{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Odborné články jsou posuzovány jedním recenzentem. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci v elektronické podobě. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

ISSN 0037-6825

r o č n í k L X V . 2 0 17 . č í s l o 9 – 10

Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361 Vydavatel l Publisher © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

obsah

tematické zaměření: 5 4. slévárenské dny ® – v ybrané přednášk y topic: 54th Foundry Days— chosen papers odborná garance: předsedové OK ČSS exper t guarantee: chairmen of exper t commissions of the CFS

Redakce l Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 739 665 590 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz Předplatné l Subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. ČR právnické osoby – 1 ks: 130 Kč; rok: 6 × 130 Kč + DPH + poštovné + balné. ČR fyzické osoby – 1 ks: 80 Kč; rok: 6 × 80 Kč + DPH + poštovné + balné. SR: Objednávky přijímá SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage), other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage). Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 9–10/2017 vyšlo 26. 10. 2017 Sazba l Typeset by Ludmila Rybková

54. SLÉVÁRENSKÉ DNY – VYBRANÉ PŘEDNÁŠKY

54th Foundry Days—chosen papers

281

ČER N Ý, J .; LU DV Í K , P.; Š Í P OVÁ , M .; O D EH N A L , J .

Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C

Influence of deoxidizing and modifying agent CaSiBa on microstructure of steel with 0.3% C

286

MARTINÁK, R.

Vliv teploty a velikosti heterogenního vměstku na kinetiku odeznívání očkovacího účinku litin

Influence of temperature and the size of the heterogeneous inclusion on kinetics of fading the inoculation effect of cast irons

290

O D EH N A L , J .; J A K U B , J .; D U F F EK , K .

Materiálové vlastnosti 70t odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18

Material properties of a 70t GJS casting with increased Si content EN-GJS-450-18

294

VA Ň KOVÁ , A .

Granulometrický rozbor ostřiva – výsledky činnosti Odborné komise pro formovací materiály

Granulometric analysis of silica sands—Results of activities of the Expert Commission for Moulding Materials

300

B R Ů N A , M .; B O L I B R U CH OVÁ , D.; PA S T I R Č Á K , R .

Analýza reoxidačných procesov vo vtokovej sústave pri odlievaní Al zliatin

Analysis of reoxidation processes in gating system within casting of Al alloys

Tisk l Printing house Reprocentrum, a. s., Blansko www.reprocentrum.cz Do sazby 12. 9. 2017, do tisku 12. 10. 2017. Náklad 700 ks Inzerci vyřizuje redakce vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková redakční a jazyková spolupráce editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D. Ing. Zdeněk Vladár (předseda)

FIREMNÍ PREZENTACE

Presentations of companies

304

ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno Přímé lití na filtr – optimalizace výrobního procesu s použitím pěnových keramických filtrů

306

308

311

312

313

MAGMA GmbH, Pardubice Optimalizace vtokových soustav pro minimalizaci reoxidačních vměstků ve slévárně UNEX BÜHLER AG, Švýcarsko Optimalizace procesu vysokotlakého lití pomocí integrovaného systému vakua Optimizing the HPDC process with an integrated vacuum system CzechTrade, Praha Prezentace na veletrzích s podporou CzechTrade Eurovision, a.s., Brno Dotační poradce – ano, či ne? Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno Zastoupení předních evropských dodavatelů technologií a spotřebního materiálu pro české a slovenské slévárny

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport