{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

Josef Hlavinka

Zprávy Svazu sléváren České republiky

Informace o činnosti svazu

E ko a u d i t

News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Z a ká z ková n á p l ň s l évá r e n a růst cen vstupních nákladů

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c

Z P R ÁV Y SS ČR

Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V y so č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

už loňského maturitního ročníku nastoupili čtyři ke studiu na VUT v Brně. Přejeme jim mnoho úspěchů.

Situace v zakázkové náplni našich sléváren se změnila k lepšímu. Slévárny hlásí dostatek zakázek, limitujícím faktorem je nedostatek kvalifikovaného personálu. Dalším projevem tohoto stavu je nárůst cen vstupních surovin. Dodavatelé v době nedostatku zakázek ve snaze udržet obraty šli na nákladové cenové „dno“, při nárůstu spotřeby se opět snaží dostat na dříve zavedené ceny, to v lepším případě. V horším je to pak výpadek výrobců, jako v případě furanů a zdražení v  řádech stovek procent. Obdobně bychom mohli pokračovat, co se týče grafitových elektrod či legujících prvků pro oceláře. Je pochopitelné, že není možné udržet kladný hospodářský výsledek s  růstem vstupních nákladů, a proto doporučujeme dojednat se zákazníky cenovou přirážku. Pro tyto případy jsme za pomoci našich členů připravili kalkulační vzorec stanovení cenové přirážky. K základní ceně odlitku se tedy připočítá přirážka (furanová, legujících prvků, …) vztažená na kg hrubého odlitku. Tato přirážka se dojednává vždy na určité období. Kalkulační vzorec není složitý a slévárny jej pozvolna využívají v praxi u svých obchodních partnerů. Budete-li mít zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás.

Důležitým úkolem pro náš obor v nadcházejícím období 2017/2018 je další etapa aktualizace materiálu „Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v  České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ (ekoaudit). V  současné době probíhá screening podnětů a návrhů podnikatelské sféry, který jako i v minulém období zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Obdržené návrhy a podněty budou podrobně projednány a následně budou předány na MŽP k  dalšímu zpracování v  termínu do konce roku 2017. Požádali jsme vás o vyjádření a návrhy úprav k těmto zákonům: – zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech; – zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; – zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech; – zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů; – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách; – zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; – zákon č. 477/2001 Sb. o obalech; – zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění; – zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí; – zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny; – zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí; – zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií;

Po k ra č ová n í v ý u k y Pr ů my s l 4 .0 n a g y m n á z i u v Př e r ově

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

336

Mladí jsou budoucností našeho oboru. Jak vás průběžně informujeme, započali jsme ve školním roce 2016/2017 ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v  Přerově výuku odborného semináře Průmysl 4.0. Podrobně vás informoval ve Slévárenství 7–8/2017 na s. 269 ředitel GJŠ Přerov Mgr. Jan Raška. V letošním školním roce bude tento seminář opět pokračovat. Z 16 absolventů nyní

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Mgr. jan Raška (vpravo) při zahá- jení výuky Průmysl 4.0 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport