{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 15

V l i v t e p l o t y a v e l i ko s t i h e t e r o g e n n í h o v m ě s t ku n a k i n e t i ku o d e z n í v á n í o č ko v a c í h o ú č i n ku l i t i n

R. Mar tinák

Obr. 5. Rozdělení velikosti vměstků v části litiny o rozměru 30 mm (čas tuhnutí 7 min) [4] Fig. 5. Distribution of inclusion size in the part of cast iron with 30 mm dimension (solidification time 7 min) [4]

Na obr. 4 a 5 [4] jsou znázorněny výsledky měření rozměrů vměstků v závislosti na době udržování taveniny. Úpravou rovnice (21) a dosazením hodnot r0 0,35 µm, rt 2 µm a λ lze vypočítat, že průměru 4 µm dosáhnou heterogenní vměstky po cca 45 min udržování taveniny. Tomu tedy odpovídá i maximální doba rychlého odeznívání očkovacího účinku. V průběhu první etapy rychlé koagulace se celkový počet heterogenních vměstků sníží cca na 0,5 % výchozí hodnoty a jejich povrch se zmenší o více než 80 %. Další proces koagulace heterogenních vměstků bude již prakticky nepozorovatelný a možný pouze na základě jejich srážek způsobených rozdílnou rychlostí vyplouvání. Na obr. 6 je znázorněn teoretický průběh hrubnutí vměstku s  počátečním průměrem 0,7 µm v závislosti na teplotě a době udržování taveniny až do maximálního průměru 4 µm.

chanizmu koagulace do dvou etap. Krátké etapy rychlého a dlouhé etapy velmi pomalého odeznívání. Existence druhé etapy odeznívání očkovacího účinku vysvětluje pozitivní výsledky očkování litin těžkých odlitků s velmi dlouhou dobou tuhnutí.

Z ávě r Z výsledku práce vyplývá, že změna teploty vzhledem k  její obvyklé hodnotě a šířce intervalu, při němž dochází k očkování, se bude na rychlosti odeznívání očkovacího účinku projevovat jen nevýznamně. Platí, že pravděpodobnost koagulace heterogenních vměstků vzniklých procesem očkování je přímo úměrná odmocnině absolutní teploty udržování. Dalším poznatkem je, že proces odeznívání se dělí podle me-

L i t e ra t u ra [1] MARTINÁK, R.: Kinetika odeznívání očkovacího účinku. Slévárenství, 2015, 53(3–4), s. 72–74. ISSN 0037-6825. [2] MARTINÁK, R.: Kinetika odeznívání očkovacího účinku v litinách, jeho vliv na nukleaci grafitu, počet eutektických buněk a z  toho plynoucí dopady na metalografickou strukturu. Slévárenství, 2016, 64(9–10), 363–365. ISSN 0037-6825. [3] POUCHLÝ, J.; J. VAVRUCH: Fyzikální chemie koloidních soustav. Praha: SNTL, 1960, s. 31–32. [4] SKALAND, T.: Ph.D. Thesis. The Norvegian Institute of Technology, Trondheim. Norway, 1992. Předneseno na 54. slévárenských dnech v Brně, 7.–8. listopadu 2017, sekce B. Recenzent l Peer-reviewer: doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

289

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Obr. 4. Rozdělení velikosti vměstků v zakalených vzorcích odebraných bezprostředně po očkování [4] Fig. 4. Distribution of inclusion size in hardened samples taken immediately after inoculation [4]

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport