dolný Kubín .............................................. 623 The joint-stock company Zlieváreň Zábrež in Dolný Kubín.


ZPRÁVY SVAZU SLÉVÁREN ČESKÉ REPUBLIKY: 57, 163, 256, 443, 544 ZPRÁVY ČESKÉ SLÉVÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI: 59, 165, 258, 449, 545, 635, 678 ZPRÁVY SDRUŽENÍ PŘESNÉHO LITÍ: 62, 640 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ PRÁCE: 63, 170 SPRÁVY ZVÄZU ZLIEVÁRNÍ A KOVÁČNÍ SLOVENSKA A SLOVENSKEJ ZLIEVÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI: 457 Z ODBORNÉHO ŽIVOTA: 64, 171, 265, 458, 546 ROZHOVORY: 270 JUBILEA: 174, 271, 466, 644, 682 VZPOMÍNÁME: 67, 173, 546, 685 EKOLOGIE: 68, 172, 467 AKTUALITY Z DOMOVA: 70, 175, 272, 468, 645, 686 AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ: 74, 176, 272, 474, 547, 687 ROČNÍ PŘEHLEDY: 86, 186, 277, 484, 551, 688 ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ: 95, 195, 282, 493, 557, 646, 696 Z HISTORIE: 96, 197, 283, 494, 558, 647, 697 PUBLIKACE: 100, 201, 286, 498, 652


slévárenství obsah - contents

Vedoucí redaktorka: Mgr. Alena Svobodová

Redakční rada: prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., Ing. Jiří Fošum, doc. Ing. Zora Gedeonová, CSc., doc. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Zdeněk Král, CSc., Ing. Mikuláš Morávek, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., prof. Ing. Emil Ragan, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., Ing. Vladimír Stavěníček (předseda), prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký.

Ročník L, od 1. ledna do 31. prosince 2002


Antoš, P. – Burian, A.: Možnosti regenerace formovacích směsí s vodním sklem ................................................................................... 184 Possibilities of reclamation of sodium silicate sands Bakó, K.: Pracovníci ve slévárenství potřebují odborné vzdělávání ... ..................................................................................................... 175 Foundry workers need vocational training

Modelování reologických vlastností formovací směsi ............. 442 Modelling of rheological properties of moulding sand Gieniec, A. – Weicker, G.: Nový koncept furanového pojivového systému vytvořený za účelem snížení emisí síry během procesu odlévání ........................................................................................... 9 A new conception of the furane binder system created for the purpose of reduction of sulphur emissions during casting process

Bolibruchová, D. – Tillová, E. – Chalupová, M.: Skúmanie vplyvu doby tepelného spracovania na mechanické vlastnosti a štruktúru odliatku hlavy valcov ................................................................. 135 Study of influence of heat treatment time on mechanical properties and structure of a cylinder head casting

Herman, A.: Nejrychlejší (NOVACAST) a nejpřesnější (PAM-CAST) počítačová simulace lití na světě ................................................ 209 The most rapid (NOVACAST) and the most accurate (PAM-CAST) computer simulation of casting in the world

Burian, A. - Antoš, P.: Samotvrdnoucí směsi s vodním sklem a kapalnými tvrdidly ................................................................................ 30 Self-setting sands with sodium silicate and liquid hardeners

Herman, A. – Salač, K.: Optimalizace technologie odlitku pomocí simulačního software .................................................................. 318 Casting technology optimization by means of simulation software

Cásek, S. – Kulík, J. – Tejkal, A.: Desáté výročí založení samostatné Slévárny Kuřim, a.s. Padesáté výročí slévárenské výroby v Kuřimi .......................... 132 The 10 th anniversary of establishment of the independent foundry Slévárna Kuřim, joint-stock company The fifthy anniversary of foundry production at Kuřim

Hindrich, M.: Mechanizovaná linka pro výrobu forem vytvrzovaných za studena ................................................................................... 399 Mechanized line for manufacture of cold-set moulds

Cengel, P.: Rozptyl účinkov ferosilicia po jeho použití v zlievarenstve a v oceliarenstve ........................................................................... 82 An extent of ferrosilicon effects after its use in foundry industry and steelmaking Čech, J.: Možnosti experimentu a simulace při stanovení jakostních charakteristik litin a vad u tlakově litých odlitků ..................... 305 Experimental and simulation possibilities at quality characteristics determination of cast iron and of die castings defects Čermák, L. – Matula, L. – Rusín, K.: Numerické modelování teplotního pole formy s uvážením vlivu kondenzační zóny ..................... 311 Numerical modeling of a mould temperature field considering the condensing zone influence Dahlmann, M. a kol.: Syntetická slévárenská ostřiva přinášejí nové možnosti ...................................................................................... 181 Synthetic foundry base sands bring new possibilites Didion, M. – Grillo, A. – Horáček, M.: Rotační bubny s médiem firmy DIDION – nový koncept oddělování odlitků od formovací směsi přinášející především úspory v dokončujících operacích ..... .................................................................................................... 201 Rotary drums with DIDION medium – a new conception of separation of castings from moulding sand bringing particularly savings in finishing operations Eminger, S.: Pracovní prostředí a bezpečnost práce ve slévárnách ..... ..................................................................................................... 117 Working environment and labour safety in foundries Fošum, J.: Výroba jader ze směsi vytvrzované metylformiátem je stále aktuální ......................................................................................... 34 Manufacture of cores from methyl formate hardened sands is topical all the time Fošum, J. - Burian, A.: Samotvrdnoucí směsi s fenolickou pryskyřicí vytvrzovanou estery v českých slévárnách ................................ 21 Self-setting sands with phenolic resin hardened by esters in Czech foundries Ganczarek, M. – Mikulczyński, T. – Samsonowicz, Z. – Wiêc³awek, R.:

Hindrich, M.: Zařízení pro separaci chromitu ve slévárně oceli ŽĎAS, a.s., ŽRár nad Sázavou ................................................................. 39 An equipment for separation of chromite in the steel foundry of the joint-stock company ŽĎAS, a.s., in ŽRár nad Sázavou Hohl, B.: Zařízení firmy EIRICH na úpravu formovacích směsí .. 385 Moulding sand reconditioning system of the firm EIRICH Holas, P.: Průmyslové pece a sušárny LAC Rajhrad ...................... 229 Industrial furnaces and driers of the firm LAC at Rajhrad Hučka, J.: 50 let časopisu Slévárenství ........................................... 367 Fifty years of the journal Slévárenství Chrást, J.: Výroba forem a jader ze samotvrdnoucích směsí ............ 1 Manufacture of moulds and cores from self-setting sands Ivanov, S. – Křístek, J. – Matlas, F.: Reaktivní pojivové systémy s furanovými pryskyřicemi ................................................................ 12 Reactive binder systems with furane resins Jelínek, P.: Modifikované alkalické silikáty, anorganická pojiva nové generace ........................................................................................ 16 Modified alkaline silicates, inorganic binders of a new generation Jelínek, P. - Balinski, A.: Jsou vyčerpány všechny možnosti zvyšování pojivových vlastností Na-silikátů?............................................. 188 Are all possibilites of improving the binding properties of Na-silicates exhausted? Kábová, H.: Počítačová simulace jako prostředek k urychlení předvýrobních etap ............................................................................ 328 Casting simulation as a tool for pre-manufacturing process acceleration Kafka, V. a kol.: Porovnání nákladů odlitků ze železných kovů – cesta k řízení nákladové náročnosti .................................................... 232 Comparison of costs of ferrous castings – a way to cost demands control Kofler, CH. – Trojan, J.: DISA 230 – revoluce v evoluci ............. 338 DISA 230 – revolution in evolution Král, Z.: Trh práce jako rozhodující omezující faktor konkurenceschopnosti slévárenství v České republice ................................ 267


Labour market as a decisive limiting factor of competitiveness of foundry industry in the Czech Republic Kristoň, F. – Svadbík, M.: Nové přístupy v poskytování managerských informací v grafické verzi informačního systému OPTI.......... 205 New approaches to providing manager information in a graphic version of the information system OPTI Krutiš, V. – Burian, J.: Simulace proudění kovu keramickými filtry .. ..................................................................................................... 251 Simulation of metal flowing through ceramic filters Křepinský, R.: Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech po 1. 1. 2002 ................................................................................... 122 Employer´s duties at working accidents after 1st January 2002 Křístek, J.: Hot box není ještě zcela mrtev ..................................... 374 Hot Box is not quite dead Křístek, J.: Profilované filtry pro hliníkové odlitky ...................... 254 Shaped filters for castings from Al-alloys Kučera, I.: Kategorizace prací ......................................................... 121 Work categorization Kulík, J. – Zvěřina, Z.: Použití samotvrdnoucích pryskyřic ve Slévárně Kuřim ............................................................................................ 14 Using of self-setting sands in the joint-stock company of Slévárna Kuřim Lána, I.: Tradice a historie Slévárny a modelárny v Novém Ransku ..................................................................................................... 265 Tradition and history of Foundry and Pattern Shop at Nové Ransko Lanča, M. – Kubačka, J.: Zkušenosti s využitím keramických filtrů při odstraňování makroskopických vměstků v odlitcích z oceli na odlitky a litin LLG a LKG ......................................................... 247 Experience in application of ceramic filters at removal of macroinclusions in castings from steel, lamellar and spheroidal graphite cast iron Lev, P. : Filtrace zároveň s očkováním .......................................... 263 Filtration at the same time with inoculation Lukáč, I. – Michna, Š.: Štruktúra a mikrosegregácia zliatiny AlCu4 PbMgMn v liatom stave ............................................................... 73 Structure and microsegregation of the as cast AlCu4PbMgMn alloy Lvončík, S.: Odezva organizmu na pracovně-tepelnou zátěž pracovníků ve slévárenství ....................................................................... 125 Response of the organism to working and thermal load of the workers in foundry industry Maroš, B. – Svoboda, M. – Rusín, K.: Matematicko-statistické vyjádření tepelného ovlivnění bentonitové formovací směsi ........... 437 Mathematic-statistic expression of thermal influence of bentonite bonded moulding sand Michalčík, P.: Slévárna FIMES, a. s., Uherské Hradiště, na počátku třetího tisíciletí .............................................................................. 79 Foundry Fimes, a.s. (joint-stock company), at Uherské Hradiště at the beginning of the third millennium Morávek, M. – Fošum, J.: Zkušenosti s použitím samotvrnoucí směsi s alkalickou fenolickou pryskyřicí ve slévárně VOS Písek ........ 26 Experience with use of self-setting sand with alkaline phenolic resin in the foundry of the joint-stock company of VOS in Písek

Neudert, A. – Burian, J.: Využití matematického modelování pro predikci znehodnocení jednotné formovací směsi ................... 223 Utilization of mathematic modelling for prediction of depreciation of unit moulding sand Nová, I.: Simulační výpočty tuhnutí a chladnutí odlitků jako účinný nástroj výroby jakostních odlitků .............................................. 322 Simulation computations of castings solidification and cooling as an efficient tool of production of high-quality castigs Otáhal, V.: Finské slévárenství ........................................................ 452 Finnish foundry industry Oth, P. – Schopp, H.: Nástavce typu Feedex HD V, VS, VS Spot Vývoj techniky nálitků firmy FOSECO z hlediska změn požadavků trhu .............................................................................................. 370 FEEDEX HD V, VS, and VS-Spot feeder sleeve types The development of Foseco feeding technology in response to market demands Ości³owski, A. – Pliś, W. – Zemánek, R.: Nabídka společnosti FERROTERM v oboru filtrace a očkování slitin železa ....................... 256 The offer of the company FERRO-TERM in the branch of filtration and inoculation of Fe-alloys Paleček, M.: Bezpečnost práce a Evropská unie ............................ 118 Occupational safety and EU Pavelek, J. – Košvanec, L.: Náhrada tělesa vytloukacího vibračního bubnu ve slévárně FEREX-ŽSO, spol. s r.o., Liberec .............. 194 Replacement of a body of a vibration shaking-out drum in the foundry of the firm FEREX-ŽSO, spol. s r.o. (Ltd.), in Liberec Pazdera, P.: O filtrech z jiného pohledu ......................................... 131 About filter systems from another point of view Piekarski, B. - Kubicki, J.: Ochrana oceli na odlitky 36 % Ni/18 % Cr povlékáním na bázi hliníku před vlivem atmosféry nasycené uhlíkem ..................................................................................................... 140 Aluminium base coatings for protection of 36 % Ni/18 % Cr cast steel against carburizing atmospheres Plachý, V. – Pelikánová, D.: Praktické zkušenosti s měřením faktorů pracovního prostředí a s vyhláškou č. 89/2001 ....................... 128 Practical experience with measuring of working environment factors and with decree No. 89/2001 Porkert, Z. – Šůra, P.: Poloautomatická kontrola odlitků ve slévárně Kdynium, a.s. ............................................................................. 270 Semi-automatic check of castings in the foundry Kdynium, a.s. (joint-stock company) Rosman, L.: Zkušenosti s formovací linkou od firmy HEINRICH WAGNER SINTO (HWS Sinto) v Bohumíně ........................... 380 Experience with a moulding line made by the firm HEINRICH WAGNER SINTO (HWS Sinto) in Bohumín Roučka, J. – Vaverka, A.: Vliv filtrace keramickými filtry na průběh plnění odlitků ............................................................................. 243 The influence of ceramic filters on filling process of castings Rudy, C. – Novotný, J.: Moderní formovací linky ........................ 375 Modern moulding lines Sedlák, Z. – Bartoš, R.: Ekologické řešení modernizace slévárny AGS Jičín, a.s., v tavírně a čistírně realizované formou generální dodávky firmou Kovoprojekta Brno, a.s. ........................................... 217


Environmental friendly solution of modernization of the foundry of the joint-stock company AGS Jičín, a.s., in melting and cleaning shops realized in a form of a general supply by the joint-stock company Kovoprojekta Brno, a.s. Smejkal, J.: Měření tvrdosti odlitků dynamickou metodou .......... 145 Castings hardness measuring by dynamic method Sova, P.: Plánování a řízení ve slévárenské výrobě ....................... 407 Planning and managing a production of a foundry Sova, P.: Užití informačních systémů ve slévárnách ..................... 331 Use of information systems in foundries Staněk, P. – Hejl, J.: SLEVARSYS – nové trendy v českém informačním systému pro slévárny .......................................................... 236 SLEVARSYS – new trends in Czech information system for foundries Stroppe, H. – Ambos, E. – Todte, M. – Bouska, O.: Optimalizace mechanických vlastností vysoce namáhaných odlitků s přímou kontrolou licího procesu ............................................................ 213 Optimization of mechanical properties of high-stressed castings with direct checking of casting process

ALUCAST – nový projekt v novém miléniu ................................... 76 ALUCAST – a new project in a new millennium Čistenie odliatkov nemusí by^ problém ............................................ 86 Fettling of castings need not be a problem Deset let výroby odlitků metodou Lost foam ................................ 394 Ten years of castings production by Lost Foam method Filtrace tavenin – cesta ke zvýšení užitných vlastností odlitků ..... 260 Melts filtration – a way of increasing the use properties of castings MORAVSKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY, a.s., tradiční výrobce žárovzdorných materiálů .................................................................. 391 MORAVSKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY, joint-stock company, a traditional producer of refractories Přístroje pro temperování a chlazení forem při tlakovém lití slitin hliníku ......................................................................................... 334 Die casting temperature controlling and cooling units for Al-alloys ZSNP, a.s., leader slovenského trhu v oblasti spracovania hliníka 395 ZSNP, joint-stock company, leading aluminium company in the Slovak Republic

Szlauer, M. – Cvrk, Z.: Čištění odsávaného vzduchu od terciárních aminů při výrobě jader technologií Cold box .......................... 177 Cleaning of exhausted air from tertiary amines in manufacture of cores by Cold box technology Švardala, L.: Analytické možnosti OES spektrometru pro slévárny SPECTROMAX .......................................................................... 387 Analytical possibilities of OES spectrometer SPECTROMAX for foundries

ZPRÁVY SVAZU SLÉVÁREN ČESKÉ REPUBLIKY: 42, 88, 150, 273, 344, 415 ZPRÁVY ČESKÉ SLÉVÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI: 43, 91, 151, 276, 348, 416, 456

Uherka, T.: Zkoušení formovacích materiálů a metrologie ve slévárenské výrobě .................................................................................. 445 Sand testing and metrology in foundry production

ZPRÁVY SDRUŽENÍ PŘESNÉHO LITÍ: 464

Urbat, K.: Role CAEF (Asociace evropských slévárenských svazů) a evropský slévárenský průmysl ............................................... 340 The role of CAEF (Committee of Associations of European Foundries) and European foundry industry

Z ODBORNÉHO ŽIVOTA: 95, 258, 284, 466

VĚDECKO-VÝZKUMNÉ PRÁCE: 156

ROZHOVORY: 423 JUBILEA: 46, 159, 288, 349, 425, 473

Vojtěch, D. a kol.: Vysokopevné slitiny AlZnMgCuNiSi se zlepšenými slévárenskými vlastnostmi ........................................................... 66 High-strength AlZnMgCuNiSi alloys with improved casting properties Walker, M. – Palczewská, S. – Snider, D. – Williams, K.: Modelování procesů foukání pískových jader – úkol simulace v nejbližší budoucnosti ..................................................................................... 325 Modeling sand core blowing: simulation´s next challenge

VZPOMÍNÁME: 47, 289, 350, 474 EKOLOGIE: 160, 474 AKTUALITY Z DOMOVA: 48, 161, 290, 352, 426, 475 AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ: 49, 96, 165, 293, 352, 429, 481 ROČNÍ PŘEHLEDY: 51, 104, 168, 295, 356, 431, 482

Wegschmied, R. – Soldán, J.: Chlazení vratné směsi v JMA Hodonín ..................................................................................................... 450 Cooling of used sand in JMA Hodonín

ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ: 58, 107, 173, 360, 432, 489 Z HISTORIE: 109, 361, 489

Žižka, I.: 160 let slévárenské výroby v Třinci ................................. 61 160 years of foundry production in Třinec

PUBLIKACE: 59, 115, 365, 495


slévárenství obsah - contents

Vedoucí redaktorka: Mgr. Alena Svobodová

Redakční rada: prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibu a, prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., Ing. Jiří Fošum, doc. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Zdeněk Král, CSc., Ing. Mikuláš Morávek, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., prof. Ing. Emil Ragan, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, CSc., Ing. Vladimír Stavěníček (předseda), prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký.

Ročník LI, od 1. ledna do 31. prosince 2003


Alquist, B. – Midea, T. – Strauch, G. – Wiese, E.: Inovační vývoj výrobků s použitím virtuálního plánování a simulace dodává větší flexibilitu návrhu vtokových soustav pro ocelové odlitky ...... 283 Innovative product development using virtual planning and simulation delivers greater flexibility in the design of gating systems for steel castings

Gedeonová, Z. – Eperješi, Š.: Posúdenie možnosti výroby liatiny s gu ôčkovým grafitom so zaručenou rázovou húževnatos ou pri znížených teplotách v zlievarni POS Prakovce ......................... 195 Evaluation of production possibilities of spheroidal graphite cast iron with guaranteed impact strength at low temperatures in the foundry POS Prakovce

Ambos, E. – Bähr, R. – Brahmann, M. – Bouška, O.: Současné a budoucí požadavky na odlitky pro automobilový průmysl ........ 151 Present and future demands and solutions for automotive castings

Grzinčič, M.: Trendy ve výrobě bloků motorů osobních automobilů ....................................................................................................... 74 Trends in production of cylinder blocks of passenger cars

Bechný, L.: Očkovadlá, modifikátory a pomocné látky na 9. medzinárodnom zlievarenskom ve trhu FOND-EX 2002 ................... 29 Inoculants, modifiers and auxiliary compounds at the 9th international foundry trade fair FOND-EX 2002

Halla, P.: Intenzifikace metalurgických procesů .............................. 91 Intensification of metallurgical processes

Beran, J. – Marhoun, J.: Výrobky společnosti KERAUNION, a.s., pro slévárny ....................................................................................... 289 Products of the joint-stock company KERAUNION for foundries Brhel, J.: Řízení tuhnutí odlitků odlévaných do pískových forem ...... ..................................................................................................... 274 Solidification control of sand casting Čech, J. a kol.: Možnosti stanovení zbytkových pnutí u slitin hliníku ..................................................................................................... 381 Possible methods of determination of residual stresses in Al-alloys Číhal, V.: Korozivzdorné oceli na odlitky a jejich perspektivní užití ..................................................................................................... 461 Dobeš, J.: Třicet pět let slévárny slitin hliníku MEP POSTŘELMOV, a.s. ................................................................................................. 85 Thirty-five years of aluminium foundry MEP POSTŘELMOV, jointstock company

Hampl, J. – Válek, T. – Vondrák, V.: Objemové smrštění litin mezi teplotou lití a tuhnutí .................................................................. 186 Volume contraction of cast iron in temperature range between the point of pouring and the point of solidification Herman, A. – Hirsch, F. – Stunová, B. – Maroušek, L.: Využití programu PAM-CAST pro technologii tlakového lití .................... 166 Use of PAM-CAST for pressure die casting technology Hindrich, M.: Moderní regenerační zařízení ve slévárně oceli PSP Slévárna, a.s., Přerov ................................................................. 155 Modern reclamation equipment in steel foundry PSP Slévárna, joint-stock company, Přerov Hodinka, J.: PERIL 45 – nové lehčené tepelně izolační tvarovky z Moravských keramických závodů, a.s., Rájec Jestřebí ........ 89 PERIL 45 – new light-weight insulating bricks from Moravské keramické závody, joint-stock company, Rájec Jestřebí Hučka, J.: Ke 100. výročí narození Ing. Nikolaje Chvorinova ..... 143 One hundred years from Nikolaj Chvorinov´s birth

Elbel, T.: Česká slévárenská společnost – osmdesát let činnosti a spolupráce 1923–2003 .................................................................... 136 Czech Foundrymen Society – eighty years of activities and cooperation 1923 – 2003

Chrást, J.: Formovací a jádrové stroje na veletrhu GIFA 2003 ..... 322 Moulding and core machines on the GIFA 2003 Fair

Engels, G.: Půl století slévárenského průmyslu – co zůstává a co se mění ................................................................................................. 147 Fifty years of foundry industry – constants and variables

Chrást, J. – Bartoš, L.: Formovací a jádrové stroje na veletrhu FOND-EX 2002 .............................................................................. 6 Moulding and core-shooting machines at the trade fair FOND-EX 2002

Fenyes, L. M.: Systém rozpoznávání modelu ................................ 157 Pattern recognition system Fošum, J.: GIFA 2003 – technologické postupy výroby forem a jader ..................................................................................................... 345 GIFA 2003 – technological processes of mould and core manufacture Fošum, J. – Neudert, A. – Zvěřina, Z.: Novinky z oblasti formovacích materiálů, výroby forem a jader na mezinárodním veletrhu FOND-EX ..................................................................................... 17 Innovations in moulding material, production of moulds and cores at the international trade fair FOND-EX Fošum, J. – Šebesta, B.: Současné a perspektivní metody zkoušení formovacích materiálů ve slévárnách ........................................ 410 Present and prospective methods of moulding materials testing in foundries Gavenčiak, L. – Rubenzucker, F.: Systém regulace elektrod obloukových pecí ArCOS-NT ................................................................. 177 Control system of electrodes of arc furnaces ArCOS-NT

Chrást, J. – Vrátníček, J.: Výměna mísiče v úpravně FERAMO Brno . ..................................................................................................... 203 Replacement of a mixer in the sand-preparing plant FERAMO, Brno Ivanov, S. – Löchte, K. – Dahlmann, M. – Křístek, J.: Lineární teplotní roztažnost různých typů jádrových směsí ............................ 211 Linear thermal dilatation of various types of core sand mixtures Janoušek, R.: Veletrh FOND-EX a životní prostředí ....................... 35 Trade fair FOND-EX and the environment Jirsák, I.: Padesátileté zkušenosti v oblasti zpracování kovů ......... 362 Fifty years of experience in the field of metal processing Joch, A.: Přesné lití konstrukčních částí ze superslitin používaných ve sklářském průmyslu .............................................................. 469 Kamený, J.: Kyslíko-palivové hořákové systémy firmy LINDE řeší problém ohřevu pánví ............................................................... 366 Oxygen-fuel burner systems of the firm LINDE solve the problem of heating the ladles


Koplík, R.: Slévárenský veletrh GIFA a NEWCAST určují celosvětové trendy ve slévárenství ............................................................ 317 Foundry Fairs GIFA and NEWCAST destine world-wide trends in foundry industry Kramářová, D. – Brandštetr, J. – Rusín, K. – Henzlová, P.: Biogenní polymerní materiály jako pojiva slévárenských forem a jader ..... ....................................................................................................... 71 Biogenic polymers as binders of foundry moulds and cores Král, Z.: Aktivní, vzdělaný, odpovědný a motivovaný zaměstnanec – základ úspěchu slévárny ............................................................ 214 An active, educated, responsible and motivated employee – the basis of success of a foundry Kristoň, F.: Informační technologie představené na veletrhu GIFA ..................................................................................................... 355 Information technologies presented on the GIFA Fair Kristoň, F. – Svadbík, M. – Perůtka, M.: Systém OPTI – deset let na českém a slovenském trhu ......................................................... 172 The OPTI system – ten years on the Czech and Slovak markets Kubátová, S. – Lána, I.: Udržitelný vývoj v malých a středních slévárnách České republiky řízením procesů a výběrem technologií šetrných k životnímu prostředí .................................................... 81 Sustainable development in small and medium-size foundries of the Czech Republic by means of control of processes and selection of environment-friendly technologies Ledvoňová, A. – Blahutová, L. – Kafka, V.: Informační systémy sléváren prezentované na veletrhu FOND-EX 2002 ...................... 32 Information systems of foundries presented on the trade fair FOND-EX 2002 Lichý, P.: Vliv teplotních podmínek na kvalitu jednotné bentonitové směsi z pohledu oolitizace křemenných zrn ............................. 182 Influence of thermal conditions on the quality of unit bentonite sand from the point of view of oolitization of quartz grains Macek, K.: Mikrolegované oceli na odlitky, jejich vlastnosti a perspektivní užití ..................................................................................... 465 Mores, A.: FOND-EX 2002 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků ........................................................................................... 22 FOND-EX 2002 – information on casting technology Mores, A.: FOND-EX 2002 – výstava odlitků ................................. 26 FOND-EX 2002 – exhibition of castings Mores, A.: GIFA 2003 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků ..................................................................................................... 349 GIFA 2003 – knowledge from the field of technology of casting manufacture Nová, I.: Nové aplikace výpočetní a měřicí techniky na veletrhu FOND-EX 2002 ........................................................................... 30 New applications of computer and measuring technology at the trade fair FOND-EX 2002 Pavlík, I.: Veletrh FOND-EX 2002 – tavicí a udržovací pece, žárovzdorniny ..................................................................................... 13 Trade fair FOND-EX 2002 – foundry furnaces and holding furnaces, refractories Porkert, Z.: Radioskopická kontrola litiny ..................................... 426 Radioscopic ispection of cast iron

Ptáček, L.: Nedestruktivní zkoušení odlitků ................................... 406 Non-destructive testing of castings Rehse, H. – Zemánek, R.: Praktické zkušenosti s používáním mininálitků a nové trendy v této oblasti ........................................... 276 Practical experience with the application of mini risers, and new trends in that field Roučka, J. – Krutiš, V. – Kuzma, Z. – Vrtěl, J.: Tepelné ošetření nálitků – cesta ke zvýšení ekonomie výroby odlitků ...................... 253 Heat treatment of risers – the way to higher production economy of castings Sedlák, Z.: Tavicí, udržovací a dávkovací pece na mezinárodních veletrzích v Düsseldorfu ................................................................ 335 Melting, holding, and dosing furnaces on international fairs in Düsseldorf Sedlák, Z.: Integrované povolování a stavební zákon ................... 179 Integrated permission and the building law Silini, A. – Trojan, J.: Zkoušení směsí není možnost, ale absolutní nezbytnost ................................................................................... 420 Sand mixtures testing is not a possibility but an absolute necessity Skrbek, B.: Shodnost litiny v odlitku s deklarací tavebním atestem .... ..................................................................................................... 400 Equality of část iron in a casting with declaration by melting attest Smutný, I.: GIFA 2003 příspívá k technickému pokroku ve slévárnách slitin hliníku litých pod tlakem ......................................... 341 The GIFA 2003 Fair contributes to technical progress in aluminium alloys die casting foundries Staněk, P.: SLEVARSYS – komplexní nástroj pro řízení slévárny ...... ..................................................................................................... 169 SLEVARSYS – complete information service for foundries Střítecký, F.: Technologie tlakového a kokilového lití na veletrhu FOND-EX 2002 ........................................................................... 15 Pressure die casting and gravity die casting technology at the trade fair FOND-EX 2002 Šebesta, B.: Měřicí přístroje pro kontrolu formovacích materiálů a řízení procesu přípravy směsi – FOND-EX 2002 ......................... 20 Measuring equipment for moulding material check and sand preparation control – FOND-EX 2002 Šedivý, J. – Beš ák, I.: Vibrofluidní chladničky ALEX v praktickém provozu ....................................................................................... 207 Vibrofluid coolers ALEX in practice Šenberger, J.: Izotermicky kalená tvárná litina (ADI) – perspektivní materiál pro české slévárenství .................................................. 451 Ševčík, J.: Nové spektrometry GNR ................................................. 38 New GNR spectrometers Škuba, A. – Parimucha, P. – Dunaj, J.: Programovanie priebehu dráhy lisovacieho piestu ....................................................................... 200 Programming of a course of path of a pressing piston Trojan, J.: DISA – od tekutého kovu po odlitek připravený k opracování ............................................................................................. 162 DISA – from liquid metal to a casting prepared for machining


Tybulczuk, J. – Maniowski, Z.: Činnost Výzkumného ústavu slévárenského v Krakově v oblasti metod a kontrolních a měřicích přístrojů pro slévárenský průmysl ............................................. 416 The activities of Foundry Research Institute in Krakow in the scope of methods and control-measuring apparatuses for foundry industry Urbánek, P. – Červený, J.: Mezní podmínky pro zajištění struktury hmotných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem .................... 267 Limiting conditions for providing the structure of massive castings from spheroidal graphite cast iron Věchet, S. – Švejcar, J.: Únavové vlastnosti a mechanizmy únavového porušování litin s kuličkovým grafitem ........................... 456 Vondrák, V. – Hampl, J. – Válek, T.: Vliv objemových změn na velikost nálitků u grafitizujících litin ............................................... 259 Influence of volume changes on the riser size in graphitizing cast irons

Zprávy Svazu sléváren České republiky: 40, 93, 218, 292, 428, 474

Wohlgemuth, J. – Čech, J. – Míčka, O.: Nové trendy měření teplot ve slévárenství ................................................................................. 391 New trends in temperature measuring in foundry industry

Zprávy Sdružení přesného lití: 300

Zprávy České slévárenské společnosti: 44, 97, 223, 294, 369, 431, 475

Z odborného života: 50, 100, 233, 302, 478 Rozhovory: 235, 304, 371, 433, 479

Firma RUMP Oberflächentechnik představuje nový tryskač s drátěným pásem .................................................................................. 217 KONRAD RUMP Oberflächentechnik presents a new wire belt shot blasting machine

Jubilea: 55, 104, 236, 305, 373, 435 Vzpomínáme: 436 Ekologie: 105, 238, 481

Jak se vyvíjela firma Tiesse Robot v oblasti tlakového lití ............ 363 Developments of the firm Tiesse Robot in the field of pressure die casting K padesátinám časopisu Slévárenství .............................................. 133 The fiftieth anniversary of the journal Slévárenství Zkušební stroje pro mechanické zkoušky materiálů a spektrometry pro chemickou analýzu materiálů Testing machines for mechanical testing of materials and spectrometers for chemical analysis of materials

Aktuality z domova: 57, 105, 306, 436, 482 Aktuality ze zahraničí: 58, 107, 238, 307, 373, 441, 484 Roční přehledy: 64, 118, 240, 309, 376, 442, 489 Ze zahraničních časopisů: 125, 244, 448, 493 Z historie: 126, 244, 494 Publikace: 251, 449, 501 Diskuze: 380


®

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LII / od 1. ledna do 31. prosince 2004 / Brno obsah – contents

Vedoucí redaktorka: Mgr. Alena Svobodová

Redakçní rada: prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibuîa, prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., Ing. Jiþí Fošum, doc. Ing. Milan Horáçek, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Zdenêk Král, CSc., Ing. Mikuláš Morávek, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., prof. Ing. Emil Ragan, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavêníçek (pþedseda), prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Stþítecký


Bechný, L.: FOND-EX 2004 – očkovadlá, modifikátory, pomocné látky .... 290 The FOND-EX 2004 Trade Fair – inoculants, modifiers, auxiliary compounds Bolibruchová, D a kol.: Aplikácia keramických filtrov v odliatkoch zo zliatiny AlSi7Mg0,3 ................................... 380 Application of ceramic filters in AlSi7Mg0.3 Alloy Castings Borek, J.: CryoClean® přináší jen výhody ................................................... 236 CryoClean® technology brings advantages only Braszczynski, J.: Lité kompozitní materiály s kovovou matricí ............... 209 Cast metal matrix composites Burian, P. a kol.: Třicet pět let přesného lití ve slévárně První brněnské strojírny, Velká Bíteš, a.s .............................. 421 Thirty five years of investment casting in the foundry of joint-stock company První brněnská strojírna at Velká Bíteš Cengel, P.: Príspevok k použitiu technického kremíka v zlievarenstve ... 465 Contribution to using of technical silicium in foundry industry Čech, J. a kol.: Výroba odlitků s použitím počítačových simulací a programů ve firmě ŽĎAS a.s ......................... 405 Manufacture of castings by means of computer simulation and programs in the joint-stock company ŽĎAS Dlouhý, A. – Zemčík, L.: Optimalizace přesného lití intermetalických slitin na bázi sloučenin gama TiAl .............. 227 Precision casting of gamma TiAl and its optimisation Duda, J.: Bentonit – ekologické pojivo slévárenských formovacích směsí ... 20 Bentonite – environmental friendly binder of foundry moulding sands Elbel, T. – Kocián, L.: Česká terminologie pro technologie lití poloztuhlých kovů Semi-Solid Metals ......................... 370 Czech terminology for the Semi-Solid Metals casting technology Fošum, J.: FOND-EX 2004 – novinky v oblasti formovacích materiálů a metod výroby forem a jader ...................... 278 The FOND-EX 2004 Trade Fair – novelties in the field of moulding materials and mould and core making methods Ganczarek, M. a kol.: Výzkum reologických vlastností formovacích směsí a procesu dynamického lisování ...... 30 Investigation of rheological properties of moulding sand and dynamic squeezing process

Ganczarek, M.: Modelování a simulační výzkum procesu lisování formovacích směsí hlavou s rychloběžným pneumatickým pohonem ..................... 468 Modelling and simulation research of moulding sand squeezing process with a head with high-speed pneumatic drive Gedeonová, Z. – Dúl, J. – Bartošová, M.: Vplyv metalurgického spracovania LKG na charakteristiky termickej a dilatometrickej analýzy ....................... 449 The influence of metallurgical treatment of spheroidal graphite cast iron on the characteristics of thermal and dilatometric analysis Gyurgyonovicsová, O. – Sládek, A. – Bolibruchová, D.: Skúsenosti z modifikovania zliatiny AlSi7Mg0,3 antimónom ................................................ 385 Experience from modification of AlSi7Mg0.3 alloy with antimony Hakl, J. – Vlasák, T. – Kovařík, P.: Zkouška pevnosti při tečení jako kritérium jakosti odlitků pro vysokoteplotní aplikace .......................................... 461 Stress rupture test as a quality criterion of castings for high temperature application Hanus, A. – Válek, T.: Přehled možných způsobů modifikace tvaru grafitu .. 388 A survey of possible ways of graphite shape modification Harbauer, F.: Efektivní řízení výroby a technologie ve slévárně vede ke zvýšení jakosti a úsporám nákladů ......... 337 Transparent foundry – open up quality and cost reserves by effective product and process data management Herecová, L.: Vývoj metodiky měření kohezní pevnosti gelu kyseliny křemičité .................................................... 375 Development of the methodology of measurement of cohesive strength of silicic acid gel Horák, S.: Firma DISA poskytuje prvotřídní řešení pro čištění odlitků ...... 137 The firm DISA provides a first class solution for fettling of castings Hrabina, D.: Využití formovacích směsí s vysokým chladicím účinkem při výrobě masivních ocelových odlitků ... 27 Use of moulding sands with high cooling effect in manufacture of heavy steel castings Hrbač, D. – Kafka, V.: Informační systémy prezentované na 10. mezinárodním slévárenském veletrhu FOND-EX v Brně ............................................ 294 Information systems presented at 10th International Foundry Fair FOND-EX in Brno

Chrást, J.: Zařízení na výrobu forem z bentonitové směsi ........................... 1 Equipment for production of moulds from bentonite sand Chrást, J.: Formovací a jádrové stroje – hodnocení výstavy FOND-EX 2004 ....................................................... 271 Moulding and core machines – evaluation of the FOND-EX 2004 Fair Ivanov, S. a kol.: Příklady metalurgických vad a vad způsobených formovacími látkami, jejich rozdělení a detekce za pomocí REM a mikrosondy ........... 141 Examples of metallurgical defects and that ones caused by moulding materials, their classification and detection with the aid of REM and a microprobe Jech, J.: TSS, spol. s r. o. – Třebechovická slévárna a strojírna vyrábí modely na vysoké úrovni ................................ 403 Foundry and machine works at Třebechovice manufacture high-standard patterns Juřička, I. – Maisnar, J.: Specifické podmínky tavení a lití hořčíkových slitin ..................................................... 66 Specific conditions of melting and casting of magnesium alloys Kafka, V.: K některým otázkám ekonomické efektivnosti výroby odlitků v českých slévárnách ............................. 349 To some questions of economic efficiency of casting manufacture in Czech foundries Kohalmi, J.: Stoprocentní kontrola složitých odlitků ................................ 297 100% inspection of complex cast products Kondracki, M. – Szajnar, J.: Zlepšení postupu modifikace některých slitin mědi ............................................... 364 Improvement of modification process of some copper alloys Koplík, R.: FOND-EX 2004 – start slévárenství do rozšířené Evropské unie ....................................................... 267 FOND-EX 2004 – starting of the foundry industry towards the extended European Union Koplík, R.: IPPC – kompromis zajiš ující trvalý rozvoj sléváren a regionu ....................................................... 344 IPPC – a compromise ensuring permanent development of foundries and a re-gion Kovařík, J. – Hirsch, F. – Kuzma, Z.: Optimalizace technologie pomocí programu ProCast ............................... 414


Technology optimization with the aid of the ProCast programme

of mechanical properties of the Dameron alloy

Krutiš, V.: Trendy a vývoj v oblasti numerických simulací ........................ 408 Trends and development in numerical simulation

Musilová, I. a kol.: Změny koncentračního pole uhlíku, manganu a mědi v eutektické buňce tvárné litiny ..... 366 Changes of the concentration field of carbon, manganese, and copper in the eutectic cell of spheroidal graphite cast iron

Lichý, P. – Jelínek, P. – Mikšovský, F.: Oolitizace křemenných zrn a její vliv na kvalitu bentonitových směsí .......... 372 The oolitization of silica grains and their influence on the bentonite mixtures quality Lubojacký, M. a kol.: Optimalizace přípravy samotvrdnoucí furanové směsi s chromitovým ostřivem v podmínkách výroby těžkých ocelových odlitků ....... ......................................................... 23 Optimization of preparation of self-setting furane mixture with chromite sand in conditions of manufacture of heavy steel castings Lubojacký, M. a kol.: Zamezení vzniku slévárenských vad typu porušení celistvosti a výskytu ředin v kritických místech ocelového odlitku ..................... 95 Prevention to the occurrence of foundry defects of the type of compactness failure and shrinkage porosity in critical points of a steel casting

Nesrsta, P.: Výhody použití šamotu jakostní známky R–SL I (vnitrostruktura střepu, penetrace tekutým kovem) ....... ....................................................... 153 Advantages of use of fireclay of high quality mark R–SL I (body intrastructure, penetration through liquid metal) Nová, I.: Aplikace výpočetní a měřicí techniky na veletrhu FOND-EX 2004 ....................................................... 293 The applications of computer and measuring technology at the Trade Fair FOND-EX 2004 Olesen, C. R. – Oudes, J.: Nedávný pokrok bezrámového formování dosažený díky strojům LORAMATIC s vertikální dělicí rovinou .......................... 8 Recent progress in boxless moulding thanks to LORAMATIC machines with vertical mould joint

Lukeš, J. – Kopřiva, T.: Lité kompozity s kovovou matricí a částicovou výztuhou ................................................. 212 Cast metal matrix composites with discontinuous reinforcement

Pastirčák, R. – Sládek, A. – Bolibruchová, D.: Zis ovanie štruktúrnych charakteristík zliatin hliníka pomocou termickej analýzy ................................. 80 Specification of Al-alloys structural constituents with thermal analysis

Markočič, I.: Výběr optimálního tryskacího zařízení pro čistění odlitků ze slitin železa a hliníku ..................... 353 Optimal choice of equipment for cleaning – deburring of cast iron and aluminium with shot-blasting machines

Pavlík, I.: Veletrh FOND-EX 2004 – tavicí a udržovací pece, žárovzdorné a izolační materiály ............................... 273 The FOND-EX 2004 Trade Fair – melting and holding furnaces, refractory and isolating materials

Morávek, M.: Veletrh FOND-EX – apretace odlitků .................................... 289 The FOND-EX Fair – finishing of castings

Pilc, J.: Technologické vlastnosti filtrovaných grafitických liatin ............. 378 Technological properties of filtered graphitic cast irons

Mores, A.: FOND-EX 2004 a oblast technologie výroby odlitků ............ 283 The FOND-EX 2004 Trade Fair and the field of casting manufacture technology Morgenschweisová, Ch.: Jednoduše „protryskat“ – tryskací zařízení s drátěným pásem jsou pro mnoho oblastí nejlepším řešením ............................... 156 Simply “to blast through” – a blasting equipment with a wire belt is a better solution for many fields of application Musil, V. a kol.: Technologie přesného lití a výzkum mechanických vlastností slitiny Dameron ............................. 232 Precision casting technology and study

Ptáček, L.: Slévárenské slitiny hořčíku ......................................................... 61 Foundry magnesium alloys Ptáček, L.: Kompozity – definice, nomenklatura, rozdělení, výrobní postupy ....................................................... 205 Composites – definition, nomenclature, classification, manufacturing methods composites Ptáček, L. – Kúdela, S.: Analýza struktury kompozitních materiálů s hořčíkovou matricí ..................................... 217 Structure analysis of composite materials with Mg-alloy matrix

Roland, R.: Globalizace slévárenství a úloha Světové slévárenské organizace (WFO) ............................................ 335 Globalization of the foundry industry and the role of World Foundrymen Organization (WFO) Rödter, H.: Litina s kuličkovým grafitem – stálá aktuální výzva českým slévárnám, jak vydělat peníze ............ 341 Ductile iron – the challenge of today for the Czech foundries to make money Rudy, C. – Novotný, J.: Úprava bentonitových formovacích směsí ve vířivých rychlomísičích ................................. 14 Preparation of bentonite moulding sands in turbine mixers Skrbek, B.: Problematika měření tvrdosti v tenkostěnných odlitcích ..... 361 Problems of hardness measurements in thin-walled castings Smutný, I. – Střítecký, F.: FOND-EX 2004 a technologie lití pod tlakem, kokilové a nízkotlaké lití ..................... 275 The FOND-EX 2004 Trade Fair and pressure die casting, permanent mould casting and low pressure die-casting technologies Staněk, P.: SLEVARSYS v procesu formování, tavení, odlévání a řízení jakosti ....................................................... 355 SLEVARSYS in the process of moulding, melting, casting, and quality control Šebesta, P.: Firma Šebesta – služby slévárnám s.r.o. a její partneři se připravují na FOND-EX 2004 ........................ 162 The firm Šebesta – služby slévárnám s.r.o. (Foundry Services Ltd.) and its partners are preparing for the FOND-EX 2004 Fair Šenberger, J. a kol.: Použití izotermicky zušlechtěné litiny s kuličkovým grafitem pro výrobu odlitků se zvýšenou odolností proti abrazi zejména na náhradní díly zemědělských strojů .... 456 Use of austempered ductile iron for manufacture of castings with increased abrasion resistance particularly for spare parts of agricultural machines Ševčík, J.: Nové informace o spektrometrech pro slévárny a hutě ........... 358 New information about spectrometers for foundries and metallurgical plants Šíma, P.: Modelárna MOSLED s.r.o. – jsme malý podnik, ale velký svou působností ............................................... 394 Pattern shop MOSLED, Ltd. – we are a small-size company but a big one due to our activities


Škvára, P.: Zdravotní aspekty při použití vláknitých izolací ....................... 475 Health aspects connected with the use of fibrous insulants

Melting of intermetallic alloys of the gamma TiAl type in vacuum induction furnaces AIROX®

Aktuality: 46, 117, 190, 255, 323, 442 Anketa: 192, 257, 324, 443, 497

Židuliak, L.: – flexibilná horáková technika pre ekologické a ekonomické tavenie v sekundárnej metalurgii hliníka ............................................ 473 AIROX® – a flexible burner technique for ecological and economic melting in secondary metallurgy of aluminium

Automobilový průmysl: 444

Tillová, E. – Chalupová, M.: Aplikácia nekonvenčných metód hodnotenia štruktúry pri štúdiu zliatin Al-Si-Mg ....... 75 Application of unconventional methods of structure evaluation during research of Al-Si-Mg alloys Tuček, V. – Spoljarič, D. – Holleis, B.: Použití kyslíku pro intenzifikaci šachtových tavicích pecí .......................... 417 Oxygen application for melting process intensification of shaft furnaces

Žilka, V.: Linde – technické plyny, technologie a zařízení pro slévárenský průmysl ............................................... 149 Linde – technical gases, technologies and equipment for foundry industry

Ekologie: 126, 193, 257, 448

Urbat, K.: Situace v evropském slévárenském průmyslu a předpově do nejbližší budoucnosti ......................... 167 Situation in European foundry industry and prognosis for near future

Kvantitativní stanovení uhlíku v litině pomocí optického emisního spektrometru (OES) Foundry Master ............. 147 Quantitative determination of carbon in cast iron with the aid of optical emission spectrometer (OES) Foundry Master

Vojtěch, D.: Slévárenské slitiny titan-křemík pro vysokoteplotní aplikace ... ......................................................... 83 Titanium-silicon casting alloys for elevated temperature applications

Modernizace českých sléváren pomocí postupu SEIATSU ............................. 2 Modernization of Czech foundries with the aid of the SEIATSU process

Vojtěch, D. a kol.: Vlastnosti nové slévárenské slitiny Al-Zn-Mg-Cu-Ni-Si ......................................................... 71 Properties of a new Al-Zn-Mg-Cu-Ni-Si casting alloy Vrábel, P.: Vývojové směry ve slévárenství ........................................... 411 Development trends in foundry industry Weiss, D. – Chamberlain, B. – Bruski, R.: Oprávněnost použití kompozitů s Al matricí v období snižování cen odlitků ....................................................... 220 Justifying Aluminium Metal Matrix Composites in an Era of Cost Reduction Zajíček, O.: Veletrh FOND-EX z pohledu výrobců modelových zařízení ... 281 The FOND-EX Trade Fair from the point of view of pattern equipment manufacturers Zajíček, O.: Nové technologie mění výrobu modelů ................................... 393 New technologies change the pattern manufacture Zalaba, R. – Palán, K. – Čech, J.: Lokální Squeeze casting – cesta ke zvýšení užitných vlastností odlitků ze slitin hliníku ................................................... 368 Local Squeeze casting – a way to the improvement of utility properties of Al alloy castings Zemčík, L. – Dlouhý, A.: Tavení intermetalických slitin typu gama TiAl ve vakuových indukčních pecích ...... 223

Nové spektrometry pro chemické analýzy kovů .......................................... 133 New spectrometers for chemical analyses of metals Obráběcí centrum MACH FC 3800 CNC ....................................................... 398 Machining centre MACH FC 3800 CNC Portrét firmy StrikoWestofen GmbH ...................................................... 161 A portrait of the firm StrikoWestofen GmbH Problematika formování – pohled dvou firem z Itálie ..................................... 10 Moulding problems – a view of two Italian firms Vyrostla nová generace automatických bezrámových linek DISA se svislou dělicí rovinou ......................................... 6 Recent progress in automatic moulding thanks to new generation of machines with vertical mould joint Vývoj, hodnocení a použití granulovaných a práškových tavidel v přepravních pánvích, kelímkových a plamenných pecích ............................................... 88 Development, evaluation, and application of granular and powder fluxes in transfer ladles, crucible, and reverberatory furnaces Významné jubileum výroby přesného lití metodou vytavitelného modelu ve Kdyni ............................................. 238 An important anniversary of investment casting manufacture in Kdyně

Blahopřejeme: 251, 315, 392, 436, 496 Burza: 132, 203, 266, 302 Diskuze: 45 Dodavatelsko-odběratelské vztahy: 196

Hospodářský přehled: 127, 197, 259, 447 Internet: 203, 326, 447 Jubilea: 45 Novinky v oboru: 54, 194, 259 Novinky z firem: 126 Odborné semináře a konference: 249, 315, 434, 492 Podnikání: 194, 260, 326 Poznamenejte si: 202 Publikace: 60, 202, 261, 445 Recenze: 446, 482 Roční přehledy: 34, 100, 173, 240, 299, 423, 477 Rozhovory: 43, 182 Řízení podniků: 195 Slévárenská terminologie: 127 Slévárenská výroba v zahraničí: 50, 120, 185, 253, 321, 439, 497 Slévárenské svazy: 498 Správy Zväzu zlievární a kováční Slovenska a Slovenskej zlievárenskej spoločnosti: 43, 313 Trh se surovinami: 439 Veletrhy a výstavy: 119, 183, 252, 318, 437 Vědecko-výzkumná činnost: 250 Výroba strojů a zařízení: 442 Výročí: 187 Vzdělávání: 197, 325 Vzpomínáme: 318 Z historie: 55, 128, 198, 262, 328, 498 Zprávy České slévárenské společnosti: 39, 109, 179, 245, 308, 432, 484 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 38, 109, 176, 244, 303, 428, 483


®

ç asopi s pro slévá ren sk ý pr û mysl / Fou nd r y I ndu st r y Jou r n a l roç n í k LIII / od 1. le d n a do 31. prosi nce 20 05 / Br no obsa h – content s

V ed oucí r eda k tor k a: Mgr. Helena Šebestová r eda k tor k a: Bc. Milada Haasová

R eda kčn í r ada: prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibuľa, doc. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., Ing. Jiří Fošum, doc. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Zdeněk Král, CSc., Ing. Mikuláš Morávek, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., prof. Ing. Emil Ragan, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček (předseda), prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký


Bakó, K.: Úloha MEGI při rozvoji slévárenství ve středoevropském regionu...................................... 378

aspekty slévárenství ................... 93 Basic environmental aspects of foundry industry

Bárta, J.: Význam dvoustupňového popouštění u martenzitických korozivzdorných ocelí určených pro prostředí obsahující H2S .......... 516 Two-stage tempering of martensitic stainless steels for environment containing H2S service

Gagné, M. – Labrecque, Ch.: Tenkostěnné odlitky – nové možnosti pro slévárny litiny s kuličkovým grafitem ........................................... 398 Thin wall castings – new opportunities for spheroidal graphite iron foundries

Bartocha, D. – Janerka, K. – Suchoń, J.: Vsázkový materiál, technologie tavení a struktura litiny s lupínkovým grafitem . ................. 319 Charge materials and technology of melt, and structure of grey cast iron

Grov, N. – Lutze, P. – Koch, H.: Možnosti tlakového odlévání hliníku – použití této technologie v mezní oblasti ......................................... 95 Possibilities of aluminium die casting – use of this technology in the marginal field

Bednář, B.: Technologičnost konstrukce odlitků ......................... 223 Technologicality of casting design Benešová, J. – Paráková, M.: Polysiloxanové nátěry na žárově zinkovaném povrchu . ........................... 459 Polysiloxane coatings applied on hot dip galvanized surface Brown, A.: Tříděné uhlíkaté přísady ................................................... 513 Graded coal Burian, A.: Samotvrdnoucí směsi s geopolymerním pojivovým systémem............................................ 153 Self-setting sands with geopolymeric binder system Bůžek, Z.: 150 let Bessemerova pochodu a jeho význam pro naše hutnictví ........................................ 297 du Maire, E.: Nové metody systematické optimalizace velkých litých součástí . ................................... 238 New methods of systematic optimization of heavy cast parts Elbel, T.: Reakce produktů reoxidace kovu se slévárenskou pískovou formou....................................... 163 Reaction of metal reoxidation products with sand mould Eminger, S.: Základní ekologické

Hakl, J. – Vlasák, T.: Žárupevné vlastnosti lité slitiny IN 738 LC ... .................................................... 19 High temperature properties of cast alloy IN 738 LC Herman, A. – Maroušek, L.: Vztah konstruktér – technolog pro technologii tlakového lití .................... 232 Relation of a designer and a technologist of pressure die-casting Hlaváček, V.: Moderní povrchová úprava mikrolamelami zinku a hliníku vhodná i pro odlitky ........ 453 Modern surface treatment by zinc and aluminium flakes also suitable for castings Horáček, M. – Michalčík, P. – Wiedermann, J.: Rozměrové změny odlitků v průběhu lití na vytavitelný model ........................................... 7 Dimensional changes during investment casting technology Hrbáček, K. a kol.: Využití technologie přesného lití při výrobě lopatek stacionárních plynových turbín .....................................................26 Using of investment casting technology during the production of stationary gas turbine blades Juřička, I.: Specifika technologie výroby odlitků litých na spalitelný model ....................................... 169

Specificities of the technology of investment casting manufacture Kadláček, V. – Ptáček, J.: Tavení a rafinace hliníku ....................... 79 Melting and refining of aluminium Kafka, V.: Ekonomický pohled na současnou situaci v českých slévárnách aneb pohled do vlastních řad .................................................. 392 Kafka, V. a kol.: Možnosti uplatnění umělé inteligence při řízení výroby oceli v elektrické obloukové peci – I. část ..................................... 304 Possibilities of application of the artificial intelligence at control steelmaking in an electric arc furnace – Ist part Kafka, V. a kol.: Možnosti uplatnění umělé inteligence při řízení výroby oceli v elektrické obloukové peci – II. část ................................... 465 Possibilities of application of the artificial intelligence at control steelmaking in an electric arc furnace – IInd part Kaňák, D. – Čech, J. – Pacal, B.: Od-středivě lité součásti pro generátory větrných elektráren ........... 525 Centrifugally cast parts for generators of wind-power plants Koplík, R.: Pracovníci pro slévárenství . .......................................... 381 Koplík, R.: Výroba odlitků ze slitin hli-níku ...................................... 90 Manufacture of aluminium alloy castings Kořený, R. a kol.: Pevnostní a plastické vlastnosti slitin hliníku při vysokých teplotách . ................. 243 Strength and plastic properties of aluminium alloys at high temperatures Kořený, R. a kol.: Termomechanické vlastnosti slitin neželezných kovů . ......................................... 174 Thermomechanical properties of non-ferrous metal alloys


Kovalský, V.: Jaký systém řízení si vyberete, pane řediteli? ............ 530 A question for top manager: What management system would you choose? Kubíček, J.: Povlaky žárových nástřiků na odlitcích ................ 445 Thermal spraying of coatings on the castings Murgaš, M. – Belica, E.: Sadrové zmesi na báze anhydritu CaSO4 ...... ...................................................407 Plaster mixtures based on CaSO4 an-hydride Murgaš, M. – Pokusová, M.: Navrhovanie vtokových sústav pre technológiu vnútroformovej modifikácie . ........................................... 411 Design of gating systems for the technology of inmould modification Musilová, I. a kol.: Změny koncentračního pole uhlíku, manganu a mědi v eutektické buňce litiny s kuličkovým grafitem . .......................... 313 Changes of the concentration field of carbon, manganese, and copper in the eutectic cell of spheroidal graphite cast iron Otáhal, V.: Světový slévárenský průmysl a potenciál dodávek průmyslovým odvětvím .......................... 382 Pokusa, A. – Pokusová, M.: Povlakovanie odliatkov kovovou zložkou náteru formy . ........................... 404 Coating of castings with a metal component of the mould coat Prouza, V.: Fluoropolymerové povlaky v praxi ................................. 456 Fluoropolymer coatings in practice Ragan, E. – Ružbarský, J. – Andrejčák, I.: Vývoj a perspektívy liatia pod tlakom ................................. 84 Development and prospects of pressure die casting Rödter, H.: Litina s kompaktním grafitem – nový litý materiál s uznávanou jakostí ............................ 395

Compacted graphite iron – new recognized quality cast material Rudy, Cz. – Fedoryszyn, A. – Novotný, J.: Proces míchání ve vířivých mísičích .................................... 250 Mixing process in whirling mixers Schneider, J.: Vysokojakostní materiály odlitků v přesném lití ........ 35 High quality materials for investment castings Suchomel, A.: Výroba přesných odlitků v České republice ................ 3 Syvertsen, Ch.: České slévárny začínají používat postup Unicast pro rozšíření svých možností . ................37 Czech foundries look to Unicast for growth possibilities Szarvasy, P. – Petrík, J. – Špeuch, V.: Použitie korektorov železa na zlepšenie vlastností odliatkov zo silumínu..................................... 521 Use of iron correctors for improving properties of silumin castings Szelag, P.: Odmašování odlitků – obtížně odmastitelné látky ....... 441 Castings degreasing – hard-todegrease materials Šenberger, J.: Rok 2004 – rok cenové nestability vsázkových surovin .................................................. 295 Šenberger, J. – Záděra, A. – Elbel, T.: Aktivita kyslíku v litinách během tavení a odlévání ...................... 308 Activity of oxygen in cast irons during melting and casting Šenberger, J. – Kafka, V.: Technicko-ekonomická analýza nákladů v období cenové nestability surovin .................................................. 299 Technical and economical analysis of costs in the period of instability of raw materials prices Ševčík, J.: Nová strategie vzdělávání – důraz na spoluúčast firem při výchově a vzdělávání mladých odborníků .......................................... 379

Šlajs, J.: Perspektivy činnosti České slévárenské společnosti ............ 375 Štěpán, T. – Machulda, J.: Nový odlitek radiátoru firmy Viadrus vznikl dobrou spoluprací slévárny s konstruktéry . ................................. 228 A new casting of a radiator of the firm Viadrus resulted from good co-operation of the foundry with designers Šustr, J.: Formy pro tlakové lití . .... .....................................................88 Die casting moulds Werner, H. – Fahr, D.: Konstrukce odlitků „přesně odpovídající požadavkům“ – partnerstvím ve vývoji a technologickou zdatností k novým příležitostem na trhu ........ ...................................................235 Casting design “strictly meeting demands” – through the partnership in development and technological proficiency to new opportunities on the market Williams, R. – Horáček, M. – Hirst, R.: Přehled světové výroby odlitků litých na vytavitelný model . ........ 4 Wimpenny, D. I.: Použití technologie Rapid Prototyping v oblasti přesného lití ...................................... 29 The application of Rapid Prototyping Technology in investment casting Wojtas, H. J.: Staženiny v odlitcích jako následek nedostatečného zhutnění formovací směsi ................157 Shrink holes in castings as a result of insufficient compaction of moulding sand Žižka, I.: Slévárenství v České republice „rok poté“ – a jak dál? . ...... ...................................................377 Žižka, I.: Svaz sléváren České republiky – 15 let činnosti a co dál? .. ...................................................293


Aktuality: 219, 361, 505, 571

Recenze: 150

Aktuality z domova: 284

Roční přehledy: 124, 195, 265, 342, 494, 548

Aktuality ze zahraničí: 149, 285 Anketa: 510 Blahopřejeme: 78, 151, 289, 364, 438, 507, 572 Burza: 152 Nové knihy: 152 Odborné semináře a konference: 74, 141, 212, 281, 356, 502, 565

Slévárenská výroba v zahraničí: 364, 569 Správy Zväzu zlievární a kováční Slovenska a Slovenskej zlievárenskej spoločnosti: 140 Světová sdružení přesného lití: 77 Veletrhy a výstavy: 566 Vzdělávání: 563

Vzpomínáme: 216, 290, 366, 509, 574 Z historie: 221, 368, 575 Zajímavosti z oboru: 217, 358 Zprávy České slévárenské společnosti: 134, 202, 275, 352, 499, 555 Zprávy Českého svazu vědeckotechnických společností: 211 Zprávy Sdružení přesného lití: 69 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 131, 200, 268, 345, 497, 551


çasopis pro sléváren ský pr û mysl / Fou ndr y Indust r y Jou r nal roç n í k LI V / od 1. le d n a do 31. prosi nce 20 06 / Br no obsa h – content s

Vedoucí redaktorka Mgr. Helena Šebestová Redaktorka Bc. Milada Haasová Redakční rada prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibuľa, doc. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, doc. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Zdeněk Král, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., prof. Ing. Emil Ragan, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček (předseda), prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, Ing. Jiří Ševčík, Ing. Jan Šlajs, Ing. Ivo Žižka


®

Jmenný rejstřík autorů Albrecht, J.: 346 Bähr, R.: 391 Bakó, K.: 386 Balcar, M.: 218 Bechný, L.: 289 Bolibruchová, D.: 452 Burian, A.: 2, 4 Bůžek, Z.: 198 Ciganek, M.: 68 Cupák, P.: 19, 222, 462 Čech, J.: 164 Dahlmann, M.: 416 Duda, J.: 160 Ebert, B.: 64 Elbel, T.: 55, 328, 394 Engelhorn, G.: 134 Engels, G.: 387 Fabian, V.: 452 Fila, P.: 218 Fošum, J.: 277 Frajkor, P.: 4 Hakl, J.: 444 Hampl, J.: 328 Havelková, L.: 164 Holzmann, M.: 456 Hrazděra, M.: 4

Obsah Albrecht, J. – Smrž, B.: Odprášení elektrických obloukových pecí vysokoúčinnými filtry FVU.......................................346 Dedusting of electric arc furnaces with high effective FVU filters Bakó, K.: OVOTRAIN.......................386

Hrazdira, D.: 68 Humpola, J.: 7 Chrást, J.: 269 Ivanov, S.: 416 Jech, M.: 340 Jelínek, P.: 7, 14, 74 Jiříkovský, J.: 150 Kafka, V.: 213 Kajzarová, M.: 4 Kocian, L.: 394 Koplík, R.: 265 Krosnar, J.: 59 Krýslová, K.: 410 Kubíček, J.: 296 Lána, I.: 207 Lichý, P.: 74 Lubojacký, M.: 416 Man, O.: 400 Martínek, L.: 218 Mikšovský, F.: 7, 74 Mores, A.: 283 Neudert, A.: 414 Nová, I.: 290, 340, 410 Nováková, I.: 340 Novotný, J.: 4 Ostrčil, P.: 277 Pacal, B.: 400, 404 Pantělejev, L.: 404

Pavlík, I.: 273 Recknagel, U.: 416 Rödter, H.: 389 Rusín, K.: 19, 68 Saewert, H. Ch.: 391 Skrbek, B.: 334 Smrž, B.: 346 Smutný, I.: 274 Sochor, J.: 164 Steinhäuser, T.: 10 Střítecký, F.: 274 Šebesta, B.: 281 Šenberger, J.: 197, 207, 213, 218, 394 Ševčík, J.: 385 Škuta, R.: 14 Šlajs, J.: 383 Tesařová, H.: 400 Tlamicha, P.: 128 Tomáš, K.: 222, 462 Torn, K.: 117 Trbižan, M.: 55 Ulrich, J.: 142 Veverka, A.: 292 Vlach, B.: 456 Vlasák, T.: 444 Vojtkuláková, Z.: 404 Záděra, A.: 207, 394 Zemánek, R.: 64 Žižka, I.: 1, 384

Cupák, P. – Tomáš, K.: Využití záporné tepelné dilatace lupkového ostřiva ke snížení zbytkových pevností formovacích směsí s vodním sklem..........................462 Exploitation of negative thermal expansion of the shale sand to decreasing of remanent strength of the mould and core mixtures with sodium silicate binders

Engels, G.: Modernizace výroby odlitků – jak se můžeme poučit z historie.......387 Metal Casting Innovation – what can we learn from the past?

Bechný, L.: Kovové suroviny..............289 Metal raw materials

Dahlmann, M. a kol.: Speciální písky firmy Hüttenes-Albertus pro výrobu slévárenských forem a jader.................... 416

Burian, A.: Rozvoj formovacích materiálů směřuje k použití pojivových systémů šetrných k životnímu prostředí................2

Duda, J.: Základy přípravy bentonitové formovací směsi...................................160

Burian, A. a kol.: Slévárenské směsi s geopolymerním pojivovým systémem pro vytvrzování CO2......................................4 Foundry mixtures with a geopolymeric binder system for hardening with CO2 Bůžek, Z.: K intenzifikaci výroby oceli v elektrických obloukových pecích.....198 About intensification of the electric arc furnace steelmaking Cupák, P. – Rusín, K.: Zkušenosti s výrobou a použitím jader s biogenním pojivem.........................................................19 Experience with production and use of cores with biogenous binder Cupák, P. – Tomáš, K.: Zkušenosti s nekřemennými ostřivy ve slévárně oceli ŠMERAL Brno, a. s.............................222 Experience with non-quartz base sands in the steel foundry of the joint-stock company of ŠMERAL Brno, a. s.

Elbel, T. a kol.: Studium reoxidace kovu ve slévárenské formě............................394 Study of metal reoxidation in a foundry mould Elbel, T. – Hampl, J.: Vady odlitků – oxidické pleny, uhlíkové pleny, černé skvrny a flotace grafitu....................................328 Casting defects – oxide and dross inclusions, lustrous carbon films, black stains and carbon flotation Ebert, B. – Zemánek, R.: Očkování liti- ny určené zvláště pro odlitky z materiálu GJS 400-18-LT.......................................64 Targeted inoculation of cast iron particularly heavy castings made from material GJS 400-18-LT Engelhorn, G.: Vyšší produktivita v tlakovém lití s technologií postřiku firmy WOLLIN............................................. 134

Fabian, V. – Bolibruchová, D.: Výroba zinkových odliatkov metódou odstredivého liatia.............................................452 Manufacture of zinc castings by the centrifugal casting method Fošum, J. – Ostrčil, P.: FOND-EX 2006 – novinky v oblasti formovacích materiálů a metod výroby forem a jader ............ 277 FOND-EX 2006 – novelties in the field of moulding materials and methods of moulds and cores manufacture Hakl, J. – Vlasák, T.: Žárupevné vlastnosti vybraných niklových superslitin . .... ............................................................ 444 High temperature properties of selected Ni base superalloys Hrazdira, D. – Rusín, K. – Ciganek, M.: Redukce množství těkavých organických sloučenin (VOCs) v bentonitových směsích užitím pokročilých oxidačních procesů (AOPs) . .................................................68 Reduction of volatile organic compounds (VOCs) in bentonite sands by advanced oxidation processes (AOPs) Chrást, J.: Formovací, jádrové a čistí- renské stroje na výstavě Fond-ex 2006 .............................................................269 Moulding, core making, and fettling machines presented at the FOND-EX 2006 exhibition


®

Jech, M. – Nová, I. – Nováková, I.: Sledování pevnostních charakteristik litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem..... .............................................................340 Monitoring of strength characteristics of lamellar graphite cast irons and spheroidal graphite ones Jelínek, P. – Mikšovský, F. – Humpola, J.: Anorganické pojivo Desil-J jako náhrada pojiv pro CO2-rezol.............................7 Inorganic Binder Desil-J as a substitute for binders CO2-resol Jelínek, P. – Škuta, R.: Pojiva pro termickou konverzi sol-gel na bázi alkalických silikátů...................................................14 The binders for thermal conversion sol- -gel on the base of alkaline silicates Jiřikovský, J.: 10 let inženýrské činnosti firmy Metakon, s. r. o., Brno...............150 Koplík, R.: FOND-EX 2006 ve své třetí etapě – současné slévárenství v rozšířené Evropské unii.......................................265 FOND-EX 2006 in its third stage – pre-sent foundry industry in extended European Union Krosnar, J.: Výroba vysoce jakostních odlitků z litiny s lupínkovým grafitem pro automobilový průmysl bez použití surového železa................................................59 The melting of high quality grey iron castings for the automotive industry without the use of pig iron Kubíček, J.: Povrchové úpravy odlitků na veletrhu FINTECH..............................296 Surface treatment technologies of castings on the FINTECH Fair Lichý, P. – Jelínek, P. – Mikšovský, F.: Oolitizace ostřiva bentonitových formovacích směsí...........................................74 The oolitization of bentonite moulding mixtures opening material Martínek, L. – Šenberger, J. – Fila, P. – Balcar, M.: Sekundární metalurgie ve slévárnách............................................ 218 Secondary metallurgy in foundries Mores, A.: FOND-EX 2006 a oblast technologie výroby odlitků........................283 FOND-EX 2006 and the field of casting manufacture technology Neudert, A.: Trendy u bentonitových formovacích směsí.................................... 414 Nová, I.: Novinky ve výpočetní a měřicí technice na veletrhu FOND-EX 2006 ............................................................ 290 Computer and measuring innovation at the trade fair FOND-EX 2006 Nová, I. – Krýslová, K.: Sledování rozměrových změn odlitků ze slitin Zn během tuhnutí.................................................. 410 Monitoring of dimensional changes of castings from Zn alloys during solidification

Pavlík, I.: FOND-EX 2006 z pohledu tavicích a udržovacích pecí..................273 FOND-EX 2006 from the point of view of melting and holding furnaces Rödter, H.: Proč je očkování při výrobě odlitků z litiny s kuličkovým grafitem tak důležité?...............................................389 Why is inoculation at the production of ductile iron castings so important? Saewert, H. Ch. – Bähr, R.: Požadavky na automobilové odlitky a vývoj postupů lití.........................................................391 Demands on automotive castings and the development of casting methods Skrbek, B.: Použití ultrazvuku k hodnocení jakosti litinových odlitků.............334 Use of ultrasound for evaluation of iron casting quality Sochor, J. – Čech, J. – Havelková, L.: Vyhodnocení vlivu mimopecní rafinace ve vakuu na mechanické vlastnosti odlitků v podmínkách ŽĎAS, a. s. .................164 Steinhäuser, T.: Postup výroby jader šetrný k životnímu prostředí........................10 Environmentally friendly method of core production

Research, development and innovations in the foundry industry Ulrich, J. a kol.: Uhlíkaté přísady pro směsi za syrova, metody jejich zkoušení a ekologické vlastnosti ........................ 142 Veverka, A.: FOND-EX 2006 – přístroje pro kontrolu tekutého kovu a vlastností kovových materiálů..............................292 The FOND-EX 2006 – measuring equipment for molten metal control and testing of properties of metal materials Vlach, B. – Holzmann, M.: Vliv defektů na deformační a lomové chování materiálů na odlitky ............................................456 Effects of defects on the mechanical and fracture properties of castings Vojtkuláková, Z. – Pacal, B. – Pantělejev, L.: Vliv tepelného zpracování na heterogenitu matrice LKG............................ 404 Influence of heat treatment on heterogeneity of nodular cast iron’s matrix Záděra, A. – Šenberger, J. – Lána, I.: Chemický ohřev při výrobě litiny s kuličkovým grafitem...............................207 Chemical heating at manufacture of spheroidal graphite cast iron

Střítecký, F. – Smutný, I.: FOND-EX 2006 a slévárenské technologie pro odlévání Al slitin........................................274 FOND-EX 2006 and foundry technologies for casting of Al alloys

Žižka, I.: Slévárenství na prahu roku 2006............................................................. 1

Šebesta, B.: Měřicí přístroje pro kontro- lu formovacích materiálů a pro řízení procesu přípravy směsi.............................281 Measuring equipment for checking of moulding materials and sand preparation control

Blahopřejeme: 46, 111, 193, 257, 322, 377, 440, 497

Šenberger, J.: Úvodní slovo................197 Šenberger, J. – Kafka, V.: Ekonomie výroby litiny v kuplovnách a elektrických indukčních pecích................................ 213 Economy of cast iron production in cupolas and induction furnaces Ševčík, J.: A co dál?............................385 Šlajs, J.: Kvalitní investice jako základ zvýšení konkurenceschopnosti českého slévárenství..........................................383 Tesařová, H. – Pacal, B. – Man, O.: Vliv niklu na strukturu a mechanické vlastnosti feritické litiny s kuličkovým grafitem ............................................................ 400 Influence of nickel on the structure and mechanical properties of ferritic ductiles cast iron Tlamicha, P.: Kyslíko-palivové spalovací systémy ...............................................128 Torn, K.: Úvodní slovo....................... 117 Trbižan, M. – Elbel, T.: Výzkum, vývoj a inovace ve slévárenském průmyslu . ...... ...............................................................55

Žižka, I.: Slévárenství 2006................384 Aktuality: 321, 373

Odborné semináře a konference: 367 Poznamenejte si: 41, 110, 196 Publikace: 256, 439 Roční přehledy: 25, 91, 235, 304, 353 Slévárenská výroba v zahraničí: 106, 180, 250, 320, 490 Slévárenské konference: 316 Slévárenské veletrhy a výstavy: 39 Správy Zväzu zlievarní a kováční Slovenska a Slovenskej zlievarenskej spoločnosti: 35 Technické muzeum v Brně: 109 Výročí: 188 Výstavy: 186 Vzdělávání: 37, 104, 244, 315, 366, 485 Vzpomínáme: 112, 195, 259, 378, 442, 499 Z historie: 48, 115, 260, 324, 379, 500 Zajímavosti: 254, 319 Zajímavosti z oboru: 42, 107, 372, 435, 492 Ze slévárenského života: 247 Zprávy České slévárenské společnosti: 32, 95, 177, 240, 308, 362, 478 Zprávy Sdružení přesného lití: 103, 314, 484 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 30, 93, 174, 237, 306, 358, 434, 475


çasopis pro sléváren ský pr û mysl / Fou ndr y Indust r y Jou r nal roç n í k LV / 1. le d n a – 31. prosi nce 20 07 / Br no obsa h – content s

Vedoucí redaktorka Mgr. Helena Šebestová Redaktorka Bc. Milada Haasová Redakční rada prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibuľa, prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, doc. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr.h.c., Richard Jírek, Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Zdeněk Král, CSc., Ing. Václav Krňávek, doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček (předseda), prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, Ing. Jiří Ševčík, Ing. Jan Šlajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D., Ing. Ivo Žižka


Jmenný rejstřík autorů Bařinová, D.: 254 (5–6) Bednář, B.: 144 (4) Beňo, J.: 529 (11–12) Brhel, J.: 92 (2–3) Cibuliak, P.: 540 (11–12) Čech, J.: 254 (5–6), 295 (7) Demirel, C.: 161 (4) Doupovec, D.: 468 (10) Duda, J.: 535 (11–12) Elbel, T.: 143 (4), 149 (4) Eperješi, Š.: 259 (5–6), 307 (7), 311 (7) Fedoryszyn, A.: 234 (5–6) Fošum, J.: 468 (10) Futáš, P.: 259 (5–6), 307 (7), 311 (7) Hampl, J.: 165 (4) Havlíček, F.: 73 (2–3), 149 (4) Heczko, S.: 459 (10) Herman, A.: 156 (4) Herman, P.: 3 (1) Hlaváček, M.: 410 (8–9) Hrabina, D.: 318 (7) Charvát, O.: 396 (8–9) Chrást, J.: 372 (8–9), 511 (11–12) Ivanov, S.: 219 (5–6) Jelínek, P.: 263 (5–6), 315 (7), 388 (8–9), 459 (10), 529 (11–12), 540 (11–12) Jiřikovský, J.: 380 (8–9) Jochim, R.: 468 (10) Kafka, V.: 468 (10)

Kachlíř, A.: 459 (10) Keiner, R.: 27 (1) Klika, Z.: 529 (11–12) Knirsch, V.: 468 (10) Konšel, M.: 240 (5–6) Koplík, R.: 369 (8–9) Králíček, F.: 170 (4) Krautschneider, R.: 254 (5–6), 295 (7) Kristoň, F.: 226 (5–6) Krňávek, V.: 32 (1), 81 (2–3) Król, S.: 303 (7) Křístek, J.: 219 (5–6) Kubačka, J.: 232 (5–6) Kubeš, P.: 486 (10) Kubíček, J.: 6 (1), 22 (1), 35 (1) Lána, I.: 444 (10), 468 (10) Magvaši, P.: 540 (11–12) Małecka, J.: 303 (7) Malik, J.: 259 (5–6), 307 (7), 311 (7) Marko, E.: 459 (10) Martinák, R.: 468 (10) Mihál, S.: 456 (10) Mikšovský, F.: 459 (10), 529 (11–12), 540 (11–12) Míšek, B.: 16 (1) Mores, A.: 27 (1), 392 (8–9) Murgaš, M.: 456 (10), 465 (10) Neudert, A.: 404 (8–9), 523 (11–12) Novobílský, M.: 468 (10)

Nykodýmová, V.: 468 (10) Pazderka, J.: 243 (5–6) Perůtka, M.: 226 (5–6) Pokrzywka, U. S.: 492 (10) Pokusová, M.: 456 (10), 465 (10) Popelka, M.: 536 (11–12) Procházka, P.: 232 (5–6), 490 (10) Rödter, H.: 453 (10) Sládek, A.: 400 (8–9) Smutný, I.: 384 (8–9) Stötzel, R.: 222 (5–6) Střítecký, F.: 32 (1), 81 (2–3) Svadbík, M.: 226 (5–6) Szmek, V.: 468 (10) Šajgál, J.: 444 (10) Šenberger, J.: 444 (10), 468 (10) Šlajs, J.: 98 (2–3), 174 (4), 441 (10) Štourač, F.: 474 (10) Tengler, L.: 13 (1) Urban, L.: 540 (11–12) Vasková, I.: 259 (5–6), 307 (7), 311 (7) Vermiřovský, H.: 232 (5–6) Vondrák, V.: 165 (4) Wiese, E.: 318 (7) Záděra, A.: 444 (10) Zajíček, P.: 21 (1) Zemčík, L.: 87 (2–3), 303 (7) Žižka, I.: 443 (10), 459 (10)

Duda, J.: Bentonit, tisíce způsobů použití ................................................... 535 Bentonite, thousands ways of use

Havlíček, F.: Vliv konstrukce odlitků na vznik trhlin a prasklin ......................73 Influence of casting design on the occurrence of cracks and tears

Obsah Bednář, B.: Zásady volby materiálu odlitku .................................................144 Principles of the choice of casting material Brhel, J.: Technologičnost konstrukce odlitku a její vliv na jakost . ..............92 Technologicality of casting design and its influence on quality Čech, J. – Bařinová, D. – Krautschneider, R.: Stanovení modulu pružnosti pro slitiny Al .........................................254 Determining the modulus of elasticity for Al alloys Demirel, C. a kol.: Náhrada ocelového nosiče motoru levnějším a lehčím odlitkem z ADI ................................... 161 Replacement of a steel engine carrier by a cheaper and a lighter casting from ADI

Elbel, T.: Spolupráce slévárny s konstruktérem je stále potřebná ........... 143 Elbel, T. – Havlíček, F.: Hospodárné konstruování odlitků – co by měl vědět konstruktér o vzniku odlitku .......... 149 Cost-effective casting design – what should designer know about cast part formation

Herman, A.: Problematika ������������������������� technologičnosti konstrukce a výroby velkých odlitků raznic ......................................156 Technologicality problems of design and manufacture of heavy castings of dies Herman, P.: Opravy litin svařováním .............................................................3 Cast iron repairs by welding

Fedoryszyn, A. a kol.: Modernizace sléváren – příklad nového vybavení slévárny VENTURE INDUSTRIES .......234

Hlaváček, M.: Firemní skupina Wheelabrator Group na GIFA 2007 . ........ 410

Hampl, J. – Vondrák, V.: Technologičnost konstrukce litinových odlitků .........................................................165 Technologicality of iron casting design

Charvát, O.: GIFA 2007 – přístroje pro kontrolu vlastností kovových materiálů a tekutého kovu ...............................396 GIFA 2007 – measuring equipment for


testing of properties of metal materials and molten metal checking Chrást, J.: Stroje na výrobu forem, úpravu bentonitové směsi a jádrové stroje na výstavě GIFA 2007 .........................372 Moulding machines, bentonite mixtures preparing machines and coring machines at the GIFA 2007 exhibition Chrást, J.: Zařízení na výrobu forem ze směsí pojených bentonitem . ........... 511 Equipment for manufacture of moulds from bentonite bound mixtures Ivanov, S. – Křístek, J.: Deset let společnosti Hüttenes-Albertus CZ ....... 219 Jelínek, P.: Formování povrchu odlitků z grafitizujících slitin železa bez uhlíkatých aditiv s využitím technologie EFF-SET ......................................... 315 Forming the surface of castings from graphitizing ferrous alloys without carbonaceous additives with the use of the EFF-SET technology Jelínek, P.: GIFA 2007 – novinky v oblasti pojiv, ostřiv a nátěrů v technologických postupech výroby forem a jader .........................................................388 GIFA 2007 – novelties in the field of binders, base sand materials and coatings, and in technological processes of mould and core making Jelínek, P. a kol.: Nový druh bazického ostřiva, sintrmagnezit „JEGENIT“ .........................................................540 A new kind of alkaline base sand, sintermagnesite “JEGENIT” Jelínek, P.: Využití technologie eff-set k řízení krystalizace odlitků ze slitin s širokým intervalem tuhnutí .........................................................263 Use of the EFF-SET technology for control of crystallization of castings from alloys with extensive solidification interval Jelínek, P. a kol.: Zkušenosti s uzavřeným cyklem ST směsí a pojivem DILAB za použití regenerace ostřiv ............459 Experience with closed cycle of self-setting mixtures with DILAB binder with use of sand reclamation Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu GIFA 2007 ...................380 Melting and holding furnaces at the GIFA 2007 Fair

Kafka, V. a kol.: Nákladovost přípravy formovacích směsí řešená v projektech VII a VIII . ......................................468 Costs of moulding mixtures preparation solved in projects VII and VIII Keiner, R. – Mores, A.: Opravy odlitků tmelením a utěsňováním ...................27 Casting repairs by cementation and sealing Konšel, M.: Jakostní polské křemenné ostřivo z pískovny Szczakowa ........240 Koplík, R.: GIFA – NEWCAST – METEC – THERMPROCESS – Düsseldorf, Německo .........................................369 GIFA – NEWCAST – METEC – THERMPROCESS – Düsseldorf, Germany Králíček, F.: Spolupráce inženýrské firmy se slevači při vývoji náročných odlitků ................................................. 170 Collaboration of an engineering firm with foundrymen at designing the challenging castings Krautschneider, R. – Čech, J.: Experimentální zjišování zbytkových napětí Al slitin gravitačně litých do písku .........................................................295 Experimental determination of residual stress in Al alloys gravity-cast into sand moulds Krňávek, V. – Střítecký, F.: Konstrukce forem pro odlitky lité pod tlakem a její vliv na výskyt vad .............................81 Mould design for die castings and its influence on the occurrence of defects Krňávek, V. – Střítecký, F.: Opravy vad hliníkových odlitků impregnací .......32 Repairs of aluminium casting defects by impregnation Król, S. – Małecka, J. – Zemčík, L.: Vliv vybraných parametrů na průběh cyklické oxidace intermetalické slitiny TiAl . ...............................................303 The influence of chosen parameters on the course of cyclic oxidation of TiAl intermetallics Kubačka, J. – Vermiřovský, H.: Spojení, které funguje ...........................232 Kubeš, P.: Strojní zařízení pro jaderny .........................................................486 Kubíček, J.: Opravy odlitků za studena technologií METALOCK .................35 Cold casting repairs by METALOCK process

Kubíček, J.: Využití normy ČSN EN 1011-3 pro svařování a opravy odlitků vysokolegovaných ocelí ......................6 Use of the ČSN EN 1011-3 standard for welding and repairs of high-alloy steel castings Kubíček, J.: Využití tmelů pro opravy odlitků . .............................................22 Use of sealants for repairs of castings Malik, J. a kol.: Vplyv technologických faktorov tlakového liatia na kvalitu odliatkov zo silumínu .........................259 Influence of technological factors of pressure die casting on quality of castings from silumin Malik, J. – Futáš, P. – Vasková, I. – Eperješi, Š.: ����������������������� Nehomogenita tlakového odliatku z podeutektického silumínu .........................................................307 Inhomogeneity of a pressure die casting from hypoeutectic silumin Malik, J. – Futáš, P. – Vasková, I. – Eperješi, Š.: Vplyv podmienok tlakového liatia na mechanické vlastnosti tlakovo liatych odliatkov . ................... 311 Influence of pressure die casting conditions on mechanical properties of pressure die castings Mikšovský, F. a kol.: Uhlíkaté přísady bentonitových směsí, jejich účinnost a dopady na hygienu a ekologii . .....529 Carbonaceous additives to bentonite mixtures, their efficiency and impacts on hygiene and ecology Míšek, B.: ��������������������������� Nedestruktivní kontrola jakosti odlitků ......................................16 Non-destructive checking of casting quality Mores, A.: GIFA 2007 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků .....392 GIFA 2007 – information from the field of casting manufacture technology Murgaš, M. – Pokusová, M.: Modifikovanie CT zmesí metylsilanolátom sodným . ..........................................465 Modification of chemically hardened mixtures with sodium methyl silane Murgaš, M. – Pokusová, M. – Mihál, S.: Spracovanie silumínu so zvýšeným obsahom železa ...................................456 Treatment of silumin with increased iron content


Neudert, A. a kol.: Technologie budoucnosti – expozice ASK CHEMICALS na veletrhu GIFA 2007 ........................404

Škopek, V.: Slevači se po roce sešli na 11. prezentaci bentonitových výrobků v Keramostu.....................................548

Neudert, A.: Řízení vlastností jednotných formovacích směsí pro litinové odlitky .................................................523 Quality control of unit moulding mixtures for iron castings

Šlajs, J.: České slévárenství a Česká slévárenská společnost v roce 2007 ....441

Pazderka, J.: Zkušenosti s použitím směsných bentonitů s vyššími užitnými vlastnostmi a účinnými nosiči lesklého uhlíku . ............................................243 Pokrzywka, U. S.: Hodnocení skutečných nákladů na pecní vsázku ........492 Popelka, M.: Bentonit pro slévárenské účely ze severozápadních Čech ......536 Bentonite for foundry purposes from north-west Bohemia Procházka, P.: Sedm mýtů o použití keramických lisovaných filtrů při filtraci taveniny . .................................232, 490 Rödter, H.: Novinky v oblasti nálitkování a dosazování odlitků z litiny s kuličkovým grafitem .......................... 453 News about risering and feeding of ductile iron castings Sládek, A.: Nové smery v oblasti presného liatia pri aplikácii simulačných programov a technológií Rapid Prototyping ............................................. 400 New trends in the field of investment casting with application of Rapid Prototyping simulation programmes and technologies Smutný, I.: GIFA 2007 – přehlídka špičkových výrobků a technologií pro slévárny Al slitin .................................384 GIFA 2007 – review of top products and technologies for Al alloys foundries Stötzel, R. a kol.: Rychle, přesně a trvale. Nové nátěry forem a jader k optimalizaci výkonnosti sléváren a zvýšení jakosti odlitku ....................................222 Svadbík, M. – Perůtka, M. – Kristoň, F.: RGU OPTI – systém pro plánování a řízení slévárenské výroby . ................226 Šenberger, J. a kol.: Budoucnost výroby litiny s kuličkovým grafitem z kovu vytaveného v kuplovně .......................444 The future of producing ductile iron from metal melted in cupola furnace

Šlajs, J.: České slévárenství v kontextu světové konkurence – I. část .............98 Czech foundry industry in the context of the wor��������������������������� ldwide competition – Part I Šlajs, J.: České ������������������������������ slévárenství v kontextu světové konkurence – II. část . ........ 174 Czech foundry industry in the context of the worldwide competition – Part II Štourač, F.: Dílčí ���������������������������� kvalifikace – budoucí motor slévárny ................................ 474 Partial qualification – future drive for foundries

Firma IMF a rozvoj ruského trhu .........................................................264 Informace firmy Oskar Frech GmbH + Co. KG ke slévárenské výstavě GIFA 2007 ................................................230 MSV potvrzuje pozici největšího technologického veletrhu ve střední Evropě .........................................................408 PETER GREVEN Hautschutz GmbH & Co.KG – profesionáloní péče o pokožku.....................................................550 Současný vývoj ve využití Polyuretan Cold Box Procesu ...........................484 Technologie nízkotlakého lití ze slitin hliníku . ...........................................224 Umění je v jednoduchosti ...............324

Tengler, L.: Oprava odlitků ze slitin Al-Si, metody používané ve společnosti Beneš a Lát, slévárna a strojírna, a. s. ...........................................................13 Repairing of castings from Al-Si alloys, methods used in the joint-stock company of Beneš a Lát, slévárna a strojírna, a. s. Wiese, E. – Hrabina, D.: Filtrace těžkých odlitků z litiny s kuličkovým a lupínkovým grafitem ......................... 318 Zajíček, P.: Zkoušky odlitků na těsnost ...........................................................21 Tests of the casting tightness Zemčík, L.: Technologie vakuového tavení žárupevných slitin a její vliv na vznik vad v odlitcích ........................87 Relationship between the vacuum melting technology of superalloys and casting defects Žižka, I.: Slévárenství 2007............443 Commexim Group, a. s., Říčany u Prahy ....................................................250 Dalším mezníkem DISA New Generation je uvedení nové linky DISA 231 .........................................................482 Unveiling of the new DISA 231 marks the next milestone of the DISA New Generation DISA vystavuje na GIFA 2007 špičkové technologie slévárenského průmyslu .........................................................238

Váhy a vážicí systémy od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna ......................................... 107, 248, 488

Aktuality: 65, 207, 285, 356, 434, 570 Blahopřejeme: 66, 133, 209, 288, 357, 436 Poznamenejte si: 127 Roční přehledy: 51, 109, 189, 327, 412 Slévárenská výroba v zahraničí: 282, 353, 432 Slévárenské konference: 128, 204, 349, 429 Slévárenské výstavy: 354 Umělecká litina: 207, 286, 434 Umělecké odlitky: 131 Výročí: 210 Vzdělávání: 62, 125, 203, 278, 346, 429, 503, 568 Vzpomínáme: 67, 133, 210, 288, 360, 440, 572 Z historie: 68, 138, 212, 289, 363, 504 Zahraniční slévárenské svazy: 126, 204, 348, 428, 500, 569 Zprávy České slévárenské společnosti: 58, 120, 200, 273, 342, 423, 497, 558 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 55, 116, 192, 268, 334, 418, 494, 554


časopis pro slévárenský průmysl Foundry Industry Journal

ro ční k LV I . 1. leden – 31. prosinec 20 0 8 . Brno obsah – contents

Vedoucí redaktorka Mgr. Helena Šebestová Redaktorka Mgr. Milada Haasová Redakční rada prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibuľa, prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Václav Krňávek, doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček (předseda), prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, Ing. Jiří Ševčík, Ing. Jan Šlajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D., Ing. Ivo Žižka


Jmenný rejstřík autorů André, D.: 136 (3–4) Bařinková, D.: 185 (3–4) Bolibruchová, D.: 337 (7–8), 412 (9–10), 422 (9–10), 427 (9–10) Bořil, V.: 8 (1–2) Branscomb, T.: 431 (9–10) Brůna, M.: 337 (7–8), 427 (9–10) Cileček, J.: 264 (5–6) Cmíral, F.: 172 (3–4) Cupák, P.: 512 (11–12) Čech, J.: 49 (1–2), 185 (3–4), 497 (11–12) Didier, A.: 54 (1–2) Dlouhý, A.: 417 (9–10) Dobrovská, J.: 507 (11–12) Doležal, J.: 17 (1–2), 58 (1–2) Duda, J.: 126 (3–4) Dvořák, M.: 515 (11–12) Engelhorn, G.: 147 (3–4) Eperješi, Š.: 503 (11–12) Fabian, V.: 412 (9–10) Fedoryszyn, A.: 68 (1–2) Fošum, J.: 243 (5–6) Futáš, P.: 503 (11–12) Gaede, J.: 144 (3–4) Haluška, M.: 365 (7–8) Hattel, J.H.: 366 (7–8) Helán, J.: 436 (9–10) Hlaváček, M.: 284 (5–6) Hlavinka, J.: 491 (11–12) Holoubek, Z.: 31 (1–2) Holzer, P.: 176 (3–4) Horáček, M.: 398 (9–10) Horký, K.: 357 (7–8) Hrbáček, K.: 405 (9–10), 436 (9–10) Hučka, J.: 524 (11–12) Charvát, O.: 257 (5–6), 398 (9–10) Chrást, J.: 233 (5–6) Ivanov, I.: 54 (1–2), 136 (3–4) Jankůj, L.: 397 (9–10), 444 (9–10) Janoušek, T.: 343 (7–8) Jaroš, M.: 405 (9–10) Jech, J.: 29 (1–2) Jírek, R.: 38 (1–2), 64 (1–2), 248 (5–6) Jirsa, P.: 15 (1–2) Jiřikovský, J.: 236 (5–6)

Joch, A.: 405 (9–10), 436 (9–10) Kabrda, J.: 17 (1–2), 58 (1–2) Kafka, V.: 270 (5–6) Kantorík, R.: 337 (7–8), 422 (9–10) Kavička, F.: 507 (11–12) Klíma Z.: 62 (1–2) Konšel, M.: 154 (3–4) Koplík, J.: 72 (1–2) Koplík, R.: 9 (1–2), 72 (1–2), 231 (5–6) Kosek, P.: 492 (11–12) Kotas, P.: 366 (7–8) Kováč, M.: 405 (9–10) Krautschneider, R.: 49 (1–2) Kristoň, F.: 158 (3–4) Kubíček, J.: 261 (5–6) Kvapil, D.: 354 (7–8) Lána, I..: 331 (7–8) Lasák, R.: 286 (5–6) Lichý, P.: 334 (7–8) Magát, V.: 427 (9–10) Machuta, J.: 43 (1–2) Majrich, P.: 349 (7–8) Malik, J.: 503 (11–12) Matula, M.: 72 (1–2) Michna, Š.: 349 (7–8) Mores, A.: 250 (5–6) Müller, B.: 34 (1–2) Müller, J.: 120 (3–4) Musil, P.: 22 (1–2) Němečková, V.: 150 (3–4), 438 (9–10) Neudert, A.: 369 (7–8) Nosek, J.: 24 (1–2) Nová, I.: 43 (1–2), 254 (5–6), 492 (11–12) Novák, P.: 343 (7–8) Novotný, J.: 68 (1–2) Novotný, T.: 178 (3–4) Nykodýmová, V.: 270 (5–6) Ňuksa, P.: 436 (9–10) Oulehla, L.: 40 (1–2) Pastirčák, R.: 340 (7–8), 412 (9–10) �� Pastrňák, P.: 15 (1–2) Pastirčáková, M.: 422 (9–10) Podhorná, B.: 405 (9–10) Procházka, P.: 156 (3–4) Ragan, E.: 267 (5–6)

Roučka, J.: 405 (9–10) Rousek, J.: 116 (3–4) Rudy, Cz.: 68 (1–2) Rylichová, V.: 354 (7–8) Scott, S.: 433 (9–10) Sekanina, B.: 507 (11–12) Sendler, M.: 369 (7–8) Scholapurwalla, A. S.: 433 (9–10) Skalický, Z.: 27 (1–2) Skoták, V.: 22 (1–2) Skoumal, Z.: 450 (9–10) Sládek, A.: 340 (7–8), 412 (9–10)�� Smrčka, V.: 398 (9–10) Smutný, I.: 240 (5–6) Straka, L.: 267 (5–6) Stránský, K.: 507 (11–12) Střítecký, F.: 240 (5–6) Száraz, A.: 340 (7–8)�� Šebesta, B.: 243 (5–6) Šefl, V.: 343 (7–8) Šerák, J.: 343 (7–8) Šikula, O.: 405 (9–10) Šíma, P.: 19 (1–2) Šlajs, J.: 270 (5–6) Šmíd, J.: 178 (3–4) Štětina, J.: 507 (11–12) Šustek, P.: 405 (9–10) Švandová, L.: 334 (7–8) Švaříček, K.: 497 (11–12) Tolar, J.: 22 (1–2) Tomáš, K.: 512 (11–12) Umshaus, J.: 417 (9–10) Vaníček, J.: 24 (1–2) Vojtěch, D.: 343 (7–8), 346 (7–8), 349 (7–8) Vrábel, P.: 366 (7–8) Vránek, P.: 13 (1–2) Vrtílek, J.: 357 (7–8) Wegschmied, R.: 166 (3–4) Winkler, Z.: 507 (11–12) Zemčík, L.: 417 (9–10) Zouhar, F.: 13 (1–2) Žilka, M.: 162 (3–4) Žitníková, S.: 270 (5–6) Žižka, I.: 7 (1–2)

Changes in the parameters of casting and the effect of thermophysical parameters on the quality of Al-alloy die-castings

Bolibruchová, D. – Kantorík, R. – Pastirčáková, M.: Chyby ��������������������� hliníkových odliatkov odlievaných metódou vysokotlakového odlievania.......................... 422� Defects of aluminium castings made by high pressure die casting method

obsah André, D. – Ivanov, S.: Vývoj vysoce jakostních nosičů lesklého uhlíku v HA France orientovaný na potřeby zákazníků na úrovni dnešních technických a ekologických požadavků (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)........................... 136 Bařinková, D. – Čech, J.: Změny parametrů lití a vliv termofyzikálních parametrů na jakost tlakově litých odlitků z Al slitin....................................... 185

Bolibruchová, D. – Brůna, M. – Magát, V.: Chyby odliatkov odlievaných technológiou na vytaviteľný model........... 427 Defects of casting made by investment casting technology

Bořil, V.: Svaz modeláren České republiky – historie a současnost................. 8


Branscomb, T.: Studie zkoumá možnosti nových alternativních skořepin vyrobených během jedné směny........ 431 Study examines potential of new one- -shift shell system alternatives Brůna, M. – Kantorík, R. – Bolibruchová, D.: Komplexné metalografické hodnotenie hliníkovej zliatiny po filtrácii ..................................................... 337 Complex metallographic evaluation of an aluminium alloy after filtration

of moulding materials and methods of moulds and cores manufacture; measuring equipment for checking of moulding materials and sand preparation control Gaede, J.: Moderní zařízení pro přípravu písku (Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Německo)...... 144 Haluška, M.: Utěsňování odlitků vakuovou impregnací (AMCO, spol. s r. o., Příbram)......................................... 365

Cileček, J.: Kdo hledal přesné odlitky, našel je.......................................... 264 He, who was looking for investment castings, found them

Hlaváček, M.: Čištění odlitků bloků a hlav válců spalovacích motorů (Wheelabrator Group s. r. o., Praha).......... 284

Cmíral, F.: Evoluce tryskacích materiálů 21. století (KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r. o.)............................................ 172

Holoubek, Z.: Zkušenosti s výrobou vypěňovacích forem pro slévárenskou technologii lost foam ve Vsetínské modelárně, s. r. o. ................................ 31 Experience with manufacture of moulds for lost foam patterns in the pattern shop of Vsetínská modelárna, Ltd.

Cupák, P. – Tomáš, K.: Oblast použitelnosti korundového nátěru pro výrobu odlitků z vysokolegované manganové oceli.............................................. 510 Applicability of corundum fire refractory foundry coating for the production of the high alloy manganese steel castings Didier, A. – Ivanov, I.: Nosiče lesklého uhlíku v pevné a tekuté formě z HA France.................................................... 54 Duda, J.: Nové výrobní kapacity ve střední Evropě (Foseco Česká, s. r.o.) ..................................................... 126 Dvořák, M.: Netradiční oprava odlitků ......................................................513 Non-traditional repairs of castings Engelhorn, G.: Automatizovaný postřik forem (WOLLIN, GmbH, Německo) ..................................................... 147 Fabian, V.: Vplyv kadmia a pretavovania na vybrané technologické a mechanické vlastnosti zliatiny ZnAl4Cu3 odlievanej do silikónovej formovacej zmesi (metóda Tekast)...................................... 412 The impact of cadmium and remelting on selected technological and mecha- nical characteristics of alloy ZnAl4Cu3 cast in silicone moulding mixture (Tekast method) Fošum, J. – Šebesta, B.: FOND-EX 2008 – novinky v oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader; měřicí přístroje pro kontrolu formovacích materiálů a řízení procesu přípravy směsi................................................... 243 FOND-EX 2008 – novelties in the field

Hlavinka, J.: Úvodní slovo............. 491

Holzer, P.: Frech – posílení pozice světového výrobce tlakových licích strojů převzetím výrobních, obchodních a servisních aktivit firmy Müller Weingarten (FRECH CZ, Střelice)........................ 176 Horáček, M. – Charvát, O. – Smrčka, V.: „Rychlé voskové modely“ získané použitím kombinací technologií RP a silikonové formy.................................... 398 “Rapid wax patterns” obtained by RP and silicone mould technologies Horký, K. – Vrtílek, J.: Eliminace staženin pomocí přípravku Probat Fluss MIKRO 100.................................... 357 Elimination of shrinkage cavities with the aid of Probat Fluss MIKRO 100 preparation Hrbáček, K. a kol.: Přesně lité odlitky vyráběné ve slévárně První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. . ................... 436 Hučka, J.: 140 let slévárenské výroby v podniku ŠKODA Plzeň a PILSEN STEEL ..................................................... 526 Charvát, O.: Novinky v oblasti numerické simulace slévárenských procesů: FOND-EX 2008.............................. 257 Novelties in the field of numerical simulation of foundry process: FOND-EX 2008 Chrást, J.: Formovací a jádrové stroje na veletrhu FOND-EX 2008................. 233 Moulding, and core making machines presented at the FOND-EX Fair 2008

Jankůj, L.: Slévárna přesného lití v České zbrojovce, a. s., Uherský Brod .................................................... 444 Jankůj, L.: Úvodní slovo................ 397 Jech, J.: Problematika výroby polystyrenových modelů................................ 29 Problems of manufacture of polystyrene patterns Jírek, R.: Modelárna – NEMOŠICE, s. r. o. – profil firmy................................... 64 Jírek, R.: Profil modeláren vystavujících na letošním veletrhu FOND-EX....... 248 Background of pattern shops exhibiting at this years’ FOND-EX Fair Jírek, R.: Rotomoulding a jeho potřeba kvalitních odlitků ze slitin Al............. 38 Rotomoulding technology and its need of high quality castings from Al alloys Jirsa, P. – Pastrňák, P.: Výroba velkých modelů s využitím velkoplošných materiálů nové generace....................... 15 Manufacture of big patterns with use of large-area materials of a new generation Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX 2008............ 236 Melting and holding furnaces at the FOND-EX 2008 Fair Kabrda, J. – Doležal, J.: Výroba modelů z pryskyřic; laminování – výroba jaderníku................................................. 17 Manufacture of patterns from resins; laminating – manufacture of a core box Kabrda, J. – Doležal, J.: Výroba složitých modelových zařízení................. 58 Kafka, V. a kol.: Predikce zvyšování nákladů odlitků v podmínkách České republiky........................................... 270 Prediction of cost increase of castings in conditions of the Czech Republic Klíma Z.: Výroba modelového zařízení laminováním.................................... 62 Konšel, M.: PCC MORAVA – CHEM, s. r. o., Český Těšín.................................... 154 Koplík, R.: 12. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX – Brno 13.–16. 5. 2008 ..................................................... 231 Koplík, R. a kol.: Výroba modelových zařízení ve firmě MOOD International, s. r. o., Brno..................................... 72


Koplík, R.: Výroba modelů – nedílná součást výroby odlitků............................. 9 Manufacture of patterns – integral part of casting production

Müller, B.: Rychlá výroba odlitků otevírá nové možnosti použití................ 34 Rapid manufacture of castings opens new possibilities of use

ceramic shells and their numerical simulation

Kotas, P. – Hattel, J. H. – Vrábel, P.: Optimalizace plnění tlakově litého odlitku v programu MAGMAsoft® (AXIOM TECH, s. r. o., Žďár nad Sázavou)...... 366

Müller, J. a kol.: Inovativní řešení pro slévárny využívající anorganické principy (ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s. r. o., Brno) ..................................................... 120

Rudy, Cz. – Novotný, J. – Fedoryszyn, A.: Moderní přípravny formovacích směsí v českých a slovenských slévárnách ....................................................... 68

Krautschneider, R. – Čech, J.: Možnosti experimentálního zjišťování koeficientů přestupu tepla na rozhraní kov–forma u některých Al-slitin........ 49 Possibilities of establishing experimentally the coefficients of heat transfer on the metal/mould interface of some Al alloys

Němečková, V.: Fimes, a. s., Uherské Hradiště......................................... 150

Sendler, M. – Neudert, A.: Bentonit Geko Optimum – zkušenosti z Moravských železáren Olomouc (Süd-Chemie AG, Moosburg).............................. 369

Kristoň, F. – Svadbík, M.: Plánování a řízení slévárenské výroby s využitím informačního systému (RGU CZ, s. r. o., Brno)............................................. 158 Kubíček, J.: Povrchové úpravy odlitků na veletrhu PROFINTECH 2008....... 261 Surface treatment technologies of castings on the PROFINTECH 2008 Fair Kvapil, D. – Rylichová, V.: Vytvrzování hliníkové slitiny AlSi9Cu3 (Fe)......... 354 Hardening of aluminium alloy AlSi9Cu3 (Fe) Lána, I..: Udržitelnost slévárenství neželezných kovů v ČR....................... 331 Lasák, R.: Náměty k úspoře nákladů při čištění ocelových odlitků (BRELAMOS, s. r. o, Ostrava)............................... 286 Lichý, P. – Švandová, L.: Vliv filtrace taveniny na mechanické vlastnosti odlitků ze slitin hliníku............................... 334 Influence of the melt filtration on mechanical properties of aluminium alloys castings Malik, J. – Futáš, P. – Eperješi, Š.: Vplyv veľkosti zvyšku kovu v plniacej komore na kvalitu odliatku................. 503 Influence of metal rest size in charging chamber to quality casting Michna, Š. – Vojtěch, D. – Majrich, P.: Metalurgická jakost hliníkové taveniny při nízkotlakovém lití automobilových disků.............................................. 349 Metallurgical quality of aluminium melt during low-pressure casting of automobile discs Mores, A.: FOND-EX 2008 a oblast technologie výroby odlitků.................... 250 FOND-EX 2008 and the field of casting manufacture technology

Němečková, V.: Zavedení technologie tvrdých vosků a uvedení do provozu robotizovaného pracoviště na výrobu skořepin ve firmě FIMES, a. s., Uherské Hradiště......................................... 438 Nosek, J. – Vaníček, J.: Slévárenské modely – kovomodelárny................. 24 Foundry patterns – metal pattern shops Nová, I.: Kovové materiály, očkovadla, modifikátory, pomocné látky a zařízení ..................................................... 254 Metal materials, inoculants, modifiers, auxiliary compounds and apparatus

Rousek, J.: Úvodní slovo................116

Scholapurwalla, A. – S. Scott, S.: Účinky přestupu tepla radiací na předpověď jakosti přesně litých odlitků ..................................................... 433 Effect of radiation heat transfer on investment casting part quality prediction Skalický, Z.: Formy pro tlakové lití ....................................................... 27 Pressure casting dies Skoumal, Z.: Bezpečné pracoviště a vyšší výkonnost se spoluvytváří již v projektu (Kovoprojekta Brno, a. s.)....... 450

Nová, I. – Machuta, J.: Sledování plynatosti formovacích a jádrových směsí ....................................................... 43 Monitoring of gassiness of moulding and core mixtures

Smutný, I. – Střítecký, F.: FOND-EX 2008 a slévárenské technologie pro odlévání odlitků z Al slitin................... 240 FOND-EX 2008 and foundry technologies for casting of Al alloys castings

Nová, I. – Kosek, P.: Výroba tenkostěnných odlitků z litiny s červíkovitým grafitem.............................................. 492 Production of thin-walled castings from compacted graphite iron

Stránský, K. a kol.: Chemická a strukturní heterogenita gravitačně litého válce z litiny s kuličkovým grafitem..... 507 Chemical and structural heterogeneity of a roller gravity cast from spheroidal graphite iron

Novotný, T. – Šmíd, J.: Technologie nízkotlakého lití (Kovopol, a. s., Police nad Metují)........................................... 178 Oulehla, L.: Perspektivní zaměstnání v celé republice................................ 40 Prospective jobs all around the country Procházka, P.: 130 let zkušeností s keramikou (Keramtech, spol. s r. o., Žacléř) ..................................................... 156 Ragan, E. – Straka, L.: Objemová hmotnosť a pevnosť v ťahu tlakových odliatkov................................................ 267 Bulk density and tensile strength of die castings Roučka, J. a kol.: Tepelné procesy při odlévání do samonosných skořepinových forem a jejich numerická simulace ..................................................... 405 Thermal processes during pouring into

Száraz, A. – Pastirčák, R. – Sládek, A.: Vplyv elektrického prúdu na mechanické vlastnosti hliníkových zliatin........... 340 The effect of electric current on mechanical properties of aluminium alloys Šerák, J. a kol.: Možnosti snížení obsahu železa ve slitinách AlSiCuMgFe ..................................................... 343 Possibilities of iron content reduction in AlSiCuMgFe alloys Šíma, P.: Výroba modelů na CNC strojích ....................................................... 19 Manufacture of patterns on CNC machines Švaříček, K. – Čech, J.: Stanovení zbytkové napjatosti metodou vrtání otvoru ve vnitřních ložiskových kroužcích ..................................................... 497 Residual stress in inner bearing rings established by the drill-hole method


Tolar, J. – Skoták, V. – Musil, P.: Zvláštnosti výroby modelů a odlitků pro čerpadla................................................... 22 Specificities of manufacture of patterns and castings for pumps

Implementace informačního systému Karat ve společnosti Z Studio, spol. s r. o. Návody na klíč do celého světa (KARAT Software a. s., Přerov) ............... 442 Komoditní burza Říčany (Commexim Group, a. s., Říčany u Prahy) . .... 446

Vojtěch, D. a kol.: Možnosti zlepšení odolnosti odlitků ze slitin Al-Si proti otěru bezproudovým pokovením......... 346 Improvement of wear resistance of Al-Si castings by electroless coating

Modelárna LIAZ, spol. s r. o., Liberec ....................................................... 66

Vránek, P. – Zouhar, F.: Tradiční ruční výroba tvarově náročných modelových zařízení............................................ 13 Traditional and manual manufacture of pattern equipment of complicated shapes

Proč rostou ceny feroslitin? (De-Metal, s.r.o., Uničov)............................... 274

Wegschmied, R.: Metakon, s. r. o., Brno ..................................................... 166 Zemčík, L. – Dlouhý, A. – Umshaus, J.: Odlévání turbínových kol turbodmychadel ze slitin TiAl technologií přesného lití..............................................417 Casting of turbo-blowers turbine wheels from TiAl alloys by investment casting method Žilka, M.: Ekologie – trend výroby a provozu pecí a sušáren (LAC, s. r. o., Rajhrad) ..................................................... 162 Žižka, I.: Slévárenství – ohlédnutí za rokem 2007.......................................... 7

MTeZ, s. r. o., Žďár nad Sázavou ....................................................... 67

Produktivita a hospodárnost broušení (Atlas Copco, s. r. o., Praha)........ 168 Produktivita a hospodárnost díky neabrazivní metodě čištění (Linde Gas, a. s., Praha)........................................... 170 Případový příběh – LUNDGREN – zbrusu nová DISA 130 (Industries s. r. o., Příbram)....................................... 525

Vysokofrekvenční elektrické ruční nářadí od společnosti C. & E. FEIN (Pavel MIKLÍK – TYP SERVIS, Brno) ...... 452 Vyšší kvalita litinových odlitků prostřednictvím zdokonalené technologie aplikací nátěrů (FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy)........................................ 518 Vyzdívky pánví INSURAL ATL v podniku NEMAK CZ (FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy)........................................ 360 Zlaté medaile na jubilejním MSV (Veletrhy Brno, a. s.)............................ 359

Aktuality: 96, 316, 384 Blahopřejeme: 97, 219, 318, 386, 482, 547 Konference: 94, 210 Nekrolog: 319, 386 Poznamenejte si: 99, 221

S moderním ERP systémem na české průmyslové nebe (KARAT Software a. s., Přerov).......................................... 282

Publikace: 95

Sand Team nabízí slévárnám trvalou péči i pomoc při výrobě forem a jader (SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice).......118

Roční přehledy: 75, 189, 291, 460, 533

SPEKTROMETRY předních světových výrobců (HUKOS s. r. o., HILGER s. r. o, Ostrava-Hrabová)........................ 164

Recenze: 545

Slévárenská výroba v zahraničí: 215 Slévárenské konference: 310, 382, 479, 544 Slévárenské veletrhy: 309

12. ročník prezentace bentonitových výrobků společnosti KERAMOST, a. s., se vrátil do Svinčic (KERAMOST, a. s., Most) ..................................................... 522

Společnost Air Products začala na Slovensku s výrobou vodíku (Air Products Česká republika, Děčín)...............517

Světový trh surovin: 312

50 let přesného lití v Jihlavě – slévárna Fe slitin IEG, s. r. o., Jihlava.......... 448

Tisková zpráva (AIR PRODUCTS, Děčín) ..................................................... 290

Výstavy: 217

DISA BAT – flexibilní, ekonomický, spolehlivý (DISA Industries s. r. o., Příbram) ..................................................... 124

Tryskací zařízení pro objemné odlitky s optimální ochranou proti opotřebení. Hospodárné otryskávání za účelem čištění a dodatečné otryskávání (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)................................................. 152

Dodavatel slévárenských pojiv a nátěrů společnost ASK Chemicals uvádí do provozu vlastní slévárnu (ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s. r. o., Brno)............. 530 EBALTA – řešení pro Vás.................. 60

Účinné odstraňování otřepů u odlitků (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)..................................... 364

FOND-EX 2008 – Kovopol, a. s., Police nad Metují, vstoupil mezi vystavovatele slévárenského veletrhu................ 288

Váhy a vážicí systémy od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna ....................................................... 57

FOSECO rozšiřuje svá evropská testovací zařízení (FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy)........................................ 362

Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna............ 132, 278, 363, 440, 524

Umělecká litina: 213, 318, 385, 481, 546

Výročí: 320 Vzdělávání: 93, 209, 307, 478, 542 Vzpomínáme: 98, 221, 548 Z historie: 101, 222, 321, 388, 483, 549 Z praxe: 306 Zahraniční slévárenské svazy: 208 Zprávy České slévárenské společnosti: 89, 198, 300, 373, 473, 539 Zprávy Sdružení přesného lití: 207, 465 Zprávy Svazu modeláren České republiky: 79, 305 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 84, 194, 294, 372, 472, 536


časopis pro slévárenský průmysl Foundry Industry Journal

ro ční k LV I I . 1. leden – 31. prosinec 20 09 . Brno obsah – contents

Vedoucí redaktorka Mgr. Helena Šebestová Redaktorka Mgr. Milada Haasová Redakční rada prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibuľa, prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Václav Krňávek, doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček (předseda), prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, Ing. Jiří Ševčík, Ing. Jan Šlajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D., Ing. Ivo Žižka


Jmenný rejstřík autorů Al-Dabagh, L.: 191 (5–6) Bajer, T.: 160 (5–6 ) Boor, L.: 280 (7–8) Brandštetr, J.: 12, 15 (1–2) Breyer, J.: 332 (9–10) Břinčil, T.: 252 (7–8) Burian, A.: 6, 7 (1–2), 160 (5–6) Carbol, Z.: 332 (9–10) Cibuliak, P.: 257 (7–8) Cornelissen, C.: 40 (1–2) Čech, Jan: 337 (9–10), Čech Jaroslav: 401 (11–12) Dlouhý, A.: 407 (11–12) Dobrovská, J.: 268 (7–8) Dostálková, R.: 214 (5–6) Elbel, T.: 147 (5–6) Erlebach, J.: 271 (7–8) Fedoryszyn, A.: 426 (11–12) Foret, R.: 245 (7–8), 356 (9–10) Futáš, P.: 28 (1–2), 91 (3–4), 249 (7–8), 348 (9–10) Gengel, P.: 348 (9–10) Hakl, J.: 416 (11–12) Hlaváček, M.: 364 (9–10), 432 (11–12) Hlavinka, J. : 142 (5–6) Horáček, M.: 140 (5–6), 237 (7–8), 351 (9–10) Hrbáček, K.: 166 (5–6), 276 (7–8) Hřebíček, L.: 327 (9–10) Hučka, J.: 152 (5–6) Charvát, O.: 351 (9–10) Janča, M.: 356 (9–10) Jankůj, L.: 145 (5–6) Janová, D.: 268 (7–8) Jelínek, P.: 257 (7–8) Joch, A.: 276 (7–8) Kajzarová, M.: 7 (1–2), 160 (5-6)

Kaňa, V.: 337, 342 (9–10) Koplík, R.: 143, 180 (5–6) Korbáš, M.: 284 (7–8) Kotas, P.: 259 (7–8) Kováč, M.: 332 (9–10) Krahula, Z.: 7 (1–2), 160 (5–6) Kristoň, F.: 182 (5–6) Krutiš, V.: 332 (9–10), 407, 430 (11–12) Krýslová, S.: 411 (11–12) Kuzma, Z.: 430 (11–12) Laichman, L.: 12, 15 (1–2) Laštovica, J.: 321 (9–10) Löchte, S.: 36 (1–2) Majrich, P.: 397 (11–12) Malik, J.: 28 (1–2), 91 (3–4), 249 (7–8), 348 (9–10), 424 (11–12) Mareček, L.: 356 (9–10) Matula, L.: 358 (9–10) Michna, Š.: 397 (11–12) Morávek, J.: 391 (11–12) Müller, J.: 18 (1–2) Němec, M.: 148 (5–6) Nová, I.: 75 (3–4), 149 (5–6), 391, 411 (11–12) Nováková, I.: 75 (3–4), 391 (11–12) Novotný, Josef.: 7 (1–2), 160 (5–6) Novotný, Jiří: 426 (11–12) Ouda, L.: 272 (7–8) Pacal, B.: 401 (11–12) Papoušek, R.: 212 (5–6) Pastrňák, P.: 286 (7–8) Pavelka, T.: 351 (9–10) Pecina, V.: 342 (9–10) Pernica, V.: 327 (9–10) Petrík, J.: 83 (3–4) Plíšek, L.: 151 (5–6) Pluháček, J.: 284 (7–8), 332 (9–10)

Pokorný, P.: 257 (7–8) Pospíšilová, S.: 268 (7–8) Procházka, P.: 210 (5–6) Ragan, E.: 88 (3–4) Roučka, J.: 146 (5–6) Rudy, C.: 426 (11–12) Rusín, K.: 12, 15 (1–2) Ružbarský, J.: 80 (3–4) Schrey, A.: 23 (1–2) Sopko, D.: 174 (5–6) Stránský, K.: 268 (7–8) Svadbík, M.: 182 (5–6) Svoboda, R.: 401 (11–12) Šedo, I.: 32 (1–2), 263 (7–8) Šenberger, J.: 252 (7–8), 321, 327, 332, 337, 342, 361 (9–10) Ševčík, J.: 150 (5–6) Šlajs, J.: 144 (5–6) Šmrha, J.: 391 (11–12) Šupálek, M.: 407 (11–12) Tiedje, N. S.: 259 (7–8) Turner A.: 140 (5–6) Válek, T.: 272 (7–8) Vasková, I.: 28 (1–2), 91 (3–4), 249 (7–8), 348 (9–10) Veselý, P.: 327 (9–10), 430 (11–12) Vlasák, T.: 416 (11–12) Vojtěch, D.: 397 (11–12) Vokáčová, D.: 94 (3–4) Vyletová, B.: 257 (7–8) Záděra, A.: 252 (7–8), 327, 332, 337 (9–10) Zemčík, L.: 407 (11–12) Zych, J.: 426 (11–12) Žarnovský, J.: 424 (11–12) Žižka, I.: 5 (1–2)

Cornelissen, C. a kol. (ASK Chemicals CZ): Nová aditiva se sníženým dávkováním a obsahem emisí . ......................................... 40

s bentonitem při použití vířivých mísičů ............................................................ 426 Research of problems of rebonding of synthetic moulding mixture with bentonite with use of eddy mixers

obsah Al-Dabagh, L.: BENEŠ a LÁT otevře svůj čtvrtý výrobní závod ...................................191 The joint-stock company of BENEŠ a LÁT will open its fourth production plant Boor, L.: 120 let slévárny oceli společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. (Vítkovice Heavy Machinery a. s.)................ 280

Čech, J. a kol.: Výroba těžkých odlitků z austenitických litin s kuličkovým grafitem ............................................................ 337 Manufacture of heavy castings from austenitic nickel cast irons

Břinčil, T. – Šenberger, J. – Záděra, A.: Bubliny v ocelových odlitcích jako důsledek reoxidace oceli...................................... 252 Gas holes in steel castings as a result of steel reoxidation

Čech, J. – Pacal, B. – Svoboda, R.: Tlakově lité odlitky z Mg slitin . ......................... 401 Casting pressure die cast from Mg alloys

Burian, A.: Nové ekologické pojivové systémy ........................................................ 6 Burian, A. – Kajzarová, M. – Krahula, Z. – Novotný, J.: GEOPOL® technologie výroby forem a jader s anorganickým pojivem ......................................................... 7, 160 Technology GEOPOL® for manufacture of moulds and cores with an inorganic binder Carbol, Z. a kol.: Zvyšování jakosti těžkých ocelových odlitků ve slévárně Vítkovice Heavy Machinery, a. s........................... 332 Quality improving of heavy steel castings in a foundry of the joint-stock company of Vítkovice Heavy Machinery, a. s.

Dostálková, R.: Přesné lití + ALUCAST, s. r. o. = kreativní řešení vašich odlitků ........... 214 Investment casting + ALUCAST, s. r. o., = a creative solution of your castings Elbel, T.: VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra slévárenství .......................................... 147 Mining University – Ostrava, Faculty of Metallurgy and Material Engineering, Foundry Department Erlebach, J.: Zahraničí má o 51. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně zájem ...... 271 Fedoryszyn, A. a kol.: Výzkum problematiky oživování syntetické formovací směsi

Foret, R.: Analýza bodlin v odlitku víka z LKG ............................................................ 245 Analysis of pinholes in a casting of a cover from GJS Futáš, P.: Vplyv zvýšeného podielu oceľového šrotu vo vsádzke na kvalitatívne vlastnosti liatiny EN-GJL 250 ...................... 348 Influence of steel scrap percentage in the charge on quality properties of EN-GJL 250 cast iron Hakl, J. – Vlasák, T.: Vlastnosti litých Ni slitin užívaných v České republice .............416 Properties of cast Ni-base alloys applied in the Czech Republic Hlaváček, M.: Spojení společnosti DISA a Wheelabrator ..................................... 364 Hlaváček, M.: Tryskací a omílací zařízení Wheelabrator pro slévárenské provozy (DISA Industries, s. r. o.)........................ 432


Hlavinka, J.: Svaz sléváren České republiky ............................................................ 142 Association of Foundries of the Czech Republic

formovacích směsí – I. část . ....................12 Cellulose derivatives as binders in mixtures for foundry sands – part I

Horáček, M.: Světové slévárenské dny – Brno 31. 5.–3. 6. 2009 ................................. 237

Laichman, L. – Brandštetr, J. – Rusín, K.: Deriváty celulózy s cementy jako pojiva slévárenských formovacích směsí – II. část ......15 Cellulose derivatives with cements as binders in mixtures of foundry sands – part II

Horáček, M. – Turner A.: Světová slévárenská organizace – WFO . ........................ 140 World Foundrymen Organisation – WFO Hrbáček, K. a kol.: Vývoj přesně litých odlitků ve slévárně První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. ....................................... 166 Development of investment castings in the foundry of the joint-stock company of První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Hrbáček, K. – Joch, A.: 40. výročí vzniku slévárny přesného lití při První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s. ............................276 Hučka, J.: Významné osobnosti českého slévárenství ...............................................152 Important personages of Czech foundry industry Charvát, O. – Horáček, M. – Pavelka, T.: Nové trendy výroby náhrad kolenních kloubů ........................................................351 New trends during production of knee replacements Jankůj, L.: Sdružení přesného lití . ........145 Investment Casting Association Jelínek, P. a kol.: Využití kombinace chromitu a magnezitových ostřiv Jegenit v technologii ALPHA-SET . ..............................257 Use of combination of chromite with magnesite base sand Jegenit in ALPHA-SET technology Koplík, R. a kol.: Modelová zařízení, obrábění odlitků a výroba komponent ve firmě MOOD International (MOOD International, s. r. o., Brno) .........................................180 Pattern equipment, machining of castings and manufacture of components in the firm MOOD International Koplík, R.: Svaz modeláren České republiky .............................................................143 The Association of Pattern Shops Kotas, P. – Tiedje, N. S.: Ověření přesnosti numerické simulace pro gravitační lití do pískových forem ....................................... 259 Checking the accuracy of numerical simulations of gravity casting in sand moulds Kristoň, F. – Svadbík, M.: Informační systém OPTI – systém pro plánování a řízení slévárenské výroby (RGU CZ s. r. o., Brno) .............................................................182 An OPTI information system – the system for foundry manufacture planning and control Krýslová, S. – Nová, I.: Využití slitin zinku pro výrobu odlitků aplikovaných v automobilovém průmyslu . ................................ 411 Use of zinc alloys for manufacture of castings applied in automotive industry Laichman, L. – Brandštetr, J. – Rusín, K.: Deriváty celulózy jako pojiva slévárenských

Laštovica, J. a kol.: Studium vlivu dezoxidace litiny uhlíkem ve vakuu na její vlastnosti .............................................................321 Study of influence of cast iron deoxidation with carbon in vacuum on its properties Löchte, S. a kol.: CORDIS – anorganický pojivový systém (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o, Děčín) ................................................... 36 Malik, J. – Futáš, P. – Vasková, I.: Vplyv parametrov liatia a teploty vytvrdzovania na mechanické vlastnosti tlakového odliatku .............................................................. 28 Influence of pouring parameters and temperature hardening on mechanical properties of a pressure die casting Malik, J. – Futáš, P. – Vasková, I.: Vratný materiál v technológii tlakového latia .......... 91 Return material in technology of pressure die casting Malik, J. – Futáš, P. – Vasková, I.: Vplyv tlaku na parametre kryštalizácie pri tlakovom liatí . ...................................................... 249 Influence of pressure on crystallization parameters by die casting process Malik, J. – Žarnovský, J.: Trvanlivosť formy pri liatí pod tlakom . ............................. 424 Die life at pressure die casting Mareček, L. – Foret, R. – Janča, M.: Metodologie analýzy procesu výroby odlitků z tvárné litiny za účelem minimalizace vzniku bodlin založená na využívání multidimenzionálního matematického modelu .......356 Matula, L.: Zkušenosti z experimentálního tlakového odlévání hořčíku ve slévárně KOVOLIT, a. s., Modřice . ...........................358 Michna, Š. – Vojtěch, D. – Majrich, P.: Problematika odlévání automobilových pístů gravitačním litím .................................. 397 Problems of casting the automobile pistons by gravity casting Müller, J. a kol.: Inotec se osvědčuje v praxi .............................................................. 18 Inotec being approved in practice Němec, M.: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie – odbor slévání ......................................................148 CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Manufacturing Technology Department – Casting Division Nová, I.: Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie, oddělení tváření kovů a plastů . .......................... 149 Technical university of Liberec, Department of Engineering Technology, Division of Metal Working and Plastic Moulding

Nová, I. a kol.: Výroba litiny s kuličkovým grafitem s vyšším obsahem křemíku pro automobilový průmysl ............................. 391 Production of spheroidal graphite cast iron with higher silicon content for automotive industry Nováková, I. – Nová, I.: Struktura vysokotlakých odlitků ze slitin Al-Si . ..................75 Structure of high pressure die castings from Al-Si alloys Ouda, L. – Válek, T.: Použití vyzdívky KALTEK pro odlévání odlitků s vysokými nároky na čistotu kovu (Vítkovické slévárny, spol. s r. o.) ..................................................272 Papoušek, R.: Tradice a budoucnost firmy POLAK, s. r. o. – Praha, Mimoň .............212 Tradition and future of the firm POLAK, s. r. o. (Ltd.) – Prague, Mimoň Pastrňák, P.: Výroba modelů pro kusové odlitky nad 50 tun s využitím velkoplošných materiálů (technický rozvoj VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.) ................... 286 Pecina, V. – Šenberger, J. – Kaňa, V.: Vliv aktivity kyslíku na složení vměstků a vznik bublin v ocelích s méně než 0,25 % C ............................................................ 342 Influence of oxygen activity on composition of inclusions and the formation of gas holes in steels with less than 0.25% C Petrík, J.: Spôsobilosť skúšky zabiehavosti .............................................................. 83 Capability of a fluidity test Plíšek, L.: Střední škola technická ve Žďáře nad Sázavou – povolání s perspektivou ............................................................. 151 Secondary Technical School in Žďár nad Sázavou – a profession with prospects Pluháček, J. – Korbáš, M.: Problematika metalurgie výroby oceli pro dynamicky namáhané silnostěnné odlitky (technický rozvoj VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.) ............................................................ 284 Procházka, P.: Jsme tu pro Vás (KERAMTECH s. r. o., Žacléř) . .....................................210 We are here for you Ragan, E.: Vnútorné chyby tlakového odlitku .............................................................. 88 Internal defects of a die casting Roučka, J.: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie – odbor slévárenství . ...............................146 University of Technology in Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Technology – Foundry Department Ružbarský, J.: Vplyv technologických parametrov tlakového liatia na štruktúru odliatkov ..................................................... 80 Influence of die casting technological parameters on casting structure Schrey, A.: Vysoce reaktivní polyuretanová pojiva pro postup cold box – zpráva z laboratoře a z provozu . ................................ 23


Highly reactive polyurethane binders for the cold box process – a report from a laboratory and a plant Sopko, D.: Univerzální formovací řešení DISA ............................................................. 174 The versatile DISA moulding solutions Stránský, K. a kol.: Možnost poměrné semikvantitativní mikroanalýzy těžkých kovů v horninách, rudninách a struskách ...... 268 The possibility of the proportionate semiquantitative micro-analysis of heavy metals in minerals, ores and slags Šedo, I.: Návrh vtokové soustavy pro odlitek ze slitiny zinku (ZAMAK) vyráběný technologií tlakového lití s teplou komorou ........263 Design of a gating system for a casting from zinc alloy (ZAMAK) made by die casting technology with hot chamber Šedo, I.: Použití zapuštěného vtoku ve formě pro tlakové lití zinku jako jeden z nástrojů pro snižování nákladů . ..................32 Use of an embedded gate in a mould for die casting of zinc as one of tools for cost reduction Šenberger, J.: O poslání kateder slévárenství na vysokých školách . ............................361 Ševčík, J.: Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola technická Brno ...............150 Secondary School of Engineering and Technical College

Automation of the manufacturing processes in die-casting foundries COMMEXIM GROUP, a. s., Říčany .....172

(ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s. r. o., Brno) .............................................................274 ASK Chemicals becomes exclusive distributor of SphereOX® in Europe

DISA – ucelené systémy tryskacích technologií (DISA industrie, s. r. o., Příbram) .............................................................. 96

ŠEBESTA a INDUTHERM – Široké spektrum licích zařízení ......................................... 206 (Indutherm GmbH, Německo)

Flow Finisher – řešení pro nejrůznější použití (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo) . ...............................................278

TRANSTECH TOOLING – Váš partner: Vy víte co – s námi víte jak (Transtech Tooling, s. r. o., Brno) ........................................ 44

FOND-EX 2010 opět v rámci projektu Top Technology ...........................................228 FOND-EX 2010 again as part of the Top Technology project

Umělecká slévárna mosazi Preciosa – Lustry, a. s., Kamenický Šenov .............. 220 Artistic brass foundry the joint-stock company of Preciosa – Lustry a. s.

FORMSERVIS – V moři písku jsme jako doma… ................................................222 FORMSERVIS – In the sand see we are quite at home…

Úzké partnerství se zákazníky na příkladě rozvoje pojiv (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín) ..................................................156 Close Partnership with the Customer Illustrated on the Development of the Binder

FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy ........164 IEG, s. r. o. – IPIDES EUROCAST GROUP Slévárna přesného lití ............................... 204 Investment castings foundry KERAMOST, a. s. – tradiční partner sléváren .............................................................218 The joint-stock company of KERAMOST, a. s. – a traditional partner of foundries

Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna ................................ 35, 98, 170, 368, 434 Assortment of scales and weighing systems offered by the firm FORMAT 1 spol. s r. o. Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová, s. r. o. ................................................. 226 Bell Foundry Tomášková-Dytrychová, s. r. o.

MECAS ESI s. r. o., Plzeň ....................178 Metakon, s. r. o., Brno .......................186

Šlajs, J.: Česká slévárenská společnost .............................................................144 Czech Foundrymen Society Veselý, P. a kol.: Analýza vad ocelových odlitků ......................................................327 Analysis of steel casting defects Veselý, P. a kol.: Využití numerické simulace a inovativních technologických prvků ve slévárně DSB EURO, s. r. o., Blansko ......... 430

METOS, v. o. s., metalurgický technicko-obchodní servis . .......................................194 METOS, v. o. s., metallurgic technical business service

Blahopřejeme: 65, 120, 308, 380, 454 Gratulujeme: 298 Na aktuální téma: 288, 361

Nové průběžné tryskací zařízení na závěsné dráze od firmy Rösler. 20 metacích kol pro čisté svařované konstrukce (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo) .... 366

Vokáčová, D.: 15 let společnosti KERAMOST, a. s. (KERAMOST, a. s., Most) ................ 94

Nový název DROP-PRESS Čáslav, s. r. o., je Ljunghäll, s. r. o. (Ljunghäll, s. r. o., Čáslav) ............................................................ 363

Zemčík, L. a kol.: přesné lití turbínových kol turbodmychadel ze slitin TiAl ............... 407 Investment casting of turbine wheels of turbochargers from TiAl alloys

Possehl Erzkontor GmbH – váš kompetentní partner ....................................188 Possehl Erzkontor GmbH – your competent partner

Žižka, I.: Co tě, slévárenství, čeká v roce 2009? ................................................................ 5

Sand Team nabízí slévárnám trvalou péči i pomoc při výrobě forem a jader (Sand Team, spol. s r. o., Holubice) ......................... 46

60 let – jakost, služby a inovace (Oskar Frech GmbH + Co. KG) . ................................196 60 Years – Quality, Service and Innovations

Aktuality: 63, 118, 378, 452

Slévárna BRANO, a. s., Hradec nad Moravicí .................................................. 202 The joint-stock company of Slévárna BRANO a. s., Hradec nad Moravicí

Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH (ASK Chemicals) . .........................................163

Slévárny Třinec, a. s. ......................... 198 The joint-stock company of Slévárny Třinec, a. s.

Společnost ASK CHemicals se stala výhradním distributorem přípravku SphereOX ® v Evropě................................................ 274

Spojené slévárny spol. s r. o., závod SNK Krnov, člen skupiny VÍTKOVICE MCHINERY GROUP ................................................ 283

Automatizace výrobních procesů ve slévárnách tlakového lití (TIESSE PRAHA) .... 224

Společnost ASK Chemicals se stala výhradním distributorem přípravku SphereOX® v Evropě

Nekrolog: 122, 454 Novinky z oboru: 268 Poznamenejte si: 122 Publikace: 64 Recenze: 63, 118, 379, 451 Roční přehledy: 48, 101, 291, 369, 436 Slévárenská výroba v zahraničí: 113 Slévárenské konference a odborné akce: 59, 111, 304, 376, 451 Soutěže: 306 Umělecká litina: 64, 119, 308, 452 Výročí: 298 Vzdělávání: 59, 110, 303, 449 Vzpomínáme: 459 Z historie: 66, 123, 311, 381, 455 Z praxe: 356 Zprávy České slévárenské společnosti: 54, 105, 295, 374, 443 Zprávy Sdružení přesného lití: 110 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 52, 104, 293, 373, 439


Ä?asopis pro slĂŠvĂĄrenskĂ˝ prĹŻmysl Foundry Industry Journal

ro Ä?nĂ­ k LV I I I . 1. leden – 31. prosinec 2010 . Brno obsah – contents

www.feroslitiny.cz

DoDĂĄvĂĄme

# $ %

4#:!8(3 #:! #73 #9 (5 "3 ( !9 3 3 ; (5 9 3 0 0 . -

& # '() % * & " ! $ # $

FeS

FeV

Mo

FeW

Ni

FeNb

W

FeTi 30 a 70

Co

FeCr HC a LC

Cu

FeMn HC a MC

Cr

FeSi FeP FeSiMn FeSiCa FeSiZr

Commexim Group a.s. BarĂĄkova 237/8, 251 01 Ĺ˜Ă­Ä?any ÄŒeskĂĄ republika tel.: +420 323 610 710 fax: +420 323 610 720 mobil: +420 731 156 861 e-mail: service@commexim.com

FeS

FeV

Mo

FeW

Ni

FeNb

W

FeTi 30 a 70

Co Cu

FeMn HC a MC

Cr

Mn

FeSi

Mn

Sn

FeP

Sn

Zn

FeSiMn

Zn

Pb

FeSiCa

Pb

Al

FeSiZr

Al

FeB

Commexim Group a.s. BarĂĄkova 237/8, 251 01 Ĺ˜Ă­Ä?any ÄŒeskĂĄ republika tel.: +420 323 610 710 fax: +420 323 610 720 mobil: +420 731 156 861 e-mail: service@commexim.com

FeB

oDkoupĂ­me

nadnormativnĂ­ zĂĄsoby a materiĂĄly s vysokĂ˝m obsahem nĂ­Ĺže uvedenĂ˝ch prvkĹŻ vÄ?etnÄ› vĂ˝robnĂ­ch odpadĹŻ

Ni Mo W Co

FeMo

FeCr HC a LC

Cr Ti V Ta

oDkoupĂ­me

à èĂ?çèĂœĂžçqÂ™ĂŻĂžĂĽĂžĂ­ĂŤĂĄĂŽÂ™ÂżĂˆĂ‡½ŒžĂ‘™ŠªŠ

# ! " !

feroslitiny a neĹželeznĂŠ kovy

FeMo

ÉèÏíÎÊ™ï”ÍèĂ›ò™Ïí†ÞĂ?çi™ïÞüäÂ”ĂœĂĄÂ™ĂšÂ™ĂŻĂžüäÂ”ĂœĂĄÂ™èĂ?üâíä“

# $ % ,

ÉèÏíÎÊ™ï”ÍèĂ›ò™Ïí†ÞĂ?çi™ïÞüäÂ”ĂœĂĄÂ™ĂšÂ™ĂŻĂžüäÂ”ĂœĂĄÂ™èĂ?üâíä“

ĂˆĂ?üâíäò™óޙÏüâíâç™åüâçqäÎ

ĂˆĂ?üâíäò™óޙÏüâíâç™åüâçqäÎ

" # % ! - - $

'+ 6 - '- . /-6 12 %0 . 2,0 /0 +7 % * -68 / ' -7&*

/+9 /: .-; /7 %-6&* ' '9

v

DoDĂĄvĂĄme

feroslitiny a neĹželeznĂŠ kovy

'2/2 ( , . -0 - 8 , 1-4 + /0

v www.feroslitiny.cz

nadnormativnĂ­ zĂĄsoby a materiĂĄly s vysokĂ˝m obsahem nĂ­Ĺže uvedenĂ˝ch prvkĹŻ vÄ?etnÄ› vĂ˝robnĂ­ch odpadĹŻ

Ni Mo W Co

Cr Ti V Ta

ɆÞÏçh™üâíq

!!! "

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŞÂŞÄ‡ ª¨ ŠªŠ

v

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™²Ä‡ ªŠ¨ ŠªŠ

ž v

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™°Ä‡ ¹¨ ŠªŠ

v

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŽÄ‡ ¯¨ ŠªŠ

ÂŁ 7

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŹÄ‡ ­¨ ŠªŠ

5 4 / % & $ ˜3 7 -Â

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŞÄ‡ ¨ ŠªŠ

4

v

VedoucĂ­ redaktorka Mgr. Helena Ĺ ebestovĂĄ Redaktorka Mgr. Milada HaasovĂĄ RedakÄ?nĂ­ rada prof. Ing. LubomĂ­r BechnĂ˝, CSc., Ing. JĂĄn CibuÄža, prof. Ing. TomĂĄĹĄ Elbel, CSc., Ing. Ĺ tefan EperjeĹĄi, CSc., Ing. Jiří FoĹĄum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan HorĂĄÄ?ek, CSc., Ing. Jaroslav ChrĂĄst, CSc., prof. Ing. Petr JelĂ­nek, CSc., dr. h. c., Richard JĂ­rek, Ing. Radovan KoplĂ­k, CSc., Ing. VĂĄclav KrĹˆĂĄvek, doc. Ing. AntonĂ­n Mores, CSc., prof. Ing. Iva NovĂĄ, CSc., Ing. Ivan PavlĂ­k, CSc., doc. Ing. JaromĂ­r RouÄ?ka, CSc., prof. Ing. Karel RusĂ­n, DrSc., prof. Ing. Augustin SlĂĄdek, Ph.D., Ing. VladimĂ­r StavÄ›nĂ­Ä?ek, prof. Ing. Karel StrĂĄnskĂ˝, DrSc., Ing. FrantiĹĄek StříteckĂ˝, Ing. Jiří Ĺ evÄ?Ă­k, Ing. Jan Ĺ lajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D., Ing. Ivo Ĺ˝iĹžka (pĹ™edseda)


Jmenný rejstřík autorů Kubíček, J.: 326 (9–10) Láník, B.: 145 (5–6) Lefner, J.: 159 (5–6) Machuta, J.: 22 (1–2) Malik, J.: 104 (3–4) Martinák, R.: 156 (5–6) Menoušek, J.: 148 (5–6) Michna Š.: 6, 8, 10 (1–2), 328 (9–10) Morávek, J.: 22 (1–2) Mores, A.: 317 (9–10) Mróz, M.: 391 (11–12) Musilová, I.: 90 (3–4) Náprstková, N.: 6 (1–2) Nezvalová, H.: 336 (9–10) Nová, I.: 22 (1–2) Novák, M.: 29 (1–2) Novák, P.: 387 (11–12) Nováková, I.: 17 (1–2) Novotný, F.: 26 (1–2) Pacal, B.: 83 (3–4) Paděra, V.: 170 (5–6) Pastirčák, R.: 34 (1–2) Pastirčáková, M.: 13 (1–2) Pazderka, J.: 340 (9–10) Pecina, V.: 332 (9–10) Petrenec, M.: 90 (3–4) Petrík, J.: 99 (3–4) Pluháček, J.: 136 (5–6) Podhorná, B.: 379 (11–12) Rousek, J.: 222 (7–8) Rusín, K.: 273 (7–8), 336 (9–10) Říhová, M.: 159 (5–6) Saforek, P.: 154 (5–6)

Sládek, A.: 79 (3–4) Sláma, A.: 106 (3–4) Smutný, I.: 311 (9–10) Sochor, J.: 95 (3–4), 141, 174 (5–6) Stránský, K.: 70 (1–2), 126 (3–4), 213 (5–6), 292 (7–8), 332, 364 (9–10), 431 (11–12) Stunová, B.: 26 (1–2) Šebesta, B.: 313 (9–10) Šenberger, J.: 136, 141 (5–6), 332 (9–10) Šimeček, V.: 106 (3–4) Škeřík, M.: 26 (1–2) Šmíd, M.: 90 (3–4) Šolar, S.: 156 (5–6) Šolc, P.: 83 (3–4) Štverák, J.: 17 (1–2) Tesařová, H.: 90 (3–4) Tomek, L.: 145 (5–6) Tompoš, T.: 99 (3–4) Trombik, J.: 152 (5–6) Vajsová, V.: 269 (7–8), 328 (9–10) Válová, M.: 26 (1–2) Veselý, P.: 145 (5–6) Vítů, T.: 29 (1–2) Vlasák, T.: 95 (3–4), 387 (11–12) Vojtěch, D.: 29 (1–2) Walkarz, R.: 152 (5–6) Williams, R.: 372 (11–12) Záděra, A.: 136 (5–6), 141 (5–6), 320 (9–10) Zemčík, L.: 383 (11–12) Zítko, V.: 106 (3–4) Zýka, J.: 379 (11–12) Žarnovský, J.: 104 (3–4) Žižka, I: 5 (1–2)

Adamus, P. a kol.: Výsledky zkušebního provozu s novým českým bentonitem (Sedlecký kaolin, a. s., Božičany) . ........................ 106 Results of test operation with a new Czech bentonite

Burianová, K. – Rusín, K.: Integrovaný měřicí systém pro analýzu deformačních charakteristik a tepelných reakcí ST směsí . .... 273 An integrated measuring system for analyzing the deformation characteristics and thermal reactions of self-setting sands

Evaluation of the effect of technological and metallurgical factors on porosity of die-cast Al alloys

Bolibruchová, D. a kol.: Hodnotenie mechanických a štruktúrnych vlastností zliatiny AC 42200 odlievanej metódou na vytaviteľný model .................................................. 391 Evaluation of mechanical and structural properties of AC 42200 alloy cast by the investment casting method

Cieslar, G. – Menoušek, J.: Výroba ocelových odlitků pro kolejová vozidla ve slévárně ČKD Kutná Hora ................................. 148 Production of steel castings for rail vehicles in the foundry of ČKD Kutná Hora

Adamus P.: 106 (3–4) Beňo, J.: 106 (3–4) Beran, P.: 90 (3–4) Blažek, J.: 326 (9–10) Bolibruchová, D.: 13, 34 (1–2), 79 (3–4), 391 (11–12) Brůna, M.: 79 (3–4), 391 (11–12) Burianová, K.: 273 (7–8), 336 (9–10) Carbol, Z.: 136 (5–6) Cieslar, G.: 148 (5–6) Cileček, J.: 324 (9–10) Čech, Jar.: 83 (3–4), 159 (5–6) Čech, J.: 95 (3–4), 141 (5–6) Dlouhý, A.: 383 (11–12) Doležal, P.: 141 (5–6) Fošum, J.: 313 (9–10) Hakl, J.: 95 (3–4), 387 (11–12) Hirst, R.: 372 (11–12) Hlavinka, J.: 371 (11–12) Hlous, J.: 379 (11–12) Horáček, M.: 372, 374 (11–12) Hrbáček, K.: 379 (11–12) Hřebíček, L.: 145 (5–6) Chrást, J.: 174 (5–6), 305 (9–10) Jelínek, P.: 166 (5–6), 276 (7–8) Jiřikovský, J.: 309 (9–10) Joch, A.: 379 (11–12) Kantorík, R.: 34 (1–2) Koplík, R.: 135 (5–6), 303, 316 (9–10) Kosour, V.: 322 (9–10), 374 (11–12) Kováč, I.: 104 (3–4) Kováč, M.: 136 (5–6) Krutiš, V.: 83 (3–4), 136 (5–6)

obsah

Bolibruchová, D. – Brůna, M. – Sládek, A.: Vplyv pretavovania na vlastnosti zliatiny AlSi7Mg0,3 modifikovanej stronciom .... 79 Influence of remelting on properties of AlSi7Mg0.3 alloy modified with strontium Bolibruchová, D. – Pastirčáková, M.: Vplyv pretavovania na vlastnosti zliatiny AlSi7Mg0,3 modifikovanej antimónom .................... 13 Influence of remelting on properties of AlSi7Mg0.3 alloy modified with antimony Burianová, K. – Nezvalová, H. – Rusín, K.: Je možná renesance cementových směsí? ........................................................... 336 Is the renascence of cement mixtures possible?

Cileček, J.: Přesné odlitky na výstavě FOND-EX 2010 ............................................ 324 Investment castings at the FOND-EX 2010 Čech, J. a kol.: Predikce pórovitosti a mikrostruktury u tlakově litého odlitku z Al slitiny pomocí simulace a experimentu ............ 83 Prediction of porosity and microstructure in pressure die-casting of Al alloy, using simulation and experiment Čech, J. a kol.: Vady masivních ocelových odlitků ................................................ 141 Defects of heavy steel castings Čech, J. – Říhová, M. – Lefner, J.: Hodnocení vlivu technologických a metalurgických faktorů na pórovitost tlakově litých Al slitin ................................................... 159

Fošum, J. – Šebesta, B.: FOND-EX 2010 – novinky v oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader; měřicí přístroje pro kontrolu formovacích materiálů a řízení procesu přípravy směsi . ...................... 313 FOND-EX 2010 – novelties in the field of moulding materials and methods of moulds and cores manufacture; measuring equipment for checking of moulding materials and sand preparation control Hakl., J. – Vlasák, T. – Novák, P.: Žárupevné kobaltové slitiny odlévané v České republice ................................................ 387 High temperature Co base alloys cast in the Czech Republic Hlavinka, J.: Úvodní slovo . ................. 371 Hrbáček, K. a kol.: Stabilita struktury a mechanických vlastností lité slitiny 718 Plus po dlouhodobém účinku teploty ............... 379 Stabilit y of struc ture and mechanical properties of 718 Plus cast alloy after a long-run effect of temperature Chrást, J.: Zařízení formoven, jaderen a čistíren na veletrhu FOND-EX 2010 ......... 305


Equipment of mould, core and fettling shops at the FOND-EX 2010 Chrást, J. – Sochor, J.: Modernizace metalurgického provozu v závodu ŽĎAS, a. s. ........................................................... 174 Modernization of the metallurgical plant in the joint-stock company of ŽĎAS, a. s. Jelínek, P.: Natrifikace montmorillonitických jílů a jejich funkce v bentonitových směsích ........................................................... 166 Natrification of montmorillonitic clays and their function in bentonite mixtures Jelínek, P.: Uhlíkaté plény – specifická vada odlitků způsobená přebytkem pyrolýzních produktů organických aditiv formovacích směsí .................................................. 276 Lustrous carbon films – a specific casting defect caused by excess of pyrolysis products of moulding mixtures additives Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX 2010 ......................... 309 Melting and holding furnaces at the FOND-EX 2010 Fair Kantorík, R. – Bolibruchová, D. – Pastirčák, R.: Reoxidácia a jej štúdium pomocou simulácie prúdenia kovu v zlievarenskej forme . ...................................................... 34 Reoxidation and its study with aid of metal flow simulation in casting mould Koplík, R.: 13. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2010 – indikátor stavu a perspektiv slévárenství ............................. 303 The 13th international foundry Fair FOND-EX – an indicator of the state and prospects of foundry industry Koplík, R.: Profil modeláren vystavujících na veletrhu FOND-EX .............................. 316 Background of pattern shops exhibiting at FOND-EX Fair Koplík, R.: Výroba středně velkých a velkých odlitků v České republice – tradice a perspektiva .............................................. 135 Kosour, V.: FOND-EX a MSV 2010: Novinky v oblasti numerické simulace slévárenských procesů a technologií Rapid Prototyping ............................................................ 322 FOND-EX and International Engineering Fair 2010: Novelties in the field of numerical simulation of foundry processes and Rapid Prototyping technologies Kosour, V. – Horáček, M.: Numerická simulace vstřikování voskové směsi pro výrobu modelů................................................. 374 Numerical simulation of wax filling into dies for production of patterns Kubíček, J. – Blažek, J.: Povrchové úpravy odlitků na veletrhu PROFINTECH 2010 ........................................................... 326 Surface treatment technologies of castings on the PROFINTECH 2010 Fair

Martinák, R. – Šolar, S.: Výroba velkých odlitků v ZPS – SLÉVÁRNA, a. s. .............. 156 Manufacture of heavy castings in the joint- -stock company of ZPS – SLÉVÁRNA, a. s. Michna, Š: Celkový přehled světové výroby hliníku a hliníkových odlitků .................... 8 Michna, Š.: Problematika legování hliníkových slitin chromem pomocí legovacích tablet . ....................................................... 10 Problems of aluminum alloys alloying with the aid of chromium alloying tablets Michna, Š. – Náprstková, N.: Konference Aluminium, její historie a současnost . ..... 6 Mores, A.: FOND-EX 2010 a oblast technologie výroby odlitků ........................ 317 FOND-EX 2010 and the field of casting manufacture technology Nová, I. – Morávek, J. – Machuta, J.: Sledování dilatačních změn slévárenské slitiny hliníku AlSi12CuMgNi určené pro odlévání pístů spalovacích motorů ...................... 22 M onitoring of dilatation changes of AlSi12CuMgNi aluminium alloys used for manufacture of combustion engine pistons Nováková, I. – Štverák, J.: Sledování struktury odlitků v závislosti na licích parametrech ...................................................... 17 Monitoring of HPDC microstructure in dependence on process parameters Paděra, V.: Posouzení stavu systému OPTI ve slévárně DSB EURO s. r. o., Blansko ..... 170 Evaluation of the OPTI system in the foundry of the DSB EURO s. r. o. (Ltd.) Pazderka, J.: Snižování emisí bentonitových formovacích směsí .............................. 340 Pecina, V. – Šenberger, J. – Stránský, K.: Chemická (mikro)heterogenita v ocelových odlitcích jednoduchého tvaru ve spojení s reoxidačními pochody ............................ 332 Chemical (micro)heterogeneity in steel castings of simple forms in connection with reoxidation processes Petrík, J. – Tompoš, T.: Spôsobilosť skúšky zabiehavosti horizontálnou metódou .... 99 Capability of the horizontal fluidity test Rousek, J.: Úvodní slovo .................... 222 Saforek, P.: Výroba těžkých odlitků ve slévárně společnosti ArcelorMittal Ostrava ........................................................... 154 Manufacture of heavy castings in the foundry of the ArcelorMittal Ostrava company Smutný, I.: Co nového přinesl veletrh FONDEX 2010 v oblasti lití pod tlakem, v kokilovém lití a nízkotlakém lití ............................ 311 Foundry Fair FOND-EX 2010 from the point of view of die-pressure, chill and low pressure casting Stránský, K. a kol.: Po stopách těžby zlata a stříbra v Deblíně . ................................ 70

Stránský, K. a kol.: Těžba a hutnické zpracování Pb-Ag rud v utínském horním revíru u Havlíčkova Brodu .............................. 126 Stránský, K. a kol.: Průzkum těžby olovnato-stříbrných rud v okolí České Bělé na Havlíčkobrodsku ....................................... 213 Stránský, K. a kol.: Rýžování zlata v Horském potoce – lokalita Opatovské zákopy ........................................................... 292 Stránský, K. a kol.: Těžba a zpracování stříbronosných rud ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou – I. část ................................ 364 Stránský, K. a kol.: Těžba a zpracování stříbronosných rud ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou – II. část . ............................... 431 Stunová, B. – Válová, M. – Škeřík, M. – Novotný, M.: Problematika propustnosti tlakově litých dílů ............................................................. 26 Leakage problems of high pressure die-casting parts Šenberger, J. a kol.: Podmínky tuhnutí těžkých odlitků a jejich vliv na vlastnosti odlitků ........................................................... 136 Solidification conditions of heavy castings and their influence on casting properties Tesařová, H. a kol.: Cyklická plasticita a únavová životnost izotermicky zušlechtěných LKG legovaných niklem ................................ 90 Cyclic plasticity and fatigue life of nickel alloyed ADI Trombik, J. – Walkarz, R.: Výroba velkých odlitků ve Slévárnách Třinec, a. s. . ...... 152 Manufacture of heavy castings in the joint- -stock company of Slévárny Třinec, a. s. Vajsová, V.: Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny AlCu4MgMn . .................... 269 Influence of a casting mould on structure of AlCu4MgMn alloy Vajsová, V. – Michna Š.: Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 . ................................................ 328 Influence of a casting mould on structure of AlZn5.5Mg2.5Cu1.5 alloy Veselý, P. a kol.: Filtrace těžkých odlitků z oceli použitím filtračních roštů ve slévárně DSB EURO s. r. o. ................................ 145 Using ceramic filtration grates for filtration of heavy steel castings in DSB EURO s. r. o. (Ltd.) foundry Vlasák, T. a kol.: Creep austenitické litiny s kuličkovým grafitem ........................... 95 Creep of austenitic ductile cast iron Vojtěch, D. – Novák, M. – Vítů, T.: Vliv zvýšených teplot na degradaci tvrdých povlaků Ni-P na slévárenských slitinách hliníku .............................................................. 29 Influence of increased temperatures on degradation of hard Ni-P coatings on foundry aluminium alloys


Williams, R. – Hirst, R. – Horáček, M.: Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu ........... 372 Survey of the world production of castings made by the investment pattern method Záděra, A.: FOND-EX 2010 z pohledu metalurgie slitin železa ............................ 320 FOND-EX 2010 from the point of view of metallurgy of ferroalloys Zemčík, L. – Dlouhý, A.: Vznik termoelastických napětí v odlitcích ze slitin TiAl odlévaných do keramických skořepinových forem ............................................................ 383 On the origin of thermo-elastic stresses in TiAl castings poured into ceramic shell moulds Žarnovský, J. – Malik, J. – Kováč, I.: Vplyv pôsobenia dotlaku pri liatí hliníkových a železných zliatin pod tlakom . ................. 104 Process pressure influence at aluminium and ferrous pressure die casting

Fimes, a. s., Uherské Hradiště Pověst moderní progresivní firmy .......... 42

První Brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize metalurgie ................................... 396

FORMAT 1, spol. s r. o. Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna ...................... 48, 108, 190, 234, 344, 415

PPP TECHNICAL Sp. Z o. o., Nowa Sól, Polsko Použití zařízení pro obrábění tryskáním ........................................................... 109

FOSECO, Ostrava Kvalita odlévání zdokonalená moderními geometrickými licími systémy . ................ 228 MTS 1500 – automatizovaná stanice pro úpravu kovů . ...................................... 182

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo FBA 24 Turbo – opracování kol s turbo efektem. Skvělý výkon zařízení a dokonalý lesk kol ...................................................... 265 Moderní koncepce slévárny vybavené tryskacím zařízením s podvěsnou dráhou ..... 348 Otryskávání dílců o šířce až 5 200 mm a váze 80 000 kg . ......................................... 188

Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín Dílčí výsledky zkoušek povlaku formy HA produktem Trennstoff DPw 222B v sériových podmínkách společnosti ŠKODA-AUTO, a. s. ........................................................... 224 Nová klasifikace furfurylalkoholu a furanových pryskyřic z pohledu výrobce ........ 178 Podpora dělicí schopnosti běžných vodou ředitelných mazadel za pomocí Trennstoff DPw 222B povlaku na povrchu formy . .......... 44

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o. Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o., slaví letos 125 let od založení .............. 268 Slévárna přesného lití, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem . ............................... 406

Žižka, I: Dáváme kovům tvar .................. 5 Igor Láník – Techservis Boskovice . ... 408

AAGM Aalener Gissereimaschinen GmbH Mechanická regenerace WÖHR pro chemicky pojené směsi . ..................................... 238 ACESO Praha, s. r. o .......................... 346 AGRO Brno-Tuřany, a. s. Slévárna přesných odlitků / Investment Casting Foundry / Feingussgiesserei ..... 402 Alucast, s. r. o., Tupesy Přesné lití + ALUCAST = kreativní řešení Al odlitků ................................................. 400

Junker I. E., s. r. o., Boskovice Den otevřených dveří společnosti JUNKER Industrial Equipment ........................... 342 Kvalitní značka a servis je jistota provozu a úspora nákladů – není to jen fráze . ... 415 KERAMOST, a. s., závod Obrnice KERAMOST, a. s., výrobce slévárenských bentonitů ................................................. 246 Snižování emisí bentonitových formovacích směsí .................................................. 340

CIPRES FILTR BRNO, s. r. o., Brno Identifikace nadměrných provozních nákladů při aplikaci odsávání a filtrace vzduchu ........................................................... 262 CIREX CZ, s. r. o., Kopřivnice Obor činnosti: slévání železných i neželezných obecných kovů . ................................... 404 EGAP, a. s., Praha Nepodceňujte vývozní rizika . .............. 254 Ferro Trade, Německo FoundPlan – software pro plánování výroby ve slévárnách ...................................... 345

Wöhr CZ, s. r. o., Brno Průběžné vysokorychlostní vířivé mísiče WÖHR ................................................ 186 ZPS – SLÉVÁRNA, a. s., Zlín Záruka jakostních odlitků ze ZPS – Slévárna, a. s. .................................................... 250

Konrad Rump Oberflächentechnik, Salzkotten (Německo) ....................... 49 Kovoprojekta Brno, a. s. . ................. 398

ASK Chemicals CZ, Brno Filtrace těžkých odlitků z oceli použitím filtračních karuselů ve firmě DSB EURO s. r. o. ............................................................. 38 Impregnační zirkonový nátěr SILICO ® IM 801 ve spreji – efektivní nástroj zamezení vzniku penetrace ........................................... 226

Veletrhy Brno, a. s. FOND-EX 2010 – obchodní příležitost pro české slévárenství . ................................ 56 Rakousko – partnerská země MSV 2010 a váš partner v oblasti inovací ....................... 112

LAC, s. r. o., Rajhrad SiC chladítka pro slévárny ................... 266 METOS, v. o. s., Chrudim METOS, v. o. s., metalurgický technicko-obchodní servis . ..................................... 242 Moldcast s. r. o., Holešov Rozměrově přesné odlitky společnosti Moldcast s. r. o., Holešov .......................... 192 Optimal Technology, spol. s r. o., Brno Slévárenský simulační software WinCast ® od firmy Optimal Technology, spol. s r. o. ........................................................... 230 OTECO CZ, spol. s r. o., Bučovice ..... 410 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Přesně lité odlitky vyráběné ve slévárně První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. ........................................................... 258

Aktuality: 208, 291 Blahopřejeme: 69, 125, 210, 363, 430 Nekrolog: 69, 210 Recenze: 209 Roční přehledy: 50, 113, 193, 349, 416 Slévárenská výroba v zahraničí: 122, 205 Slévárenské konference: 67, 289 Slévárny a krize: 62 Umělecká litina: 68, 209, 361, 430 Vysoké školy informují: 359, 428 Vzdělávání: 63, 121, 205, 290, 360, 429 Vzpomínáme: 212 Z historie: 70, 126, 213, 292, 364, 431 Z praxe: 106, 170, 174, 340 Zprávy České slévárenské společnosti: 59, 118, 200, 284, 359, 426 Zprávy Sdružení přesného lití: 61, 420 Zprávy Svazu modeláren České republiky: 283 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 54, 116, 196, 278, 353, 423


Ä?asopis pro slĂŠvĂĄrenskĂ˝ prĹŻmysl foundry industry journal

ro Ä?nĂ­ k L I X . 1. leden – 31. prosinec 2011 . Brno OBSAh – COnTEnTS

"$% B" $ N "

"

"

" ? " # ? ? ! ? ? !

:M8 /* 513H 5LF01&)K )4043&1E :>D/*23E 749-6= &5LF01&) "&G* 71E:D63& >& 549I.8F 3&G.(- 8*(-3414,.F :=6D'F )4043&1E 4)1.80= 8&0E "&G* 4)1.80= : 69049 8*(-3.0K 08*LF :=:F/*/F 564,6*7.:3F 8*(-3414,.* 3D2 0&I)4)*33M 542D-&/F

" !

À¿ºÂ™Šªª

64 :F(* .3+462&(F 0438&089/8* 47*(4 À¿ºÂ™Šªª

Ă?‰ÞèĂ›ĂžĂœçi™óÚÌi†Þçh™fqÏüè

Ni

FeNb

W

+ $( $ * !# -* * , * 1 # ! )!( * $( # ) $!# ! ( !) ! # 1 !,! !, (! * * 0 - * ! $!#+ ! 0 !, ( ' + #

FeTi 30 a 70

Co

FeCr HC a LC

Cu

FeMn HC a MC

Cr

FeSi

Mn

FeP

Sn

FeSiMn

Zn

FeSiCa

Pb

FeSiZr

Al

Commexim Group a.s.

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŞÂŞÄ‡ ÂŞÂŤ ¨ Šªª

NUMERICKà SIMULACE SLÉVà RENSK�CH PROCESŎ

B - lisovaný keramický filtr - materiål: RK5 - Şårovzdornost: 1740 °C

BarĂĄkova 237/8, 251 01 Ĺ˜Ă­Ä?any ÄŒeskĂĄ republika tel.: +420 323 610 710 fax: +420 323 610 720 mobil: +420 731 156 861 e-mail: service@commexim.com

L - dÊlka sestavy D - průměr sestavy d - průměr vtoku

nadnormativnĂ­ zĂĄsoby a materiĂĄly s vysokĂ˝m obsahem nĂ­Ĺže uvedenĂ˝ch prvkĹŻ vÄ?etnÄ› vĂ˝robnĂ­ch odpadĹŻ

ɆÞÏçh™üâíq

Mo

FeW

oDkoupĂ­me

"&G* 71E:D63& & 47*(4 :4/3D74'3D 7F1&

FeS

FeV

FeB

J /749 54I&)&:0= "&GF 71E:D63= /&0E041.: 5647F2 0438&089/8* 3D7

*1 ? &< ? ;;; +47*(4 (>

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™² ć ªŠ¨ Šªª

DoDĂĄvĂĄme

feroslitiny a neĹželeznĂŠ kovy

FeMo

v

PROCAST/QUIKCAST

- Şårovzdornost: 1700 °C

/ , * $ !. +* !. !, ! 0 )!( ) 1 / - 0 $ ( . !,$ , ! / * " *

THE POWER OF 2

KERAMTECH s. r. o., HORSKĂ 139, 542 01 Ĺ˝ACLĂ‰Ĺ˜ - CZECH REPUBLIC

FILTRAÄŒNĂ? SESTAVY PRO KERAMICKÉ

v VTOKOVÉ SYSTÉMY A - ťamotovå tvarovka/komůrka - materiål: V-SNII

Ni Mo W Co

Cr Ti V Ta

KeramickĂŠ filtraÄ?nĂ­ sestavy jsou urÄ?eny pro filtraci velkĂ˝ch odlitkĹŻ z ĹĄedĂŠ a tvĂĄrnĂŠ litiny, uhlĂ­kovĂ˝ch ocelĂ­ a bronzu. Jsou tvarovÄ› kompatibilnĂ­ s vÄ›tĹĄinou keramickĂ˝ch vtokovĂ˝ch systĂŠmĹŻ dostupnĂ˝ch na naĹĄem trhu. Konstrukce sestavy umoĹžĹˆuje jak horizontĂĄlnĂ­ (doporuÄ?eno) tak i vertikĂĄlnĂ­ umĂ­stÄ›nĂ­ ve formÄ›. Sestava je dodĂĄvĂĄna jako komplet vÄ?etnÄ› filtru.

* * / ) $!* !)

)!( ( % !) !# & # )!( ) - # % ) !, #

ď‚Ž +420 499 739 711

W +420 499 876 140 . sales@keramtech.cz ď Ž www.keramtech.cz $1 $6+/$1' 6²' &+(0,( -2,17 9(1785(

Ă?ĂšĂ?ò™èĂ?üâíä“

# A @ $

v www.feroslitiny.cz

$

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™°Ä‡ ¹¨ Šªª

@ O $

v

à èĂ?çèĂœĂžçq™ïÞüÞíÍåΙÀ¿ºÂ™Šªª

!CB A"@ @

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŽÄ‡ ¯¨ Šªª

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŞÄ‡ ¨ Šªª

ÂŁ 7

v

Š Jan Ortgies . photocase.de

5 4 / % & $ ˜3 7 -Â

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŹÄ‡ ­¨ Šªª

4

ž

v

MECAS ESI s.r.o., Brojova 2113/16, 326 00 PlzeĹˆ, ÄŒeskĂĄ republika tel.: +420 377 432 931, e-mail: info@mecasesi.cz, www.mecasesi.cz

VedoucĂ­ redaktorka Mgr. Helena Ĺ ebestovĂĄ Redaktorka Mgr. Milada HaasovĂĄ RedakÄ?nĂ­ rada prof. Ing. LubomĂ­r BechnĂ˝, CSc., Ing. JĂĄn CibuÄža, prof. Ing. TomĂĄĹĄ Elbel, CSc., Ing. Ĺ tefan EperjeĹĄi, CSc., Ing. Jiří FoĹĄum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan HorĂĄÄ?ek, CSc., Ing. Jaroslav ChrĂĄst, CSc., prof. Ing. Petr JelĂ­nek, CSc., dr. h. c., Richard JĂ­rek, Ing. Radovan KoplĂ­k, CSc., Ing. vĂĄclav KrĹˆĂĄvek, doc. Ing. AntonĂ­n Mores, CSc., prof. Ing. Iva novĂĄ, CSc., Ing. Ivan PavlĂ­k, CSc., doc. Ing. JaromĂ­r RouÄ?ka, CSc., prof. Ing. Karel RusĂ­n, drSc., prof. Ing. Augustin SlĂĄdek, Ph.d., Ing. vladimĂ­r StavÄ›nĂ­Ä?ek, prof. Ing. Karel StrĂĄnskĂ˝, drSc., Ing. FrantiĹĄek StříteckĂ˝, Ing. Jiří Ĺ evÄ?Ă­k, Ing. Jan Ĺ lajs, Ing. Josef valenta, Ph.d., Ing. Ivo Ĺ˝iĹžka (pĹ™edseda)


Jmenný rejstřík autorů Baricová, D.: 87 (3–4) Bednářová, V.: 309 (9–10) Beňo, J.: 178 (5–6), 309 (9–10) Bolibruchová, D.: 230 (7–8) Brůna, M.: 223 (7–8) Burian, A.: 66 (3–4) Cileček, J.: 85 (3–4) Cupák, P.: 25 (1–2) Čech, J.: 92 (3–4) Dairon, J.: 374 (11–12) Dám, K.: 6 (1–2) Demeter, P.: 87 (3–4) Elbel, T.: 344, 351, 369 (11–12) Fleuriot, M.: 374 (11–12) Fujda, M.: 11 (1–2) Futáš, P.: 15, 22 (1–2) Gaillard, Y.: 374 (11–12) Glos, J.: 242 (7–8) Grzinčič, M.: 315 (9–10) Hakl, J.: 92 (3–4) Hampl, J.: 351 (11–12) Hanáková, Z.: 80 (3–4) Herman, A.: 72 (3–4) Herzán, Z.: 72 (3–4) Hlavinka, J.: 283 (9–10), 343 (11–12) Hlavsa, P.: 315 (9–10) Horutová, K.: 242 (7–8) Hrbáček, K.: 69 (3–4) Inek, V.: 80 (3–4) Jelč, I.: 15 (1–2)

Jelínek, P.: 178 (5–6), 298 (9–10) Jiřikovský, J.: 293 (9–10) Joch, A.: 69 (3–4) Kafka, V.: 242 (7–8) Kajzarová, M.: 66 (3–4) Krahula, Z.: 66 (3–4) Králová, Y.: 369 (11–12) Kříž, J.: 309 (9–10) Machuta, J.: 304 (9–10) Malik, J.: 22 (1–2) Marko, E.: 242 (7–8) Matějka, V.: 178 (5–6) Matvija, M.: 11 (1–2) Medlen, D.: 230 (7–8) Michna, Š.: 211, 212, 227, 235 (7–8) Mikulka, V.: 85 (3–4) Mores, A.: 72 (3–4), 300 (9–10) Náprstková, N.: 227 (7–8) Němec, M.: 72 (3–4) Neudert, A.: 364 (11–12) Nová, I.: 304 (9–10) Novák, P.: 6 (1–2) Nováková, I.: 219 (7–8), 304 (9–10) Novobilský, M.: 242 (7–8) Novotný, J.: 239 (7–8) Novotný, Jos.: 66 (3–4) Ňuksa, P.: 69 (3–4) Odehnal, J.: 184 (5–6), 360 (11–12) Pálka, S.: 19 (1–2) Pěnička, P.: 175 (5–6)

Picek, R.: 72 (3–4) Pospíšil, V.: 242 (7–8) Potácel, R.: 288 (9–10) Pribulová, A.: 22 (1–2), 87 (3–4) Procházka, P.: 379 (11–12) Rokyta, L.: 214 (7–8) Roučka, J.: 345 (11–12) Rudy, C.: 239 (7–8) Sedlák, J.: 285 (9–10) Sládek, A.: 223 (7–8) Slowik, M.: 242 (7–8) Smutný, I.: 296 (9–10) Sochor, J.: 92 (3–4) Střihavková, E.: 235 (7–8) Szmek, V.: 242 (7–8) Šabacký, P.: 69 (3–4) Šenberger, J.: 65 (3–4) Šerák, J.: 6 (1–2) Špirutová, N.: 309 (9–10) Štverák, J.: 219 (7–8) Šustek, P.: 69 (3–4) Tolar, J.: 82 (3–4) Valášková, E.: 77 (3–4) Vasková, I.: 22 (1–2) Veselý, P.: 379 (11–12) Veverková, J.: 244 (7–8) Vladar, Z.: 242 (7–8) Vlasák, T.: 92 (3–4) Vojtěch, D.: 6 (1–2) Weiss, V.: 216 (7–8) Žižka, I.: 5 (1–2)

Investment castings for aircraft industry made by the investment pattern method

G

obsah B Beňo, J. a kol.: Alternativní využití jádrových směsí v bentonitové směsi ........................................................... 309 Alternative use of core mixtures in bentonite mixtures Brůna, M. – Sládek, A.: Vplyv pretavovania a filtrácie na vlastnosti hliníkových zliatin................................................. 223 Influence of remelting and filtration on properties of aluminium alloys Burian, A. a kol.: Další rozvoj technologie GEOPOL® s anorganickým pojivem.......................................................66 Further development of the GEOPOL® technology with inorganic binders C Cileček, J. – Mikulka, V.: Přesné odlitky pro letecký průmysl vyráběné metodou vytavitelného modelu..............85

Cupák, P.: Mikrovlnný ohřev ve slévárenství................................................... 25 Microwave heating in foundry practice E Elbel, T. – Hampl, J.: Studium vzniku bodlin v litinových odlitcích – 1. část ............................................................ 351

Study of pinholes genesis in irons castings – 1st part Elbel, T.: Úvodní slovo. .................... 344 F Futáš, P. a kol.: Možnosti výroby syntetickej tvárnej liatiny EN-GJS-500-7 v prevádzkových podmienkach zlievarne.....22 Possibilities of synthetic spheroidal graphite cast iron production (EN-GJS-500-7) in operating conditions of a foundry

Gaillard, Y. – Dairon, J. – Fleuriot, M.: Porézní materiály: inovace s mnoha možnostmi využití. ................................... 374 Cellular materials: an innovation with many applications H Hanáková, Z. – Inek, V.: Lití šperků technikou ztraceného vosku. ............ 80 Casting of jewels by the lost wax technology Herzán, Z. a kol.: Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl............................................72 Manufacture of steel castings for shearing tools for automobile industry Hlavinka, J.: Světové veletrhy GIFA, METEC THERMPROCESS a NEWCAST 2011 v Düsseldorfu.................................... 283


Hlavinka, J.: Úvodní slovo............... 343 Hlavsa, P. – Grzinčič, M.: Přínosy čištění ostřiva Šajdíkove Humence hydraulickým otíráním (atritace) pro výrobu náročných odlitků z Al slitin............. 315 Benefits of cleaning of sand Sajdikove Humence by hydraulic scrubbing (attrition) for producers of demanding aluminium alloy castings J Jelč, I. – Futáš, P.: Znižovanie spotreby energie v zlievarni................................ 15 Reducing of energy consumption in a foundry Jelínek, P. – Beňo, J. – Matějka, V.: Termostabilita bentonitů a rozpadavost bentonitových směsí. ........................ 178 Thermostability of bentonites and collapsibility of bentonite mixtures Jelínek, P.: Co bylo možno vidět na veletrhu GIFA 2011 v oblasti formovacích směsí.................................................. 298 Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu GIFA 2011. .................... 293 Joch, A. a kol.: Odlévání turbínových kol turbodmychadel technologií přesného lití s využitím rotace skořepinové formy ve vakuu....................................69 Casting of turbo-blower turbine wheels by investment casting technology with use of rotation of a shell mould in vacuum K Kafka, V. a kol.: Zkušenosti s vytvářením ekonomického povědomí ve slévárnách...............................................242

Michna, Š.: Současnost a budoucí trendy ve využití hliníkových materiálů ............................................................ 212 Michna, Š. – Náprstková, N.: Kvalita očkovací slitiny AlTi5B1 a optimalizace očkovaní při odlévání hliníkových slitin ........................................................... 227 Quality of inoculating AlTi5B1 alloys and optimization of grain refining at casting of aluminium alloys Mores, A.: GIFA 2011 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků...... 300

Neudert, A.: Penetrace – připečeniny u odlitků ze slitin železa.................... 364 Penetration – the burn-on in iron alloys castings

Roučka, J.: Vměstky ve slitinách hliníku a hodnocení čistoty kovu.................. 345 Inclusions in aluminium alloys and evaluation of metal purity

Nová, I. – Nováková, I. – Machuta, J.: Lití s krystalizací pod tlakem slitin hliníku....................................................... 304 Aluminium alloys squeeze casting

Rudy, C. – Novotný, J.: Modulové přípravny bentonitových formovacích směsí – Technical Nowa Sól. .................. 239

Nováková, I. – Štverák, J.: Vliv stupně vakuování na pórovitost tlakových odlitků..................................................... 219 Rate of vacuuming effect to HPDC components porosity O Odehnal, J.: Filtrace těžkých ocelových odlitků. .............................................. 184 Filtration of heavy steel castings Odehnal, J.: Tvorba a eliminace sekundární strusky u litin s kuličkovým grafitem. .................................................. 360 Formation and elimination of dross in spheroidal graphite cast irons

Pálka, S.: Vliv nauhličení a kalení na životnost lité austenitické oceli DIN 1.4848.................................................. 19 Influence of carburization and hardening on the lifetime of cast austenitic steel DIN 1.4848

Medlen, D. – Bolibruchová, D.: Vplyv antimónu na vlastnosti zliatiny AlSi6Cu4 ........................................................... 230 Influence of antimony on properties of AlSi6Cu4 alloy Michna, Š.: Konference ALUMINIUM 2011.................................................... 211

S Sedlák, J.: NEWCAST tentokrát naostro. ..................................................... 285 Smutný, I.: GIFA 2011 – co nového ve slévárenství Al slitin.......................... 296 Střihavková, E. – Michna, Š.: Nové slitiny typu Al-Si-Mg s různým obsahem Ca, s ohledem na strukturu a zabíhavost.................................................... 235 New type of Al-Si-Mg alloys with different contents of Ca, with respect to structure and fluidity Š Šenberger, J.: Zamyšlení nad pojmem progresivní technologie s ohledem na české slévárny......................................65

............................................................ 369

Matvija, M. – Fujda, M.: Mikroštruktúra odliatku spaľovacieho motora zo zliatiny Al-Si-Mg...................................... 11 Microstructure of combustion-engine casting made from Al-Si-Mg alloy

R

N

P

M

Procházka, P. – Veselý, P.: Praktické poznatky z využití filtračních sestav firmy Keramtech při filtraci středně těžkých odlitků. ............................................... 379

Rokyta, L.: Konstrukce formy pro tlakové lití s využitím systému Catia........ 214 Design of a mould for pressure casting with use of the Catia system

Králová, Y. – Elbel, T.: Znalostní expertní systém vad odlitků „ESVOD“ Knowledge-based expert system of casting defects

zlievarenských trosiek pri výrobe betónov........................................................87 Possibilities of using the foundry slags at manufacture of concretes

Pěnička, P.: Sledování a porovnání dilatačních změn při tuhnutí odlitků ze slitin zinku.............................................. 175 Monitoring and comparison of dilatation changes during solidification of castings from zinc alloys Potácel, R.: Stroje na výrobu forem, na úpravu bentonitových a ST směsí a jádrové stroje na veletrhu GIFA 2011 ........................................................... 288 Pribulová, A. a kol.: Možnosti využitia

Šerák, J. a kol.: Využití sedimentační metody pro snížení obsahu železa v recyklovaných hliníkových slitinách......... 6 Utilization of a sedimentation method for decrease of iron content in recycled aluminium alloys T Tolar, J.: Metoda bezmodelového formování a její uplatnění v praxi. ..........82 Patternless moulding method and its application in practice V Valášková, E.: Laboratorní zpracování dentálních slitin. ..................................77 Laboratory processing of dental alloys


Veverková, J.: Inovace technologie keramických skořepinových forem pro přesně lité odlitky ze superslitin na bázi niklu a kobaltu.................................. 244 Vlasák, T. a kol.: Žárupevnost a krátkodobé mechanické vlastnosti lité oceli P91........................................................ 92 Creep strength and short-time mechanical properties of P91 cast steel W Weiss, V.: Vliv formy k odlévání na kvalitu povrchu a strukturu slitiny AlZn5,5 Mg2,5Cu1,5......................... 216 Influence of the casting mould on surface and structure qualit y of the AlZn5.5Mg2.5Cu1.5 alloy Ž Žižka, I.: Slévárenství v roce 2011....... 5

Firemní prezentace AAGM GmbH, Bopfingen, Německo; Wöhr CZ s. r. o., Brno Formovací linky a mechanizace formování WÖHR........................................ 166 ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno Prodloužení životnosti odlévacích zařízení, licích pánví a nářadí používaných v tavírenských provozech. Nátěr pánví a příslušenství SolitecR MS 501...........34

Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna. .................................................. 254

Závěsný tryskač v robustním slévárenském provedení. Výkon znásoben a náklady sníženy..................................... 282

FORMSERVIS, spol. s r. o., Brno Příprava jádrové směsi cold box.......150

Slévárny Třinec, a. s. . ...................156

FOSECO, Ostrava HOLLOTEX EG Runner & HOLLOTEX C2-FH. Skutečná alternativa s nízkou hmotností k šamotovým vtokovým soustavám................................................. 96 Konzistence aplikace nátěru, koncept Total Coating Management. ............136 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín Některé praktické aspekty nové klasifikace slévárenských chemikálií............28 Použití mechanického regenerátu směsi s fenol-rezolovým pojivem vytvrzované CO2. ...............................................134 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice JUNKER na Slovensku. Montáž středofrekvenčních tavicích pecí.................. 64 Náš servis tavicích agregátů přesvědčuje o kvalitě.......................................... 381

TIESSE PRAHA, Praha Automatizace výrobních procesů v oboru slévárenství................................... 160 TTS Polak s. r. o., Mimoň Over 90 years of experience in die casting ............................................................158 Veletrhy Brno, a. s., Brno Mezinárodní setkání průmyslu korozivzdorných ocelí STAINLESS 2011, Brno 17.–18. května 2011............................ 61 MSV 2011 opět v celém areálu brněnského výstaviště................................ 248 Vítkovické slévárny, spol. s r. o., Ostrana-Vítkovice Veletrhy GIFA a METEC 2011 z pohledu společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r. o. .................................................. 314 Wheelabrator, Příbram Zákazníkům na dosah...................... 170

KERAMOST, a. s., Most KERAMOST, a. s. – tradiční partner sléváren................................................... 152 KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r. o., Mníšek pod Brdy V ýznamný rok pro společnost Kovobrasiv..........................................................30

Aktuality: 201, 329 Blahopřejeme: 52, 121, 202, 273, 332, 398

KOVOLIT, a. s. KOVOLIT, a. s., slaví 90. výročí založení firmy................................................... 322

Diskuzní fórum: 267, 326

ASK Chemicals GmbH, Hilden, Německo Interview s ředitelem Stefanem Sommerem............................................... 100 Společnost ASK Chemicals se prezentuje na veletrhu GIFA 2011. .................142 Větrné elektrárny jako nositelé růstu ve slévárenství . ...................................... 318

LAC, s. r. o., Rajhrad Nová generace naběraček pro dávkování taveniny Al navýší kapacitu licího pracoviště a současně sníží náklady.......... 4 Pracoviště pro tepelné zpracování Al odlitků vyhovující podmínkám NADCAP ............................................................103

Roční přehledy: 36, 104, 256, 384

Bühler Druckguss AG, Švýcarsko Strukturální výrobní systém pro Švýcarsko je nejlepší ve své třídě............... 250

MECAS ESI, s. r. o., Plzeň Numerická simulace – pomocník při odstraňování slévárenských vad........... 382

Vysoké školy informují: 44, 117, 196, 269, 326, 394

COMMEXIM GROUP, a. s. Říčany .......................................... 140, 246, 320

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. ................................................... 148

Vzpomínáme: 274, 334

DSB EURO, s. r. o., Blansko Snižování výrobních nákladů ve slévárně DSB EURO, s. r. o., Blansko............... 174

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo Plně automatizované průběžné tryskací zařízení se závěsným dopravníkem pro opracování různých ocelových dílů ........................................................... 146 RRB 42/6 – Konzervační linka splňující ty nejvyšší požadavky na ekonomičnost provozu a kvalitu.............................. 253

EGAP Pojďme spolu mimo EU. ...................162 FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna

Nekrolog: 53, 202, 274 Recenze: 200, 396 Slévárenská výroba v zahraničí: 115 Slévárenské konference: 47, 119, 197, 270, 328, 395 Slévárenství a poezie: 397 Umělecká litina: 52, 273, 332, 397

Vzdělávání: 45, 118 WFO: 266 Z historie: 54, 124, 203, 275, 335, 400 Z praxe: 25, 92, 178, 239, 244, 379 Zprávy České slévárenské společnosti: 40, 110, 191, 261, 391 Zprávy Svazu modeláren České republiky: 325 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 39, 106, 190, 259, 324, 389


Ä?asopis pro slĂŠvĂĄrenskĂ˝ prĹŻmysl foundry industry journal

ro Ä?nĂ­ k L X . 1. leden – 31. prosinec 2012 . Brno obsah – contents

We supply ferroalloys

DoDĂĄvĂĄme and non-ferrous metals:

feroslitiny a neĹželeznĂŠ kovy

LidĂŠ nĂĄĹĄ hlavnĂ­ kapitĂĄl

Ni

FeMo W FeV Co FeW Cu FeNb Cr FeMn HC a MC FeTi 30 a 70 Mn FeSi FeCr HC a LC Sn FeP FeMn HC a MC Zn FeSiMn FeSi Pb FeSiCa FeP Al FeSiZr FeSiMn FeB FeSiCa FeSiZr FeB oDkoupĂ­me FeS

9O7 .) 402I 4NF/0%(M 6/9O0E 9=D.)12E 638,5< %4NF/0%( 2%G) 7)',2303+-) % 9%G) 60E9D52% (3,531%(< 4N)(67%98.F 45937NF(2F 3(0E9%2E 9I53&/< )&3 9%G) 3(0-7/< 9 58/38 7)',2-/M /7)NF 9<9F.).F 9I=2%12E 7)',2303+-) /7)5E 2D1 /%J(3()22O 2%431D,%.F

FeCr HC a LC

FeTi 30 a 70

%/3 6430),0-9I % (M9O5<,3(2I (3(%9%7)0 9D1 36)'3 1MJ) 4313'- =0)4G-7 4)92367 *35)1 % .%()5 4395',3938 H45%98 3(0-7/M 5)(8/39%7 9I9-2 =403(-2 &O,)1 9I53&< *35)1 % .%()5 =9IG-7 431O5< 5)+)2)539%2E,3 4F6/8 2)&3 - 43=9)(2387 453(8/7-9-78 K .638 9%G) 60E9D5)26/E 43J%(%9/< .%/E/30- 3=9O7) 6) 2D1

"%G) 60E9D52% % 36)'3 93.2D63&2D 6F0%

0),2Ӗ*"�0)’3Š/+Š*

,32)

%;

::: *36)'3 '=

% .638 3&',3(2F =2%L/< 3',5%22E =2D1/< 6/84-2< 6430)L2367F ")689-86 5)+-67539%2E 9 85L-7I', =)1F', % 438JF9%2E 2% =D/0%(O 8(O0)2E 0-')2')

ĂˆĂ?üâíäò™óޙÏüâíâç™çޗÞüÞóçÂ”ĂœĂĄÂ™äèï“

¿èÍÌèïĂšĂœq™ÏÌiÏâ™ÊÍè™ï”ÍèÛΙĂ&#x;èÍÞ̙ڙãÚĂ?ÞÍ

Mo

FeW

THE POWER OF 2

%G) 453(8/7< 608J&< % 3(&352E =2%0367- 58/8 9 58') 6 9%G-1- (39)(23671- % 453')62F1- =2%03671- 13,38 3(,%0-7 402I 437)2'-D0 9%G-', 60E9D5)26/I', 34)5%'F

Ă?‰ÞèĂ›ĂžĂœçi™óÚÌi†Þçh™fqÏüè

FeS

FeV FeNb

%G) 03/D02O =%03J)2E 7I1< 60E9D5)26/I', 64)'-%0-67M .638 4N-45%9)2< 4313'- 9D1 9<9F.)7 -239%L2F N)G)2F /7)5D &< 9<,3939%0% 9%G-1 437N)&D1 9 3&0%67- 43.-9 453 *351< % .D(5%

FeMo

Mo Ni W Co Cu Cr Mn Sn Zn Pb Al

nadnormativnĂ­ zĂĄsoby a materiĂĄly s vysokĂ˝m obsahem nĂ­Ĺže uvedenĂ˝ch prvkĹŻ vÄ?etnÄ› vĂ˝robnĂ­ch odpadĹŻ

Ni Mo W Co

Cr Ti V

OdkoupĂ­me nadnormativnĂ­ zĂĄsoby a materiĂĄly s vysokĂ˝m obsahem nĂ­Ĺže uvedenĂ˝ch prvkĹŻ vÄ?etnÄ› vĂ˝robnĂ­ch odpadĹŻ:

v

v

tel.: +420 323 610 710 fax: +420 323 610 720 mobil: +420 731 156 861 e-mail: service@commexim.com

Dodavatel zaÄœĂ­zenĂ­ Þíslo jedna pro samotvrdnoucĂ­ smÄŒsi v Indii

• PrĤbÄŒĹžnĂŠ mĂ­siĂže 3 aĹž 100 t/h

Ni Mo W Co Cr Ti V Ta

• Fast Loop linky, velikost forem aŞ do 3,5 x 2,5 m

We would like to thank you for visiting our FOND-EX stand and taking your time to get to know our latest product developments.

•KaruselovĂŠ formovacĂ­ zaÄœĂ­zenĂ­, velikost forem aĹž do 1,6 m x 1,2 m •ZhutÄ–ovacĂ­ stoly aĹž do 3,5 x 3 m a 10 t zatĂ­ĹženĂ­

•Manipulåtory od 350 kg do 15 tun • PolÊvåní forem • Mechanickå regenerace 1 aŞ 30 t/h • Sekundårní otírka aŞ do 10 t/h • Tepelnå regenerace od 250 kg/h aŞ do 12 t/h • Separace chromitu aŞ do 10 t/h

Commexim Group a.s. BarĂĄkova 237/8, 251 01 Ĺ˜Ă­Ä?any, Czech Republic Ta tel.: +420 323 610 710 fax: +420 323 610 720 mobil: +420 731 156 861 e-mail: service@commexim.com

v

PoskytovĂĄnĂ­ ucelenĂ˝ch dodĂĄvek zaÄœĂ­zenĂ­ pro samotvrdnoucĂ­ smÄŒsi

We buy back surplus stock and materials with high content Commexim Group a.s. of the following elements BarĂĄkova 237/8, 251 01 Ĺ˜Ă­Ä?any including production scrap: ÄŒeskĂĄ republika

ÂżĂˆĂ‡½ŒžĂ‘™Šª

" A A #

> > > > >

ÂżĂˆĂ‡½ŒžĂ‘™Šª

DodĂĄvĂĄme feroslitiny www.feroslitiny.cz a neĹželeznĂŠ kovy:

B "# "P

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŞÂŞÄ‡ ÂŞÂŤ ¨ Šª

www.feroslitiny.cz www.ferroAlloys.eu v

C? !"$ @ ? # "A #

SAND TEAM, spol. s r.o.

Holubice 331, 683 51 Holubice, ýeskå republika

SPL Telefon: +420 517 324 971 Fax: +420 517 324 960 Email: vykoukal@sandteam.cz WWW: www.sandteam.cz CICA Email: sales @ofml.net

à èĂ?çèĂœĂžçqÂ™ĂŻĂžĂĽĂžĂ­ĂŤĂĄĂŽÂ™ÂżĂˆĂ‡½ŒžĂ‘™Šª

v

" "@ ! "#

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™² ć ªŠ¨ Šª

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™°Ä‡ ¹¨ Šª

? Q #

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŽ ć ¯¨ Šª

ÂŁ 7

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŹ ć ­ ¨ Šª

5 4 / % & $ ˜3 7 -Â

ĂŒĂ…+Ă? Ă‹žĂ‡ĂŒĂ?Ă?4™f§Â™ÂŞÄ‡ ÂŤ ¨ Šª

4

v

$ ### !" ! %

WWW: www.ofml.net

VedoucĂ­ redaktorka Mgr. Helena Ĺ ebestovĂĄ Redaktorka Mgr. Milada HaasovĂĄ RedakÄ?nĂ­ rada prof. Ing. LubomĂ­r BechnĂ˝, CSc., Ing. JĂĄn CibuÄža, prof. Ing. TomĂĄĹĄ Elbel, CSc., Ing. Ĺ tefan EperjeĹĄi, CSc., Ing. Jiří FoĹĄum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan HorĂĄÄ?ek, CSc., Ing. Jaroslav ChrĂĄst, CSc., prof. Ing. Petr JelĂ­nek, CSc., dr. h. c., Richard JĂ­rek, Ing. Radovan KoplĂ­k, CSc., Ing. VĂĄclav KrĹˆĂĄvek, doc. Ing. AntonĂ­n Mores, CSc., prof. Ing. Iva NovĂĄ, CSc., Ing. Ivan PavlĂ­k, CSc., doc. Ing. JaromĂ­r RouÄ?ka, CSc., prof. Ing. Karel RusĂ­n, DrSc., prof. Ing. Augustin SlĂĄdek, Ph.D., Ing. VladimĂ­r StavÄ›nĂ­Ä?ek, prof. Ing. Karel StrĂĄnskĂ˝, DrSc., Ing. FrantiĹĄek StříteckĂ˝, Ing. Jiří Ĺ evÄ?Ă­k, Ing. Jan Ĺ lajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D., Ing. Ivo Ĺ˝iĹžka (pĹ™edseda)


Jmenný rejstřík autorů Adámková, E.: 85 (3–4) Baloun, A.: 161 (5–6) Barci, V.: 161 (5–6) Bednářová, V.: 6 (1–2), 90 (3–4) Beňo, J.: 90 (3–4), 289 (7–8) Blažek, J.: 426 (11–12) Bolibruchová, D.: 428 (11–12) Bond, D.: 337 (9–10) Burian, A.: 65 (3–4) Cileček, J.: 424 (11–12) Cupák, P.: 75 (3–4) Čech, J.: 150 (5–6) Česal, M.: 342 (9–10) Djurdjevič, M. B.: 276 (7–8) Duda, J.: 289 (7–8) Dulava, M.: 284 (7–8) Elbel T.: 16 (1–2) Fošum, J.: 95 (3–4), 98 (3–4), 415 (11–12) Frulli, D.: 346 (9–10) Grzinčič, M. A.: 276 (7–8) Hampl, J.: 16 (1–2) Hancock, P.: 337 (9–10) Havlíčková, J.: 150 (5–6) Herman, A.: 342 (9–10), 422 (11–12) Hirst, R.: 319 (9–10) Hlavinka, J.: 405, 406 (11–12) Horáček, J.: 145 (5–6)

Horáček, M.: 319, 323, 329, 332, 337, 353 (9–10) Horenský, J.: 329 (9–10) Jaš, F.: 426 (11–12) Jedovnický, J.: 332 (9–10) Jelínek, P.: 66, 85 (3–4), 289 (7–8) Jiřikovský, J.: 411 (11–12) Jonuleit, M.: 365 (9–10) Kandrnál, M.: 90 (3–4) Koplík, R.: 417 (11–12) Kosour, V.: 329 (9–10) Krumrei, T.: 346 (9–10) Kubíček, J.: 426 (11–12) Láník, B.: 358 (9–10) Lichý, P.: 6 (1–2) Macků, M: 323 (9–10) Machuta, J.: 30 (1–2), 140 (5–6) Majrich, P.: 166 (5–6) Maschke, W.: 365 (9–10) Medlen, D.: 428 (11–12) Michna, Š.: 166 (5–6) Mikšovský, F.: 85 (3–4), 289 (7–8) Moravčík, R.: 433 (11–12) Morávek, J.: 145 (5–6) Mores, A.: 418 (11–12) Morson, D.: 337 (9–10) Neudert, A.: 26 (1–2), 71, 79 (3–4) Nová, I.: 139, 140 (5–6)

Paděra, V.: 438 (11–12) Pavloušková, Z.: 11, 35 (1–2) Píša, V.: 342 (9–10) Potácel, R.: 409 (11–12) Roučka, J.: 21 (1–2) Rousek, J.: 204 (7–8) Říhová, M.: 150 (5–6) Sedláček, E.: 433 (11–12) Sedláček, J.: 358 (9–10) Sopko, M.: 161 (5–6) Stachovec, I.: 353 (9–10) Stanček, L.: 433 (11–12) Střítecký, F.: 413 (11–12) Šenberger, J.: 284 (7–8), 421 (11–12) Šenkypl, M.: 16 (1–2) Špirutová, N.: 90 (3–4) Štrobach, V.: 161 (5–6) Talanda, I.: 332 (9–10) Teisler, M.: 16 (1–2) Tomek, L.: 358 (9–10) Vanko, B.: 434 (11–12) Večeřa, P.: 35 (1–2) Vinter, V.: 358 (9–10) Weiss, V.: 158 (5–6) Williams, R.: 319 (9–10) Záděra, A.: 284 (7–8) Zemčík, L.: 154 (5–6), 353 (9–10) Žižka, I.: 5 (1–2)

The effect of major alloying elements on the size of the secondary dendrite arm spacing in the As-cast Al-Si-Cu alloys

H Herman, A.: FOND-EX a MSV 2012 – novinky z oblasti numerické simulace slévárenských procesů..................................... 422

obsah B Beňo, J. a kol.: Alternativní využití jádrových směsí, část II: CO2-rezol, croning...... 90 Alternative use of core mixtures, part II: CO2-resol, croning Bond, D. a kol.: Pokroky při testování vosků ovlivňující jejich další rozvoj............ 337 Advances in wax testing influencing their further development Burian, A.: Formovací směsi pro výrobu forem a jader – aktuální trendy................ 65 C Cileček, J.: Slévárny přesného lití na veletrhu FOND-EX 2012............................ 424 Cupák, P.: I organická pojiva mohou být ekologicky příznivá............................... 75 Even organic binders can be environmental friendly ones Č Čech, J. – Říhová, M. – Havlíčková, J.: Možnosti hodnocení pórovitosti u tlakově litých Al slitin...................................... 150 Possibilities of evaluating the porosity in die-cast Al alloys D Djurdjevič, M. B. – Grzinčič, M. A.: Vplyv hlavných legujúcich prvkov na veľkosť vzdialeností sekundárnych ramien dendritov v Al-Si-Cu zliatinách v liatom stave...... 276

Dulava, M. – Šenberger, J. – Záděra, A.: Dezoxidace duplexních korozivzdorných ocelí................................................... 284 Deoxidation of duplex stainless steels E Elbel T. a kol.: Studium vzniku bodlin v litinových odlitcích – 2. část: Odlitky z LKG a LLG.................................................... 16 Study of pinholes genesis in cast irons – 2nd part: Castings from spheroidal and lamellar graphite cast iron F Fošum, J.: FOND-EX 2012 – novinky z oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader.............................. 415 Fošum, J.: Chemicky vytvrzované směsi s anorganickými pojivy – současný stav využívání v českých slévárnách................. 95 Chemically hardened mixtures with inorganic binders – present state of using them in Czech foundries Fošum, J.: Současný stav využívání skořepinových systémů pro výrobu forem a jader v českých slévárnách....................... 98 Present state of utilization of shell systems for manufacture of moulds and cores in Czech foundries

Herman, A. – Česal, M. – Píša, V.: Problematika simulací chování voskových modelů.................................................... 342 Problems of simulating the behaviour of wax patterns Hlavinka, J.: Úvodní slovo................. 405 Hlavinka, J.: Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2012 byl součástí MSV, který byl jedním z nejúspěšnějších v poslední době.................................................. 406 Horáček, J. – Morávek, J.: Sledování vlastností slitin hliníku používaných pro výrobu pístů spalovacích motorů.................... 145 Observing the properties of aluminium alloys used for making the pistons of combustion engines J Jelínek, P.: Anorganická pojiva si razí cestu do sléváren....................................... 66 Inorganic binders make way to foundries Jelínek, P. – Mikšovský, F. – Adámková, E.: Ovlivňování pevnostních charakteristik solných, ve vodě rozpustných jader....... 85 Influencing the strength characteristics of salt cores soluble in water


Jelínek, P. a kol.: Příspěvek k regeneraci olivín-rezolových ST směsí.................. 289 Contribution to reclamation of olivine-resol self-setting mixtures Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX 2012...................... 411 K Koplík, R.: Modelárny vystavující na veletrhu FOND-EX 2012............................ 417 Kosour, V. – Horáček, M. – Horenský, J.: Kvalitní voskový model – základní předpoklad kvalitního odlitku zhotoveného metodou vytavitelného modelu............... 329 High-quality wax pattern – a basic precondition of a high-quality casting made by the investment casting technology Krumrei, T. – Frulli, D.: Tepelné vlastnosti skořepin pro přesné lití na bázi taveného bílého korundu...................................... 346 Thermal properties of investment casting shells based on White Fused Alumina Kubíček, J. – Jaš, F. – Blažek, J.: Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2012 .......................................................... 426 L Lichý, P. – Bednářová, V.: Lité porézní kovy – výroba a vlastnosti....................... 6 Cast porous metals – manufacture and properties M Macků, m. – horáček, m.: Možnosti metod RP v kombinaci s technologií vytavitelného modelu...................................... 323 Possibilities of RP methods in combination with the investment casting technology Machuta, J. – Nová, I.: Odlitky ze slitin zinku....................................................... 140 Castings from Zn alloys Machuta, J.: Sledování dilatačních vlastností slévárenských směsí během tepelné zátěže................................................... 30 Monitoring of foundry mixtures expansion properties during thermal stress Maschke, W. – Jonuleit, M.: Očkování litiny..................................................... 365 Medlen, D. – Bolibruchová, D.: Vplyv viacnásobného pretavovania na naplynenie a vybrané mechanické vlastnosti zliatiny AlSi6Cu4 s prídavkom AlSb10............. 428 Influence of multiple remelting on gas content and chosen mechanical properties of AlSi6Cu4 alloy with addition of AlSb10

N Neudert, A.: Pískové vměstky – zadrobeniny a rozplavený písek......................... 26 Sand inclusions – drops and sand holes Neudert, A.: Řízení oživování jednotné formovací směsi........................................ 79 Controlled reactivation of unit moulding mixtures Neudert, A.: Vývojové trendy u jednotných formovacích směsí pro litinové odlitky ............................................................ 71 Development trends of unit moulding mixtures for iron castings Nová, I.: Úvodní slovo........................ 139 P Paděra, V.: CRM – Customer Relationship Management / Řízení vztahu se zákazníky .......................................................... 438 Pavloušková, Z.: Posuzování chemické heterogenity LKG legovaných niklem.........11 Evaluation of chemical heterogeneity of nickel-alloy GJS Potácel, R.: Zařízení formoven, jaderen a čistíren na veletrhu FOND-EX 2012 .......................................................... 409 R Roučka, J.: Filtrace a její implementace v praxi.................................................. 21 Filtration and its implementation in practice Rousek, J.: Úvodní slovo.................... 204 S Stachovec, I. – Horáček, M. – Zemčík, L.: K problematice vtokových soustav pro odlitky ze slitin Al odlévaných do keramických skořepinových forem.................. 353 To the problems of gating systems for castings from Al alloys cast in ceramic shell moulds Střítecký, F.: Slévárenský veletrh FOND-EX 2012 – technologie tlakového, kokilového a nízkotlakého lití.................................413 Š Šenberger, J.: Hodnocení veletrhu FONDEX 2012. Oblast kovových materiálů (očkovadla, modifikátory............................. 421 Štrobach, V. a kol.: Sledování vnitřní jakosti tlakových odlitků ze slitiny AlSi9Cu3 (Fe) pomocí simulačních výpočtů.........161 Study of internal quality of die castings from the AlSi9Cu3(Fe) alloy with the aid of simulation calculations

Michna, Š. – Majrich, P.: Možné cesty získání hliníkové slitiny zpracováním netradičních odpadů z hliníkových nápojových obalů........................................................ 166 Possible ways to obtain an aluminium alloy from processing of non-traditional waste from aluminium beverage containers (cans)

T Talanda, I. – Horáček, M. – Jedovnický, J.: Moderní voskové směsi a výběr jejich nejvhodnějších kombinací pro slévárnu Fimes, a. s. ................................................... 332 Modern wax mixtures and the choice of their most suitable combinations for the foundry of the joint-stock company of Fimes, a. s.

Mores, A.: FOND-EX 2012 a oblast technologie odlitků................................... 418

Tomek, L. a kol.: Vodou vyplavitelná jádra pro hliníkové odlitky lité na vytavitelný mo-

del...................................................... 358 Water soluble cores for aluminium investment castings V Vanko, B. – Stanček, L. – Sedláček, E. – Moravčík, R.: Využitie tepelného spracovania určeného na sféroidizáciu eutektického kremíka pri úprave LKT odliatkov z nemodifikovanej zliatiny Al-Si................. 434 Utilization of heat treatment aimed to spheroidization of eutectic silicon at the finishing of unmodified Al-Si alloy castings produced by squeeze casting Večeřa, P. – Pavloušková, Z.: Technické normy, jak je neznáme.......................... 35 Technical standards – do we know them? W Weiss, V.: Prodloužení modifikačního účinku pomoci berylia u slitiny AlSi7Mg0,3..... .......................................................... 158 Extension of the modification effect with the aid of beryllium for the AlSi7Mg0.3 alloy Williams, R. – Hirst, R. – Horáček, M.: Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu...........319 World investment casting market overview Z Zemčík, L.: Vodík ve slitinách hliníku....... .......................................................... 154 Hydrogen in aluminium alloys Ž Žižka, I.: Úvodní slovo............................ 5

Firemní prezentace ABB, s. r. o., Praha Nový pohled na průmyslové roboty ve slévárenství..............................................212 AGRO Brno-Tuřany, a. s. Slévárna přesných odlitků / Investment Casting Foundry / Feingussgiesserei.....374 ALFE BRNO, s. r. o. ALFE BRNO, s. r. o. – dne 6. 4. 2012 oslavila slévárna 100. výročí od založení......... 240 Alucast, s. r. o., Tupesy 10 let společnosti ALUCAST............... 384 ASK Chemicals CZ, Brno Další inovace osvědčených exotermických mininálitků......................................... 206 Separační prostředek pro formovny Bentogliss® 121 bez obsahu rozpouštědel ............................................................ 40 BAS Rudice spol. s r. o., Blansko BAS Rudice = lídr na trhu spektrometrů – www.bas.cz....................................... 242 BENEŠ a LÁT, a. s., Průhonice Vytěžení vlastních zdrojů.....................219


Bühler AG Druckguss Odborný seminář pro konstruktéry forem a technology tlakového lití...................172 Ohlédnutí za úspěšným vystoupením firmy Bühler na veletrhem FOND-EX 2012 ........................................................ 442 BUSINESS Network 42. ročník veletrhu MIDEST 2012 / KATALYZÁTOR PODNIKÁNÍ..........................178 CIPRES FILTR BRNO s. r. o., Brno Omezení nákladů na otopovou energii při aplikaci systému průmyslového odsávání a filtrace vzduchu............................... 232 Deutsche Messe Hannover, Německo Hannover messe 2012...................... 45 ELAP v. d., Světlá Hora ELAP – více než 20 let zkušeností v tvářecím průmyslu / ELAP – váš pevný pilíř v nejistotě podnikání................................174, 228 FIMES, a. s., Uherské Hradiště........ 376 FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna .......................................................... 222 FOSECO Ostrava TURBOPRINT® – odstředivý filtrační systém .......................................................... 106 GIBA Giesserei-Handelsgesellschaft GmbH Požiadavky na zlievarenské piesky v budúcnosti............................................. 269 H-GLOST, s. r. o., Drásov Společnost H-GLOST se prezentuje na veletrhu FOND-EX 2012......................... 208 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín Human Relations – nejdůležitější potenciál HA........................................................ 38 Určování vytvrzovacích vlastností samotvrdnoucích formovacích směsí pojených syntetickými pryskyřicemi přímo ve slévárně .......................................................... 100 IMERYS FOUNDRY MINERALS EUROPE .......................................................... 380 KERAMOST, a. s., Most 16. ročník Bentonitové konference..... 230 Konrad Rump Oberflächentechnik GmbH & Co. KG Kompaktní závěsné tryskací zařízení / Tryskací zařízení o velikosti rodinného domu .......................................................... 264 Tryskací technika firmy Konrad Rump .......................................................... 446 Kovolis Hedvikov, a. s., Třemošnice ...........................................................176 KUKA Roboter CEE GmbH KR C4 – nový řídicí systém / Společnost KUKA Roboter vyvinula řídicí systém pro budoucnost................................... 254

Küttner Centrifugal Casting GmbH, Německo Tisková zpráva.................................... 444 Laempe + Panáčková s. r. o., Praha 20 let Laempe + Panáčková v České a Slovenské republice................................. 273 LANIK, s. r. o., Boskovice........ 234, 372 Linde Gas a. s., Praha Hořákové systémy kyslík – zemní plyn pro ohřev odlévacích pánví – praktické zkušenosti z provozu................................... 220 Technické plyny a jejich využití v metalurgii....................................................... 368 Lipské veletrhy, Praha Šance pro české firmy v Lipsku / Veletrhy intec a Z se budou příští jaro konat opět ve dvojitém vydání.................................. 439 MAMMUT-WETRO Schmelztiegelwerk GmbH, Šebesta – služby slévárnám, s. r. o., Brno Tavicí kelímky „MADE IN GERMANY“ pro slévárny neželezných kovů...................170 MECAS ESI, s. r. o., Plzeň, pobočka Brno Softwaroví pomocníci pro konstrukci trvalých forem.......................................... 370

Technologická konference S+C ALFANAMETAL 2012....................................... 446 Sedlecký kaolin a. s., Božičany Sedlecký kaolin a. s. – výrobce slévárenských bentonitů...................................110 Slévárna přesného lití v České zbrojovce, a. s., Uherský Brod................ 382 Šebesta – služby slévárnám s. r. o., Brno Šebesta – služby slévárnám, již 22 let partner na vaší straně............................... 258 StrikoWestofen – inovace ve světě slévárenství..................................................... 260 mk Industrievertretungen – Váš partner při měření kvality taveniny hliníkových slitin .......................................................... 262 The Blayson Group Ltd., Anglie..... 378 TIESSE PRAHA Jak dovést výrobní proces k dokonalosti .......................................................... 244 UNIFRAX s. r. o., Dubí Vakuově tvarované výrobky určené k použití v sekundárních tavicích pecích na hliník...................................................... 248

Oskar Frech GmbH + Co. KG........... 250

Veletrhy Brno a. s., Brno FOND-EX 2012 se koná spolu s 54. MSV v termínu od 10. do 14. 9. 2012 v Brně .......................................................... 138 Zástupci slévárenství se letos opět sejdou v Brně / FOND-EX 2012 společně s MSV .......................................................... 104

Prague Casting Services, a. s., Praha-Jinonice........................................... 386

Wöhr CZ, s. r. o., Brno-Husovice Mechanická regenerace Wöhr............ 252

PROMET GROUP, a. s., Ostrava-Mariánské Hory Litinové odlitky z PROMET FOUNDRY...mezičlánek Vašeho úspěchu / 20 let od založení.................................................... 266

Aktuality: 459

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize přesného lití................ 238

Nekrolog: 56, 194, 310, 461

RGU CZ s. r. o., Brno Implementace informačního systému postaveného na bázi systémů OPTI a WAM S/3 ve společnosti Slévárna Dolní Benešov, s. r. o. ................................................ 224

Slévárenská výroba v zahraničí: 120, 306

OMEGA Foundry Machinery Limited, Peterborough Zlepšení regenerace formovacích směsí pro všechny slévárny................................. 440

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo FOND-EX 2012, Brno – tisková zpráva....... .......................................................... 272 Inovativní opracování smontovaných blisků pro patentovaný shotpeening. Automatické proměření, seřízení a tryskání............. 401 Zařazení tryskání do výroby před a za svařováním / Koncepce přizpůsobená nejrůznějším dílům........................................135 SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice Samotvrdnoucí formovací směs AlpHaset ve slévárně ZLH Plus, a. s. ...................214 S+C ALFANAMETAL s. r. o., koncern, Tršice

Blahopřejeme: 55, 128, 193, 308, 461 Diskuzní fórum: 302, 396, 456 Roční přehledy: 42, 111, 180, 293, 447 Slévárenské konference: 395, 457 Slévárenské kongresy a konference: 187 Slévárenské veletrhy: 123 Umělecká litina: 54, 128, 193, 307, 400, 460 Vysoké školy informují: 52, 125, 191, 302, 399, 457 Vzdělávání: 53, 127, 192, 305 Vzpomínáme: 56 Z historie: 57, 129, 195, 311, 462 Z praxe: 289, 365, 437 Zprávy České slévárenské společnosti: 49, 117, 185, 297, 392 Zprávy Sdružení přesného lití – CICA: 388 Zprávy Svazu modeláren České republiky: 455 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 46, 114, 183, 296, 391, 453


Ä?asopis pro slĂŠvĂĄrenskĂ˝ prĹŻmysl foundry industry journal

ro Ä?nĂ­ k L X I . 1. leden – 31. prosinec 2013 . Brno OBSAH – CONTENTS

4 5 4 / % & $ ˜3 7 - £ 7

v

v

VertikĂĄlnĂ­ formovĂĄnĂ­

v

v

v

v êçÌã¼Â—ê—ʼ—̼

partner pro jĂĄdra a formy

šeĂ ĂŞĂ&#x;Ăšâڕï֕ÙÂ?ĂŤeçê• ֕ü‚ÚĂ&#x;ĂšâڕËYâ•âãäĂ?䕉èüeĂ˜Ă?Â?

+ +

+ " + + + !

VertikĂĄlnĂ­ formovĂĄnĂ­ VniĂĽte VvoMe nĂĄklDG\ nD oGlitek 1DĂŁe ]nDloVti D Soro]XmÄŒnĂ­ FelkovĂŞm VlpvĂĄrenVkĂŞm SroFeVĤm nĂĄm XmoĂĽÄ–XMĂ­ v\vĂ­Met novp teFKnoloJie oGSovĂ­GDMĂ­FĂ­ VDĂŁim SotÄœeEĂĄm

Ċ—ÇʑÙg•üf—äoĂŞĂ dĂœÂ— Ċ—½Ă˜ĂŞĂŤÂ—ĂƒÌÌç—ãà üâð ÄŠÂ—Ă‚Ă˜ĂŠĂŹĂŞĂœĂŁĂŚĂ­[—Ă?ÌÊäÌíĂ˜ĂšoÂ—ĂąĂ˜Â„oĂąĂœĂĽo— Ċ—ÑĂ&#x;ĂŹĂŤyĂŚĂ­Ă˜Ăšo—êÍÌãð ÄŠÂ—Ă„Ă˜üà çÏã[ĂŤĂŚĂŠĂ°

#

Ċ—ÇÌãfĂ­[ĂĽo—Ă?ĂŚĂŠĂœä ÄŠÂ—Ă„ĂœĂšĂ&#x;Ă˜ĂĽĂ Ăšâ[Â—ĂŠĂœĂžĂœĂĽĂœĂŠĂ˜ĂšĂœ ÄŠÂ—ĂŠĂœâÏüĂ›[ĂŠĂĽo—ÌÍoÊâĂ˜ ÄŠÂ—Ă‹ĂœçĂœĂŁĂĽ[Â—ĂŠĂœĂžĂœĂĽĂœĂŠĂ˜ĂšĂœ

Telefon: +420 595 221 412

ZZZ GiVDJroXS Fom 1oriFDn *roXS iV tKe SDrent FomSDn\ of ',6$ DnG :KeelDErDtor

Fax: +420 595 221 417 www.foseco.cz

ÄŠÂ—ĂŠĂœçĂ˜ĂŠĂ˜ĂšĂœÂ—ĂšĂ&#x;ÊÌäà ÍÏ ÄŠÂ—Ă?ĂŞĂŤÂ„ĂœĂŁĂŚĂ­Ă˜ĂšoÂ—ĂŞĂŤĂŠĂŚĂĄĂœ

VedoucĂ­ redaktorka redaktorka Mgr. Helena Ĺ ebestovĂĄ Redaktorka Mgr. Milada PĂ­saříkovĂĄ RedakÄ?nĂ­ rada prof. Ing. LubomĂ­r BechnĂ˝, CSc., Ing. JĂĄn CibuÄža, prof. Ing. TomĂĄĹĄ Elbel, CSc., Ing. Ĺ tefan EperjeĹĄi, CSc., Ing. Jiří FoĹĄum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan HorĂĄÄ?ek, CSc., Ing. Jaroslav ChrĂĄst, CSc., prof. Ing. Petr JelĂ­nek, CSc., dr. h. c., Richard JĂ­rek, Ing. Radovan KoplĂ­k, CSc., Ing. VĂĄclav KrĹˆĂĄvek, doc. Ing. AntonĂ­n Mores, CSc., prof. Ing. Iva NovĂĄ, CSc., Ing. Ivan PavlĂ­k, CSc., doc. Ing. JaromĂ­r RouÄ?ka, CSc., prof. Ing. Karel RusĂ­n, DrSc., prof. Ing. Augustin SlĂĄdek, Ph.D., Ing. VladimĂ­r StavÄ›nĂ­Ä?ek, prof. Ing. Karel StrĂĄnskĂ˝, DrSc., Ing. FrantiĹĄek StříteckĂ˝, doc. Ing. Jaroslav Ĺ enberger, CSc., Ing. Jiří Ĺ evÄ?Ă­k, Ing. Jan Ĺ lajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D., Ing. ZdenÄ›k VladĂĄr (pĹ™edseda)


Jmenný rejstřík autorů Adámková, E.: 28 (1–2), 414 (11–12) Andršová, I.: 341 (9–10) Babiš, P.: 337 (9–10) Balážová, M.: 179 (5–6) Bednářová, V.: 259 (7–8) Belan, J.: 20 (1–2) Beňo, J.: 28 (1–2), 251 (7–8), 419 (11–12) Bláha, V.: 350 (9–10) Bolibruchová, D.: 32 (1–2) Bouška, O.: 99 (3–4) Bozorgi, S.: 263 (7–8) Brázda, Z.: 333 (9–10) Brhel, J.: 333 (9–10) Brziak, P.: 179 (5–6) Cagala, M.: 251 (7–8) Čech, Jan: 95 (3–4) Čech, Jar.: 404 (11–12) Česal, M.: 322 (9–10) Dobrovská, J.: 115 (3–4) Dulava, M.: 314 (9–10) Elbel, T.: 109, 115 (3–4), 259 (7–8) Eperješi, Ľ.: 15, 25 (1–2) Eperješi, Š.: 15 (1–2) Faerberová, K.: 263 (7–8) Fecko, D.: 15, 25 (1–2) Fík, M.: 333 (9–10) Fošum, J.: 427 (11–12) Grzinčič, M.: 244 (7–8), 326 (9–10) Hampl, J.: 109 (3–4) Herman, A.: 322 (9–10) Herzán, M.: 333 (9–10) Heunisch, J.: 99 (3–4) Hlaváček, P.: 239 (7–8) Hlavinka, J.: 403 (11–12) Horáček, J.: 189 (5–6) Hotař, A.: 341 (9–10) Hotař, J.: 239 (7–8) Hrbáček, K.: 341, 346 (9–10)

Hurtalová, L.: 8 (1–2) Hutař, P.: 346 (9–10) Hutařová, S.: 184 (5–6) Chalupová, M.: 8 (1–2) Chrást, J.: 37 (1–2) Chudáček, S.: 4 (1–2) Jakub, J.: 106 (3–4) Janová, D.: 184 (5–6) Jech, J.: 173 (5–6) Jelínek, Petr: 28 (1–2), 414, 419 (11–12) Jelínek, Pavel: 333 (9–10) Joch, A.: 341, 346 (9–10) Kabrda, J.: 164 (5–6) Kafka, V.: 333 (9–10) Kaňa, V.: 95 (3–4) Kavička, F.: 115 (3–4), 184 (5–6) Klenotičová, A.: 179 (5–6) Klíma, Z.: 170 (5–6) Kneissl, Ch.: 263 (7–8) Koběrský, F.: 99 (3–4) Koplík, R.: 161 (5–6) Krautschneider, R.: 404 (11–12) Krivoš, E.: 32 (1–2) Kunz, L.: 346 (9–10) Lána, I.: 175 (5–6), 235 (7–8), 333 (9–10) Lichý, P.: 251, 259 (7–8) Lukáč, I.: 244 (7–8) Lukeš, R.: 318 (9–10) Madeja, J.: 172 (5–6) Majzlíková, D.: 432 (11–12) Marko, E.: 333 (9–10) Merta, J.: 184 (5–6) Míča, R.: 333 (9–10) Mikšovský, F.: 28 (1–2), 419 (11–12) Morávková, J.: 404 (11–12) Mores, A.: 86 (3–4) Nedělová, K.: 99 (3–4) Neudert, A.: 271 (7–8)

Novák, P.: 255 (7–8) Novobílský, M.: 333 (9–10) Obrtlík, J.: 333 (9–10) Odehnal, J.: 106 (3–4) Pabel, T.: 263 (7–8) Pastirčák, R.: 32 (1–2) Pavelka, T.: 42 (1–2) Píša, V.: 322 (9–10) Plíšek, L.: 174 (5–6) Podhorná, B.: 341 (9–10) Polnický, J.: 322 (9–10) Roučka, J.: 239 (7–8), 313 (9–10) Rusín, K.: 236 (7–8) Říhová, M.: 404 (11–12) Sekanina, B.: 184 (5–6) Schumacher, P.: 263 (7–8) Schwarz, P.: 166 (5–6) Smetana, Š.: 179 (5–6) Souchopová, V.: 184 (5–6) Stránský, K.: 115 (3–4), 184 (5–6) Stránský, L.: 184 (5–6) Šajgal, J.: 432 (11–12) Šenberger, J.: 85, 95, 115 (3–4), 314 (9–10) Šerák, J.: 255 (7–8) Šíma, P.: 168 (5–6) Šmíd, M.: 346 (9–10) Študentová, S.: 414 (11–12) Tillová, E.: 8 (1–2) Vasková, I.: 5, 25 (1–2) Vaško, A.: 20 (1–2) Voděrová, M.: 255 (7–8) Vojtěch, D.: 255 (7–8) Vyletová, B.: 333 (9–10) Wróbel, T.: 410 (11–12) Záděra, A.: 95, 99 (3–4), 314 (9–10) Zátorsky, J.: 15 (1–2) Závodný, M.: 25 (1–2)

obsah A Adámková, E. – Jelínek, P. – Študentová, S.: Aplikace kuchyňských solí při výrobě vodou rozpustných jader odlitků tlakového lití ........................................ 414 Application of cooking salts in manufacture of water soluble cores for high pressure die casting B Babiš, P.: Postavení controllingu v současné podnikatelské praxi ............... 337 Status of controlling in present enterprising practice Bednářová, V. – Lichý, P. – Elbel, T.: Technologie výroby litých kovových pěn v laboratorních podmínkách . .......... 259 Manufacturing technology of cast metal foams in laboratory conditions Belan, J. – Vaško, A.: Identifikácia typu liatin použitím ultrazvukovej defektoskópie ......................................................... 20

E Identification of cast iron type with using of ultrasonic defectoscopy for Beňo, J. – Jelínek, P. – Mikšovský, F.: Lze hodnotit jakost křemenných písků i jinými, netradičními postupy? . ........... 419 Can be quality of quartz sand evaluated even with some other non-traditional methods? Bláha, V.: „Ekoauditová“ novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. . .......... 350 Bouška, O. a kol.: Výroba odlitků z litiny s červíkovitým grafitem v podmínkách Slévárny HEUNISCH Brno, s. r. o. . .......... 99 Production of castings from vermicular graphite cast iron in conditions of the foundry of Slévárna HEUNISCH Brno, s. r. o. (Ltd.) D Dulava, M. – Záděra, A. – Šenberger, J.: Dezoxidace žáruvzdorných ocelí ...... 314 Deoxidation of heat-resisting steels

Elbel, T. – Hampl, J.: Termodynamická analýza litin s různými druhy grafitu ....... ....................................................... 109 Thermodynamic analysis of cast irons with different graphite shape Eperješi, Š. a kol.: Nové normy materiálov LGG – nové možnosti využitia pre konštruktérov . ............................................... 15 New quality standards of GJS – new possibilities of utilization for designers F Fecko, D. a kol.: Použitie Connorových vtokov k odstráneniu stiahnutín ........ 25 Usage of Connor inlets to eliminate shrinkage Fošum, J.: Formovací materiály v českých slévárnách před 50 lety a dnes ........ 427


G

K

N

Grzinčič, M.: Péče o chladicí okruhy kovových forem je podmínkou pro reprodukovatelně dobré mechanické vlastnosti odlitků ze slitin hliníku ........................ 326 Care for cooling circuits of metal moulds is a condition for reproducibly good mechanical properties of aluminium alloys castings

Kabrda, J.: Modelárna ŽĎAS, a. s. – výroba složitých modelových zařízení . ... 164

Neudert, A.: Přehled parametrů jednotných bentonitových směsí v českých a slovenských slévárnách ......................... 271

Grzinčič, M. – Lukáč, I.: Provozní optimalizace procesu očkování siluminů novou technickou specifikací vstupního materiálu a metalurgickým pochodem ............ 244 Operational optimization of the inoculation process of silumins by a new technical specification of an input material and a metallurgical process H Herman, A. a kol.: Verifikace počítačové simulace deformací voskových modelů pomocí softwaru ProCAST .................. 322 Verification of computer simulation of wax patterns deformations with the aid of the ProCAST software Hlavinka, J.: Úvodní slovo . ............ 403 Horáček, J.: Využití simulačního programu QuikCAST ve slévárenství ................ 189 Use of the QuikCAST simulation program in foundry industry Hrbáček, K. a kol.: Nové niklové slitiny vhodné pro použití v prostředí tekuté skloviny ................................................ 341 New Ni-base alloys suitable for use in liquid enamel Hurtalová, L. – Tillová, E. – Chalupová, M.: Štúdia mikroštruktúry tepelne spracovanej zliatiny AlSi12Cu1Fe ................ 8 Microstructural study of heat treated secondary AlSi12Cu1Fe cast alloy CH Chudáček, S.: Úvodní slovo ............... 4 Chrást, J.: Nové technologie oddělování nálitků na velkých odlitcích ve ŽĎAS, a. s. ......................................................... 37 J Jech, J.: TSS, spol. s r. o., Třebechovice pod Orebem – nejen výroba polystyrenových modelů ........................................... 173 Jelínek, Petr a kol.: Vývoj technologie výroby solných jader ............................. 28 Development of technology of salt cores manufacture Jelínek, Pavel a kol.: Tryskací technika v prostředí našich sléváren a podmínky pro její efektivní využití ......................... 333 Blasting technology in our foundries and conditions for its efficient utilization

Kaňa, V. a kol.: Použití filtrace při odlévání odlitků z austenitických niklových litin .......................................................... 95 Using of filtration at pouring of castings from austenitic nickel cast irons Klenotičová, A. a kol.: Vlastnosti odliatkov na výrobu gradientných rúrok prehrievačových systémov .................... 179 Properties of castings for production of gradient tubes in preheating systems Klíma, Z.: Netradiční výroba modelového zařízení – pánve .............................. 170 Koplík, R.: Úvaha – Jaké perspektivy má výroba modelů v České a Slovenské republice v kontextu současné hospodářské situace? .......................................... 161 Krautschneider, R. a kol.: Stanovení zbytkových pnutí u odlitků .............. 404 Determination of residual stresses in castings Krivoš, E. – Pastirčák, R. – Bolibruchová, D.: Vplyv zrnitosti ostriva na priedušnosť a mechanické vlastnosti formovacích zmesí ................................................ 32 Influence of the base sand granularity on permeability and mechanical properties of moulding mixtures L

O Odehnal, J. – Jakub, J.: Současný stav výroby litiny s kuličkovým grafitem ve slévárně PILSEN STEEL, s. r. o. . ............ 106 Present state of spheroidal graphite cast iron production in the foundry of the PILSEN STEEL, s. r. o. (Ltd.) P Pabel, T. a kol.: Vliv legujících prvků na sklon slévárenských slitin AlSi7MgCu ke vzniku trhlin za tepla ....................... 263 Effect of alloying elements on hot cracking susceptibility of AlSi7MgCu alloys Pavelka, T.: Clansman Dynamics Ltd. / / Řešení pro apretaci a manipulaci s odlitky ......................................................... 42 Plíšek, L.: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v modelárnách .................... 174 R Roučka, J.: Jubilejní, 50. slévárenské dny od 12. do 13. listopadu 2013 opět v hotelu AVANTI v Brně ............................ 313 Roučka, J. – Hotař, J. – Hlaváček, P.: Řízené naplyňování siluminu .............. 239 Controlled gasification of silumin

Lána, I.: Úvodní slovo . ................... 235

Rusín, K.: Několik vět z historie lehkých neželezných kovů . .......................... 236

Lána, I.: Výzkumně inovační kapacita tavení slitin hliníku v plynové šachtové peci se sklopným kelímkem .................... 175 Research and innovated capacities of melting process of aluminium alloys in the gas shaft furnace in an interconnection with a reversible crucible

Schwarz, P.: Výroba středních a velkých modelů s podporou CNC frézování ........ ....................................................... 166

Lichý, P. – Beňo, J. – Cagala, M.: Hodnocení vlastností Mg slitin za zvýšených a vysokých teplot ............................ 251 Evaluation of Mg alloys properties under elevated and high temperatures Lukeš, R.: Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli . .... 318 Newly proposed technological tests for corrosion-resistant steels M Madeja, J.: Nevyhnutelnost modernizace modeláren ...................................... 172 Majzlíková, D. – Šajgal, J.: Milníky slévárny na její cestě od prosperity k insolvenci a sanační způsob řešení................ 432 Mores, A.: Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem v České republice, stav v roce 2012 ....................................... 86 Production of spheroidal graphite iron castings in the Czech Republic, the state in 2012

S

Stránský, K.: Fyzikálně-chemická podobnost při těžbě a hutnickém zpracování polymetalických a železných rud ......... 184 Physical and chemical similarity at mining and metallurgical treatment of polymetallic and iron ores Stránský, K. a kol.: K možnostem aplikace teorie fyzikální podobnosti na výskyt trhlin a prasklin v ocelových odlitcích ovlivněných průběhem redukčního období při tavení oceli v elektrických obloukových pecích (EOP) ........................................ 115 To possibilities of application of the theory of physical similarity for shrinkage and cold cracks occurrence in steel castings influenced by the course of reduction period during steel melting in electric arc furnaces Š Šenberger, J.: Úvodní slovo ............. 85 Šerák, J. a kol.: Hořčíkové slitiny pro použití za vyšších teplot ...................... 255 Magnesium alloys for use at elevated temperatures


Šíma, P.: CAD/CAM v historii a současnosti .................................................... 168 Šmíd, M. a kol.: Únavové vlastnosti superslitiny MAR-M-247 ..................... 346 Fatigue properties of the MAR-M-247 superalloy V Vasková, I.: Úvodní slovo ................... 5 W Wróbel, T.: Kvalita spoje mezi legovanou a nelegovanou ocelí v bimetalických vrstvených odlitcích .............................. 410 Quality of the joint between alloy steel and unalloyed cast steel in bimetallic layered castings

Firemní prezentace AAGM Aalener Giessereimaschinen GmbH, Wöhr CZ s. r. o. Průběžné vysokorychlostní vířivé mísiče WÖHR ............................................ 366 ABB, s. r. o., Praha ABB Robotika představuje nový 10kg robot IRB 1600 . ................................. 288 ABP Induction Systems GmbH, Německo Servis má budoucnost ...................... 286 ACESO Praha, s. r. o. Vakuové technologie pro moderní slévárenství ............................................. 128 Alfin-Edimet Spa, Itálie Rozsáhlá výstava METEF 2014 ......... 375 ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno Nový cold box systém s nízkým obsahem rozpouštědel – snižování emisí uvolněných z pojivového systému ...................... 194 Řešení problému s chunky grafitem u silnostěnných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem pomocí pozdního očkování ..... 358 Bühler Druckguss AG, Švýcarsko Lost Core od firmy Bühler: Nová technologie tlakového lití otevírá široké spektrum využití . ............................................. 52 ČZ, a. s., Strakonice; SAND TEAM, s. r. o., Holubice Tepelná regenerace ve slévárně ČZ, a. s., Strakonice, praktické zkušenosti a úspory na nákladech .................................. 434

DISA Industries s. r. o., Příbram 50 let s DISAMATIC® / Velký, vertikální a hospodárný . ................................ 120 ESB Slévárna, s. r. o.; První plzeňská galvanovna, s. r. o. I v malých slévárnách má informační systém své nezastupitelné místo .......... 122 FOSECO, Ostrava Aplikace nálitkových nástavců pro zaformování u formovací linky DISAMATIC ....................................................... 280 Vyšší jakost odlitků díky pokročilé technologii „flow control“ ........................... 50 Houfek, a. s., Golčův Jeníkov CNC stroje firmy HOUFEK, a. s., Golčův Jeníkov................................................ 198 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín Cesta k ekonomické a bezemisní slévárně ....................................................... 124 Cold-Box – technologie s budoucností ....................................................... 356 Speciální písky – ostřiva pro moderní výrobu jader a forem ............................... 44 LANIK, s. r. o., Boskovice Klíčové suroviny a výrobní technologie tavicích kelímků ................................. 284 LANIK, s. r. o., Boskovice . ............... 364 MAGMA GmbH, Pardubice Spolupráce katedry strojírenské technologie – slévárenské sekce – s firmou MAGMA GmbH ...................................... 436 VÍTKOVICE spoléhají na SW MAGMA 5 pro výrobu těžkých odlitků .................... 368

/ Nová dimenze v tryskání malých dílů ....................................................... 283 Schäfer Chemische Fabrik GmbH, Hennef/Sieg, Německo Zabránění vzniku vad odlitků způsobených smršťováním při tuhnutí odlitků prostřednictvím nanooxidů .......................... 438 Slévárna Kuřim, a. s., Kuřim Šedesáté výročí založení slévárny v Kuřimi ........................................................ 372 TIESSE PRAHA Integrace periferíí u automatizovaných pracovišť .............................................. 376 Veletrhy Brno, a. s., Brno O veletrh STAINLESS 2013 je velký zájem .......................................................... 49 Strojírenský veletrh o klíčových tématech průmyslu . ....................................... 290 Vítkovické slévárny, spol. s r. o. Investice do nových technologií se vyplácí – otevírá nové trhy . ..................... 371

Aktuality: 72, 307, 390, 458 Blahopřejeme: 75, 149, 226, 278, 391, 462 Diskuzní fórum: 68 Nekrolog: 72, 149, 226 Roční přehledy: 54, 130, 201, 292, 378, 443 Slévárenská výroba v zahraničí: 142, 220

MCAE Systems, s. r. o., Kuřim Trojrozměrné digitální metody ve slévárenské technologii . ............................... 196

Slévárenské konference: 71, 224, 303, 456

Modelárna – NEMOŠICE, s. r. o. .... 200

Umělecká litina: 75, 149, 308, 390, 462

První brněnská strojírna, Velká Bíteš, a. s. První brněnská strojírna, Velká Bíteš, a. s., Divize přesného lití . ........................ 354

Vysoké školy informují: 70, 145, 303, 388, 461 Vzdělávání: 148, 306, 454 Z historie: 76, 150, 227, 274, 392, 422

Resorbent, s. r. o., Ostrava Společnost RESORBENT, s. r. o., byla založena v roce 1999 se sídlem v Ostravě, České republice .................................... 362

Zahraniční slévárenské časopisy: 73, 146, 222, 305, 387, 459

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo Hlazení velkých oběžných kol ventilátorů omíláním / Povrchy pro energeticky účinnější klimatizační zařízení ................. 442 Kompaktní tryskací zařízení s otočnou komorou integrované do výrobní linky / Otryskávání částí hlav válců ..................... 361 RMT – inovace v dávkovém zpracování /

Zprávy České slévárenské společnosti: 62, 138, 215, 298, 383, 439

Ze zahraničních časopisů: 68, 141, 219, 302, 386, 453

Zprávy Svazu modeláren České republiky: 60, 206, 297, 448 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 56, 135, 211, 295, 381, 446


časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

ro ční k L X I I . 1. leden – 31. prosinec 2014 . Brno OBSAH – CONTENTS

Vedoucí redaktorka Mgr. Helena Šebestová Redaktorka Mgr. Milada Písaříková Redakční rada Ing. Zdeněk Vladár (předseda), prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Václav Krňávek, doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček, prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Jiří Ševčík, Ing. Jan Šlajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D.


JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ Adámková, E.: 336 (9–10) Bednářová, V.: 165 (5–6), 322 (9–10), 424 (11–12) Beňo, J.: 322 (9–10) Bolibruchová, D.: 144, 148 (5–6), 318 (9–10) Brázda, Z.: 90 (3–4) Brotánek, S.: 16 (1–2), 330 (9–10) Brůna, M.: 76 (3–4), 318 (9–10) Burian, J.: 223 (7–8) Cais, J.: 216 (7–8) Carbol, Z.: 23 (1–2), 421 (11–12) Cileček, J.: 350 (9–10) Čech, Jan: 20 (1–2), 85 (3–4) Dulava, M.: 325 (9–10) Fikrlová, R.: 330, 347 (9–10) Fošum, J.: 342 (9–10), 438 (11–12) Hajdúch, P.: 413 (11–12) Hakl, J.: 20 (1–2) Haluza, J.: 80 (3–4) Havlíček, P.: 220 (7–8) Hlavinka, J.: 407, 432 (11–12) Hnilica, R.: 90 (3–4) Horáček, M.: 152, 156 (5–6), 352 (9–10) Horenský, J.: 352 (9–10) Hurtalová, L.: 417 (11–12) Chalupová, M.: 417 (11–12) Jedovnický, J.: 352 (9–10) Jelínek, P.: 336 (9–10) Kafka, V.: 347 (9–10) Kaňa, V.: 11 (1–2) Kavička, F.: 26 (1–2) Korec, Š.: 336 (9–10)

Kosour, V.: 352 (9–10) Kotas, P.: 71 (3–4) Krivoš, E.: 226 (7–8) Kroupová, I.: 165 (5–6), 322 (9–10), 424 (11–12) Krump, M.: 336 (9–10) Krumrei, T.: 152 (5–6) Krutiš, V.: 68 (3–4) Krýslová, S.: 169 (5–6) Kubásek, J.: 162 (5–6), 408 (11–12) Kubíček, J.: 443 (11–12) Kuzma, Z.: 156 (5–6) Lána, I.: 165 (5–6), 322 (9–10) Láník, B.: 358 (9–10) Lichý, P.: 165 (5–6), 322 (9–10), 424 (11–12) Macko, J.: 144 (5–6) Madaj, R.: 226 (7–8) Machovčák, P.: 421 (11–12) Machuta, J.: 169 (5–6) Malysz, R.: 347 (9–10) Marko, E.: 347 (9–10) Masarik, M.: 26 (1–2) Mores, A.: 440 (11–12) Neudert, A.: 223 (7–8) Neumannová, Š.: 20 (1–2) Nová, I.: 143, 169 (5–6) Odehnal, J.: 16 (1–2), 330 (9–10) Pastirčák, R.: 226 (7–8) Pernica, V.: 11 (1–2), 80 (3–4) Pluháček, J.: 11, 23 (1–2) Pospíšilová, I.: 162 (5–6) Potácel, R.: 434 (11–12)

Procházka, P.: 318 (9–10) Radkovský, F.: 165 (5–6), 322 (9–10), 424 (11–12) Rek, A.: 26 (1–2) Roučka, J.: 317 (9–10) Rousek, J.: 210 (7–8) Rykalová, E.: 421 (11–12) Sedláček, J.: 358 (9–10) Sládek, A.: 76 (3–4) Smekal, T.: 413 (11–12) Sochor, J.: 20 (1–2) Soukupová, L.: 152 (5–6), 352 (9–10) Stachovec, I.: 156 (5–6), 352 (9–10) Stránský, K.: 26 (1–2), 220 (7–8) Střítecký, F.: 436 (11–12) Svoboda, M.: 220 (7–8) Svobodová, J.: 216 (7–8) Šenberger, J.: 6, 7, 11, 23 (1–2), 67, 80 (3–4) Šlajs, J.: 428 (11–12) Tillová, E.: 417 (11–12) Tomek, L.: 358 (9–10) Vasková, I.: 413 (11–12) Vašťák, P.: 152, 156 (5–6), 352 (9–10) Vinter, V.: 358 (9–10) Vladár, Z.: 5 (1–2) Vlasák, T.: 20 (1–2) Vojtěch, D.: 162 (5–6), 408 (11–12) Vyklický, O.: 220 (7–8) Záděra, A.: 7, 11, 23 (1–2), 80 (3–4) Zemčík, L.: 156 (5–6), 212 (7–8), 352 (9–10) Žihalová, M.: 148 (5–6)

OBSAH B

F

Brůna, M. – Procházka, P. – Bolibruchová, D.: Vplyv dizajnu lisovaných filtrov na plnenie formy .................................. 318 Impact of design of pressed filters on filling of the mould

Firková, L. a kol.: Tvorba komplexního nákladového modelu výroby odlitku ........................................................ 347 Creation of a comprehensive cost model of casting production

Brůna, M. – Sládek, A.: Progresívny spôsob predikcie pórovitosti hliníkových odliatkov . .............................................. 76 Progressive method of porosity prediction for aluminium castings

Fošum, J.: FOND-EX 2014 – novinky z oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader ........................... 438 FOND-EX Fair 2014—novelties in the field of moulding materials and methods of moulds and core manufacture

C Cileček, J.: Motivace a motivační prvky ve firmě ALUCAST . .............................. 350 Motivation and motivational elements in the firm of ALUCAST

Fošum, J.: Samotvrdnoucí směsi s organickými pojivy – současný stav využívání v českých slévárnách ........................ 342 Self-setting mixtures with organic binders —present state of using in Czech foundries

Č

H

Čech, J.: Specifika technologie masivních ocelových odlitků ............................... 85 Specificities of technology of heavy steel castings

Hlavinka, J.: Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2014 ........................ 432 The international FOND-EX Fair 2014

D Dulava, M.: Vznik intermetalických fází při výrobě odlitků z korozivzdorných ocelí ...................................................... 325 Formation of intermetallic phases during manufacture of castings from stainless steels

the foundry of Jihomoravská armaturka, spol. s r. o., (Ltd.), Hodonín Horáček, M. a kol.: Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků ze slitin Al ........................................................ 352 Research and development of technology for large—thin wall—high quality aluminum castings for aircraft industry Hurtalová, L. – Tillová, E. – Chalupová, M.: Prínos metalografie pri štúdiu zlievarenských Al zliatin skupiny 4xxxx ....... 417 Contribution of metallography to study of foundry aluminium alloys of the 4xxxx series J

Hlavinka, J.: Úvodní slovo . ............. 407 Hnilica, R. – Brázda, Z.: Numerická simulace & rapid prototyping ve slévárně Jihomoravské armaturky, spol. s r. o., Hodonín ........................................................ 90 Numeric simulation & rapid prototyping in

Jelínek, P. a kol.: Modifikace alkalických silikátů v technologii mikrovlnového vytvrzování . ........................................ 336 Modification of alkali silicates in the technology of microwave hardening K Kotas, P.: Automatická optimalizace slévárenských procesů a technologií ....... 71 Autonomous optimization of casting processes and designs


Krivoš, E. a kol.: Vplyv technologických parametrov na kvalitu a rozmerovú presnosť odliatkov vyrobených pomocou technológie patternless process .............. 226 Kroupová, I. a kol.: Optimalizace žíhacího cyklu sádrových forem pro výrobu kovových pěn s nepravidelnou buňkovou strukturou ....................................... 322 Optimization of annealing cycle of plaster moulds for manufacture of metal foams with irregular cell structure Krutiš, V.: Simulace – součást virtuální továrny ................................................ 68 Simulation—a part of a virtual plant Kubásek, J. – Vojtěch, D.: Mg slitiny pro aplikace za zvýšených teplot ............ 408 Mg alloys for applications under elevated temperatures Kubíček, J.: Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2014 ........................... 443 Surface treatment technologies on PROFINTECH Fair 2014 L Láník, B. a kol.: Testování keramických jader za vysokých teplot ..................... 358 M Macko, J. – Bolibruchová, D.: Možnosti eliminácie škodlivého účinku železa v sekundárnych zliatinách AlSi6Cu4 (EN AC 45 000, A 319) korektorom na báze niklu ........................................................ 144 Possibilities of eliminating the harmful effect of iron in secondary AlSi6Cu4 alloys (EN AC 45 000, A 319) with a nickel based corrector Machovčák, P. – Carbol, Z. – Rykalová, E.: Využití sekundární metalurgie při výrobě těžkých kovářských ingotů ....... 421 The use of secondary metallurgy in production of heavy forging ingots Mores, A.: FOND EX 2014 – oblast technologie odlitků ............................... 440 FOND-EX 2014—the field of casting manufacture technology N Neudert, A. – Burian, J.: Možnosti simulace znehodnocení bentonitu ........... 223 Nová, I. a kol.: Výroba rozměrově přesných odlitků ze slitin hliníku litých do forem ze sádrových směsí . .................. 169 Production of dimensionally accurate castings from aluminium alloys in moulds made of plaster mixtures Nová, I.: Úvodní slovo k číslu zaměřenému na odlitky ze slitin neželezných kovů ........................................................ 143 O Odehnal, J. – Brotánek, S.: Vliv chemické nehomogenity na vlastnosti hmotných ocelových odlitků ....................... 16

Effect of chemical inhomogeneity on material properties of heavy steel castings Odehnal, J. – Brotánek, S. – Fikrlová, R.: Příčiny vzniku Widmanstättenovy struktury v uhlíkových ocelích .................. 330 Causes of formation of Widmanstätten structure in carbon steels

Svobodová, J. – Cais, J.: Vliv tepelného zpracování na korozní odolnost slitiny AlSi7Mg0,3 legované antimonem .... 216 Influence of heat treatment on corrosion resistance of the AlSi7Mg0.3 alloy alloyed with antimony Š

P

Šenberger, J.: Úvodní slovo ................ 6

Pluháček, J. a kol.: Vývoj technologie velmi těžkých odlitků pro energetiku včetně ekonomického přínosu ....................... 23 Development of technology of heavy castings for power industry including economic benefits

Šenberger, J.: Úvodní slovo .............. 67

Potácel, R.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX a na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2014 ................... 434 Melting and holding furnaces at the FOND-EX Fair and at the International Engineering Fair 2014 R Radkovský, F. a kol.: Optimalizace kompletace polystyrenových modelů pro technologii LOST FOAM v laboratorních podmínkách . ......................................... 424 Optimization of assembling the polystyrene patterns for the LOST FOAM technology in laboratory conditions Radkovský, F. a kol.: Optimalizace výroby a měření mechanických vlastností kovových pěn . ........................................ 165 Optimization of manufacture and measurement of mechanical properties of metal foams Roučka, J.: 51. slévárenské dny ® ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 pokračují v tradici setkání českých a slovenských slevačů ........................................................ 317 Rousek, J.: Úvodní slovo ................. 210 S Soukupová, L. a kol.: Optimalizace technologie skořepinové formy pro odlitky ze slitin Al litých metodou vytavitelného modelu ................................................. 152 Optimized ceramic shell for manufacturing of aluminium castings by using lost wax technology Stachovec, I. a kol.: Zjišťování zabíhavosti slitin Al ve skořepinových formách ........................................................ 156 Determination of the running property of Al alloys in shell moulds Stránský, K. a kol.: K roztržení plynule lité bramy (18 t) a prasknutí opěrného válce (32 t) ............................................. 26 On the rupture of continually cast slab (18 t) and breaking of an idle roll (32 t) Střítecký, F.: Technologie tlakového, kokilového a nízkotlakého lití na veletrhu FOND-EX 2014 ................................ 436 Technology of die-pressure, chill and low pressure casting at the FOND-EX Fair 2014

Šenberger, J. – Záděra, A.: Výrobní degradace materiálu masivních ocelových odlitků ..................................................... 7 Manufacturing degradation of material of heavy steel castings Šenberger, J. a kol.: Využití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků .......... 80 Use of solidification simulation in manufacture of heavy castings Šlajs, J.: Nové trendy v technologii formování ................................................. 428 New trends in the moulding technology V Vasková, I. – Hajdúch, P. – Smekal, T.: Optimalizácia pridávaného očkovadla AlTi5B1 v zliatine AlSi10MgCu . ........ 413 Optimization of inoculant AlTi5B1 added to the AlSi10MgCu alloy Vladár, Z.: Úvodní slovo ...................... 5 Vlasák, T. a kol.: Vliv modifikace chemického složení a tepelného zpracování na žárupevnost martenzitické oceli ......... 20 Influence of chemical composition and heat treatment modification on high temperature properties of martensitic steel Vojtěch, D. a kol.: Strukturní a mechanické vlastnosti odlitků ze slitin Zn-Mg ........................................................ 162 Structural and mechanical characteristics of Zn-Mg castings Vyklický, O. a kol.: Výrazné zpevnění Hadfieldovy oceli výbuchem doložené měřením . ............................................. 220 Expressive hardening of Hadfield steel via an explosion documented by means of measuring Z Záděra, A. a kol.: Tuhnutí a struktura masivních ocelových odlitků . .................. 11 Solidification and structure of heavy steel castings Zemčík, L.: Kinetika odplyňování slitin hliníku ................................................. 212 Kinetics of aluminium alloys degasing Ž Žihalová, M. – Bolibruchová, D.: Znižovanie nepriaznivého účinku železa v zliatinách Al-Si vanádom ..................... 148 Decreasing the detrimental effect of iron in Al-Si alloys by vanadium


FIREMNÍ PREZENTACE AAGM Aalener Giessereimaschinen GmbH; Wöhr CZ s. r. o. Mechanizace formování WÖHR .......... 36 Technologie WÖHR pro výrobu forem z chemicky pojených směsí . ............. 369

KERAMOST, a. s., Most 20 let pod logem KERAMOST, a. s. ..... 100 KERAMTECH, s. r. o., Žacléř 20 let značky KERAMTECH na trhu...... 258 KOVOLIS HEDVIKOV a. s., Třemošnice ........................................................ 176

ABB s. r. o., Praha FlexMT™ od ABB zvyšuje využití obráběcího nástroje až o 60 % ................... 370 Průmyslové roboty ve slévárenství: IRB 7600 a RobotWare Force Control ..... 244

Ljunghall, s. r. o., Čáslav ................450

AIR PRODUCTS, spol. s r. o., Děčín Nová technologie pro zpracování druhotného odpadu, která přináší snížení výrobních nákladů ............................... 272

MECAS ESI, s. r. o., Brno; ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav Návrh a optimalizace tvaru trvalé formy s využitím numerické simulace . ......... 98

ALUCAST, s. r. o., Tupesy PŘESNÉ LITÍ + ALUCAST = KREATIVNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ODLITKŮ ..................... 264

METALURGIE Rumburk, s. r. o. Výroba složitých odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk, s. r. o. .............. 104

ASK Chemicals Czech, s. r. o., BrnoChrlice Vliv žáruvzdorných nátěrů na povrchovou jakost velkých odlitků ......................... 38 Vysoce účinné trubkové pěnokeramické filtry pro těžké odlitky ......................... 234 Moderní způsoby nálitkovaní – historie a současnost . .................................... 364

METOS, v. o. s., Chrudim Boříme zavedené postupy / Výroba pískových forem a jader bez modelového zařízení v průmyslové praxi sléváren . ... 374

Beneš a Lát, a. s., Poříčany BENEŠ a LÁT, a. s. – již 80 let na českém trhu ................................................. 262

MAGMA GmbH, Pardubice Virtuální testovací pole – propojení mezi klasickou simulací a optimalizací . ..... 446

NAJPI, a. s., Bratislava, Slovenská republika Najpi začne ťažiť na najväčšom ložisku zlievarenského a sklárskeho piesku na Slovensku ............................................. 270

Slévárna HEUNISCH Brno, s. r. o., Fit i po padesátce – Slévárna HEUNISCH Brno, s. r. o., žije výročím.................. 406 StrikoWestofen, Německo StrikoWestofen – inovace ve světě slévárenství ............................................. 230 ŠEBESTA – služby slévárnám, s. r. o., Brno ............................................... 250 T M T spol. s r. o. Chrudim T M T spol. s r. o. Chrudim – tradiční výrobce dopravníků a dopravníkových systémů . .............................................. 246 TIESSE PRAHA Integrace periferií u automatizovaných pracovišť ............................................... 266 Veletrhy Brno a. s., Brno FOND-EX 2014 / 29. 9. – 3. 10. 2014 / Přípravy na 56. MSV 2014 již začaly ....... 34 Jubilejní, 15. ročník veletrhu FOND-EX – cesta k novým zakázkám / 29. 9. – 3. 10. 2014 ................................................ 107 5. ročník veletrhu FOND-EX společně s Mezinárodním strojírenským veletrhem...142 VÚHŽ, a. s., Dobrá; FOSECO, Ostrava Možnosti filtrace taveniny při technologii odstředivého odlévání odlitků ........... 94 ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou Využití softwaru MAGMA5 k predikci napětí a deformace ocelových odlitků ........................................................ 102

BRIKLIS, spol. s r. o., Malšice Investice do briketovacího lisu iSwarf splnila svůj cíl ....................................... 372

PILSEN STEEL, s. r. o., Plzeň Numerické modelování tepelného zpracování a predikce materiálových vlastností u ocelového odlitku s hrubou hmotností 86 000 kg . ....................................... 40

Bühler AG Sympozium společnosti Bühler AG v Praze .........................................................178

PROMET CZECH, s. r. o., Ostrava Slévárenská surová železa hematit producenta DK Recycling und Roheisen . ... 268

COMMEXIM group, a. s................. 445

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Přesně lité odlitky vyráběné v divizi přesného lití při První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s. ........................................ 254 45 let přesného lití ve slévárně První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. ...... 448

Diskuzní fórum: 190

RGU CZ s. r. o., Brno Systém OPTI – 30 let na slévárenském trhu ........................................................ 242

Slévárenská výroba v zahraničí: 55, 125, 388

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo RMBS 1-842 – kompaktní tryskací systém s inovačními manipulačními kleštěmi ........................................................ 313 Rösler RDS 80/70 – jedno z celosvětově největších tryskacích zařízení / Tryskání odlitků o hmotnosti až 250 t .................. 35 Tryskací turbíny Rutten Long Life – vyšší výkon a využitelnost zařízení při zřetelně nižších provozních nákladech / Optimalizace produktivity a účinnosti RetroFitem . .........................................................252

Slévárenské veletrhy: 123,

SEPP International s. r. o., Praha Intec a Zuliefermesse 2015: Přípravy na veletržní duo v nejlepším ..................... 454

Zprávy Svazu modeláren České republiky: 282

DEPRAG CZ a. s., Lázně Bělohrad Nejvyšší efektivnost při broušení odlitků z litiny / více než 30% úspora nákladů díky turbínové brusce s jakostním brusivem ........................................................ 376 ELAP v. d., Světlá Hora ELAP – více než 20 let zkušeností ve slévárenském průmyslu / ELAP – váš pevný pilíř v nejistotě dnešního podnikání ..... 248 FOSECO, Ostrava Účinnost odplyňování různými typy rotorů v průběhu jejich životnosti ............... 238 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o. Nové koncepty slévárenských nátěrů pro vysoce komplexní blok válců s klikovou skříní ................................................. 30 HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo Modernizace formovny slévárny oceli ........................................................ 452 Počátek výroby hliníku v pískové slévárně OHM & HÄNER Metallwerk GmbH & Co. KG, Drolshagen / Firemní profil Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH ........................................................ 174

RUBRIKY Aktuality: 131, 198, 301, 467 Blahopřejeme: 55, 132, 199, 304, 397 Nekrolog: 55, 133, 198, 397, 469 Publikace: 131, 394 Recenze: 298, 468 Roční přehledy: 44, 108, 180, 276, 378, 455 Slévárenská výroba v České republice: 386 Slévárenské konference: 296 Slévárenské kongresy: 294 Umělecká litina / Umělecké odlitky: 54, 132, 199, 302, 396, 468 Vysoké školy informují: 52, 194, 290, 393 Vzdělávání: 289, 390 Z historie: 56, 134, 200, 305, 398, 470 Zahraniční slévárenské časopisy: 53, 121, 196, 299, 395, 465 Ze zahraničních časopisů: 50, 120, 193, 288, 389, 464 Zprávy České slévárenské společnosti: 48, 115, 188, 284, 382, 460

Zprávy Svazu sléváren České republiky: 46, 112, 183, 279, 381, 458


časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

ro ční k L X I I I . 1. leden – 31. prosinec 2015 . Brno

OBSAH / CONTENTS

Sekundární metalurgie secondary metallurgy

Odborné články + GIFA 2015 specialized articles + GIFA 2015

Odlitky ze slitin Al a ostatních neželezných kovů Castings from Al alloys and other non-ferrous metals

s. 1–64

s. 65–152

s. 153–224

Formovací směsi – pojivové systémy moulding mixtures— binding systems

52. slévárenské dny® – vybrané přednášky 52nd Foundry Days— chosen papers

Vady odlitků Casting defects

s. 225–306

s. 307–384

s. 385–458

vedoucí redaktorka / editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová redaktorka / editor Mgr. Milada Písaříková redakční rada / advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D., Ing. Jan Čech, Ph.D., Ing. Martin Dulava, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Mgr. Ivan Hostaša, Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Václav Kaňa, Ph.D., Ing. Radovan Koplík, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Radan Potácel, doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Jan Šlajs, Ing. Ladislav Tomek, Ing. Zdeněk Vladár (předseda / chairman)


JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ I N D E X O F AU T H O R S Balážová, M.: 329 (9–10) Balcar, M.: 11 (1–2), 329 (9–10) Bednář, B.: 88 (3–4) Bednářová, V.: 174, 177 (5–6) Betik, B.: 254 (7–8) Bolibruchová, D.: 325 (9–10) Brůna, M.: 325 (9–10) Bryksí Stunová, B.: 345 (9–10), 406 (11–12) Bryksí, V.: 406 (11–12) Brziak, P.: 329 (9–10) Buchmann, O.: 409 (11–12) Bulín, J.: 16 (1–2) Burian, A.: 229, 231 (7–8) Carbol, Z.: 20 (1–2), 395 (11–12) Čamek, L.: 82 (3–4) Čapek, D.: 92 (3–4) Čech, J.: 7 (1–2) Čelko, L.: 31 (1–2) Dańko, R.: 240 (7–8) Deters, H.: 235 (7–8) Dlouhý, I.: 422 (11–12) Doležal, J.: 345 (9–10) Domovec, M.: 329 (9–10) Duda, J.: 82 (3–4) Elbel, T.: 390, 391, 412 (11–12) Fila, P.: 11 (1–2) Fourberg, Ch.: 409 (11–12) Gajdzica, K.: 318 (9–10) Gajdzica, M.: 318 (9–10) Hampl, J.: 399, 404, 412 (11–12) Herman, A.: 88 (3–4) Hlavinka, J.: 265 (7–8), 389 (11–12) Holtzer, M.: 240 (7–8) Horáček, J.: 166 (5–6) Horáček, L.: 312 (9–10) Horáček, M.: 417 (11–12) Horník, V.: 340 (9–10) Hrbáček, K.: 340 (9–10) Hřebíček, L.: 427 (11–12) Hutař, P.: 340 (9–10) Chlup, P.: 88 (3–4) Joachim, C.: 409 (11–12) Joch, A.: 340 (9–10) Kaiser, J.: 31 (1–2) Kasperowski, A.: 235 (7–8) Kehler, F.-G.: 70 (3–4) Kmita, A.: 240 (7–8) Kolda, V.: 251 (7–8), 401 (11–12)

Körschgen, J.: 235 (7–8) Kováč, M.: 329 (9–10) Krahula, K.: 162 (5–6) Kroupová, I.: 174, 177 (5–6), 321 (9–10) Krutiš, V.: 329 (9–10) Kučera, V.: 345 (9–10) Kukuj, D. M.: 248 (7–8) Kunz, L.: 340 (9–10) Kupec, O.: 94 (3–4) Lána, I.: 157 (5–6) Lasák, R.: 315 (9–10) Libich, M.: 158 (5–6) Lichý, P.: 174, 177 (5–6), 272 (7–8), 321 (9–10) Lincke, H.: 235 (7–8) Lukeš, R.: 251 (7–8) Luňák, M.: 92 (3–4), 185 (5–6), 401 (11–12) Martinák, R.: 72 (3–4) Martínek, L.: 11 (1–2) Masarik, M.: 82 (3–4) Matsubara, M.: 262 (7–8) Mores, A.: 273 (7–8) Müller, J.: 235 (7–8) Neterder, K.: 86 (3–4) Nikolajčik, J. A.: 248 (7–8) Nosek, V.: 337 (9–10) Nová, I.: 166 (5–6) Novák, P.: 158 (5–6) Oberleiter, M.: 235 (7–8) Odehnal, J.: 16 (1–2), 333 (9–10) Pazderka, J.: 276 (7–8) Pernica, V.: 26 (1–2), 75 (3–4), 180 (5–6) Pešek, J.: 26 (1–2), 75 (3–4), 180 (5–6) Petrilak, M.: 31 (1–2) Piekar, D.: 399, 404 (11–12) Potácel, R.: 269 (7–8) Pražma, V.: 312 (9–10) Proček, J.: 31 (1–2) Procházka, P.: 325 (9–10) Ptáček, J.: 170 (5–6) Radkovský, F.: 174, 177 (5–6), 321 (9–10) Resch, R.: 235 (7–8) Roučka, J.: 311 (9–10) Rozenkranc, J.: 318 (9–10) Sedlák, J.: 267 (7–8) Seeger, K.: 409 (11–12) Schaffer, R.: 20 (1–2) Simmons, R. D. L.: 258 (7–8) Skrbek, B.: 337 (9–10) Šenberger, J.: 6, 26 (1–2), 75 (3–4), 180 (5–6), 395 (11–12) Šerák, J.: 158 (5–6)

O B SA H CONTENTS

The experience with secondary metallurgy in the joint-stock company of ŽĎAS, a. s.

odborné recenzované články, články z praxe, překlady, přehledové recenzované články, úvodní slova / specialized peer-reviewed articles, articles oriented to practice, translations, Overview peer-reviewed articles, editorials

Betik, B. – Vykoukal, M.: Automatizace při výrobě forem a jader . ......................... 254 Automation in manufacture of moulds and cores

B Balážová, M. a kol.: Vývoj technologie bimetalického ingotu s využitím numerického a fyzikálního modelování ..................... 329 Development of a technology for production of a bimetallic ingot using numerical and physical modelling Balcar, M. – Fila, P. – Martínek, L.: Zkušenosti se sekundární metalurgií ve ŽĎAS, a. s. ............................................................. 11

Brůna, M. – Procházka, P. – Bolibruchová, D.: Vplyv umiestnenia filtra vo vtokovej sústave na priebeh plnenia formy ............ 325 Influence of filter position in gating system on the course of mould filling

Šmatelka, J.: 417 (11–12) Šmíd, M.: 340 (9–10) Tegel, M.: 235 (7–8) Tagg, A.: 231 (7–8) Thienel, M.: 231 (7–8) Tkadlečková, M.: 404 (11–12) Valášek, R.: 86 (3–4) Válka, L.: 422 (11–12) Vladár, Z.: 5 (1–2) Vlk, V.: 333 (9–10) Vojtěch, D.: 158 (5–6) Vorrath, M.: 409 (11–12) Vykoukal, M.: 254, 258 (7–8) Wakita, K.: 262 (7–8) Wolf, P.: 88 (3–4) Záděra, A.: 20 (1–2) Zikmund, T.: 31 (1–2) Zupan, H.: 235 (7–8) Železný, R.: 329 (9–10)

S E Z N A M R E C E N Z E N TŮ LIST OF PEER-REVIEWERS Ing. Martin Balcar, Ph.D. Ing. Alois Burian, CSc. doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Jiří Florián Ing. Jiří Fošum doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. Ing. Aleš Herman, Ph.D. Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Václav Kafka, CSc. Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. Ing. Jiří Křístek, CSc. Ing. Ivo Lána, Ph.D. doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. Ing. Alois Neudert, Ph.D. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Josef Odehnal Ing. Jiří Pazderka prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

Burian, A.: Trvale udržitelný rozvoj v oblasti slévárenských formovacích materiálů ............................................................ 229 Č Čapek, D. – Luňák, M.: Využití metodiky 8D ve slévárenské praxi .......................... 92 Čech, J.: Využití sekundární metalurgie při výrobě oceli na odlitky ............................ 7 Use of secondary metallurgy in manufacture of cast steel D

Bryksí Stunová, B. – Bryksí, V.: Puchýře při lití metodou rheocasting? .................... 406 Blisters when casting the rheocasting method?

Doležal, J. – Bryksí Stunová, B. – Kučera, V.: Současné poznatky o vlivu doprovodných prvků ve slitinách Al-Si ........................ 345

Bulín, J. – Odehnal, J.: Výroba jakostních ocelí na rafinačním zařízení ASEA-SKF..... 16 Manufacture of high quality steels on the ASEA-SKF refining device

Duda, J. – Masarik, M. – Čamek, L.: Zařízení sekundární metalurgie ve VÍTKOVICE STEEL, a. s. ........................................... 82 Secondary metallurgy facilities in the joint- -stock company of VÍTKOVICE STEEL, a. s.


E

K

N

Elbel, T.: Úvodní slovo . ....................... 390

Kehler, F.-G.: „Bright World of Metals“ na startovních blocích . ............................... 70

Neterder, K. – Valášek, P.: Zavařování povrchových vad odlitků litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem laserovou technologií ............................................................. 86

Elbel, T.: Jak správně postupovat při diagnostice vad odlitků? .................................. 391 What is the correct way to proceed in casting defects diagnostics? Elbel, T. – Hampl, J.: Rybí oko a jiné vady odlitků vznikající při používání exotermických obkladů nálitků – literární přehled s komentářem autorů ....................................... 412 Fish-eye and other casting defects arising from exothermic riser sleeves—Literary review with comment by authors G Gajdzica, K. – Gajdzica, M. – Rozenkranc, J.: Využití kovonosných briket ve slévárnách pomáhá řešit problémy odpadů ........... 318 Use of metalliferous briquettes in foundries helps to solve the waste problems H Hampl, J. – Piekar, D.: Odstranění povrchových připečenin u tenkostěnných odlitků z litiny s lupínkovým grafitem ............... 399 Removal of the surface burn-ons from thin-walled lamellar graphite iron castings Hampl, J. – Piekar, D. – Tkadlečková, M.: Staženiny v tenkostěnných odlitcích z litiny s lupínkovým grafitem . ........................ 404 Shrinkage cavities in thin-walled lamellar graphite iron castings Herman, A. a kol.: Analýza vlivu argonování na množství mikrovměstků v litých ocelích ............................................................. 88 Hlavinka, J.: The Bright World of Metals ............................................................ 265 Hlavinka, J.: Úvodní slovo . ................. 389 Holtzer, M. – Kmita, A. – Dańko, R.: Vývoj plynů při tepelném rozkladu formovacích směsí – srovnání anorganických a organických pojiv ............................................ 240 The gases generation during thermal decomposition of moulding sands—comparison of inorganic and organic binders Horáček, J. – Nová, I.: Predikce tuhnutí odlitků těles volantů ze slitiny hořčíku vyráběných vysokotlakým litím ................... 166 Prediction of solidification of castings of steering wheels bodies from magnesium alloys made by high-pressure casting process Horáček, M. – Šmatelka, J.: Typické vady u jednotlivých fází technologie vytavitelného modelu ................................................ 417 Typical defects in individual phases of the investment casting technology Hřebíček, L.: Nedestruktivní optická kontrola mikrostruktury odlitků z litiny s kuličkovým grafitem ....................................... 427 J Joachim, C. a kol.: Výzva vyslyšena: Problém bílých povlaků a zjizveného povrchu vyřešen ...................................................... 409 Challenge accepted: The problem of white coatings and the scarred surface is solved

Krahula, K.: Vliv polohy odlitku ze slitiny Al-Si ve vztahu ke vtokové soustavě na změny v jeho struktuře ............................... 162 Influence of casting Al-Si alloy position related to the gating system on changes in its final structure Kolda, V. – Lukeš, R.: Využití numerické simulace při výrobě jader z ST směsi . ... 251 Use of numerical simulation in manufacture of cores from self-setting sands Kolda, V. – Luňák, M.: Přínos použití simulačního softwaru ProCAST při řešení vad odlitku ve slévárně BENEŠ a LÁT, a. s. . ..... 401 The benefits of using the ProCAST simulation software to solve the casting defects in the foundry of the joint-stock company BENEŠ a LÁT, a. s. Kroupová, I. a kol.: Technologie výroby litých kovových pěn s nepravidelným uspořádáním vnitřních buněk ......................... 174 Manufacturing technology of cast metal foams with irregular arrangement of internal cells Kukuj, D. M. – Nikolajčik, J. A.: Použití nanomateriálů pro syntézu vysokoteplotní fáze v nátěrech proti zapečeninám ...... 248 Use of nanomaterials for the synthesis of high temperature phase in antiburn-ons coatings Kupec, O.: Povrchové úpravy litinových odlitků ...................................................... 94 Surface treatments of iron castings L Lána, I.: Úvodem ................................ 157 Lasák, R.: Možnosti snížení nákladů při opravách odlitků svařováním ................ 315 Possibilities of cost reduction in the repair of castings by welding Lichý, P.: GIFA 2015 – co nového ve slévárenství slitin neželezných kovů? ............ 272

O Odehnal, J. – Vlk, V.: Využití vápníku ke zvýšení užitných vlastností oceli ........... 333 Use of calcium for increasing utility properties of steels P Pazderka, J.: GIFA – výroba forem a jader . .............................................................276 Potácel, R.: Tavicí a udržovací pece na mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA 2015 .................................................... 269 Pražma, V. – Horáček, L.: Technologie 3D tisku písku v Modelárně LIAZ Liberec ... 312 3D printing technology of sand in the pattern shop of MODELÁRNA LIAZ in Liberec Ptáček, J.: Využití vířivých proudů při kontrole taveniny slitin hliníku . ................... 170 Use of eddy currents for checking of the aluminium alloy melts R Radkovský, F. a kol.: Technologie výroby a mechanické vlastnosti litých kovových pěn s pravidelnou strukturou ...................... 177 Manufacturing technology and mechanical properties of cast metal foams with regular structure Roučka, J.: 52. slévárenské dny ® v termínu 10. a 11. listopadu 2015 opět v Brně .... 311 S Sedlák, J.: NEWCAST 2015 ................. 267 Simmons, R. D. L. – Vykoukal, M.: Nový PUR systém, pojivový systém s nízkým zápachem ................................................... 258 A new PUR system, the binder system with low odour

Lichý, P. – Kroupová, I. – Radkovský, F.: Možnosti řízeného naplynění hliníkových slitin pro eliminaci vad odlitků .............. 321 Possibilities of the controlled gasification of aluminium alloys for eliminating the casting defects

Skrbek, B. – Nosek, V.: Nedestruktivní měření tloušťky tenkých křivých stěn dutin odlitků ..................................................... 337 Non-destructive thickness measurement of thin curve walls of casting cavities

Luňák, M.: Progresivní přístupy k odlévání Al-Si slitin gravitační a nízkotlakou metodou ........................................................... 185

Šenberger, J.: Úvodní slovo ................... 6

M Martinák, R.: Kinetika odeznívání očkovacího účinku ........................................... 72 Kinetics of fading of the inoculation effect Müller, J. a kol.: INOTEC – Vývoj v oblasti anorganických pojivových systémů – již neuslyšíte “to nejde, to nebude fungovat“ ........................................................... 235 INOTEC – Development in the field of inorganic binding systems – you will never more hear “it is not possible, it won’t work“ Mores, A.: GIFA 2015 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků . ................. 273

Š Šenberger, J. – Carbol, Z.: Některé otázky k výrobě vysokolegovaných ocelí se zvýšeným obsahem dusíku .................................. 395 Some questions for the production of high- -alloy steels with increased nitrogen content Šenberger, J. – Pernica, V. – Pešek, J.: Příspěvek ke kinetice reakcí probíhajících během vakuování ve vakuové indukční peci; 1. díl – kinetika změny obsahu dusíku v oceli .............................................................. 26 Contribution to the kinetics of reactions ongoing during vacuuming in a vacuum induction furnace; 1st part—kinetics of changes of nitrogen content in steel


Šenberger, J. – Pernica, V. – Pešek, J.: Příspěvek ke kinetice reakcí probíhajících během vakuování ve vakuové indukční peci; 2. část – kinetika oduhličení oceli ........... 75 Contribution to the kinetics of reactions ongoing during vacuuming in a vacuum induction furnace; 2nd part—kinetics of steel decarburization Šenberger, J. – Pernica, V. – Pešek, J.: Příspěvek ke kinetice reakcí probíhajících během vakuování ve vakuové indukční peci; 3. část – dezoxidace oceli uhlíkem . ...... 180 Contribution to the kinetics of reactions running during vacuuming in a vacuum induction furnace; 3rd part—deoxidation of steel with carbon Šerák, J. a kol.: Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a korozní odolnost hliníkových slitin .................................. 158 Influence of heat treatment on mechanical properties and corrosion resistance of aluminium alloys Šmíd, M. a kol.: Vliv rozdílných podmínek přesného lití na vysokocyklovou únavu superslitiny MAR-M 247 při vysokých teplotách ........................................................... 340 Influence of different conditions of investment casting on high-cycle fatigue of the MAR-M 247 superalloy under high temperatures T Tegg, A. – Thienel, M. – Burian, A.: Případová studie praktického využití technologie GEOPOL© ve světě . ............................. 231 A case study of practical use of the GEOPOL© technology in the world V Válka, L. – Dlouhý, I.: Vliv metalurgie na tranzitní lomové chování vysoce pevných konstrukčních ocelí .............................. 422 Influence of metallurgy on transition fracture behaviour of high-strength constructional steels Vladár, Z.: Úvodní slovo . ....................... 5 W Wakita, K. – Matsubara, M.: Charakteristika a aplikace kulatého keramického ostřiva CERABEADS ........................................ 262 Characteristics and application of the round ceramic base sand CERABEADS Z Záděra, A. – Carbol, Z. – Schaffer, R.: Použití sekundární metalurgie pro zvýšení jakosti oceli . .......................................... 20 Use of secondary metallurgy for increasing steel quality Zikmund, T. a kol.: Rentgenová nanoa mikrotomografie pro analýzu odlitků . . 31

FIREMNÍ PREZENTACE PRESENTATIONS OF COMPANIES AAGM GmbH, Německo; Wöhr CZ s. r. o., Brno Mechanizace formování WÖHR . ......... 366

ABB ABB Robotika představila na MSV 2015 nové produkty a pokročilé aplikace ............. 354 ASK Chemicals Czech, s. r. o. ECOCURE™ BLUE – nejnovější vývojový trend v technologii cold box ......................... 349 Inovace v oblasti nálitkování a filtrace ocelových a litinových odlitků . ..................... 100 DISA Industries, Příbram Inženýrství na světové úrovni ............... 128 ELSKLO spol. s r. o., Desná v Jizerských horách Moderní topný systém elektrických kelímkových pecí ELSKLO . ............................... 196 ESI Group S.A., Francie ESI Group představí na veletrhu GIFA simulační software pro slévárenství – Casting Simulation Suite ProCAST 2015 .............. 122 FOSECO, Ostrava Největší GIFA všech dob pro firmu FOSECO . ............................................................ 352 Tisková zpráva GIFA 2015 / Přehled nabízených produktů / hala 12, stánek A01 a A02 ............................................................ 104 Hüttenes-Albertus-Chemische Werke GmbH Budoucnost pojivových systémů pro výrobu jader ..................................................... 34 Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Německo Vysoká jakost odlitků při snížených výrobních nákladech ............................................ 130 HERATM – vysoce účinný uvolňovací prostředek pro vysokotlaké lití ....................... 364 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice Bazar technologií pro tavení a tepelné zpracování kovů / Náš servis tavicích agregátů přesvědčuje o kvalitě .......................... 368 Keramtech, s. r. o., Žacléř Firma Keramtech, s. r. o., Žacléř, patří již několik desetiletí mezi přední světové výrobce keramických licích filtrů pro filtraci tavenin železných a neželezných kovů .............. 126 Keramtech, s. r. o., Žacléř . .................. 362

Provodínské písky, a. s., Provodín Provodínské písky, významné ložisko kvalitních křemenných ostřiv v České republice ............................................................ 278 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. / Investment Casting Division ……… 118 RESPECT, a. s., Praha Pojištění průmyslových rizik je k nezaplacení . ....................................................... 124 Stažení vadného výrobku z trhu nemusí nutně znamenat katastrofu ...................... 360 RKL Slévárna, s. r. o., Dolní Benešov Nové funkční vlastnosti informačního systému RGU OPTI využívaného ve společnosti RKL Slévárna, s. r. o., Dolní Benešov . .......... 116 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo Dvouvsázkové odstředivé zařízení pro dodavatelský průmysl / Full-Speed pro nejrozmanitější tvářené díly . .............................. 310 Nová, univerzální metací kola pro optimalizaci povrchových úprav ........................ 282 Závěsné tryskací zařízení ve zvláštním provedení pro slévárny / Náročné podmínky při odstraňování jader ............................... 132 Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno Představení společnosti Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno . ............................. 189

RUBRIKY / SECTIONS Blahopřejeme / Congratulations: 60, 136, 215, 301, 381, 447 Nekrolog / Obituary: 143, 219, 301, 381, 448 Publikace / Publications: 142, 380 Roční přehledy / Annual overviews: 42, 197, 283, 430 Slévárenská výroba v zahraničí / Foundry production abroad: 55 Slévárenské konference / Foundry conferences: 210, 378, 447 Slévárenské kongresy / Foundry congresses: 137

KOVOLIS HEDVIKOV, a. s. ................. 428

Transactions AFS 2014: 51, 214, 296

LANIK, s. r. o., Boskovice LANIK, s. r. o., Boskovice ............. 120, 356 MORGAN MMS představuje nový kelímek Z2e2 / Měřitelná úspora energie, zvýšená efektivita a životnost . .......................... 194

Umělecké odlitky / Art castings: 59, 143, 218, 300, 380

MAGMA GmbH, Pardubice Zvyšování jakosti ocelových ingotů za pomoci numerické simulace v SW MAGMA 5. ... 38 MAGMA – celková optimalizace ……… 192 MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., Liberec Dodáváme FORMY, JÁDRA, ODLITKY ............................................................ 358 NAJPI a. s., Senica, Slovensko Najpi ťaží na najväčšom ložisku zlievarenského a sklárskeho piesku na Slovensku.... 280 OAS AG, Brémy; Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Hannover Modulární systém přípravy nátěrů pro slévárenské procesy ..................................... 110

Vysoké školy informují / Information from universities: 52, 139, 218, 292, 376 Vzpomínáme / Commemorations: 219 Z historie / From the history: 61, 145, 220, 302, 382, 449 Zahraniční slévárenské časopisy / Foreign foundry journals: 53, 141, 216, 298, 378, 445 Zajímavosti / Curiosities: 380 Ze zahraničních časopisů / From the foreign foundry journals: 49, 138, 213, 295, 376, 444 Zprávy České slévárenské společnosti / News from the Czech Foundrymen Society: 47, 135, 204, 288, 373, 440 Zprávy Svazu sléváren České republiky / News from the Association of Foundries of the Czech Republic: 44, 133, 202, 287, 372, 437


časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

ro ční k L X I V . 1. leden – 31. prosinec 2016 . Brno

OBSAH / CONTENTS

Ekonomický pohled na slévárenskou výrobu Foundry production from the economic point of view

Odlitky ze slitin neželezných kovů Castings from non-ferrous metals

Všeobecné zaměření General topic number

s. 1–76

s. 77–144

s. 145–210

FOND-EX odborné články FOND-EX specialized contribution

53. slévárenské dny® vybrané přednášky 53rd Foundry Days chosen papers

Všeobecné zaměření + hodnocení veletrhu FOND-EX 2016 General topic number + evaluation of the FOND-EX Fair 2016

s. 211–336

s. 337–408

s. 409–496

vedoucí redaktorka / editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová redaktorka / editor Mgr. Milada Písaříková redakční rada / advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D., Ing. Jan Čech, Ph.D., Ing. Martin Dulava, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Václav Kaňa, Ph.D., Ing. Radovan Koplík, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Radan Potácel, doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Jan Šlajs, Ing. Ladislav Tomek, Ing. Zdeněk Vladár (předseda / chairman)


JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ I N D E X O F AU T H O R S Aláč, D.: 45 (1–2) Andršová, I.: 414 (11–12) Balcar, M.: 40 (1–2) Batyšev, A. I.: 226 (7–8) Batyšev, K. A.: 226 (7–8) Beňo, J.: 355 (9–10) Benz, N.: 232 (7–8) Bliznyukov, S.: 355 (9–10) Bolibruchová, D.: 86, 93 (3–4), 346 (9–10) Brázda, Z.: 50 (1–2) Bricín, D.: 90 (3–4) Brůna, M.: 346 (9–10) Bryksí Stunová, B.: 82 (3–4), 350 (9–10) Burian, A.: 236 (7–8) Cileček, J.: 52 (1–2) Čagánek, R.: 218 (7–8) Čamek, L.: 355 (9–10) Čech, J.: 342 (9–10) Čeretka, M.: 150 (5–6), 226 (7–8) David, M.: 50 (1–2) Dlouhý, I.: 167 (5–6) Doležal, P.: 161 (5–6), 432 (11–12) Duda, J.: 44 (1–2) Dvorský, D.: 173 (5–6) Ferjo, J.: 355 (9–10) Fila, P.: 40 (1–2) Fišera, V.: 7 (1–2) Fošum, J.: 444 (11–12) Fourberg, Ch.: 232 (7–8) Fousová, M.: 173 (5–6) Hála, M.: 90 (3–4) Hampl, J.: 154 (5–6) Hasil, J.: 161 (5–6), 432 (11–12) Henzl, D.: 82 (3–4) Herzán, Z.: 7 (1–2) Hlavinka, J.: 149 (5–6), 413 (11–12) Horáček, M.: 218 (7–8) Horký, K.: 102 (1–2) Hrbáček, K.: 414 (11–12) Chytka, P.: 47 (1–2), 366 (9–10) Ivanov, S.: 232 (7–8)

Jelínek, P.: 32 (1–2), 176 (5–6) Joch, A.: 240 (7–8), 414 (11–12) Jonuleit, M.: 436 (11–12) Juříček, P.: 58 (1–2) Kafka, V.: 5, 16, 28, 35, 44 (1–2), 245 (7–8) Kaňová, Z.: 421 (11–12) Keršner, Š.: 342 (9–10) Kocian, J.: 59 (1–2) Konečná, K.: 154 (5–6) Kříž, A.: 90 (3–4) Kubásek, J.: 173 (5–6) Kubeš, P.: 236 (7–8) Kubíček, J.: 453 (11–12) Kvasnica, P.: 240 (7–8) Kyselka, Š.: 179 (5–6) Lána, I.: 81 (3–4) Luňák, J.: 102 (3–4), 179 (5–6) Málek, J.: 414 (11–12) Malik, J.: 86 (3–4) Martinák, R.: 363 (9–10) Martínek, L.: 40 (1–2) Maschke, W.: 436 (11–12) Menšík, R.: 45 (1–2) Merta, P.: 43 (1–2) Miča, R.: 38 (1–2) Mikulka, V.: 13 (1–2) Moravčík, R.: 150 (5–6) Mores, A.: 446 (11–12) Novobílský, M.: 35, 38 (1–2) Ňuksa, P.: 240 (7–8) Obrtlík, J.: 37 (1–2) Odehnal, J.: 154 (5–6) Pálka, S.: 161 (5–6), 432 (11–12) Pavelec, V.: 45 (1–2) Pazderka. J.: 369 (9–10) Pělucha, B.: 45 (1–2) Podhorná, B.: 414 (11–12) Podprocká, R.: 86 (3–4) Potácel, R.: 440 (11–12) Přerovská, M.: 236 (7–8) Ptáček, J.: 97 (3–4) Rojíček, V: 45 (1–2) Roučka, J.: 341 (9–10) Rousek, J.: 216 (7–8)

O B SA H CONTENTS

Brůna, M. – Bolibruchová, D.: Trhliny v hliníkových zliatinách . ............................ 346 Hot tearing in aluminium alloys

odborné recenzované články, články z praxe, překlady, přehledové články, rozhovory, úvodní slova l specialized peer-reviewed articles, articles oriented to practice, translations, overview articles, interviews, editorials

Bryksí Stunová, B. – Henzl, D.: Slitiny hliníku pro písty spalovacích motorů a kompresorů ...................................................... 82 Aluminium alloys for combustion engines and compressors pistons

B Benz, N. – Fourberg, CH. – Ivanov, S.: Současný stav technologie Alphaset . ... 232 Present state of the Alphaset technology Bliznyukov, S. – Čamek, L. – Ferjo, J. – Beňo, J.: Některé možnosti optimalizace dezoxidace oceli na odlitky v licí pánvi pomocí plněného profilu . ............................. 355 Some possibilities of optimization of cast steel deoxidation in casting ladle with the aid of cored wire Brázda, Z. – David, M.: Pozitivní zkušenosti slévárny JMA Hodonín v dosahování příznivých ekonomických parametrů ............ 50 Bricín, D. – Kříž, A. – Hála, M.: Problematika odlévání drobných dílů pro hudební průmysl ................................................ 90 Problematic of casting of small parts for music industry

Bryksí Stunová, B.: Problematika stanovování hodnot mechanických vlastností slitin hliníku litých (nejen) pod tlakem . ......... 350 Problems of determination of values of mechanical properties of (not only) die cast aluminium alloys C Cileček, J.: Může česká slévárna dlouhodobě prosperovat? ..................................... 52 Č

Sedláček, E.: 150 (5–6) Sembdner, M.: 54 (1–2) Sinay, J.: 56 (1–2) Skrbek, B.: 360 (9–10) Stanček, L.: 150 (5–6), 226 (7–8) Střítecký, F.: 442 (11–12) Szmek, V.: 35, 45 (1–2) Šenberger, J.: 26 (1–2) Šlajs, J.: 21 (1–2), 450 (11–12) Špaček, M.: 179 (5–6) Válka, L.: 167 (5–6) Vanko, B.: 150 (5–6), 226 (7–8) Vašek, V.: 218 (7–8) Vladár, Z.: 5 (1–2), 35 (1–2) Vojtěch, D.: 173 (5–6) Vykoukal, M.: 236 (7–8) Zemánek, R.: 436 (11–12) Zugárková, Z.: 421 (11–12) Zýka, J.: 414 (11–12) Žihalová, M.: 93 (3–4) Žižka, I.: 35 (1–2)

SEZNAM RECENZENTŮ LIST OF PEER-REVIEWERS Ing. Martin Balcar, Ph.D. prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. Ing. Zdeněk Čejka Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. doc. Ing. Václav Kafka, CSc. prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc. Ing. Josef Kutáč, Ph.D. Ing. Ivo Lána, Ph.D. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

Applicability of the concept of the “master” curve for evaluating the fracture toughness of the C-Mn cast steel Duda, J. – Kafka, V.: Zkušenosti s nákladovým modelem v ocelárně ve VÍTKOVICE STEEL, a. s. ........................................... 44 F Fila, P. – Balcar, M. – Martínek, L.: Sledování neúplných vlastních nákladů při výrobě elektrooceli ve společnosti ŽĎAS, a. s. .............................................................. 40 Monitoring of incomplete working costs during steel making processes in the joint-stock company of ŽĎAS, a. s. Fošum, J.: FOND-EX 2016 – formovací materiály a postup výroby forem a jader.... 444 FOND-EX 2016—moulding materials and methods of moulds and core manufacture

Čech, J. – Keršner, Š.: Izolace jako náhrada kapes u ocelových odlitků – návrh technologie a praktická aplikace . ..................... 342 Insulation as a substitute for pockets for steel castings – design of the technology and practical application

Fousová, M. a kol.: 3D tisk – možná alternativa k technologiím odlévání, tváření a obrábění? ................................................... 173 3D printing—a possible alternative to casting, forging and machining technologies?

D

Herzán, Z. – Fišera, V.: Kalkulace výrobních nákladů a tvorba ceny odlitku ve společnosti FOCAM, s. r. o. .................................... 7 Calculation of production costs and the for-

Dlouhý, I. – Válka, L.: Aplikovatelnost koncepce „master“ křivky pro hodnocení lomové houževnatosti C-Mn oceli na odlitky . ... 167

H


mation of casting prices in the company of FOCAM, s. r. o., (Ltd.) Hlavinka, J.: 16. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX | 3.–7. 10. 2016 | Brno, Výstaviště, pavilon Z ............................ 149 Úvodní slovo ........................................ 413 Horáček, M. – Čagánek, R. – Vašek, V.: Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků .............. 218 Possibilities of application of modern methods in the production of prototype castings CH Chytka, P.: Rozbor výsledků po zavedení opatření ke zvýšení efektivity ve slévárně přesného lití IEG, s. r. o., Jihlava, z pohledu využití elektrické energie . ...................... 47 Chytka, P.: Zkrachoval nám klíčový zákazník – návod k prevenci fatálních dopadů .... 366 Our key customer went bankrupt—instructions to prevent fatal impacts J Jelínek, P.: Problémy nákladovosti tryskání odlitků ................................................... 32 The problems costs for blasting of castings Jelínek, P.: Snížení nákladů na tryskací operace pomocí DSTP ® . ............................. 176 Joch, A. – Ňuksa, P. – Kvasnica, P.: Využití numerických simulací a CAD programů v PBS Velká Bíteš .................................. 240 Numerical simulations and CAD programs used by PBS Velká Bíteš Jonuleit, M. – Maschke, W. – Zemánek, R.: Výroba odlitků z litiny s vermikulárním grafitem (LVG) ............................................ 436 Manufacture of vermicular graphite iron castings (GJV) Juříček, P.: Přístupy státu k podnikatelským jednotkám ............................................ 58 K Kafka, V.: Některé problémy zajištění pracovníků pro slévárny ............................ 245 Kafka, V.: Úvodní slovo .......................... 5 Kafka, V.: Vybrané pohledy na hodnocení současného stavu nákladové náročnosti výroby odlitků v České republice . .............. 16 Chosen views on the assessment of the current state of the cost performance of the production of castings in the Czech Republic Kafka, V.: Zkušenosti se zvyšováním ekonomické efektivnosti výroby odlitků cestou PROJEKTŮ . ............................................ 28 Experience with increasing an economic efficiency of casting production through the PROJECTS Kaňová, Z. – Zugárková, Z.: Charakteristiky přírodních andalusitů a jejich vliv na průmyslové využití – použití Kerphalitu KF ve slévárenství .......................................... 421 Characteristics of natural andalusites and their influence on industrial use – the use of the Kerphalite KF in the foundry industry Kocian, J.: Informační nákladový systém „made by UXA“ . ................................... 59 Kubíček, J.: Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2016 ............................... 453 Surface Treatment Technologies on PROFINTECH Fair 2016

L Lána, I.: Úvodní slovo . .......................... 81 Luňák, J. – Horký, K.: N-tým aneb tvorba komplexního katalogu vad hliníkových odlitků . ...................................................... 102 N-team or creating a complex catalogue of defects of aluminium castings Luňák, M. – Kyselka, Š. – Špaček, M.: Numerická optimalizace v softwaru MAGMA5 jako pomocník výroby pískových jader metodou cold box ve společnosti BENEŠ a LÁT, a. s. ..................................................... 179 M Martinák, R.: Kinetika odeznívání očkovacího účinku v litinách, jeho vliv na nukleaci grafitu, počet eutektických buněk a z toho plynoucí dopady na metalografickou strukturu .................................................... 363 Kinetics of fading of the inoculation effect in cast irons, its influence on graphite nucleation, number of eutectic cells and thereof resulting impacts on metallographic structure Merta, P.: Nákladový model v tavírně společnosti METSO, a. s., Přerov . ............... 43 Miča, R.: Zkušenosti slévárny ŽĎAS, a. s., s přínosy cestou PROJEKTŮ ................... 38 Mikulka, V.: Zavádění štíhlé výroby ve firmě ALUCAST, s. r. o. ................................... 13 Introduction of slender production in the company of ALUCAST, s. r. o. (Ltd.) Mores, A.: FOND- EX 2016 a oblast technologie odlitků ........................................ 446 FOND-EX Fair 2016 and the field of casting technology N Novobilský, M.: Poznatky z využití PROJEKTŮ ve Slévárnách Třinec, a. s. ................ 38 O Obrtlík, J.: JMA Hodonín – pravidelný účastník PROJEKTŮ ........................................ 37 Odehnal, J. – Hampl, J. – Konečná, K.: Chunky grafit v těžkých odlitcích z litiny s kuličkovým grafitem .......................... 154 Chunky graphite in heavy spheroidal graphite castings P Pálka, S. – Hasil, J. – Doležal, P.: Zlepšení vlastností lité Cr-Ni oceli DIN 1.4865 přísadou inokulantů ................................... 161, 432 Improvement of properties of cast Cr-Ni steel DIN 1.4865 via addition of refiners Pazderka. J.: Zkouška stanovení vyplavitelných látek ........................................... 369 Test of determination of elutriatable substances Podprocká, R. – Malik, J. – Bolibruchová, D.: Vplyv teplotných faktorov na výskyt chyby nedoliatia odliatku Stirnplatte 033 montovaného do hydraulických čerpadiel používaných v automobilovom priemysle .................. 86 The effects of temperature factors on the occurrence of misrun casts Stirnplatte 033 fitted to the hydraulic pumps used in the automotive industry Potácel, R.: Tavicí a udržovací pece na Mezinárodním strojírenském veletrhu a výstavě FOND-EX 2016 .................................... 440 Melting and holding furnaces at the International Engineering Fair and at the FOND-EX Fair 2016

Ptáček, J.: Modifikace slitin hliník-křemík očima literatury . .................................... 97 Modification of aluminium-silicium alloys through the eyes of literature R Rojíček, V. a kol.: Zvyšování ekonomické efektivnosti výroby odlitků ve slévárně Beskyd, spol. s r. o., Frýdlant nad Ostravicí .......... 45 Roučka, J.: Potřebují se slevači scházet? ............................................................ 341 Rousek, J.: Úvodní slovo ..................... 216 S Sembdner, M.: Jsou odlišnosti mezi českou a zahraniční slévárnou? ......................... 54 Sinay, J.: Přístupy státu k podnikatelským jednotkám ............................................ 56 Skrbek, B.: Vytváření a diagnostika povrchových zakalených vrstev na odlitcích z litiny s lupínkovým grafitem . ....................... 360 Formation and diagnostics of surface hardened layers on lamellar graphite iron castings Střítecký, F.: FOND-EX 2016 z pohledu tlakového, kokilového a nízkotlakého lití ...... 442 FOND-EX from the view of die-pressure, chill and low pressure casting Szmek, V.: Zkušenosti s řízením ekonomické efektivnosti výroby ve Slévárnách Třinec, a. s. .............................................................. 45 Š Šenberger, J.: Postavení vysokých škol jako základního článku v národním hospodářství .............................................................. 26 The position of universities as an essential article in the national economy Šlajs, J.: Co nového přinesl Mezinárodní strojírenský veletrh a slévárenský veletrh FOND-EX 2016 v oblasti 3D tisku? . ............... 450 What new did the International Engineering Fair and the FOND-EX Foundry Fair bring in the field of 3-D printing? Šlajs, J.: České slévárenství versus prognóza Industrie 4.0 ........................................ 429 Czech foundry industry versus the forecast Industrie 4.0 Šlajs, J.: Řešení problémů insolvence sléváren ........................................................ 21 Solution of problems of the insolvency of foundries V Vanko, B. a kol.: Liatie zliatin hliníka na tvárnenie v čiastočne tuhom stave I. Možnosti liatia v čiastočne tuhom stave pri predchádzaní vzniku zlievarenských chýb ............................................................ 226 Semi-solid metal casting of wrought aluminium alloys I. Possibilities of semi-solid metal casting in the prevention of casting defects Vanko, B. a kol.: Spracovanie hliníkovej zliatiny na tvárnenie EN AW-2024 technológiou liatia s kryštalizáciou pod tlakom ............................................................ 150 Casting with crystallization under pressure of EN AW-2024 wrought aluminium alloy Vladár, Z.: Úvodní slovo . ....................... 5 Vykoukal, M. a kol.: Jádra vytvrzovaná teplem – provozní zkušenosti ze zkoušky pojivového systému GEOPOL® W ve slévárně BENEŠ a LÁT, a. s. ............................... 236


Z Zýka, J. – Andršová, I. – Málek, J. – Podhorná, B. – Joch, A. – Hrbáček, K.: Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti niklové superslitiny MAR-M-247 . ......... 414 Influence of microstructure ON mechanical properties of MAR-M-247 nickel superalloy Ž Žihalová, M. – Bolibruchová, D.: Vplyv pridávania korektorov železa na kryštalizáciu zliatiny AlSi10MgMn so zvýšeným obsahom železa .................................................... 93 Influence of adding the iron correctors on crystallization of the AlSi10MgMn alloy with increased iron content Žižka, I. a kol.: Vytváření ekonomického povědomí ve Slévárnách Třinec, a. s. ...... 35

FIREMNÍ PREZENTACE PRESENTATIONS OF COMPANIES

bázi organických rozpouštědel k vodním nátěrům .............................................. 456 H-GLOST, s. r. o, Drásov Společnost H-GLOST upevňuje svoji pozici . ............................................................ 266 Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Düsseldorf, Německo; Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín HA – pokročilé cold box systémy pro lití neželezných kovů a jejich environmentální aspekty ................................................... 373 Chem-Trend GmbH, Maisach/Gernlinden, Německo Kontrola procesů tlakového lití termokamerou l Rychlé rozpoznání chyb podmíněných teplotou a okamžité odstavení ............ 300 Mazání minimálním množstvím maziva snižuje náklady, zlepšuje ochranu životního prostředí a bezpečnost práce | Díky novému mazivu pro písty MicroDose™ lze výrazně snížit spotřebu, prodloužit životnost a zvýšit kvalitu dílů . ......................................... 114 Vysoce efektivní procesní pomocné látky ........................................................... 458

Automatizační řešení pro cílené omílání | Spolehlivé, efektivní a flexibilní obrábění přesných dílů ...................................... 384 Dvě identická tryskací zařízení pro různá použití u Andersen Steel ..................... 284 Konstruováno podle požadavků sléváren a kováren / Odlitek nebo výkovek – vždy perfektně tryskaný . ...... 2. s. obálky č. 5–6 SwissCentrum software, s. r. o., Prostějov IT pomocník pro dokonalé odlitky .......... 61 ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. Představení společnosti ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. ................................ 292, 381 TIESSE PRAHA TIESSE PRAHA – komplexní služby a individuální přístup slaví úspěch .................. 294

RUBRIKY l SECTIONS Aktuality l News: 134, 205, 330 Blahopřejeme l Congratulations: 75, 141, 207, 332, 403, 486

ABB s. r. o., Praha ABB Robotika představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu svého historicky největšího robota .................................... 268 ABB Robotika uvedla na trh bezpečnostně certifikovaný systém pro monitorování robotů SafeMove2 ..................................... 386

JUNKER Industrial Equipment, s. r. o., Boskovice Generální opravy slévárenských pecí ... 288

Mezioborové informace l Interdisciplinary information: 402

KERAMOST, a. s., Most KERAMOST, a. s., – expanze v oblasti slévárenství ................................................. 270

Roční přehledy l Annual overviews: 118, 190, 306, 388, 463

AIR PRODUCTS, spol. s r.o. Kyslíko-palivový systém pro kuplovny snižuje náklady a přináší pružnost řízení kupolových pecí .................................................... 264

KERAMTECH, s. r. o., Žacléř ............ 280

ALFE BRNO, s. r. o. Hana Portová, ALFE BRNO, s. r. o. .........183 ASK Chemicals, s. r. o., Brno PEP SET – účinný pojivový systém nezatěžující životní prostředí – zkušenosti ze slévárny Al slitin ................................................ 105 Nové koncepty slévárenských přísad (additiv) pro výrobu kvalitních odlitků a rovněž možnost lití bez nátěru ............................... 250 Altreva, spol. s r. o., Třebíč Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl .................... 108, 302 ALUCAST, s. r. o. FOND-EX 2016 | ALUCAST, s. r. o. | 15. výročí založení . .......................................... 254 BRIKLIS, spol. s r. o. Od kovové třísky ke kovové briketě ve dvanácti sekundách . ................................. 278 CLARIANT PRODUKTE GmbH, Německo Low emission aditiva pro bentonitové formovací směsi l Zvýšení povrchové jakosti odlitků a redukce emisí při odlévání ............ 276 ELSKLO, spol. s r. o., Desná v Jizerských horách Moderní topný systém elektrických kelímkových pecí ELSKLO . ............................... 272

Laempe + Panáčková, Praha LAEMPE + PANÁČKOVÁ – jsme tu pro Vás již více než 20 let . ................................... 296 LANIK, s. r. o., Boskovice MORGAN MMS představuje nový kelímek Z2e2 | Měřitelná úspora energie, zvýšená efektivita a životnost . .......................... 112 Profil společnosti ................................ 382 MCAE Systems, s. r. o., Kuřim Co musí slévárny vědět o 3D tisku ........ 110 Messer Technogas, s. r. o., Praha Kryogenní odstraňování otřepů z kovových odlitků ......................................... 116, 182 Metakon s. r. o., Brno; Ascend, s. r. o., Praha Praktické zkušenosti z procesu získání dotací pro slévárny ze strukturálních fondů EU ........................................................... 286 METOS, v. o. s., Chrudim 3D data ve slévárenství ....................... 290 Miroslav Karas – DESTRO, spol. s r. o., Zbečno Kdo je DESTRO? . ................................. 260 NAJPI a. s., Senica, Slovensko NAJPI úspešne rozbehla výrobu a predaj zlievarenských a sklárskych pieskov ...... 282 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize přesného lití . ............................. 274

ESI Group S. A., Francie ProCAST: již déle než čtvrtstoletí špičkové kvality v oblasti slévárenských simulací Od první verze v roce 1990 se ProCAST neustále zdokonaluje ............................... 262

RESPECT, a. s., Praha Bez čeho se neobejde stavební záměr či developerská činnost ............................... 455 Úspěšný obchod je uzavřen zaplacením, nikoliv dodáním ..................................... 298

Eurovision, a. s., Brno Dotace z fondů EU pro podniky v oblasti slévárenství .................................................. 60 Podpořte rozvoj Vaší firmy na všech úrovních! .................................................... 117

RGU CZ, s. r. o., Brno Proč použít pro řízení slévárenských výrob specializovaný informační systém – řešení vyvíjené pro potřeby slévárenské výroby? ............................................................ 258

FOSECO, Ostrava Rychle schnoucí nátěr l Přechod od nátěrů na

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo

Nekrolog l Obituary: 489

Slévárenská výroba v České republice l Foundry production in the Czech republic: 476 Slévárenská výroba v zahraničí l Foundry production abroad: 128 Slévárenské konference l Foundry conferences: 203, 482 Slévárenské kongresy l Foundry congresses: 327, 401 Slévárenské veletrhy l Foundry fairs: 132 Transactions AFS 2015: 136, 199, 324, 397, 478 Umělecké odlitky l Art castings: 74, 141, 206, 332, 486 Vysoké školy informují l Information from universities: 69, 135, 329, 402, 484 Výročí l Anniversary: 487 Vzpomínáme l Commemorations: 207 Z historie l From the history: 76, 142, 208, 333, 404, 490 Zahraniční slévárenské časopisy l Foreign foundry journals: 70, 137, 200, 325, 398, 479 Zajímavosti l Curiosities: 486 Zaostřeno na materiál l Focused on material: 184, 460 Ze zahraničních časopisů l From the foreign foundry journals: 73, 139, 202, 326, 400, 481 Zprávy České slévárenské společnosti l News from the Czech Foundrymen Society: 66, 125, 195, 320, 393, 472 Zprávy Spolku přesného lití l News from the Czech Investment Casting Association: 68, 319 Zprávy Svazu modeláren České republiky l News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic: 65, 317 Zprávy Svazu sléváren České republiky l News from the Association of Foundries of the Czech Republic: 62, 122, 193, 314, 391, 467


časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

ro ční k L X V . 1. leden – 31. prosinec 2017 . Brno

OBSAH l CONTENTS

Legované litiny Alloyed cast irons

Aditivní výroba Additive manufacturing

Přesné lití Investment casting

Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Ing. Ivo Šlajs

prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

s. 1–72

s. 73–132

s. 133–206

Strukturální odlitky Structural castings

54. slévárenské dny® – vybrané přednášky 54rd Foundry Days— chosen papers

Formovací a jádrové směsi Moulding and core sands

prof. Ing. Iva Nová, CSc.

s. 207–276

předsedové OK ČSS chairmen of expert commissions of the CFS s. 277–354

s. 355–444

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková redakční a jazyková spolupráce l editorial and language collaboration Edita Bělehradová, Mgr. Helena Šebestová, Mgr. František Urbánek grafická úprava a sazba l graphical layout and type setting Ludmila Rybková redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D., Ing. Jan Čech, Ph.D., Ing. Martin Dulava, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., († 28. 8. 2017), Richard Jírek, Ing. Václav Kaňa, Ph.D., Ing. Radovan Koplík, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Radan Potácel, doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Jan Šlajs, Ing. Ladislav Tomek, doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D., Ing. Zdeněk Vladár (předseda / chairman)

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

441


JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ I N D E X O F AU T H O R S Andršová, I.: 140 (5–6) Bajer, T.: 380 (11–12) Beňo, J.: 380 (11–12) Bolibruchová, D.: 145 (5–6), 300 (9–10) Brůna, M.: 145 (5–6), 300 (9–10) Bryksí Stunová, B.: 218 (7–8) Bryksí, V.: 229 (7–8) Burian, A.: 361 (11–12) Čech J.: 26 (1–2) Černý, J.: 281 (9–10) Datta, P. K.: 149 (5–6) Duffek, K.: 290 (9–10) Geier, G.: 89 (3–4) Hakl, J.: 26 (1–2) Havelková, L.: 26 (1–2) Hirst, R.: 137 (5–6) Hlavinka, J.: 359 (11–12) Hugo, M.: 229 (7–8) Jakub, J.: 290 (9–10) Jelínek, D.: 226 (7–8) Jelínek, M.: 221 (7–8) Jiránková, H.: 85 (3–4) Joch, A.: 140 (5–6) Kaňa, V.: 5, 6 (1–2) Kaňová, Z.: 395 (11–12) Křenková, P.: 385 (11–12) Láník, B.: 156 (5–6) Liedtke, A.: 390 (11–12) Ludvík, P.: 281 (9–10)

Luňák, M.: 226 (7–8) Machuta, J.: 213 (7–8) Maity, U. K.: 149 (5–6) Martinák, R.: 286 (9–10) Neudert, A.: 360, 375 (11–12) Neumannová, Š.: 26 (1–2) Nová, I.: 211, 213 (7–8) Ňuksa, P.: 140 (5–6) Odehnal, J.: 281, 290 (9–10) Opačitý, R.: 380 (11–12) Pastirčák, R.: 145 (5–6), 300 (9–10) Pazderka, J.: 385 (11–12) Perůtka, M.: 395 (11–12) Podhorná, B.: 140 (5–6) Pramanick, A. K.: 149 (5–6) Přerovská, M.: 361 (11–12) Röhrig, K.: 30 (1–2) Roučka, J.: 12 (1–2) Roy, S.: 149 (5–6) Sedláček, J.: 156 (5–6) Suchánek, J.: 16, 21 (1–2) Szturc, P.: 97 (3–4) Šípová, M.: 281 (9–10) Šlajs, J.: 76 (3–4) Špička, I.: 77 (3–4) Tomek, L.: 156 (5–6) Tykva, T.: 77 (3–4) Vaňková, A.: 294 (9–10) Vinter, V.: 156 (5–6) Vladár, Z.: 4 (1–2) Vlasák, T.: 26 (1–2) Vojtěch, J.: 140 (5–6)

Vrchotová, V.: 36 (1–2) Vykoukal, M.: 361 (11–12) Williams, R.: 137 (5–6) Zajíček, R.: 81 (3–4) Zýka, J.: 140 (5–6)

Treatment of the gating system for the casting of a turbine engine flap in order to improve internal quality

Hlavinka, J.: Úvodní slovo ……… 359

O B SA H CO N T E N T S

B

CELOROČN Í OBSAH

Ing. Martin Balcar, Ph.D. Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D. Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Václav Kaňa, Ph.D. doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc. Ing. Zbyněk Kuzma Ing. Ivo Lána, Ph.D. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. Ing. Martin Mrázek, Ph.D. Ing. Alois Neudert, Ph.D. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Josef Odehnal, Ph.D. Ing. Jiří Pazderka prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Pavel Sýkora, CSc. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D.

H

odborné recenzované články, články z praxe, překlady, přehledové články, rozhovory, úvodní slova specialized peer-reviewed articles, articles oriented to practice, translations, overview articles, interviews, editorials

Beňo, J.; Opačitý, R.; Bajer, T.: Nekřemenná ostřiva na bázi aluminosilikátů .................................................... 380 Non-silica base sands on aluminosilicate basis Brůna, M.; Bolibruchová, D.; Pastirčák, R.: Analýza reoxidačných procesov vo vtokovej sústave pri odlievaní Al zliatin ............................................... 300 Analysis of reoxidation processes in gating system within casting of Al alloys Brůna, M.; Bolibruchová, D.; Pas- tirčák, R.: Úprava vtokovej sústavy pre odliatok klapky turbínového motora za účelom zlepšenia vnútornej kvality ................................................... 145

442

SEZNAM RECENZENTŮ LIST OF PEER-REVIEWERS

Bryksí Stunová, B.: Lité strukturní díly – konstrukční, metalurgické a technologické aspekty výroby .................... 218 Cast structural parts—structural, metallurgical and technological aspects of manufacture Č Černý, J.; Ludvík, P.; Šípová, M.; Odehnal, J.: Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C ............................ 281 Influence of deoxidizing and modifying agent CaSiBa on microstructure of steel with 0.3% C

Hugo, M.; Bryksí, V.: Svařování tlakově litých odlitků ze slitiny hliníku s křemíkem elektronovým svazkem ......... 229 Electron beam welding of high pressure die castings made of aluminium-silicon alloy J Jelínek, M.: Základní principy výroby strukturálních odlitků ................... 221 Basic principles of manufacture of structural castings Jiránková, H.: 3D tiskárny v praxi – využití moderní technologie ve slévárenství ................................................ 85 3D printers in practice—the use of modern technology in the foundry industry

G Geier, G.: Vstřelování jader versus 3D tisk jader . ...................................... 89 Core injection vs. 3D core printing

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

K Kaňa, V.: Legovaná litina – perspektivní a konkurenceschopný materiál ......... 5


Kaňa, V.: Výroba a vlastnosti austenitických litin ...................................... 6 Production and properties of austenitic cast irons Kaňová, Z.; Perůtka, M.: Využití softwaru řízení kvality a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi ............................... 395 The use of the software for quality control and the dosing of raw materials for the preparation of unit bentonite moulding mixture Křenková, P.; Pazderka, J.: Vliv hydraulického oleje na bentonitové směsi .................................................... 385 Influence of hydraulic oil on bentonite mixtures L Liedtke, A.: Formovací směs 4.0. Úprava formovacích směsí v éře Průmyslu 4.0 aneb zpřístupnění „velkých dat“ uživateli ............................................... 390 Moulding mixture 4.0. Treatment of moulding mixtures in the era of Industry 4.0 or making available of “big data” to the user Luňák, M.; Jelínek, D.: Optimalizace odlévání hliníkového odlitku pro automobilový průmysl pomocí softwaru MAGMA5 . ................................... 226 Optimization of pouring of Al casting for automotive industry using MAGMA 5 software M Martinák, R.: Vliv teploty a velikosti heterogenního vměstku na kinetiku odeznívání očkovacího účinku litin ..... 286 Influence of temperature and the size of the heterogeneous inclusion on kinetics of fading the inoculation effect of cast irons

né přesně lité odlitky typu „Spiner“ – rozvlákňovací disk ........................ 140 The use of cobalt superalloys for large-sized investment castings of a „Spinner“—spinning disk type

Granulometric analysis of silica sands— Results of activities of the Expert Commission for Moulding Materials Vladár, Z.: Slévárenství a svaz v dalším roce své existence ............................ 4

O Odehnal, J.; Jakub, J.; Duffek, K.: Materiálové vlastnosti 70t odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18 ................................ 290 Material properties of a 70t GJS casting with increased Si content EN-GJS-450-18

Vlasák, T.; Neumannová, Š.; Hakl, J.; Čech, J.; Havelková, L.: Porovnání vlastností tří martenzitických ocelí pro vysoké teploty . .............................. 26 Comparison of properties of three martensitic steels for high temperatures

R

Vrchotová, V.: Motivace mladé generace pro práci ve slévárenství a strojírenství ................................................ 36

Roučka, J.: Feritické litiny pro cyklické teplotní namáhání .......................... 12 Ferritic cast irons for cyclic thermal stress Röhrig, K.: Legovaná litina – 25. díl. Vliv legujících prvků na vlastnosti litiny ...................................................... 30 Alloyed cast iron—25th part. Influence of alloying elements on the properties of cast iron

Vykoukal, M.; Burian, A.; Přerovská, M.: Anorganické pojivové systémy v historii, v současnosti a budoucnosti ..................................................... 361 Inorganic binder systems in the past, at present and in the future W

Roy, S.; Maity, U. K.; Pramanick, A. K.; Datta, P. K.: Kinetics of liquid metal flow in gating design of investment casting production . ................................. 149

Williams, R.; Hirst, R.: Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu . .......... 137 World investment casting market overview

S

Z

Sedláček, J.; Vinter, V.; Láník, B.; To- mek, L.: Kontrola a testování keramických jader .................................... 156

Zajíček, R.: 3D tisk ve slévárenství v České a Slovenské republice . ............... 81 3D printing in foundry industry in the Czech and Slovak republics

Suchánek, J.: Abrazivní opotřebení bílých chromových litin ..................... 21 Abrasive wear of white chromium cast irons Suchánek, J.: Trendy vývoje bílých otěruvzdorných litin ............................ 16 Development trends of abrasion-resistant white cast irons

F I R E M N Í P R E Z E N TAC E PRESEN TATION S O F COM PA NIES Abydos s.r.o., Hazlov Abydos – víc než jen apretace odlitků ..................................................... 412 ACESO PRAHA, s. r. o. Ondarshiner. Poprvé v Evropě! Stroj, který zajistí všechny potřeby pro regeneraci písku ................................. 103

Neudert, A.: Úvodní slovo .......... 360

Š

Nová, I.: Úvodní slovo .................. 211

Šlajs, J.: Aditivní technologie vstupují do procesu slévárenské výroby ....... 76

ALTREVA, spol. s r. o., Třebíč Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl ..... 104, 242

Nová, I.; Machuta, J.: Výroba strukturálních odlitků ze slitin hliníku . ..... 213 Manufacture of structural castings from aluminium alloys

Špička, I.; Tykva, T.: Aditivní výroba a automatizace ve slévárenství ……… 77 Additive manufacturing and automation in foundry industry

ALUCAST, s.r.o., Tupesy Quo vadis, ALUCAST? . ................. 165

Ň

V

Ňuksa, P.; Joch, A.; Vojtěch, J.; Podhorná, B.; Andršová, I.; Zýka, J.: Využití kobaltových superslitin pro rozměr-

ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno Materiálové vlastnosti a procesní požadavky při výrobě anorganických jader .................................................... 406

Vaňková, A.: Granulometrický rozbor ostřiva – výsledky činnosti Odborné komise pro formovací materiály . ...... 294

Přímé lití na filtr – optimalizace výrobního procesu s použitím pěnových keramických filtrů ............................... 304

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

443

CELOROČN Í OBSAH

Neudert, A.: Vlhkost bentonitových formovacích směsí . ...................... 375 Moisture of bentonite moulding mixtures

Szturc, P.: Využití odpadního tepla k výrobě elektrické energie a dodávce tepla ................................................... 97 Waste heat recovery in the steel mill for production of electricity and heat supply

N


Významná česká slévárna převedla svoji výrobu cold boxových jader na systém ECOCURE BLUE . .......................... 168 BÜHLER AG, Švýcarsko Optimalizace procesu vysokotlakého lití pomocí integrovaného systému vakua ..........................................……… 308 Optimizing the HPDC process with an integrated vacuum system Velký krok v řízení tlakového lití . ... 169 Zpřístupnění potenciálu trhu konstrukčních dílů . ..................................... 236 Tapping into the market potential for structural components CzechTrade, Praha Prezentace na veletrzích s podporou CzechTrade ................................... 311 ELSKLO, spol. s r.o., Desná ELSKLO – pece a zařízení pro slévárny .......................................... ……… 314 Eurovision, a.s., Brno, Praha Dotační možnosti z oblasti životního prostředí a podnikání ................... 172 Dotační poradce – ano, či ne?........ 312 Strategie managementu inovací firmy .................................................... 240 Vyplatí se čerpat dotace z EU? … ano ..................................................... 106 F.lli Mazzon S.p.A. Velký návrat alkydové pryskyřice . ... 410 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín 20 let HA CZ ................................ 316 3D tisk. Úzká spolupráce firem voxeljet a Hüttenes-Albertus Group ............ 98

MAGMA GmbH, Pardubice Optimalizace vtokových soustav pro minimalizaci reoxidačních vměstků ve slévárně UNEX ................................. 306 MCAE Systems, s. r. o. Využití přesné průmyslové 3D metrologie ve slévárenství ........................ 414 METOS, v. o. s., Chrudim 3D data ve slévárenství . ............... 102 Moravia Tech, a.s., Brno Slévárna přesných odlitků | Investment Casting Foundry | Feingussgiesserei ..................................................... 174 NPP Group + Chemcostar Europe s.r.o. Nekovové příměsi – modifikace – kvalita kovu ............................................ 332 RESPECT, a. s., Praha Může se stát i vám… Nepodceňte stavebně-montážní pojištění ............. 176 Nejčastěji jsou stahovány vadné součástky do auta ................................... 330 Rösler Oberflächentechnik GmbH, Untermerzbach, Německo Kontinuální omílací systém přizpůsobený stávající periferii | Rychlé a efektivní obrábění hliníkových tlakových odlitků . ..................................................... 107 Tryskací zařízení pro budoucnost – pro čištění různorodých klikových hřídelí .................................................... 329

Speciální a obalovaná ostřiva z produkce Hüttenes-Albertus Polsko – nová šance pro slévárny ................................. 321

SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice Organická pojiva společnosti SAND TEAM, spol. s r.o. .................................... 245

Vývoj slévárenského průmyslu z pohledu globálního dodavatele chemických přípravků ........................................... 38

SAND TEAM slaví 20 let ............... 179

ITALPRESSE INDUSTRIE Srl, Itálie Interaktivní asistent A-Me. Nový mobilní nástroj pro servis a údržbu ........... 241

CELOROČN Í OBSAH

LANIK s.r.o., Boskovice Profil společnosti . ........................ 328

KDYNIUM, a. s., Kdyně KDYNIUM, a. s., – kvalita, bezpečnost a ekologie ve slévárenství ................ 178 KNTL a.s., Praha KANTHAL – odporové topné materiály a elementy pro elektrické otopy .... 326 Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Německo Perfektní kombinace: špičková kvalita odlitku a efektivní náklady . ... 244, 325

444

STØTEK, zastoupení, Ing. Radek Hrabánek Dávkovací pec s vakuovou pumpou = významný posun v dávkování tekutého kovu ............................................ 238 Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno Zastoupení předních evropských dodavatelů technologií a spotřebního materiálu pro české a slovenské slévárny .................................................... 313 Veletrhy Brno, a.s. MSV 2017 .................................... 170 Wöhr CZ s.r.o., Brno Technologie WÖHR pro výrobu forem z chemicky pojených směsí ........... 408

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

RUBRIKY S EC T I O N S Aktuality l News: 274 Blahopřejeme l Congratulations: 72, 131, 276, 440 Diskuzní fórum l Discussion forum: 55 Kalendář akcí l Schedule of events: 62, 120, 192, 262, 342, 421 Literární přehledy l Literary overviews: 93, 160, 234, 402 Nekrolog l Obituary: 131, 276, 353 Publikace l Publications: 66, 126 Roční přehledy l Annual overviews: 43, 110, 418 Rozhovory l Interviews: 89, 108, 246, 416 Slévárenská výroba v České republice l Foundry production in the Czech Republic: 345 Slévárenská výroba v zahraničí l Foundry production abroad: 59 Slévárenské konference l Foundry conferences: 197 Slévárenské kongresy l Foundry congresses: 195, 264, 346, 433 Slévárenské veletrhy l Foundry fairs: 63, 122, 199 Transactions AFS 2016: 58, 126, 201, 265, 347, 434 Umělecké odlitky l Art castings: 71 Vysoké školy informují l Information from universities: 65, 125, 270, 438 Výzkum, vývoj, programy a projekty l Research, development, programmes and projects: 64, 124 Vzdělávání l Education: 66, 269, 352 Vzpomínáme l Commemorations: 72, 132, 205, 353 Zahraniční slévárenské časopisy l Foreign foundry journals: 68, 127, 201, 265, 348, 434 Zajímavosti l Curiosities: 67, 123 Ze zahraničních časopisů l From the foreign foundry journals: 69, 130, 204, 267, 350, 439 Zprávy České slévárenské společnosti l News from the Czech Foundrymen Society: 51, 118, 182, 253, 337, 425 Zprávy Spolku přesného lití l News from the Czech Investment Casting Association: 54, 187, 344, 432 Zprávy Svazu modeláren České republiky l News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic: 48, 252 Zprávy Svazu sléváren České republiky l News from the Association of Foundries of the Czech Republic: 46, 114, 180, 249, 336, 422


roÄ?nĂ­k LXVI ¡ 1. leden â€“ 31. prosinec 2018 ¡ Brno OBSAH â€“ CONTENTS 3–4 / 2018

1–2 / 2018

SLÉVĂ RENSTVĂ? Ä?. 5–6/2018

Zåklad naťeho úspěchu - solidní, dobře udrŞovanå a výkonnå technika a motivovaný disciplinovaný výrobní tým.

5–6 / 2018

The 73rd World Foundry Congress

SLÉVĂ RENSTVĂ? Ä?. 3–4/2018

HĂœTTENES-ALBERTUS CZ

’Creative Foundry’ 23–27 September 2018 Krakow, Congress Centre Krakow, POLAND

6FLHQWLƏ F and Technical Sessions Exhibition ’Creative Foundry’, ICE, Krakow International Fair of Technologies for Foundry, Kielce Work Visits Post Congress Tours

City Tours Social Events Polish Foundrymen’s Association

www.73wfc.com SlÊvårenskå zařízení

NeĹželeznĂŠ kovy

World Foundry Organization

DODAVATEL NAPĹ˜Ă?ÄŒ SLÉVĂ RENSTVĂ?M

1–2 Oceli Steels

3–4 NeŞeleznÊ kovy Non-ferrous metals

5–6 SlÊvårenskå zařízení Foundry equipment

doc. Ing. Jaroslav Ĺ enberger, CSc.

Ing. Barbora BryksĂ­ StunovĂĄ, Ph.D.

Ing. Radan PotĂĄcel

s. 1–84

s. 85–156

s. 157–228

jeme entru Konc sti znalo vťech íků odborn o z celÊh světa jlepťí pro ne í řeťen vaťich h níc výrob sů proce

SLÉVĂ RENSTVĂ? Ä?. 9–10/2018

ujeme Dispon ou denní tn mohu í kapacitou nce výrobn of Compete Center

11–12 / 2018

SLÉVà RENSKà TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

Jste FONDEX 2018 PĹ˜IPRAVENI VISIT FOSECO AT

graďŹ tem 2t max. s lupĂ­nkovĂ˝m litiny hlinĂ­k nebo

ks ca 600 za den

na dalĹĄĂ­ krok?

jader

20 ks

tu) paketĹŻ vĂ˝ch jednom pake jĂĄdro v jader (aĹž 19 tĹŻ 20 ks jĂĄdrovĂ˝ch pake nĂĄtÄ›rĹŻ nebo robotem) (ruÄ?nÄ›

01.10 - 05.10.2018 Hall Z | Stand 18 Brno, Czech Republic

40 ks

h usuťenýc paketů vých jådro

gie Ekolo mpromisĹŻ nĂ­ vĂĄ bez ko isn Ă­ odlĂŠ 40 ksza den ze mformu) na m hlinĂ­ku Be

40 ksza den

formu) LLG na forem 150 kg (max.

klady ků Přodlitedpo í j vytvåř vývo i nåť um a výzk

fore 300 kg (max. ks

max.

40

ných

zpracova

U nĂĄs je Baddeckenstedt, ne Babylon!

IS f CORĹĄ D trum je nĂĄ

55. slĂŠvĂĄrenskĂŠ dny + SlĂŠvĂĄrenskĂĄ roÄ?enka 2018

e NemĂĄm ĂŠ zmaten , jazyky stvĂ­ en ĂĄr slĂŠv Ă­m je naĹĄ m jazyke

9–10/ 2018

Ä› ZdĂĄnliv lnĂŠ te neĹ™eĹĄi Ä› n spoleÄ? e m vyĹ™eĹĄĂ­

SLÉVĂ RENSKĂ ROÄŒENKA 2018

7–8/2018

www.ask-chemicals.com/beyondtomorrow

Tel: +420 558 307 511 | www.foseco.cz

7–8 PrĹŻmysl 4.0 + FOND-EX 2018 Industry 4.0 + FOND-EX 2018 doc. Ing. Ivo Ĺ piÄ?ka, Ph.D. Mgr. Ing. TomĂĄĹĄ Tykva s. 229–326

9–10 55. slĂŠvĂĄrenskĂŠ dnyÂŽ + SlĂŠvĂĄrenskĂĄ roÄ?enkaÂŽ 2018 55th Foundry Days + Foundry Yearbook 2018

11–12 Ekonomika & marketing Economy & marketing

ÄŒSS | CFS + Ing. Jan Ĺ lajs

doc. Ing. VĂĄclav Kafka, CSc.

s. 327–424

s. 425–516

vedoucĂ­ redaktorka | editor-in-chief Mgr. Milada PĂ­saříkovĂĄ redakÄ?nĂ­ a jazykovĂĄ spoluprĂĄce | editorial and language collaboration Edita BÄ›lehradovĂĄ, Mgr. Helena Ĺ ebestovĂĄ, Mgr. FrantiĹĄek UrbĂĄnek grafickĂĄ Ăşprava a sazba | graphical layout and type setting Ing. Jana KnapcovĂĄ, LuboĹĄ DanÄ›k redakÄ?nĂ­ rada | advisory board prof. Ing. Dana BolibruchovĂĄ, PhD., Ing. Jan ÄŒech, Ph.D., Ing. Martin Dulava, Ph.D., prof. Ing. TomĂĄĹĄ Elbel, CSc., Ing. Ĺ tefan EperjeĹĄi, CSc., Ing. Jiří FoĹĄum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan HorĂĄÄ?ek, CSc., Ing. VĂĄclav KaĹˆa, Ph.D., Ing. Radovan KoplĂ­k, CSc., doc. Ing. AntonĂ­n Mores, CSc., prof. Ing. Iva NovĂĄ, CSc., Ing. Radan PotĂĄcel, doc. Ing. JaromĂ­r RouÄ?ka, CSc., prof. Ing. Karel RusĂ­n, DrSc., prof. Ing. Augustin SlĂĄdek, PhD., Ing. FrantiĹĄek StříteckĂ˝, doc. Ing. Jaroslav Ĺ enberger, CSc., Ing. Ing. Jan Ĺ lajs, Ing. Ladislav Tomek, doc. Ing. Iveta VaskovĂĄ, PhD., Ing. ZdenÄ›k VladĂĄr (pĹ™edseda chairman)

SlĂŠvĂĄrenstvĂ­ ¡ LXVI ¡ listopad–prosinec 2018 ¡ 11–12 511


Jmenný rejstřík autorů index of authors

CELOROČNÍ OBSAH

Ambrož, O.: 24 (1–2) Bajer, T.: 168 (5–6) Balcar, M.: 40 (1–2), 345 (9–10) Bezděk, A.: 260 (7–8) Bolibruchová, D.: 337 (9–10) Brůna, M.: 337, 341 (9–10) Bryksí Stunová, B.: 89, 91 (3–4) Čech, J.: 24, 33 (1–2), 119 (3–4) Černý, J.: 350 (9–10) Dulava, M.: 20 (1–2), 163 (5–6) Fedoryszyn, A.: 168 (5–6) Fialová, V.: 277 (7–8) Fila, P.: 40 (1–2) Fischer, M.: 260 (7–8) Fridrich, M.: 235, 272 (7–8) Gregor, M.: 345 (9–10) Grzinčič, M.: 452 (11–12) Hakl, J.: 119 (3–4) Hampl, J.: 358 (9–10) Heger, M.: 268 (7–8) Hlavinka, J.: 429 (11–12) Horký, K.: 114 (3–4) Hradil, D.: 345 (9–10) Huna, B.: 431 (11–12) Kafka, V.: 430 (11–12) Kocian, J.: 436 (11–12) Koukolíková, M.: 350 (9–10) Kusý, P.: 254 (7–8) Lána, I.: 102 (3–4), 248 (7–8) Ludvík, P.: 350 (9–10)

OBSAH contentS odborné recenzované články, články z praxe, překlady, přehledové články, úvodní slova specialized peer-reviewed articles, articles oriented to practice, translations, overview articles, introductory words B Bezděk, A.; Fischer, M.: 3D tisk šetří až 75 % nákladů na lití do písku .......... 260 3D printing saves up to 75% in sand casting costs Brůna, M.; Remišová, A.: Hodnotenie vnútornej homogenity presných odliatkov pomocou numerickej simulácie ....... 341 Evaluation of internal homogeneity of precision castings by using numerical simulation

Luňák, M.: 109, 114 (3–4), 254 (7–8) Maňák, R.: 240 (7–8) Maňáková, M.: 240 (7–8) Myška, M.: 33 (1–2) Neumannová, Š.: 119 (3–4) Novotný, J.: 168 (5–6) Obrtlík, J.: 439 (11–12) Odehnal, J.: 16 (1–2) Ostratický, M.: 24 (1–2) Pastirčák, R.: 337 (9–10) Pělucha, B.: 431 (11–12) Písaříková, M.: 4 (1–2), 331 (9–10) Potácel, R.: 161, 172 (5–6) Recknagel, U.: 464, 469 (11–12) Remišová, A.: 341 (9–10) Rojíček, V.: 431 (11–12) Rudy, Cz.: 168 (5–6) Rulcová, A.: 109 (3–4) Růžička, P.: 172 (5–6) Řehůřek, J.: 7 (1–2) Skrbek, B.: 358 (9–10) Skulina, D.: 254 (7–8) Sláma, P.: 350 (9–10) Sochor, J.: 119 (3–4) Strakošová, P.: 332 (9–10) Stráňavová, M.: 268 (7–8) Šenberger, J.: 5 (1–2) Šerák, J.: 96 (3–4) Šlajs, J.: 244 (7–8), 331 (9–10), 449 (11–12) Špička, I.: 233, 235, 272, 277 (7–8) Treutlerová, L.: 268 (7–8) Tykva, T.: 233, 235, 272, 277 (7–8)

Vaculík, M.: 358 (9–10) Válek, T.: 358 (9–10) Vlasák, T.: 119 (3–4) Vodárek, V.: 7 (1–2) Vojtěch, D.: 96 (3–4) Vollrath, K.: 176 (5–6) Záděra, A.: 24 (1–2), 33 (1–2) Závrbská, M.: 445 (11–12) Zimný, O.: 268 (7–8)

Bryksí Stunová, B.: Lehké a barevné.... ............................................................ 89

D

Bryksí Stunová, B.: Hliník a jeho slitiny z pohledu historie, současnosti a budoucnosti ......................................... 91 Aluminium and its alloys from the perspective of the history, the present and the future Č Černý, J.; Ludvík, P.; Koukolíková, M.; Sláma, P.: Odlévání experimentální slitiny MoNiCr (Ni-14Mo-6Cr) pro reaktory IV. generace chlazených roztavenými solemi – MSR ........................ 350 Casting of the experimental MoNiCr (Ni-14Mo-6Cr) alloy for reactors of the IVth generation cooled by molten salts—MSR

512 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

Seznam recenzentů List of Peer-reviewers Ing. Martin Balcar, Ph.D. Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. Ing. Vendula Fialová Ing. Jiří Fošum doc. Ing. Václav Kafka, CSc. Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Ivo Lána, Ph.D. doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. Ing. Martin Mrázek, Ph.D. Ing. Josef Odehnal, Ph.D. Ing. Jiří Pazderka Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. Ing. Jan Šlajs doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. Mgr. Ing. Tomáš Tykva, Ph.D.

Dulava, M.: Průmyslové pece pro tepelné zpracování korozivzdorných ocelí a slitin ............................................ 163 Industrial furnaces for heat treatment of stainless steels and alloys Dulava, M.: Zkušenosti s výrobou ocelových odlitků z austenitických Cr-Ni ocelí pro vysoké teploty................... 20 Experience with the production of steel castings of austenitic Cr-Ni steels for high temperatures F Fialová, V.; Tykva, T.; Špička, I.: Připravenost hutních podniků v České republice na trendy související s iniciativou Průmysl 4.0 ........................... 277 The Readiness of Metallurgical Companies in the Czech Republic for the trends related to the Industry 4.0


Fila, P.; Balcar, M.: Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a.s., na koncentraci kyslíku v oceli ................ 40 Influence of technology of secondary metallurgy in the joint-stock company of ŽĎAS, a.s., on oxygen concentration in steel Fridrich, M.; Tykva, T.; Špička, I.: Cloud computing a Průmysl 4.0 ..... 272 Cloud computing and Industry 4.0 G Gregor, M.; Hradil, D.; Balcar, M.: Optimalizace výroby výkovků z austenitické oceli 08Ch18N10T ve vztahu k výsledným mechanickým vlastnostem ....... 345 Optimization of production of forgings of austenitic steel 08Ch18N10T in relation to the resulting mechanical properties Grzinčič, M.: Budování excelence ve slévárenském prostředí ................. 452 Building of the excellence in the foundry environment

Use of the ABC method for the cost control in the UXA foundry L Lána, I.: Měrná elektrická vodivost k hodnocení vlastností slitin neželezných kovů .................................................. 102 Specific electric conductance for evaluation of non-ferrous alloys properties Lána, I.: Průmysl 4.0 a ekologický pohled na technickou přípravu a výrobu finálních produktů .......................... 248 Industry 4.0 and an ecological view of technical preparation and production of final products Luňák, M.; Rulcová, A.: Optimalizace lití odlitku ze slitiny UNIFONT 90 ...... 109 Optimization of pouring the casting of the UNIFONT 90 alloy Luňák, M.; Skulina, D.; Kusý, P.: Uplatnění 3D laserového skenování ve slévárenské výrobě ........................ 254 Application of 3D laser scanning in foundry production M

Horký, K.; Luňák, M.: Zkušenosti se separačními postřiky kovových forem pro slitiny AlSi ................................ 114 Experience with separating sprays of metal moulds for AlSi alloys Huna, B.; Rojíček, V.; Pělucha, B.: Modifikační zpracování litiny s kuličkovým grafitem injektáží směsi FeSiMg plněným profilem ........................... 431 Modification treatment of spheroidal graphite cast iron by injection of the FeSiMg mixture in a full wire K Kafka, V.: 20 let činnosti Odborné komise ekonomické ..................... 430

P Pastirčák, R.; Brůna, M.; Bolibruchová, D.: Využitie technológie squeeze casting pri odlievaní do sadrových foriem .............................................. 337 Utilization of squeeze casting tech­ nology for casting into plaster moulds Písaříková, M.: Tradice zavazuje ...... 4 Potácel, R.; Růžička, P.: Řešení pórovitosti odlitků pomocí impregnace ..... 172 Solution of casting porosity using the impregnation

Maňák, R.; Maňáková, M.: Nové požadavky na kompetence manažerů a pracovníků v Průmyslu 4.0 ......... 240 New competence requirements of managers and employees in the Industry 4.0 Myška, M.; Záděra, A.; Čech, J.: Vliv licí teploty na zabíhavost a vlastnosti austenitických Cr-Ni ocelí ............... 33 Influence of casting temperature on fluidity and properties of austenitic Cr-Ni steels O Obrtlík, J.: Využití poznatků o tryskání z ekonomických projektů ve slévárně VAG s.r.o., Hodonín ....................... 439 The use of knowledge about blasting from the economic projects in the VAG foundry s.r.o. (Ltd.) in Hodonín Odehnal, J.: Zkušenosti s výrobou austenitických ocelí v hutním závodě ŠKODA ............................................ 16

R Recknagel, U.: Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader, 1. část: geologie, mineralogie, modifikace, použití ........................................................464 2. část: chování křemenného písku při spékání při teplotách od 1100 do 1500 °C ........................................ 469 Rudy, Cz.; Fedoryszyn, A.; Novotný, J.; Bajer, T.: Charakteristika procesu přípravy formovací směsi ve vířivých mísičích ......................................... 168 Characteristics of the process of moulding mixture preparation in eddy mixers S Strakošová, P.: Hot Distortion Test – nové možnosti pro výzkum tepelné odolnosti jader ............................... 332 Hot Distortion Test—new possibilities for thermal endurance research

Kocian, J.: Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA ....... 436 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 513

CELOROČNÍ OBSAH

Hlavinka, J.: Rok velkých výročí .... 429

Ostratický, M.; Ambrož, O.; Záděra, A.; Čech, J.: Vliv segregačních pochodů v austenitických chromniklových ocelích na jejich vlastnosti ................ 24 Influence of segregation processes in austenitic chrome-nickel steels on their properties

Potácel, R.: Vytrvalí pomocníci ve výrobě ............................................... 161

H Hampl, J.; Skrbek, B.; Válek, T.; Vaculík, M.: Ausferitické litiny pro otěruvzdorné odlitky .............................. 358 Ausferritic cast irons for abrasion resistant castings

Experience with the production of austenitic steels in the metallurgical plant of ŠKODA


Š Šenberger, J.: Zajímavosti ze světa ocelí ................................................... 5 Šerák, J.; Vojtěch, D.: Jak se mění mechanické vlastnosti vybraných slévárenských hliníkových slitin v rámci materiálových norem ....................... 96 How the mechanical properties of chosen foundry aluminium alloys change within their material standards Šlajs, J.; Písaříková, M.: Fúze vs. atomizace ........................................... 331 Šlajs, J.: Jak zásadní je pro české slévárenství koncept Průmysl 4.0? ..... 244 How crucial is the Industry 4.0 concept for the Czech foundry branch? Šlajs, J.: Slabé a silné stránky českého slévárenství v blízké budoucnosti .... 449 Weak and strong points of the Czech foundry industry in the near future Špička, I.; Tykva, T.: Vstříc výzvám Průmyslu 4.0 .................................. 233

CELOROČNÍ OBSAH

Špička, I.; Tykva, T.; Fridrich, M.: Měnící se požadavky na kompetence zaměstnanců v hutním průmyslu v souvislosti s trendem Průmysl 4.0 ....... 235 Changing requirements for competence of employees in the metallurgical industry related to the Industry 4.0 V Vodárek, V.; Řehůřek, J.: Martenzitické modifikované (9–12)% Cr oceli pro energetiku .......................................... 7 Martensitic modified (9–12)% Cr steels for energy industry Vlasák, T.; Neumannová, Š.; Hakl, J.; Čech, J.; Sochor, J.: Vlastnosti lité oceli P91 vyráběné v České republice ..... 119 Properties of P91 cast steel produced in the Czech Republic Vollrath, K.: Výstavba moderní slévárny litiny pro firmu Kutes Metal ....... 176 The construction of the modern cast iron foundry for the firm Kutes Metal

Z Závrbská, M.: Získávání nových zaměstnanců do sléváren prostřednictvím Režimu Ukrajina ..................... 445 Recruitment of new employees to the foundries through The Mode of Ukraine

H.A. Kovochem spol. s r.o., Mníšek pod Brdy H.A. Kovochem spol. s r.o. – správná volba pro vaši slévárnu .................. 286

Zimný, O.; Heger, M.; Stráňavová, M.; Treutlerová, L.: Využití hybridní techniky modelování pro predikce chování technologických procesů .............. 268 Using hybrid technology modeling for prediction of technology processing

Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín Aktuální stav furanových pryskyřic a jejich alternativy .................................. 50 HA Center of Competence: Partner sléváren v oblasti vývoje a servisu ...... 190 Rozhovor s Aminem Serghinim: HA chce slévárenskému průmyslu nabídnout inovativní celkové řešení ....................... 282 Technologie výroby anorganických pojiv na jádra: z Německa do světa .... 393

Firemní prezentace presentations of companies

Italpresse Industrie Srl, Itálie Slévárny vysokotlakého lití v Průmyslu 4.0 ................................................. 194

ABP Induction Systems GmbH, zastoupení Petr Kachlík ABP Induction – LIDÉ – TECHNOLOGIE – ÚSPĚCH ............................................... 55

Junker Industrial Equipment s.r.o., Boskovice Servisní středisko jako garant zkvalitnění služeb našim zákazníkům ...... 400

ASK Chemicals Czech, s.r.o., Brno MIRATEC™ TS – vodou ředitelný „samoodlupující se“ nátěr pro litinové odlitky, který snižuje potřebu čištění – 5 let praktických zkušeností .......... 390 Nové hybridní přísady pro vyšší účinnost a efektivitu při výrobě odlitků ......... 288

LANIK s.r.o., Boskovice Profil a historie společnosti ........... 392

ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl ...... 124, 292 BÜHLER AG, Švýcarsko Automatizované pracoviště tlakového lití budoucnosti: Nulová zmetkovitost. Nepřetržitý chod. Čas cyklu snížený o 40 % ........................................... 294 Tlakové licí stroje Carat: řešení zaměřené na výrobu technologicky náročných dílů, které přináší co nejvyšší tvorbu hodnot ........................................... 126 Carat: The solution with highest value creation for sophisticated parts Dr. Tanneberger GmbH, Německo Úspora nákladů na energii – špičkové zatížení snížené o 39 % ................. 396 ELSKLO, spol. s r.o., Desná ELSKLO – pece a zařízení pro slévárny ....................................................... 398

MAGMA GmbH, Pardubice MAGMASOFT® 5.4 – autonomní inženýrství ............................................ 478 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG Nový systém výměny lopatek vířiče SmartFix výrazně snižuje náklady na údržbu ........................................... 196 Mec.F.Consulting, Slovensko Zvýšená účinnost při použití off-line programování pro automatické broušení na CNC strojích ......... 188, 296, 402 MECAS ESI, s.r.o., Brno Dvojnásobné zvýšení produkce na „první dobrou“? Jedině s možností virtualizace licího stroje ..................... 128 Vyhněte se metodě pokus–omyl a s numerickou simulací snižte zmetkovitost až o 98 % ...................................... 200 NPP Group + Chemcostar Europe, s.r.o., Praha Vliv modifikátorů na vlastnosti litiny s vermikulárním grafitem ................. 52 pewag Czech s.r.o. Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost! ......... 193

514 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12


PPP IdeaPro Sp. z o.o., Polsko IdeaPro – technologická řešení v oblasti slévárenství ............................ 198 RESPECT, a.s., Praha Krytí komerčních a politických rizik u dodávek investičních celků ........ 404 RGU CZ s.r.o. Systém OPTI 25 let na českém trhu ....................................................... 480 Sand team s.r.o., Holubice GEOPOL® – ekologické slévárenské pojivo ............................................. 185 Výroba slévárenských jader ve společnosti SAND TEAM, spol. s r.o. ...... 482 Wöhr CZ s.r.o. Technologie Wöhr pro výrobu forem z chemicky pojených směsí .......... 186 ZG Lighting Czech Republic s.r.o., Praha Průmyslová LED svítidla do vysokých teplot ............................................. 406

Rubriky sections Aktuality | News: 153, 221 Blahopřejeme | Congratulations: 421 Kalendář akcí | Schedule of events: 58, 132, 204, 298, 408, 483

Literární přehledy | Literary overviews: 46, 122, 181, 281 Mezioborové informace | Interdisciplinary information: 153 Nekrolog | Obituary: 82, 154, 421, 507 Publikace | Publications: 222, 504 Recenze | Reviews: 502 Rozhovory | Interviews: 131 Slévárenská výroba v ČR | Foundry production in the Czech Republic: 412 Slévárenská výroba v zahraničí | Foundry production abroad: 69 Slévárenské konference | Foundry conferences: 213, 493 Slévárenské kongresy | Foundry congresses: 72, 142, 217, 316, 414, 495 Slévárenské veletrhy | Foundry fairs: 216, 315, 494 Transactions AFS 2017: 73, 143, 217, 317, 415, 498 Výročí | Anniversary: 321 Vysoké školy informují | Information from universities: 78, 152, 322, 420, 505 Vzdělávání | Education: 155 Vzpomínáme | Commemorations: 506 Z historie | From the history: 222, 508 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals: 74, 144, 219, 318, 417, 499 Zajímavosti | Curiosities: 77, 148 Ze zahraničních časopisů | From the foreign foundry journals: 76, 146, 220, 320, 419, 501

Zprávy ČSS | News from the Czech Foundrymen Society: 66, 135, 210, 309, 488 Zprávy SPL | News from the Czech Investment Casting Association: 68, 141, 212, 306, 492 Zprávy SMČR | News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic: 64, 305 Zprávy SSČR | News from the Association of Foundries of the Czech Republic: 60, 134, 206, 299, 409, 484 Životní prostředí | Environment: 224, 325, 422, 510

Seznam členů SSČR a výrobní program členských sléváren List of members of the AFCR and production programme of member foundries: 300–304 (7–8/2018) Seznam členů SPL-CICA a jejich výrobní program List of members of the SPL-CICA and their production programme: 306–308 (7–8/2018) SLÉVÁRENSKÁ ROČENKA 2018 Foundry Yearbook 2018 Vybrané kapitoly z publikace Taschenbuch der Giesserei-Praxis 2018 na téma formovací materiály .............. .............................. 363–388 (9–10/2018)

Předplatné časopisu Slévárenství se automaticky převádí do dalšího roku. Případné změny oznamte prosím redakci.

Úhradou předplatného: • • • • • • • • •

získáte v každém čísle několik odborných teoretických a prakticky zaměřených článků; vzděláváte se; dozvíte se o nových nabídkách firem působících na trhu; získáte přehled o plánovaných nebo již uskutečněných akcích; dozvíte se, jaké články vyšly v zahraničních slévárenských časopisech nebo sbornících; získáte informace o dění v oboru; podporujete publikační činnost nových i již renomovaných autorů; podílíte se na tradici vydávání časopisu a jeho zachování; vyjadřujete, že časopis má svou hodnotu.

Děkujeme za vaši přízeň! Máte zájem o předplatné? Objednávky přijímá redakce na slevarenstvi@svazslevaren.cz nebo tel.: +420 739 665 590. Možnost osobního odběru časopisu v redakci, Technická 2, Brno. Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 515

CELOROČNÍ OBSAH

Informace pro předplatitele