{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 77

Ze zahraničních časopisů

třebná místa a fotograficky je třídí jako dobrá nebo vadná. Všechno je permanentně skladováno za účelem dosažení stoprocentní kvality a kvůli případnému auditu. Mnoho vzorků průmyslových standardů a zkušebních vzorů bylo ověřeno a dokumentováno s fluorescenčním materiálem Magnaflux EMEAR na výrobcích ze železných i neželezných materiálů. Na obrázcích je předvedeno porovnání běžné manuální fluorescenční penetrační zkoušky a automatizovaného „mix light“ systému. Zkrácený překlad článku z časopisu Foundry Trade Journal, 2017, č. 4, s. 86–87.

Rychleschnoucí nátěr – přechod od rozpustných k vodním slévárenským nátěrům Fast drying coating—the conversion from solvent to water-based foundry coatings Genzler, CH. FOSECO Europe, Borken, Německo

Zkrácený překlad článku z časopisu Giesserei Rundschau, 2017, č. 1–2, s. 6–7.

Účinky modifikace ZnS na primární Si v nadeutektické slitině Al-Si Effects of ZnS modification on primary Si in hypereutectic Al-Si alloy Cheng-Dong Li a kol. Qingdao University of Science and Technology, Quingdao, Čína Nadeutektická slitina Al-Si má nízký koeficient roztažnosti a hustotu, dobré licí vlastnosti a vysokou otěruvzdornost.

Naproti tomu se zvyšujícím se obsahem křemíku se začínají ve struktuře objevovat hrubé a nepravidelné bloky primárního křemíku zároveň s jehlicemi eutektického křemíku, což velice snižuje všeobecně dobré vlastnosti slitiny. Proto musí být primární Si rafinován k dosažení jemné disperzní fáze s žádoucími vlastnostmi. Efektivní zjemnění primárního Si může být dosaženo přídavky některých modifikačních prvků, jako jsou fosfor nebo kovy vzácných zemin. Použití fosforu však způsobuje vážné znečištění vzduchu v pracovním prostředí a vzácné zeminy jsou jako modifikátory drahé a málo účinné. Na základě studie nadeutektické Al-Si slitiny bylo zjištěno, že nejmenší výskyt staženin byl při obsazích křemíku mezi 22–25 hm. %. Proto byla ke studii vybrána slitina Al-24Si. Syntetická sloučenina ZnS byla získána chemickou reakcí použitím zinku a sublimací síry s 99,9% čistotou; podle hmotnostní frakce přidané síry obsahuje namixovaný prášek 25,4 % ZnS. Tento práškový modifikátor byl použit v experimentech v množstvích 0,1 hm. %; 0,15 hm. %; 0,2 hm. % a 0,25 hm. %, při nichž bylo zjištěno následující: mechanizmus modifikace odpovídá heterogenní nukleaci; krystal křemíku má kubickou strukturu s parametrem mřížky a = 5,45 Å a ZnS má také míchanou kubickou strukturu s parametrem a = 5,41 Å, když je pod teplotou 1020 °C. Toto je vhodný poměr mezi míchanou kubickou strukturou ZnS a fází Si (0,33 %), primární Si pak může heterogenně nukleovat na pevných částicích ZnS. Jeho průměrná velikost se snížila ze 107,7 μm (nemodifikovaná slitina) na 28,5 μm u slitiny optimálně modifikované práškem 0,15 hm. % ZnS. Velikost primárního Si se mění s dobou odstátí taveniny velmi pomalu, po dosažení 120 min dosáhla průměrná velikost primárního Si pouze 39,7 μm. Toto zjištění je také významné především pro použití modifikátoru ZnS v průmyslových aplikacích. Zkrácený překlad článku z časopisu China Foundry, 2017, č. 2, s. 93–97.

Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

351

ZE Z AHR A N IČN ÍCH ČA SOPISŮ

Požadavky na moderní slévárny jsou mnohostranné, odlitky se stávají stále komplexnějšími, je stále vyžadována perfektní kvalita povrchu odlitků, to vše při vysoké produktivitě a snížení výrobních nákladů. Navíc je na slévárny také vyvíjen tlak ekologické odpovědnosti za snížení emisí CO2 a za úspory energií. V mnoha slévárnách je stále pro jádra a formy rozšířeno použití nátěrů s organickými rozpouštědly (běžně isopropanol nebo etanol), které jsou rychleschnoucí a v krátkém čase mohou být vypáleny. Z pohledu ekologie a se zřetelem na pracovní prostředí přináší přechod na produkty s vodní bází mnoho podstatných výhod: redukci těkavých organických sloučenin (VOC); lepší pracovní prostředí; žádné dodatečné skladování zápalných látek; žádné dodatečné náklady na dodržování předpisů s nebezpečnými látkami; zisk v nákladech při náhradě drahých rozpouštědel vodou. U většiny sléváren v automobilovém průmyslu nebo v podobných odvětvích je již přechod na bázi vodních nátěrů úspěšný. V běžné nesériové výrobě však

existují faktory, které tento přechod ztěžují, jako: změny ve velikosti forem a jader; delší doby sušení, které mohou vést ke snížení produktivity; větší spotřeba energie; ohraničení místa pro velké sušicí pece; vysoké náklady na zařízení. Vývoj rychletuhnoucích nátěrů na vodní bázi pomáhá snížit tyto nepříjemné faktory. Materiál SEMCO FDC nabízí výborné reologické vlastnosti a je ideálním nátěrem. Je vyroben tak, aby se na ploše formy nebo jádra vytvořila odpovídající vrstva nátěru v jednom pracovním chodu bez ztékání a kapek. Protože SEMCO FDC obsahuje velký obsah pevných látek, což znamená menší množství vody na natřené ploše a kratší dobu sušení. V tabulkách a grafech článku je uvedeno: běžné vodní nátěry dosahují při 20 min sušení v peci až při teplotě povrchu nátěru 60 °C vlhkost 0,0 %; materiál SEMCO FDC dosahuje hodnot po 10 min sušení: povrch nátěru teplota 48 °C a vlhkost nátěru 0,0 %. Rozdílné žárupevné plnivo nátěru je připravováno v široké produkční paletě: se zirkonem pro nejtěžší lité komponenty; s křemičitanem hlinitým pro těžké litinové a menší odlitky z oceli; s různými křemičitany pro nákladově výhodnou výrobu méně náročných odlitků. Jako příklad je uvedena slévárna Global Casting, která vyrábí odlitky z LKG pro větrné elektrárny a která přešla z běžných vodních nátěrů na SEMCO FDC. Sušení bylo o 50 % rychlejší, energetické náklady při produkci 50 000 t/rok činí u běžně používaných vodních nátěrů 200 000 EUR; při použití materiálu SEMCO FDC pouze 140 000 EUR.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport