{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

A . Va ň ko v á G r a n u l o m e t r i c k ý r oz b o r o s t ř i v a – v ý s l e d k y č i n n o s t i O d b o r n é ko m i s e p r o fo r m o v a c í m a t e r i á l y

ČSN 721078 ČSN 721078

granulometrie granulometrie German VDG P34

Modifikace ČSN Modifikace ČSN

prosévačky prosévačky prosévačky VIPO PZE RETSCH Stavební strojírenství VIPO Stavební n. p. Brnostrojírenství CCCP n. p. Brn

prosévačky

bez normy Multiserw Morek Multiserw GF Fritsch Morek spartanGF WADAP Fritsch spartan PZE RETSCH WADAP Fritsch spartan WADAPstrojírenství PZE n.RETSCH German Morek VDG P34 GF bez normy Multiserw Fritsch spartan Multiserw WADAPMorekPZE GFRETSCH VIPO Stavební p. Brno

5% 5%

5% 5%

5% 5% 5% 5%

5%

21% 21%

5% 5%

5%

63% 63%

11%

Obr. 1. Podíl sléváren používajících normu ČSN 72 1078 Fig. 1. Share of foundries using the ČSN 72 1078 standard

16%

5%

11% 11%

0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Obr. 2. Prosévačka ruského původu z r. 1972 Fig. 2. Vibratory sieve shaker of Russian origin from 1972 Obr. 5. Výsledky zkoušek ostřiva Biała Góra Fig. 5. Test results of silica sand Biała Góra

ŠAJDÍKOVE HUMENCE 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Obr. 8. Výsledky zkoušek ostřiva Šajdíkove Humence Fig. 8. Test results of silica sand Šajdíkove Humence

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

11% 16% 16%

16%

Obr. 3. Podíl výrobců prosévaček používaných u jednotlivých účastníků zkoušek Fig. 3. Share of producers of vibratory sieve shakers used by particular participants of tests

0,3

296

37%

11%

BIALA GORA

Obr. 7. Vzorek ostřiva Šajdíkove Humence (zvětšeno 50×) Fig. 7. Silica sand sample Šajdíkove Humence (magnification 50×)

37% 37%

5%

0,35

Obr. 4. Vzorek ostřiva Biała Góra (zvětšeno 50×) Fig. 4. Silica sand sample Biała Góra (magnification 50×)

Stavební strojírenství n. p. Brno

5%

37%

11% 11%

11%

VIPO CCCP 5%

5%

5% 5%

5%

11% 11%

5% 5%

CCCP

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport