{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 63

J o s e f H l a v i n k a l A nto n í n M o r e s

– zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě; – zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích. Za připomínky a návrhy všem respondentům děkujeme. Věříme, že se nám podaří ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu prosadit tyto úpravy i na ministerstvu životního prostředí.

Zprávy České slévárenské společnosti, z. s.

75. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem

News from the Czech Foundrymen Society

doc. Ing. Antonín Mores, CSc. předs eda O K pro L KG

O d b o r n á š ko l e n í p r o s l évá r ny

Př i p ravova n á ú č a s t na mezinárodních ve l e t r z í c h Veletrhy s oficiální účastí České republiky za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jsou v  plném proudu. Po jarní účasti v  Lipsku nás opět čeká ELMIA od 14. do 17. listopadu ve švédském Jönköpingu. Věříme, že i letos navážeme na úspěch předchozích let a budeme zde důstojně reprezentovat české slévárenství. V lednu příštího roku to bude veletrh tlakového lití EUROGUSS v německém Norimberku. Tento veletrh svým zaměřením patří ke špičce svého druhu v Evropě. Naše slévárny mezi ně určitě také patří, a proto nechceme nic podcenit a přípravy jsou v plném proudu. Realizátorem výstavby stánku je společnost Veletrhy Brno, a. s.

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna mní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Česká slévárenská spole čnos t, z. s., je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí, z. s. N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

Dne 31. 5. 2017 se v Praze na ČVUT, FS, ÚST, konalo 75. zasedání Odborné komise pro litinu s  kuličkovým grafitem (LKG). Zasedání bylo již tradičně společné se 49. setkáním slevačů České slévárenské společnosti středních Čech a bylo spojeno s  prezentací firmy ELKEM AS. Účastníky, zástupce firmy ELKEM AS a přednášející, přivítal doc. Mores, předseda Odborné komise pro LKG. Vedoucí Ústavu strojírenské technologie doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE, sdělil účastníkům, že ÚST úspěšně spolupracuje se strojírenskými závody v oblasti svařování, povrchových úprav a rovněž v oblasti slévárenství. Ing. Aleš Herman, Ph.D., vedoucí oddělení slévání, informoval přítomné, že letos 5 absolventů oboru strojírenské technologie mělo studijní zaměření na slévárenství, dalších 10 studentů se v  příštím roce na toto zaměření připravuje. Je potěšitelné, že téměř všichni studenti již pracují při studiu a i po skončení studia zůstávají v oblasti slévárenské výroby. Na ÚST studuje celkem 80–100 studentů. ČVUT je rovněž úspěšná se zapojením do různých vyhlašovaných projektů v oblasti spolupráce se strojírenskými závody. Pr e z e n t a c e f i r my E LK E M A S Společnost ELKEM AS představil Ing. P. Paul, vedoucí obchodního zastoupení firmy pro Českou a Slovenskou republiku. Pro oblast slévárenství jsou důležité hlavně divize Foundry Products a divize Carbon. Divize Foundry Products se zabývá hlavně výrobou FeSi. Z  celkové výroby 200 000 t FeSi je pro slévárenství určeno 20 %. Pro slévárenství tato divize vyrábí hlavně modifikátory a různá očkovadla na bázi FeSi. Divize Carbon vyrábí hlavně elektrody pro obloukové pece a nauhličovala. K. Waldener, technický specialista firmy ELKEM AS, přednesl zajímavý příspěvek o dávkovacích systémech pro výrobu LKG v pánvích Tundish. Zabýval se rovněž teoretickými předpoklady pro využití předslitin pro výrobu LKG typu FeSiMg.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

337

Z P R ÁV Y SS ČR l Z P R ÁV Y ČSS

O nedostatku kvalifikovaných pracovníků jsme se zmínili již v úvodu. Průběžně proto připravujeme odborná školení pro naše slévárny přímo na jejich pracovištích. Zájem je, vzhledem k zaměstnávání neodborných pracovníků, o proškolení zejména dělnických profesí a dále o prohloubení znalostí kvalifikovaných zaměstnanců v  oblastech kvality, pískového hospodářství či metalurgie. K financování využíváme nejen vlastní zdroje, ale i projekty z  úřadu práce POVEZ nebo jim podobné.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport