{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

Krivoš, E. a kol.: Vplyv technologických parametrov na kvalitu a rozmerovú presnosť odliatkov vyrobených pomocou technológie patternless process .............. 226 Kroupová, I. a kol.: Optimalizace žíhacího cyklu sádrových forem pro výrobu kovových pěn s nepravidelnou buňkovou strukturou ....................................... 322 Optimization of annealing cycle of plaster moulds for manufacture of metal foams with irregular cell structure Krutiš, V.: Simulace – součást virtuální továrny ................................................ 68 Simulation—a part of a virtual plant Kubásek, J. – Vojtěch, D.: Mg slitiny pro aplikace za zvýšených teplot ............ 408 Mg alloys for applications under elevated temperatures Kubíček, J.: Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2014 ........................... 443 Surface treatment technologies on PROFINTECH Fair 2014 L Láník, B. a kol.: Testování keramických jader za vysokých teplot ..................... 358 M Macko, J. – Bolibruchová, D.: Možnosti eliminácie škodlivého účinku železa v sekundárnych zliatinách AlSi6Cu4 (EN AC 45 000, A 319) korektorom na báze niklu ........................................................ 144 Possibilities of eliminating the harmful effect of iron in secondary AlSi6Cu4 alloys (EN AC 45 000, A 319) with a nickel based corrector Machovčák, P. – Carbol, Z. – Rykalová, E.: Využití sekundární metalurgie při výrobě těžkých kovářských ingotů ....... 421 The use of secondary metallurgy in production of heavy forging ingots Mores, A.: FOND EX 2014 – oblast technologie odlitků ............................... 440 FOND-EX 2014—the field of casting manufacture technology N Neudert, A. – Burian, J.: Možnosti simulace znehodnocení bentonitu ........... 223 Nová, I. a kol.: Výroba rozměrově přesných odlitků ze slitin hliníku litých do forem ze sádrových směsí . .................. 169 Production of dimensionally accurate castings from aluminium alloys in moulds made of plaster mixtures Nová, I.: Úvodní slovo k číslu zaměřenému na odlitky ze slitin neželezných kovů ........................................................ 143 O Odehnal, J. – Brotánek, S.: Vliv chemické nehomogenity na vlastnosti hmotných ocelových odlitků ....................... 16

Effect of chemical inhomogeneity on material properties of heavy steel castings Odehnal, J. – Brotánek, S. – Fikrlová, R.: Příčiny vzniku Widmanstättenovy struktury v uhlíkových ocelích .................. 330 Causes of formation of Widmanstätten structure in carbon steels

Svobodová, J. – Cais, J.: Vliv tepelného zpracování na korozní odolnost slitiny AlSi7Mg0,3 legované antimonem .... 216 Influence of heat treatment on corrosion resistance of the AlSi7Mg0.3 alloy alloyed with antimony Š

P

Šenberger, J.: Úvodní slovo ................ 6

Pluháček, J. a kol.: Vývoj technologie velmi těžkých odlitků pro energetiku včetně ekonomického přínosu ....................... 23 Development of technology of heavy castings for power industry including economic benefits

Šenberger, J.: Úvodní slovo .............. 67

Potácel, R.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX a na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2014 ................... 434 Melting and holding furnaces at the FOND-EX Fair and at the International Engineering Fair 2014 R Radkovský, F. a kol.: Optimalizace kompletace polystyrenových modelů pro technologii LOST FOAM v laboratorních podmínkách . ......................................... 424 Optimization of assembling the polystyrene patterns for the LOST FOAM technology in laboratory conditions Radkovský, F. a kol.: Optimalizace výroby a měření mechanických vlastností kovových pěn . ........................................ 165 Optimization of manufacture and measurement of mechanical properties of metal foams Roučka, J.: 51. slévárenské dny ® ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 pokračují v tradici setkání českých a slovenských slevačů ........................................................ 317 Rousek, J.: Úvodní slovo ................. 210 S Soukupová, L. a kol.: Optimalizace technologie skořepinové formy pro odlitky ze slitin Al litých metodou vytavitelného modelu ................................................. 152 Optimized ceramic shell for manufacturing of aluminium castings by using lost wax technology Stachovec, I. a kol.: Zjišťování zabíhavosti slitin Al ve skořepinových formách ........................................................ 156 Determination of the running property of Al alloys in shell moulds Stránský, K. a kol.: K roztržení plynule lité bramy (18 t) a prasknutí opěrného válce (32 t) ............................................. 26 On the rupture of continually cast slab (18 t) and breaking of an idle roll (32 t) Střítecký, F.: Technologie tlakového, kokilového a nízkotlakého lití na veletrhu FOND-EX 2014 ................................ 436 Technology of die-pressure, chill and low pressure casting at the FOND-EX Fair 2014

Šenberger, J. – Záděra, A.: Výrobní degradace materiálu masivních ocelových odlitků ..................................................... 7 Manufacturing degradation of material of heavy steel castings Šenberger, J. a kol.: Využití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků .......... 80 Use of solidification simulation in manufacture of heavy castings Šlajs, J.: Nové trendy v technologii formování ................................................. 428 New trends in the moulding technology V Vasková, I. – Hajdúch, P. – Smekal, T.: Optimalizácia pridávaného očkovadla AlTi5B1 v zliatine AlSi10MgCu . ........ 413 Optimization of inoculant AlTi5B1 added to the AlSi10MgCu alloy Vladár, Z.: Úvodní slovo ...................... 5 Vlasák, T. a kol.: Vliv modifikace chemického složení a tepelného zpracování na žárupevnost martenzitické oceli ......... 20 Influence of chemical composition and heat treatment modification on high temperature properties of martensitic steel Vojtěch, D. a kol.: Strukturní a mechanické vlastnosti odlitků ze slitin Zn-Mg ........................................................ 162 Structural and mechanical characteristics of Zn-Mg castings Vyklický, O. a kol.: Výrazné zpevnění Hadfieldovy oceli výbuchem doložené měřením . ............................................. 220 Expressive hardening of Hadfield steel via an explosion documented by means of measuring Z Záděra, A. a kol.: Tuhnutí a struktura masivních ocelových odlitků . .................. 11 Solidification and structure of heavy steel castings Zemčík, L.: Kinetika odplyňování slitin hliníku ................................................. 212 Kinetics of aluminium alloys degasing Ž Žihalová, M. – Bolibruchová, D.: Znižovanie nepriaznivého účinku železa v zliatinách Al-Si vanádom ..................... 148 Decreasing the detrimental effect of iron in Al-Si alloys by vanadium

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport