{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 64

A nto n í n M o r e s l M i l a n L u ň á k

R. Martináka navazoval na jeho příspěvek z 53. slévárenských dnů. Podstatou bylo teoretické zdůvodnění odeznívání očkovacího účinku, které bylo definováno jako v čase probíhající proces hrubnutí heterogenních vměstků doprovázený zmenšováním jejich počtu a povrchu. Zmenšení povrchu heterogenních vměstků snižuje počet atomů C k tomuto povrchu přilehlých, což vede k odpovídajícímu zmenšení objemové nukleační rychlosti grafitu.

Z P R ÁV Y ČSS

Účastníci 75. zasedání OK LKG na ČVUT v Praze

Spotřebu předslitin lze snížit z obvyklých 1,8 % na tekutý kov na 1,5 % a někdy až na 1,1 %. Velmi zajímavý byl referát o různých možnostech pro překrytí předslitiny v pánvi, a sice ocelovými odstřižky, litinovou deskou, resp. litinovými třískami. Poukázal na výhody i nevýhody těchto možností. Pan O. Knustad, technický specialista ELKEM AS, se zabýval optimálním obsahem síry v  základním kovu. Nejnižší přípustný obsah síry je 0,005 %, lépe 0,008 %. Při příliš nízkém obsahu síry dochází k potížím s tvorbou zárodků v LKG. Referent dále sdělil, že LKG se začala průmyslově vyrábět v roce 1948, v roce 1965 se začala odlévat litina s červíkovitým grafitem (vermikulární litina) a v roce 1972 začala průmyslová výroba ausferitické litiny s  kuličkovým grafitem ADI. V roce 1998 začala ve Švédsku výroba odlitků z feritické LKG se zpevněným tuhým roztokem pomocí Si. Sdělil i metalurgické zkušenosti s výrobou tohoto materiálu, např. že požadovaný obsah Si je nutné dosáhnout již v  tavicí peci a neuvažovat při výpočtu obsah Si, který přináší modifikátor a očkovadlo.

338

Zástupci firmy ELKEM AS při prezentaci

Různé Příspěvek doc. B. Skrbka a Bc. J. Slezáka byl věnován vysoce tepelně namáhaným odlitkům, kde dochází k degradaci litiny s kuličkovým grafitem typu EN-GJS-SiMo. Mezi nejvíce namáhané díly patří odlitky výfukového potrubí, hlavně střední díl. Běžné litiny s  lupínkovým grafitem (LLG) lze používat pro maximální teploty 450–550 °C, legováním některými prvky se zvýší tepelná odolnost LLG i LKG, ale nad teplotami 650 °C dochází k plošné oxidaci. Byla prověřována LKG legovaná Si a Mo podle ČSN EN 16124, speciálně se jedná o materiál EN-GJS-SiMo40-6. Zkoušky však prokázaly, že při vysokých teplotách rovněž dochází ke znehodnocení struktury, tvorbě oxidů, vzniku prasklinek a ve středu stěn odlitků k výraznému snížení tvrdosti ve srovnání s  výchozí tvrdostí cca 250 HV. Na povrchu stěn odlitků se pak vytvoří několik vrstev ovlivněného materiálu, přímo na povrchu se zcela ztratil uhlík. Koroze pak probíhá přes vnější oxidické pásmo po „dutinkách“ po vypáleném grafitu a dochází i k natavování tohoto bezuhlíkového pásma. Pro extrémní teploty u moderních výkonných motorů 850–900 °C nelze používat LKG typu SiMo, pak je nutno použít pro výfuková potrubí materiály z austenitických litin dle ČSN EN 13835. Příspěvek autorů doc. Skrbka a Bc. Slezáka byl velmi dobře připraven a po jeho přednesení následovala podrobná diskuze. Ing. R. Martinák ve svém příspěvku prezentoval odvození rovnice pro stanovení pravděpodobnosti koagulace heterogenních vměstků (zárodků  pro vylučování grafitu), která byla shledána jako přímo úměrná odmocnině teploty (viz s. 286–289, pozn. red.). Referát Ing.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Zasedání bylo přítomno 39 odborníků ze sléváren, vysokých škol a dodavatelských závodů. Jednání se navíc zúčastnili i někteří doktorandi, kteří řeší právě úkoly související s tematikou jednání komise. Mrzí nás neúčast odborníků ze Slovenska, což se stalo poprvé od našich pravidelných zasedání, která začala již v roce 1978. Naše poděkování patří pracovníkům Ústavu strojírenské technologie, kteří naše jednání pečlivě připravili a jako obvykle byli i aktivními účastníky.

Jubilejní, 30. setkání N-týmu proběhlo ve slévárně BENEŠ a LÁT, a. s. Ing. Milan Luňák B E N E Š a L ÁT, a . s ., P o ř í č a n y

Od úplných začátků a vyprofilování pracovní skupiny zvané N-tým uběhlo již několik let a během této doby se podařilo uskutečnit již 30 setkání, přičemž právě to poslední, třicáté, se konalo 25. 8. 2017 ve společnosti BENEŠ a LÁT, a. s., v závodě v Poříčanech. Pro připomenutí, první schůzka této pracovní skupiny, která tehdy ještě nenesla název N-tým, proběhla v červnu 2013. Pracovní schůzky se konají na různých místech České republiky a ve většině případů se jedná o prostory poskytované členy týmu. N-tým je podskupinou Odborné komise 07 při České slévárenské společnosti a dlouhodobě se zabývá

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport