{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 54

LANIK s.r.o., Boskovice

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

www.lanik.eu

Pr o f i l s p o l e č n o s t i Dominantní aktivitu firmy LANIK s.r.o. představuje výroba a prodej pěnových keramických filtrů, které se pod obchodním označením VUKOPOR® používají ve slévárenství pro filtraci neželezných slitin, litin a ocelí. Pěnokeramické filtry nacházejí uplatnění také v petrochemickém či vzduchotechnickém průmyslu a také k různým dekoračním účelům. Doplňkovou výrobu k filtrům představuje výroba žáruvzdorné keramiky. Typickým produktem jsou různé filtrační tvarovky a systémy, jako jsou filtrační rošty, filtrační boxy, transportní žlaby, keramické nálevky a ostatní tvarové výrobky z žárobetonů, které nacházejí svoje uplatnění zejména ve slévárnách. Ucelenou produktovou řadu pak tvoří výrobky pro technologii lití na vytavitelný model. Jsou to lisované keramické nálevky, vstřikolisovaná keramická jádra, podpůrné kříže, keramické tyčinky a další pomocné materiály. Přibližně 85 % produkce firmy se exportuje. Dominantním trhem pro naši firmu je Evropa, zejména Německo, ČR, Švýcarsko, Polsko, Francie, Rusko a Slovensko. Nejvýznamnějším mimoevropským trhem je pro nás Indie. Kontrola a řízení kvality se provádí na základě certifikovaného systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Všechny výrobní technologie jsou přísně sledovány z hlediska zavedeného a používaného integrova-

328

ného systému, tj. jak kvality, tak i ochrany životního a pracovního prostředí v rámci norem ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. V průběhu roku 2016 byl certifikován i systém managementu hospodaření s energií EN ISO 50001:2011. Nedílnou součástí firmy LANIK s.r.o. je již od doby jejího vzniku oddělení technického rozvoje. Technický rozvoj má na starosti především vývoj nových materiálů a produktů a také vývoj výrobních technologií a jejich optimalizaci. V rámci firmy úzce spolupracuje s obchodním a výrobním úsekem. Mimo výše uvedeného aktivně spolupracuje i se specializovanými vysokými školami a výzkumnými ústavy na aktuálních problémech slévárenského oboru. Mezi hlavní priority firmy patří výroba kvalitních výrobků v odpovídajícím prostředí, zvyšování užitné hodnoty produktů v praxi, použití velkého podílu vytvořeného zisku na obnovu a rozvoj výrobní technologie a výrobního prostředí, investice do výzkumu a vývoje pro rozvoj stávajících výrobkových řad a vznik nových. V personální oblasti klademe důraz na udržení a rozvoj stabilního týmu pracovníků, jejich vzdělávání a získávání nových dovedností. Mezi nedílné priority patří i zlepšování image značek VUKOPOR® a LANIK®. Je samozřejmostí, že ke všem svým produktům poskytuje naše firma technický servis z hlediska aplikační technologie produktu a jeho dalšího provozního vývoje. Historie společnosti Firma Igor Láník – Techservis Boskovice byla založena v roce 1991 Ing. Igorem Láníkem st. a již od svého vzniku se zabývala výrobou pomocných materiálů pro slévárenský a metalurgický průmysl. Nosným programem byla v počátku vý-

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

roba mazacích a separačních prostředků pro slévárny a kovárny a také výroba pěnokeramických filtrů. V době svého vzniku měla firma 4 zaměstnance. V roce 1996 už měla firma kolem 30 zaměstnanců a roční obrat přibližně 20 mil. Kč. Ve výrobním sortimentu začaly postupně nad mazadly a nátěry převažovat pěnokeramické filtry. S postupným růstem firmy bylo nutné přistavět skladovací prostory, rozšířit výrobní plochy a posléze i zvětšit administrativní zázemí. Důležitým krokem pro zvýšení kvality našich výrobků a zajištění větší stability výroby bylo v roce 2001 zavedení a certifikování systému řízení kvality ISO 9001. V roce 2003 se kanceláře administrativy přestěhovaly do samostatné budovy. V této budově také vznikla oddělená dílna pro výrobu lisovaných keramických nálevek. V roce 2005 již ve firmě pracovalo cca 96 zaměstnanců a roční obrat byl téměř 200 mil. Kč. Velmi významným milníkem v historii firmy byl rok 2007, kdy se velká část výroby pěnokeramických filtrů přesunula do nově vybudovaného závodu. V tomto roce také firma zažívá velký rozmach, počet zaměstnanců se vyšplhal na cca 250 osob a obrat přes 380 mil. Kč. Původní výrobní hala prošla rekonstrukcí o rok později a soustředila se do ní výroba filtrů pro neželezné slitiny a pro ocel. V roce 2009 se sortiment firmy rozšířil o výrobu keramických jader pro technologii lití na vytavitelný model. V roce 2012 se firma Igor Láník – Techservis Boskovice transformovala na společnost LANIK s.r.o. Z hlediska historie společnosti je významné zmínit i účast firmy na mezinárodních veletrzích GIFA, díky nimž se rychle probojovala na celosvětové trhy. Poprvé se veletrhu GIFA firma zúčastnila již v roce 1994, od té doby se veletrhu zúčastňujeme pravidelně.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport