{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 79

Vzpomínáme l Nekrolog

Vzpomínáme Commemorations

Vzpomínka na doc. Ing. Stanislava Holečka, CSc. Bc. Karel Horký B E N E Š a L ÁT, a . s .

Doc. Holeček společně s Ing. Řezníčkem, CSc., realizovali řadu školení metalurgů a technologů přímo v provozech českých sléváren neželezných kovů a vydali k tomuto účelu velmi praktickou publikaci, která byla součástí školení. Publikace se stala cenným pomocníkem technologů při řešení operativy především díky přehlednosti a velmi promyšlenému obsahu, totiž správné dávky teoretických základů ve vazbě na praxi. Odchodem doc. Holečka ztratila česká odborná veřejnost nejen vysoce erudovaného odborníka a pedagoga, ale především skromného, obětavého a charakterního člověka. Na jeho počest se každý druhý rok pořádá od roku 2003 Holečkova konference se zaměřením na hliníkové slitiny a slévárenství těchto slitin. Čest jeho památce!

Stanislav Holeček

Nekrolog Obituary

Odešel Ing. Jaroslav Chrást, CSc. Ing. Josef Sedlák, CSc. M g r. Te r e z a C h r á s t o v á

Jaroslav Chrást

Jaroslav Chrást se narodil 27. července 1946 v Brně a opustil nás 28. srpna 2017 po dlouhé těžké nemoci ve věku 71 let. Jaroslav získával svoje slévárenské vzdělání nejprve na Střední průmyslové škole slévárenské, kde maturoval v roce 1964. Inspirací ve výběru kariéry mu byl jeho strýc Karel Antoníček, ředitel Šmeralových závodů a ředitel výstavby ŽĎAS ze Žďáru nad Sázavou. V letech 1964 až 1969 byl Jaroslav studentem katedry

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

353

V ZPOMÍNÁME l NEKROLOG

Letos je tomu 20 let, kdy zemřel vyhledávaný odborník v oblasti hliníkových slitin a slévárenství doc. Ing. Stanislav Holeček, CSc. Narodil se 9. 7. 1937 v Letovech u Horažďovic. Po studiu na Vojenské technické akademii v Brně absolvoval v roce 1960 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a začal zde pracovat na katedře chemické technologie kovů jako odborný asistent. V  roce 1968 získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd v oboru chemická metalurgie a v roce 1984 byl jmenován docentem pro obor fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů. Stal se renomovaným a vyhledávaným odborníkem v  oblasti hliníkových slitin. Jako zkušený pedagog vychoval řadu dnes úspěšných absolventů. Angažoval se také v  řadě odborných organizací, především v Asociaci pro tepelné zpracování kovů, České společnosti pro nové materiály a technologie a České společnosti pro nauku o kovech. Pravidelně publikoval v časopise Slévárenství a byl autorem řady odborných článků. Neopomenutelná je jeho činnost v České slévárenské společnosti, kde se pravidelně aktivně účastnil Slévárenských večerů a seminářů o metalurgii a technologii hliníkových slitin.

slévárenské technologie na VUT v Brně. Dalším mezníkem jeho odborné kariéry byla činnost konstruktéra v oddělení slévárenských strojů Státního výzkumného ústavu materiálu (SVÚM), pobočky slévárenského výzkumu v Brně. Zde pracoval v letech 1969–1983. Byl autorem 5 patentů a průmyslových vzorů, významným způsobem se zúčastnil uvádění do chodu řady slévárenských zařízení v mnoha slévárnách. Rovněž tak byl členem týmu pracovníků SVÚM na vývoji evropské družice MAGION. Tak i díky přispění Ing. Chrásta při vývoji zařízení k měření průtažné síly supravodivých vodičů pro cívky elektromagnetů nám některé z MAGIONů krouží nad hlavami dodnes. V řadě sléváren se uplatnil přístroj k řízenému profukování zkušebních vzorků písku při zavádění technologie cold box. Byl to přístroj SEBAC (AVZ12), jehož jméno vytvořily iniciály autorů, tedy i J. Chrásta. Jaroslav pokračoval ve svém vzdělávání. Již ve SVÚMu v roce 1982 začal s přípravou vědecké dizertace, kterou úspěšně dokončil již jako asistent na katedře slévárenství VUT v roce 1989 a získal titul kandidáta věd (CSc). Pedagogické práci se věnoval jednak jako externí učitel na slévárenské průmyslovce a potom na VUT. Jeho předmětem bylo zařízení sléváren, automatizace. Sepsal několik publikací, výzkumných zpráv, pět skript, knihu Slévárenská zařízení (2006) a řadu příspěvků v odborných časopisech. Jeho další odborné znalosti byly utvářeny během studijních pobytů na univerzitách v německém Karlsruhe a Magdeburgu. V posledních dvaceti letech se zabýval projekční, konstrukční a stavební činností pro několik výrobců a projekčních organizací slévárenského zařízení. A také sportem, oblíbeným pétanque, ping-pongem a cyklistikou, ale hlavně cestováním. Není snad světadíl, který by nenavštívil. Ze svých cest vždy uspořádal výstavy nádherných fotografií a odborné přednášky. Při výpravě do Antarktidy využil i námořní lodě, v letadle obletěl horu Denali (dříve Mount McKinley), která je nejvyšší horou Severní Ameriky (6190 m n. m). Pravda, u nás taková výška není, a tak jsme společně létali nad Vysočinou a Pálavou. Nebyl to proudový boeing, ale stejně nám posloužil ultralehký Fox. Spolu s dcerou Terezkou Jardovi přejeme: šťastný let, kamaráde, kolego, učiteli, příteli, taťko.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport