{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 71

S l é v á r e n s k á v ý r o b a v ČR

Slévárenská výroba v ČR Foundry production in the Czech Republic

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Předložený příspěvek navazuje na článek o slévárenské výrobě v ČR zveřejněný ve Slévárenství č. 11–12/2016 na s. 476–478.

Produkce odlitků ze slitin neželezných kovů v ČR v  roce 2017 opět překročí hranici 100 tis. t. V následujících letech se tato situace nijak nezmění. Stávající zákazníci zaplnili kapacitní limity tlakových sléváren v ČR na 100 %. Nové projekty na nových trzích proto naše slévárny realizují velmi omezeně, a to pouze v souvislosti s novými investicemi do výrobních zařízení, které jim umožní navýšit výrobní objemy. Nezřídka však i tyto objemy zaplní stávající odběratelé. Důležitým omezujícím faktorem je permanentní nedostatek lidských zdrojů. Výroba odlitků ze slitin mědi nadále dosahuje hodnoty přibližně 20 tis. t a toto množství se dá očekávat i v následujících letech. Razantní růst let 2009–2011 se zastavil a ustálil na současný pouze pozvolný růst. Celková produkce českého slévárenství letos bude vyšší oproti předcházejícím rokům. Nárůst očekáváme na úrovni 8–10 %. Celková výroba bude pravděpodobně atakovat hranici 420 tis. t odlitků. Je dobré, že oživení signalizují slévárny litiny, které v předchozích letech opakovaně hlásily propad zakázkové náplně. Zaplňování výrobních kapacit a růst objemů výroby od jara letošního roku u sléváren železných kovů klade důraz na vnitřní organizaci práce a plánování výroby. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků komplikuje dodržování termínů dodávek. Nárůst objemů výroby samozřejmě pociťují i dodavatelé surovin, kteří opouštějí cenové dno a navyšují ceny (viz s. 336). I přes růst zakázek nadále pokračuje trend poklesu hmotnosti odlitků, což se negativně projevuje na ziskovosti, zejména tehdy, je-li cena stanovena pouze kilogramově, nikoliv tvarovou náročností. Cenová politika by měla být „otevřená“ a zahrnovat pro-

Tab. I. Výroba odlitků dle materiálů v ČR v letech 2007–2016 a očekávaný stav v roce 2017 Materiál  temperovaná litina

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

očekávaný stav 2017

5 427

9 734

4 068

3 145

6 951

4 307

3 722

4 100

4 000

3 800

4 000

LKG

49 990

73 218

60 106

52 412

67 025

58 058

53 193

53 352

55 000

48 000

52 000

LLG

256 566

255 054

203 238

153 344

197 666

179 394

169 456

169 654

170 000

158 000

176 000

ocel

116 106

97 863

97 366

57 888

94 013

94 929

76 380

64 606

60 000

61 000

64 000

slitiny železných kovů celkem

428 089

435 869

364 778

266 789

365 655

336 688

302 751

291 712

289 000

270 800

296 000

lehké kovy

101 862

69 982

52 896

65 369

80 049

77 457

88 125

88 826

95 000

98 000

101 000

5131

7 195

5 498

12 227

14 241

14 506

17 482

20 034

21 000

21 000

21 500

slitiny neželezných kovů celkem

106 993

77 177

58 394

77 596

94 290

91 963

105 607

108 860

116 000

119 000

122 500

CELKEM

535 082

513 046

423 172

344 385

459 945

428 651

408 358

400 572

405 000

389 800

418 500

ostatní slitiny neželezných kovů

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

345

S L É VÁ R EN SK Á V Ý RO BA V ČR

Tab. I představuje přehled výroby odlitků dle materiálů v ČR v letech 2007 až 2016 a očekávaný stav v roce 2017. Hodnoty uváděné v  tabulce vycházejí ze šetření ČSÚ a Svazu sléváren ČR. Na obr. 1 je znázorněna celková výroba odlitků v  ČR v  letech 1993–2016 včetně očekávané situace v  letošním roce. Po historickém minimu výroby odlitků v ČR v roce 2010 se očekává zastavení propadu v roce 2016. Rok 2017 signalizuje oživení a růst zakázkové náplně. V roce 2016 docházelo ke snižování „hmotnostní produkce“ převážně u odlitků z litiny a oceli, nepatrně pak litiny s  kuličkovým grafitem. Celková výroba se pohybovala ve výši cca 270 tis. t/rok. Tento pokles byl dán snižováním hmotností konstrukčních odlitků a pouze omezenými požadavky počtu kusů. Položkově jsou množství stejná jako v  předchozích letech, v  některých případech dokonce rostoucí. Od jara 2017

se u odlitků na bázi Fe situace obrací a roste poptávka po odlitcích. Realizují se zcela nové projekty, slévárny pozvolna vyplňují volné výrobní kapacity. Obr. 2 vyjadřuje dlouhodobý trend vývoje výroby odlitků na bázi železa. Od roku 2011 postupně dochází ke snižování objemu výroby tradiční litiny s lupínkovým grafitem. V celé Evropě se projevuje nedostatek zakázkové náplně a tedy i enormní tlak na ceny odlitků vyráběných z LLG. Všeobecně se kilogramové ceny pohybují na úrovni výrobních nákladů. Silné oživení se projevuje až od jara roku 2017, kdy slévárny hlásí plné výrobní kapacity. Po sedmi letech bychom tak mohli opět zaznamenat růst slévárenské produkce. Po dramatickém propadu v letech 2012 až 2014 se výroba stabilizovala na cca 60 tis. t odlitků z oceli. V příštích letech se nedá očekávat výrazný zvrat. Poptávka je zejména po legovaných ocelích (obr. 3). U odlitků ze slitin  neželezných kovů je situace diametrálně odlišná. Trend růstu poptávek po odlitcích z Al slitin nadále pokračuje (obr. 4). Hlavním tahounem zakázek je automobilový průmysl. K zaběhnuté výrobě komponent, jako jsou agregáty, nápravy, převodovky, světelná technika, klimatizace, roste ve světě spotřeba strukturálních odlitků pro části karoserií. Skladba Al slitin se navyšuje o tyto nové položky. Výroba je však technologicky náročná a potřebuje speciální vybavení, které vyžaduje nemalé investice. Vzhledem k  dlouhodobé návratnosti si nemůže tuto investici řada tlakových sléváren dovolit. Limitující kapacity výroby strukturálních odlitků po celé Evropě přinutilo automobilky u některých modelů návrat k dříve využívaným a zaběhnutým plechovým výliskům těchto konstrukčních prvků (AUDI A8).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport