{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 73

Fila, P.; Balcar, M.: Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a.s., na koncentraci kyslíku v oceli ................ 40 Influence of technology of secondary metallurgy in the joint-stock company of ŽĎAS, a.s., on oxygen concentration in steel Fridrich, M.; Tykva, T.; Špička, I.: Cloud computing a Průmysl 4.0 ..... 272 Cloud computing and Industry 4.0 G Gregor, M.; Hradil, D.; Balcar, M.: Optimalizace výroby výkovků z austenitické oceli 08Ch18N10T ve vztahu k  výsledným mechanickým vlastnostem ....... 345 Optimization of production of forgings of austenitic steel 08Ch18N10T in relation to the resulting mechanical properties Grzinčič, M.: Budování excelence ve slévárenském prostředí ................. 452 Building of the excellence in the foundry environment

Use of the ABC method for the cost control in the UXA foundry L Lána, I.: Měrná elektrická vodivost k hodnocení vlastností slitin neželezných kovů .................................................. 102 Specific electric conductance for evaluation of non-ferrous alloys properties Lána, I.: Průmysl 4.0 a ekologický pohled na technickou přípravu a výrobu finálních produktů .......................... 248 Industry 4.0 and an ecological view of technical preparation and production of final products Luňák, M.; Rulcová, A.: Optimalizace lití odlitku ze slitiny UNIFONT 90 ...... 109 Optimization of pouring the casting of the UNIFONT 90 alloy Luňák, M.; Skulina, D.; Kusý, P.: Uplatnění 3D laserového skenování ve slévárenské výrobě ........................ 254 Application of 3D laser scanning in foundry production M

Horký, K.; Luňák, M.: Zkušenosti se separačními postřiky kovových forem pro slitiny AlSi ................................ 114 Experience with separating sprays of metal moulds for AlSi alloys Huna, B.; Rojíček, V.; Pělucha, B.: Modifikační zpracování litiny s kuličkovým grafitem injektáží směsi FeSiMg plněným profilem ........................... 431 Modification treatment of spheroidal graphite cast iron by injection of the FeSiMg mixture in a full wire K Kafka, V.: 20 let činnosti Odborné komise ekonomické ..................... 430

P Pastirčák, R.; Brůna, M.; Bolibruchová, D.: Využitie technológie squeeze casting pri odlievaní do sadrových foriem .............................................. 337 Utilization of squeeze casting tech­ nology for casting into plaster moulds Písaříková, M.: Tradice zavazuje ...... 4 Potácel, R.; Růžička, P.: Řešení pórovitosti odlitků pomocí impregnace ..... 172 Solution of casting porosity using the impregnation

Maňák, R.; Maňáková, M.: Nové požadavky na kompetence manažerů a pracovníků v Průmyslu 4.0 ......... 240 New competence requirements of managers and employees in the Industry 4.0 Myška, M.; Záděra, A.; Čech, J.: Vliv licí teploty na zabíhavost a  vlastnosti austenitických Cr-Ni ocelí ............... 33 Influence of casting temperature on fluidity and properties of austenitic Cr-Ni steels O Obrtlík, J.: Využití poznatků o tryskání z  ekonomických projektů ve slévárně VAG s.r.o., Hodonín ....................... 439 The use of knowledge about blasting from the economic projects in the VAG foundry s.r.o. (Ltd.) in Hodonín Odehnal, J.: Zkušenosti s  výrobou austenitických ocelí v  hutním závodě ŠKODA ............................................ 16

R Recknagel, U.: Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader, 1. část: geologie, mineralogie, modifikace, použití ........................................................464 2. část: chování křemenného písku při spékání při teplotách od 1100 do 1500 °C ........................................ 469 Rudy, Cz.; Fedoryszyn, A.; Novotný, J.; Bajer, T.: Charakteristika procesu přípravy formovací směsi ve vířivých mísičích ......................................... 168 Characteristics of the process of moulding mixture preparation in eddy mixers S Strakošová, P.: Hot Distortion Test  – nové možnosti pro výzkum tepelné odolnosti jader ............................... 332 Hot Distortion Test—new possibilities for thermal endurance research

Kocian, J.: Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA ....... 436 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 513

CELOROČNÍ OBSAH

Hlavinka, J.: Rok velkých výročí .... 429

Ostratický, M.; Ambrož, O.; Záděra, A.; Čech, J.: Vliv segregačních pochodů v austenitických chromniklových ocelích na jejich vlastnosti ................ 24 Influence of segregation processes in austenitic chrome-nickel steels on their properties

Potácel, R.: Vytrvalí pomocníci ve výrobě ............................................... 161

H Hampl, J.; Skrbek, B.; Válek, T.; Vaculík, M.: Ausferitické litiny pro otěruvzdorné odlitky .............................. 358 Ausferritic cast irons for abrasion resistant castings

Experience with the production of austenitic steels in the metallurgical plant of ŠKODA

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport