{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 21

Kovalský, V.: Jaký systém řízení si vyberete, pane řediteli? ............ 530 A question for top manager: What management system would you choose? Kubíček, J.: Povlaky žárových nástřiků na odlitcích ................ 445 Thermal spraying of coatings on the castings Murgaš, M. – Belica, E.: Sadrové zmesi na báze anhydritu CaSO4 ...... ...................................................407 Plaster mixtures based on CaSO4 an-hydride Murgaš, M. – Pokusová, M.: Navrhovanie vtokových sústav pre technológiu vnútroformovej modifikácie . ........................................... 411 Design of gating systems for the technology of inmould modification Musilová, I. a kol.: Změny koncentračního pole uhlíku, manganu a mědi v eutektické buňce litiny s kuličkovým grafitem . .......................... 313 Changes of the concentration field of carbon, manganese, and copper in the eutectic cell of spheroidal graphite cast iron Otáhal, V.: Světový slévárenský průmysl a potenciál dodávek průmyslovým odvětvím .......................... 382 Pokusa, A. – Pokusová, M.: Povlakovanie odliatkov kovovou zložkou náteru formy . ........................... 404 Coating of castings with a metal component of the mould coat Prouza, V.: Fluoropolymerové povlaky v praxi ................................. 456 Fluoropolymer coatings in practice Ragan, E. – Ružbarský, J. – Andrejčák, I.: Vývoj a perspektívy liatia pod tlakom ................................. 84 Development and prospects of pressure die casting Rödter, H.: Litina s kompaktním grafitem – nový litý materiál s uznávanou jakostí ............................ 395

Compacted graphite iron – new recognized quality cast material Rudy, Cz. – Fedoryszyn, A. – Novotný, J.: Proces míchání ve vířivých mísičích .................................... 250 Mixing process in whirling mixers Schneider, J.: Vysokojakostní materiály odlitků v přesném lití ........ 35 High quality materials for investment castings Suchomel, A.: Výroba přesných odlitků v České republice ................ 3 Syvertsen, Ch.: České slévárny začínají používat postup Unicast pro rozšíření svých možností . ................37 Czech foundries look to Unicast for growth possibilities Szarvasy, P. – Petrík, J. – Špeuch, V.: Použitie korektorov železa na zlepšenie vlastností odliatkov zo silumínu..................................... 521 Use of iron correctors for improving properties of silumin castings Szelag, P.: Odmašování odlitků – obtížně odmastitelné látky ....... 441 Castings degreasing – hard-todegrease materials Šenberger, J.: Rok 2004 – rok cenové nestability vsázkových surovin .................................................. 295 Šenberger, J. – Záděra, A. – Elbel, T.: Aktivita kyslíku v litinách během tavení a odlévání ...................... 308 Activity of oxygen in cast irons during melting and casting Šenberger, J. – Kafka, V.: Technicko-ekonomická analýza nákladů v období cenové nestability surovin .................................................. 299 Technical and economical analysis of costs in the period of instability of raw materials prices Ševčík, J.: Nová strategie vzdělávání – důraz na spoluúčast firem při výchově a vzdělávání mladých odborníků .......................................... 379

Šlajs, J.: Perspektivy činnosti České slévárenské společnosti ............ 375 Štěpán, T. – Machulda, J.: Nový odlitek radiátoru firmy Viadrus vznikl dobrou spoluprací slévárny s konstruktéry . ................................. 228 A new casting of a radiator of the firm Viadrus resulted from good co-operation of the foundry with designers Šustr, J.: Formy pro tlakové lití . .... .....................................................88 Die casting moulds Werner, H. – Fahr, D.: Konstrukce odlitků „přesně odpovídající požadavkům“ – partnerstvím ve vývoji a technologickou zdatností k novým příležitostem na trhu ........ ...................................................235 Casting design “strictly meeting demands” – through the partnership in development and technological proficiency to new opportunities on the market Williams, R. – Horáček, M. – Hirst, R.: Přehled světové výroby odlitků litých na vytavitelný model . ........ 4 Wimpenny, D. I.: Použití technologie Rapid Prototyping v oblasti přesného lití ...................................... 29 The application of Rapid Prototyping Technology in investment casting Wojtas, H. J.: Staženiny v odlitcích jako následek nedostatečného zhutnění formovací směsi ................157 Shrink holes in castings as a result of insufficient compaction of moulding sand Žižka, I.: Slévárenství v České republice „rok poté“ – a jak dál? . ...... ...................................................377 Žižka, I.: Svaz sléváren České republiky – 15 let činnosti a co dál? .. ...................................................293

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport