{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

A . Va ň ko v á G r a n u l o m e t r i c k ý r oz b o r o s t ř i v a – v ý s l e d k y č i n n o s t i O d b o r n é ko m i s e p r o fo r m o v a c í m a t e r i á l y

Granulometrický rozbor ostřiva – výsledky činnosti Odborné komise pro formovací materiály Granulometric analysis of silica sands—Results of activities of the Expert Commission for Moulding Materials 553.62 : 624.131.2 silica sands— granulometry

The presented ar ticle describes silica sand granulometr y testing in which altogether 19 members of the Exper t Commission for Moulding Materials got involved. Each laborator y uses dif ferent standard, dif ferent t ype of vibrator y sieve shaker and dif ferent set of sieves. The aim of this testing was to find out, whether these fac tors influence the medium grain size value.

Ing. Aneta Vaňková VIADRUS, a.s., Bohumín avankova@viadrus.cz

294

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Ú vo d Předložený příspěvek popisuje zkoušky granulometrie ostřiva, kterých se zúčastnilo celkem 19 členů OK pro formovací materiály. Každá laboratoř používá jinou normu na stanovení vyplavitelných látek, jiný typ prosévačky a jinou sadu sít. Cílem těchto zkoušek bylo zjistit, zda tyto faktory ovlivňují výsledek hodnoty středního zrna daného ostřiva. Z ko u š ka g ra n u l o m e t r i e o s t ř i v Pro účely zkoušek byla zvolena křemenná ostřiva ze tří států, a to Polska (Biała Góra), Slovenska (Šajdíkove Humence) a České republiky (Střeleč). Rozdíl u ostřiv ve tvaru zrna a granulometrii byl vybrán záměrně. Ke zkoušce bylo připraveno pouze 20 vzorků. Všechny vzorky byly rozebrány na 165. zasedání Odborné komise pro formovací materiály. Z  původních 20 subjektů podílejících se na testování ostřiv nakonec jeden odpadl kvůli nemožnosti vyhotovení rozboru ostřiva. Celkem se tedy zúčastnilo 19 sléváren a laboratoří, a to: 1. Keramost, 2. Brano, 3. Uxa, 4. Seco Group, 5. VUT Brno, 6. VŠB – TUO, 7. SAND TEAM, 8. H-Glost, 9. Feramo, 10. Vítkovice Heavy Machinery, 11. Formservis, 12. Buzuluk, 13. Vítkovické slévárny, 14. Clariant, 15. Eurocast Košice, 16. ČKD Kutná Hora, 17. Unex Olomouc, 18. Kovosvit a 19. JMA Hodonín. Z a d á n í z ko u š k y g ra n u l o m e t r i e o s t ř i v Každý účastník úkolu dostal zadání v následujícím znění: 1.) Je pracovní postup vyplavitelných látek podle ČSN 72 1078? (Pokud ne, jaký je tedy postup?) 2.) Jaký typ prosévačky používáte a jaká je amplituda? 3.) Jakou sadu sít používáte? 4.) Jaký typ míchadla máte a kolik má otáček za minutu? 5.) Praktická zkouška – 3 vzorky ostřiv; 2× provedení zkoušky. Úkol první: je pracovní postup podle ČSN 72 1078? V  prvním úkolu byla shromažďována data týkající se používání norem při postupu. Norma ČSN 72 1078 patří mezi uživateli k nejrozšířenějším. Tuto normu používá 63 % zúčastněných (obr. 1) – č. 1 Keramost, č. 2 Brano, č. 4 Seco Group, č. 5 VUT Brno, č. 6 VŠB – TUO, č. 7 SAND TEAM, č. 8 H-Glost, č. 10 Vítkovice Heavy Machinery, č. 11 Formservis, č. 12 Buzuluk, č. 16 ČKD Kutná Hora, č. 19 JMA Hodonín. Modifikace ČSN 72 1078 se týká dvou sléváren. První slévárna vyplavitelné látky nestanovuje. Ostřivo se bez převaření pouze přesilo na prosévačce a poté se navážky z jednotlivých frakcí zapsaly do programu. Ve druhé slévárně se navážka ostřiva s NaOH nepřivedla k varu, takto předpřipravené ostřivo se pouze zalilo vařící vodou zhruba 3 cm pod okraj kádinky a míchadlem se míchalo po dobu 5 min. Pracovní postup „druhé“ slévárny – modifikace ČSN 72 1078: vzorek ostřiva se vysušil do konstantní hmotnosti. Do kádinky se navážilo 50,00 g vysušeného vzorku, přidalo se 10 ml roztoku NaOH a vařící voda 3 cm pod okraj kádinky. Kádinka se umístila do míchadla a 5 min se nechala míchat. Posléze se kádinka uvolnila z míchadla a vrtulky se opláchly střičkou do kádinky a do kádinky se doplnila voda. Po 10 min se stáhla suspenze násoskou a přidalo se 10 ml roztoku NaOH a opětovně se doplnila voda. Obsah kádinky se nechal sedimentovat 10 min a suspenze se stáhla. Dále se dolévala pouze voda a postup se opakoval do té doby, než byla voda nad

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport