{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 9

Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C

J. Černý – P. Ludvík – M. Šípová – J. Odehnal

Obr. 2. Mikrostruktura materiálu T17-043 Fig. 2. Microstructure of the material T17-043

Obr. 3. Fig. 3.

Mikrostruktura materiálu T17-044 Microstructure of the material T17-044

Obr. 4. První typ vměstků v materiálu T17-043 Fig. 4. The first type of inclusions in the material T17-043

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

283

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

kyslíku a dusíku, které byly v rámci odchylek srovnatelné. Baryum nebylo pomocí atomové absorpční spektrometrie C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al v materiálu T17-044 nalezeno. Metoda 0,29 0,55 1,31 0,008 0,003 2,10 0,49 0,36 0,11 0,028 umožňovala zjistit přítomnost Ba nad B Co N O Nb Sn Ti V W Ca 0,002 hm. %, obsah barya byl tedy 0,0015 0,007 0,0054 0,0029 0,021 0,008 < 0,001 0,091 < 0,005 < 0,0005 stanoven Ba < 20 ppm. Mikrostruktura obou ingotů v litém stavu vykazovala dendritickou segregaci. Tab. IV. Chemické složení materiálu dezoxidovaného modifikátorem CaSiBa – T17-044 Materiál tuhnul velice rychle, kdy masiv[hm. %] ní stěna litinové kokily odvedla teplo do Tab. IV. Chemical composition of the material deoxidized with CaSiBa modifying agent—T17-044 [wt. %] okolního prostředí. Podle softwarových simulací by měl být celý ingot ztuhlý C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al řádově v jednotkách minut, maximálně 0,30 0,54 1,36 0,008 0,003 2,14 0,49 0,36 0,10 0,019 do 10 minut. Mikrostruktura pozorovaná B Co N O Nb Sn Ti V W Ca optickým mikroskopem (obr. 2 a 3) byla 0,0014 0,007 0,0070 0,0040 0,020 0,008 < 0,001 0,094 < 0,005 0,0047 tvořena bainitem (tmavší oblasti s označením A) a martenzitem (světlejší oblasti s označením B). Pro potvrzení přítomnosti martenzitu bylo využito měření mikrotvrdosti. V oblastech Pro lepší obrobitelnost na zhotovení zkušebních těles pro B byla naměřena významně vyšší tvrdost než v oblastech A. zkoušku tahem byla menší část ingotu vyžíhána. Teplota žíV tab. V a VI jsou uvedeny průměrné hodnoty z metalohání v komorové peci byla nastavena na 700 °C, výdrž byla grafického stanovení obsahu nekovových vměstků podle nor2 hodiny s následným pomalým ochlazením v atmosféře pece. my ČSN ISO 4967 – metoda A. Na základě naměřených údaPočet zkušebních těles na tahovou zkoušku byl vždy 3 kusy jů lze konstatovat, že většina vměstků v  obou materiálech z každého ingotu. Testy proběhly za pokojové teploty 23 °C [6]. byly hlinitany či globulární oxidy. Sulfidický typ vměstků nebyl Výsledky téměř detekován, což bylo v  souladu s  výsledky z  optické emisní spektrometrie, kde byly naměřeny nízké obsahy síry Chemické složení oceli odlitých ingotů je zaznamenáno (0,003 hm. %). v tab. III a IV. Z tabulek je patrné, že chemické složení obou Na základě provedených měření, jejichž výsledky uvádí tab. V materiálů bylo téměř totožné. Významný rozdíl byl v obsahu a VI, nebyl pozorován výrazný vliv dezoxidace a modifikace vápníku – T17-043 Ca: < 0,0005 hm. % a T17-044 Ca: 0,0047 s využitím CaSiBa na obsah a velikost nekovových vměstků. hm. %. Důvodem byl vysoký podíl vápníku v činidle CaSiBa. Přesto však byly zaznamenány některé odlišnosti, zejména Oba materiály měly nízký obsah fosforu (0,008 hm. %) a síry pak z pohledu chemického složení nekovových vměstků. Ma(0,003 hm. %). Podobná situace platila i pro obsahy plynů, teriál T17-043 dezoxidovaný čistě hliníkem obsahoval zejména dva typy částic. Prvním typem (obr. 4) byly náhodně rozmístěné fáze obsahující hliník a kyslík. Jednalo se o hlinitany Al2O3. Tyto částice měly nepravidelný tvar s velmi ostrými hranami a jejich velikost byla přibližně 10 µm. Původ těchto vměsků byl spojen s  dezoxidací. Druhým typem částic (obr. 5) byly taktéž hlinitany obsahující v  menším množství další prvky. Tyto fáze byly ovšem řádově mnohem menší než předchozí typ a tvořily shluky, které se nacházely nerovnoměrně v oblastech či v  dlouhých řadách v  celém objemu zkoumaného materiálu. Materiál T17-044 dezoxidovaný s  využitím barya obsahoval Obr. 1. Finální podoba ingotu globulární částice. Prvním typem (obr. 6) byly malé kulovité Fig. 1. Final shape of the ingot fáze s  průměrem menším než 5 µm obsahující přibližně Tab. III. Chemické složení materiálu dezoxidovaného hliníkem – T17-043 [hm. %] Tab. III. Chemical composition of the material deoxidized with aluminium—T17-043 [wt. %]

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport