{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 37

C ze c hTr a d e, P r a h a

Prezentace na veletrzích s podporou CzechTrade Ing. Jana Jíchová C z e c hTr a d e, m a n a ž e r k a p r o j e k t u NOVUMM

Komu jsou projekty určeny? Projekty jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) s místem dopadu v ČR mimo hl. města Prahy, které produkují výrobu odpovídající zaměření podporovaných ekonomických činností dle Seznamu CZ NACE. Malý a střední podnik je posuzován dle Doporučení 2013/361/ /ES, tzn. že má maximálně 250 zaměstnanců a zároveň roční obrat do výše 50 mil. EUR či bilanční sumu rozvahy do výše 43 mil. EUR. Při posuzování velikosti podniku se zohledňují i hodnoty propojených (firma vlastní (je vlastněna) více než 50 % základního kapitálu nebo

Při jakém počtu účastníku se realizuje prezentace a podpora na veletrhu? Prezentace a podpora na veletrhu se uskuteční v případě minimálně 5 firem na společné expozici a teprve na základě splnění této podmínky je možno podporovat účastníky i na individuálních expozicích. Co když je dostatečný počet firem na individuálních expozicích a nedostatečný, tj. min. 5, na společné expozici? Účast a podporu na veletrhu nelze realizovat, veletrh je vyřazen a nahrazen jiným z návrhů. Kdo zajišťuje plochu? Plocha pro všechny účastníky na společné i na individuálních expozicích musí být dle projektu zajištěna agenturou CzechTrade po domluvě s účastníkem. Kdo zajišťuje stavbu expozice? Stavbu společné expozice zajišťuje dodavatel, který vyhraje soutěž vyhlášenou agenturou CzechTrade. Stavby individuálních expozic si firmy buď zajišťují samy, nebo mohou po dohodě využít dodavatele pro společnou expozici. Jak se má MSP hlásit a co má splnit? Každý jednotlivý žadatel o účast (MSP) se může hlásit pomocí přihlášky, která je k dispozici tak jako ostatní dokumenty na https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm, a to buď poštou na adresu CzechTrade anebo datovou schránkou. Co je seznam CZ – NACE a k čemu slouží? Seznam CZ – NACE je seznam podporovaných ekonomických činností, které musí korespondovat se subjektem ža-

datele o účast, který zasílá přihlášku, a náleží do resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Seznam je k dispozici na webu CzechTrade v příslušném linku viz výše. Co a jakou formou je účastníkovi poskytováno (hradí se) Účastníkovi je poskytována podpora formou zvýhodněné služby až do výše 80 000 Kč a zahrnuje nákup plochy, registrační poplatek, zápis do veletržního katalogu a základní provozní zajištění expozice přímo u veletržní správy agenturou CzechTrade. Služby, které jsou nad rámec maximální výše podpory, jsou účastníkovi fakturovány po akci na základě závěrečného vyúčtování. Jak se účastník spolupodílí? Spoluúčast ze strany účastníka vyžaduje, aby se finančně na službě spolupodílel, a to buď 50 % nebo 30 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž záleží na tom, zda se jedná o evropskou nebo mimoevropskou destinaci, na uznatelných nákladech / způsobilých výdajích a to nákladem, který se týká stavebního řešení individuální expozice či jeho části na společné expozici. Kdy se podpora účasti na veletrhu nekoná? • pokud není zájem ze strany účastníků nebo není naplněna společná expozice min. 5 firmami; • v rámci minitendru se nepřihlásí žádný dodavatel; • na dané akci již není volná plocha pro společnou expozici; • dojde ke zrušení veletrhu ze strany organizátora veletrhu mimo jiné také na základě vývoje geopolitické situace v dané destinaci. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím projektovou manažerku NOVUMM Ing. Janu Jíchovou, jana.jichova@czechtrade.cz, tel.: +420 224 907 528.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

311

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade představuje interní projekt NOVUMM, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu). Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. V rámci projektu bude podpořeno celkem 100 akcí se zaměřením na tradiční obory českého průmyslu. Z  projektu NOVUMM jsou podpořeny např. akce: • MIDEST 2018, Francie, Paříž, 27.–30. 3. 2018 • Hannover Messe 2018, Německo, Hannover, 23.–27. 4. 2018 • MECÂNICA, Brazílie, Sao Paulo, 8.–12. 5. 2018 • SUBCON 2018, Velká Británie, Birmingham, 5.–7. 6. 2018

hlasovacích práv) a partnerských podniků (firma vlastní (je vlastněna) 25–50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport