{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

E

K

N

Elbel, T.: Úvodní slovo . ....................... 390

Kehler, F.-G.: „Bright World of Metals“ na startovních blocích . ............................... 70

Neterder, K. – Valášek, P.: Zavařování povrchových vad odlitků litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem laserovou technologií ............................................................. 86

Elbel, T.: Jak správně postupovat při diagnostice vad odlitků? .................................. 391 What is the correct way to proceed in casting defects diagnostics? Elbel, T. – Hampl, J.: Rybí oko a jiné vady odlitků vznikající při používání exotermických obkladů nálitků – literární přehled s komentářem autorů ....................................... 412 Fish-eye and other casting defects arising from exothermic riser sleeves—Literary review with comment by authors G Gajdzica, K. – Gajdzica, M. – Rozenkranc, J.: Využití kovonosných briket ve slévárnách pomáhá řešit problémy odpadů ........... 318 Use of metalliferous briquettes in foundries helps to solve the waste problems H Hampl, J. – Piekar, D.: Odstranění povrchových připečenin u tenkostěnných odlitků z litiny s lupínkovým grafitem ............... 399 Removal of the surface burn-ons from thin-walled lamellar graphite iron castings Hampl, J. – Piekar, D. – Tkadlečková, M.: Staženiny v  tenkostěnných odlitcích z  litiny s lupínkovým grafitem . ........................ 404 Shrinkage cavities in thin-walled lamellar graphite iron castings Herman, A. a kol.: Analýza vlivu argonování na množství mikrovměstků v litých ocelích ............................................................. 88 Hlavinka, J.: The Bright World of Metals ............................................................ 265 Hlavinka, J.: Úvodní slovo . ................. 389 Holtzer, M. – Kmita, A. – Dańko, R.: Vývoj plynů při tepelném rozkladu formovacích směsí – srovnání anorganických a organických pojiv ............................................ 240 The gases generation during thermal decomposition of moulding sands—comparison of inorganic and organic binders Horáček, J. – Nová, I.: Predikce tuhnutí odlitků těles volantů ze slitiny hořčíku vyráběných vysokotlakým litím ................... 166 Prediction of solidification of castings of steering wheels bodies from magnesium alloys made by high-pressure casting process Horáček, M. – Šmatelka, J.: Typické vady u jednotlivých fází technologie vytavitelného modelu ................................................ 417 Typical defects in individual phases of the investment casting technology Hřebíček, L.: Nedestruktivní optická kontrola mikrostruktury odlitků z litiny s kuličkovým grafitem ....................................... 427 J Joachim, C. a kol.: Výzva vyslyšena: Problém bílých povlaků a zjizveného povrchu vyřešen ...................................................... 409 Challenge accepted: The problem of white coatings and the scarred surface is solved

Krahula, K.: Vliv polohy odlitku ze slitiny Al-Si ve vztahu ke vtokové soustavě na změny v jeho struktuře ............................... 162 Influence of casting Al-Si alloy position related to the gating system on changes in its final structure Kolda, V. – Lukeš, R.: Využití numerické simulace při výrobě jader z ST směsi . ... 251 Use of numerical simulation in manufacture of cores from self-setting sands Kolda, V. – Luňák, M.: Přínos použití simulačního softwaru ProCAST při řešení vad odlitku ve slévárně BENEŠ a LÁT, a. s. . ..... 401 The benefits of using the ProCAST simulation software to solve the casting defects in the foundry of the joint-stock company BENEŠ a LÁT, a. s. Kroupová, I. a kol.: Technologie výroby litých kovových pěn s nepravidelným uspořádáním vnitřních buněk ......................... 174 Manufacturing technology of cast metal foams with irregular arrangement of internal cells Kukuj, D. M. – Nikolajčik, J. A.: Použití nanomateriálů pro syntézu vysokoteplotní fáze v nátěrech proti zapečeninám ...... 248 Use of nanomaterials for the synthesis of high temperature phase in antiburn-ons coatings Kupec, O.: Povrchové úpravy litinových odlitků ...................................................... 94 Surface treatments of iron castings L Lána, I.: Úvodem ................................ 157 Lasák, R.: Možnosti snížení nákladů při opravách odlitků svařováním ................ 315 Possibilities of cost reduction in the repair of castings by welding Lichý, P.: GIFA 2015 – co nového ve slévárenství slitin neželezných kovů? ............ 272

O Odehnal, J. – Vlk, V.: Využití vápníku ke zvýšení užitných vlastností oceli ........... 333 Use of calcium for increasing utility properties of steels P Pazderka, J.: GIFA – výroba forem a jader . .............................................................276 Potácel, R.: Tavicí a udržovací pece na mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA 2015 .................................................... 269 Pražma, V. – Horáček, L.: Technologie 3D tisku písku v Modelárně LIAZ Liberec ... 312 3D printing technology of sand in the pattern shop of MODELÁRNA LIAZ in Liberec Ptáček, J.: Využití vířivých proudů při kontrole taveniny slitin hliníku . ................... 170 Use of eddy currents for checking of the aluminium alloy melts R Radkovský, F. a kol.: Technologie výroby a mechanické vlastnosti litých kovových pěn s pravidelnou strukturou ...................... 177 Manufacturing technology and mechanical properties of cast metal foams with regular structure Roučka, J.: 52. slévárenské dny ® v termínu 10. a 11. listopadu 2015 opět v Brně .... 311 S Sedlák, J.: NEWCAST 2015 ................. 267 Simmons, R. D. L. – Vykoukal, M.: Nový PUR systém, pojivový systém s nízkým zápachem ................................................... 258 A new PUR system, the binder system with low odour

Lichý, P. – Kroupová, I. – Radkovský, F.: Možnosti řízeného naplynění hliníkových slitin pro eliminaci vad odlitků .............. 321 Possibilities of the controlled gasification of aluminium alloys for eliminating the casting defects

Skrbek, B. – Nosek, V.: Nedestruktivní měření tloušťky tenkých křivých stěn dutin odlitků ..................................................... 337 Non-destructive thickness measurement of thin curve walls of casting cavities

Luňák, M.: Progresivní přístupy k odlévání Al-Si slitin gravitační a nízkotlakou metodou ........................................................... 185

Šenberger, J.: Úvodní slovo ................... 6

M Martinák, R.: Kinetika odeznívání očkovacího účinku ........................................... 72 Kinetics of fading of the inoculation effect Müller, J. a kol.: INOTEC – Vývoj v oblasti anorganických pojivových systémů – již neuslyšíte “to nejde, to nebude fungovat“ ........................................................... 235 INOTEC – Development in the field of inorganic binding systems – you will never more hear “it is not possible, it won’t work“ Mores, A.: GIFA 2015 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků . ................. 273

Š Šenberger, J. – Carbol, Z.: Některé otázky k výrobě vysokolegovaných ocelí se zvýšeným obsahem dusíku .................................. 395 Some questions for the production of high- -alloy steels with increased nitrogen content Šenberger, J. – Pernica, V. – Pešek, J.: Příspěvek ke kinetice reakcí probíhajících během vakuování ve vakuové indukční peci; 1. díl – kinetika změny obsahu dusíku v oceli .............................................................. 26 Contribution to the kinetics of reactions ongoing during vacuuming in a vacuum induction furnace; 1st part—kinetics of changes of nitrogen content in steel

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport