{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 18

J. O d e hnal – J. J akub – K . D u f fe k M ater iál ové v las tn o s ti 70 t o dlitku z L KG s e z v ý š ený m o b s ah em k ř emí ku EN - G JS - 45 0 -18

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Obr. 3 Pohled na otryskaný a ohrubovaný odlitek zkušebního adaptéru

Obr. 5 Mikrostruktura vzorku grafitu: 1T (po žíháním na odstranění pnutí): tvar grafitu: VI(90%), V(10%), velikost grafitu: 6 , Obr. 4 Mikrostruktura vzorku 1 (před žíháním na odstranění pnutí): tvar grafitu: V(10%), velikost , Obr. 4. Mikrostruktura vzorku 1VI(90%), (před Obr. 5. 6Mikrostruktura vzorku 1T (po obsah perlitu: obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, zvětšení: 100x. 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, zvětšení: 100x.

žíháním na odstranění pnutí): tvar grafitu: VI (90%), V (10%), velikost grafitu: 6, obsah perlitu: 910_ODEHNAL_Materialove_obr.doc 0 %, obsah feritu: 100 %, obsah eutektického cementitu: 0 %, zvětšení: 100× Fig. 4. Microstructure of sample 1 (before stress relief annealing): graphite shape: VI (90%), V (10%), graphite Obr. 3. Otryskaný a ohrubovaný odlitek size: 6, pearlite content: 0%, ferrite zkušebního adaptéru content: 100%, eutectic cementite Fig. 3. Blasted and roughed casting of the content: 0%, magnification: 100× trial adapter

Správnost návrhu technologie lití a dosažitelná metalurgická jakost LKG byla ověřena simulačním programem MAGMA v5.3. Součástí simulace byl i návrh zákazníkem požadovaného režimu tepelného zpracování na odstranění pnutí. Na základě výsledků simulace byla stanovena nejvýhodnější teplota žíhacího režimu na 580 °C. Po očištění odlitku bylo provedeno žíhání na odstranění pnutí stanovenou teplotou na 580 °C s prodlevou 10 h. Po žíhání na odstranění pnutí následoval odběr vzorku pro ověření mechanických vlastností a metalografický rozbor ve stavu po žíhání (označení 1T). Dalšími technologickými kroky bylo tryskání a hrubování odlitku – výsledek je patrný z obr. 3. K ověření vnitřní jakosti požadované zákazníkem byla provedena kontrola ultrazvukem s vyhovujícím výsledkem a stejný výsledek byl prokázán i při zkoušení povrchové jakosti magnetickou polévací zkouškou. M e c h a n i c ké v l a s t n o s t i v y b ra nýc h o d l i t k ů Ověření mechanických vlastností, kterých bylo dosaženo na vzorcích z přilitých zkušebních bloků po odlití (1) a po žíhání na odstranění pnutí (1T), je uvedeno v tab. V. M e t a l o g ra f i c ké h o d n o c e n í v z o r k ů z v y b ra nýc h o d l i t k ů

Fig. 5.

žíhání na odstranění pnutí): tvar grafitu: VI (90%), V (10%), velikost grafitu: 6, obsah perlitu: 0 %, obsah feritu: 100 %, obsah eutektického cementitu: 0 %, zvětšení: 100× Microstructure of sample 1T (after stress relief annealing): graphite shape: VI (90%), V (10%), graphite size: 6, pearlite content: 0%, ferrite content: 100%, eutectic cementite content: 0%, magnification: 100×

Z ávě r Výsledky získané z metalografického rozboru ukazují, že ve všech případech bylo dosaženo 100% feritické struktury. Rozložení a velikost grafitu odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1563. Smluvní mez kluzu Rp0,2 je v rozmezí 350 až 356 MPa, mez pevnosti Rm dosahuje 465 až 468 MPa, poměr mezi Rp0,2 a Rm je v  rozmezí 75 až 85 % udávané normou ČSN EN 1563 a hodnoty tažnosti se pohybují v  intervalu 21,8 až 23,1 %. Hodnoty nárazové práce na zkušebních tělesech s V-vrubem jsou v rozmezí 5 až 7 J, u zkušebních tělesech bez vrubu mezi 113 až 130 J a tvrdost v rozmezí 178 až 181 HBW. Je možné uvést, že se podařilo dosáhnout všech zákazníkem 910_ODEHNAL_Materialove_obr.doc a normou ČSN EN 1563 požadovaných vlastností v plně provozních podmínkách a zařadit nový materiál do nabízeného sortimentu. Díky uvedeným výsledkům se PILSEN STEEL, s. r. o., mohla zařadit mezi slévárny, které mají LKG se zvýšeným obsahem Si ve svém sortimentu, jako např. Gontermann-Peipers (Německo), Eisengiesserei Torgelow GmbH (Německo), Valmet (Karlstad Foundry, Švédsko, a Jyväskylä Foundry, Finsko) a Sakana Group (Španělsko). L i t e ra t u ra

[1] ODEHNAL, J.; J. JAKUB: Vliv zvýšeného obsahu křemíku na vlastnosti těžkých odlitků z EN-GJS. In: Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů®: Blok B – Sekce metalurgie litin. 1. vyd. Brno: Česká slévárenská společnost (vlastním nákladem), 2014, s. 43–50. ISBN 978-80-02-02567-2. [2] ODEHNAL, J.; J. JAKUB: Praktické ověření dosažitelných vlastností materiálu EN-GJS-450-18 pro odTab. V. Dosažené mechanické vlastnosti na přilitém zkušebním bloku a předpis zákazníka litky částí tvářecích strojů pro fa. Tab. V. Achieved mechanical properties on cast trial block and customer’s regulation SCHULER, PILSEN STEEL s.r.o., Plzeň, Dosažené mechanické vlastností na přilitém zkušebním bloku 2015, Technická zpráva, 61 s.

Metalografické vyhodnocení tvaru grafitu a struktury dle ČSN EN ISO 945-1 a ČSN 420461 na vybraných vzorcích ze zkušebních vzorků po odlití (1) a po žíhání na odstranění pnutí (1T) znázorňují snímky na obr. 4 a 5.

před a po žíhání na odstranění pnutí

označení vzorku

Rp0,2 [MPa]

Rm [MPa]

A [%]

Z [%]

KV [J] ∅ 3 zk

K [J] ∅ 3 zk

HB na zk

min. 290

min. 420

min. 10

inf.

inf. 7

inf. 100

160–190

1

356

468

23,1

26,3

5

113

181

1T

350

465

21,8

26

7

130

178

292

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Předneseno na 54. slévárenských dnech v Brně, 7.–8. listopadu 2017, sekce B. Recenzent l Peer-reviewer doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport