{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 28

testing of properties of metal materials and molten metal checking Chrást, J.: Stroje na výrobu forem, úpravu bentonitové směsi a jádrové stroje na výstavě GIFA 2007 .........................372 Moulding machines, bentonite mixtures preparing machines and coring machines at the GIFA 2007 exhibition Chrást, J.: Zařízení na výrobu forem ze směsí pojených bentonitem . ........... 511 Equipment for manufacture of moulds from bentonite bound mixtures Ivanov, S. – Křístek, J.: Deset let společnosti Hüttenes-Albertus CZ ....... 219 Jelínek, P.: Formování povrchu odlitků z grafitizujících slitin železa bez uhlíkatých aditiv s využitím technologie EFF-SET ......................................... 315 Forming the surface of castings from graphitizing ferrous alloys without carbonaceous additives with the use of the EFF-SET technology Jelínek, P.: GIFA 2007 – novinky v oblasti pojiv, ostřiv a nátěrů v technologických postupech výroby forem a jader .........................................................388 GIFA 2007 – novelties in the field of binders, base sand materials and coatings, and in technological processes of mould and core making Jelínek, P. a kol.: Nový druh bazického ostřiva, sintrmagnezit „JEGENIT“ .........................................................540 A new kind of alkaline base sand, sintermagnesite “JEGENIT” Jelínek, P.: Využití technologie eff-set k řízení krystalizace odlitků ze slitin s širokým intervalem tuhnutí .........................................................263 Use of the EFF-SET technology for control of crystallization of castings from alloys with extensive solidification interval Jelínek, P. a kol.: Zkušenosti s uzavřeným cyklem ST směsí a pojivem DILAB za použití regenerace ostřiv ............459 Experience with closed cycle of self-setting mixtures with DILAB binder with use of sand reclamation Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu GIFA 2007 ...................380 Melting and holding furnaces at the GIFA 2007 Fair

Kafka, V. a kol.: Nákladovost přípravy formovacích směsí řešená v projektech VII a VIII . ......................................468 Costs of moulding mixtures preparation solved in projects VII and VIII Keiner, R. – Mores, A.: Opravy odlitků tmelením a utěsňováním ...................27 Casting repairs by cementation and sealing Konšel, M.: Jakostní polské křemenné ostřivo z pískovny Szczakowa ........240 Koplík, R.: GIFA – NEWCAST – METEC – THERMPROCESS – Düsseldorf, Německo .........................................369 GIFA – NEWCAST – METEC – THERMPROCESS – Düsseldorf, Germany Králíček, F.: Spolupráce inženýrské firmy se slevači při vývoji náročných odlitků ................................................. 170 Collaboration of an engineering firm with foundrymen at designing the challenging castings Krautschneider, R. – Čech, J.: Experimentální zjišování zbytkových napětí Al slitin gravitačně litých do písku .........................................................295 Experimental determination of residual stress in Al alloys gravity-cast into sand moulds Krňávek, V. – Střítecký, F.: Konstrukce forem pro odlitky lité pod tlakem a její vliv na výskyt vad .............................81 Mould design for die castings and its influence on the occurrence of defects Krňávek, V. – Střítecký, F.: Opravy vad hliníkových odlitků impregnací .......32 Repairs of aluminium casting defects by impregnation Król, S. – Małecka, J. – Zemčík, L.: Vliv vybraných parametrů na průběh cyklické oxidace intermetalické slitiny TiAl . ...............................................303 The influence of chosen parameters on the course of cyclic oxidation of TiAl intermetallics Kubačka, J. – Vermiřovský, H.: Spojení, které funguje ...........................232 Kubeš, P.: Strojní zařízení pro jaderny .........................................................486 Kubíček, J.: Opravy odlitků za studena technologií METALOCK .................35 Cold casting repairs by METALOCK process

Kubíček, J.: Využití normy ČSN EN 1011-3 pro svařování a opravy odlitků vysokolegovaných ocelí ......................6 Use of the ČSN EN 1011-3 standard for welding and repairs of high-alloy steel castings Kubíček, J.: Využití tmelů pro opravy odlitků . .............................................22 Use of sealants for repairs of castings Malik, J. a kol.: Vplyv technologických faktorov tlakového liatia na kvalitu odliatkov zo silumínu .........................259 Influence of technological factors of pressure die casting on quality of castings from silumin Malik, J. – Futáš, P. – Vasková, I. – Eperješi, Š.: ����������������������� Nehomogenita tlakového odliatku z podeutektického silumínu .........................................................307 Inhomogeneity of a pressure die casting from hypoeutectic silumin Malik, J. – Futáš, P. – Vasková, I. – Eperješi, Š.: Vplyv podmienok tlakového liatia na mechanické vlastnosti tlakovo liatych odliatkov . ................... 311 Influence of pressure die casting conditions on mechanical properties of pressure die castings Mikšovský, F. a kol.: Uhlíkaté přísady bentonitových směsí, jejich účinnost a dopady na hygienu a ekologii . .....529 Carbonaceous additives to bentonite mixtures, their efficiency and impacts on hygiene and ecology Míšek, B.: ��������������������������� Nedestruktivní kontrola jakosti odlitků ......................................16 Non-destructive checking of casting quality Mores, A.: GIFA 2007 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků .....392 GIFA 2007 – information from the field of casting manufacture technology Murgaš, M. – Pokusová, M.: Modifikovanie CT zmesí metylsilanolátom sodným . ..........................................465 Modification of chemically hardened mixtures with sodium methyl silane Murgaš, M. – Pokusová, M. – Mihál, S.: Spracovanie silumínu so zvýšeným obsahom železa ...................................456 Treatment of silumin with increased iron content

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport