{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

J. Černý – P. Ludvík – M. Šípová – J. Odehnal

15 hm. % vápníku. Druhý typ vměstků (obr. 7) byl větší, od 10 do 20 µm, a na rozdíl od předešlého typu neobsahoval vápník. Tvar těchto částic nebyl zcela globulární, ale neměl ostré hrany, které by mohly sloužit jako potenciální zdroj trhlin při zatěžování. Kromě předchozích vměstků bylo v materiálu T17-044 nalezeno pomocí SEM malé množství větších částic obsahujících baryum (obr. 8). Jejich výskyt byl velmi ojedinělý. Nebyl rozdíl, zda byla pozorována oblast v  patě či u hlavy ingotu. Pozorované částice obsahovaly zejména baryum, vápník a kyslík. Tyto fáze byly oproti předešlým výrazně větší, 30–50 µm. Pravděpodobně se jednalo o nerozpuštěné nebo pouze částečně natavené částice prášku z plněného profilu. Výsledky tahových zkoušek jsou uvedeny v  tab. VII. Z  naměřených dat lze pozorovat mírný nárůst meze kluzu Rp0,2 (cca 5 %) v  materiálu dezoxidovaného s  využitím CaSiBa – T17-044. U finální meze pevnosti Rm byl už rozdíl menší. Hodnoty tažnosti (A50) a kontrakce (Z) zůstaly v rámci odchylek srovnatelné.

Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C

Obr. 5. Druhý typ vměstků v materiálu T17-043 Fig. 5. The second type of inclusions in the material T17-043

Obr. 6. První typ vměstků v materiálu T17-044 Fig. 6. The first type of inclusions in the material T17-044

Obr. 7. Druhý typ vměstků v materiálu T17-044 Fig. 7. The second type of inclusions in the material T17-044

Obr. 8. Ojedinělá částice obsahující baryum v materiálu T17-044 Fig. 8. A single particle containing barium in the material T17-044

Tab. V. Průměrný obsah nekovových vměstků ze tří míst v  materiálu T17-043 podle ČSN ISO 4967 – metoda A Tab. V. An average content of non-metal inclusions from three spots in the material T17-043 according to the ČSN ISO 4967 standard—method “A”

Diskuze

Ze snímků z řádkovacího elektronového mikroskopu bylo patrné, že modifikátyp vměstků tor obsahující baryum přispěl ke změně tvaru nekovových vměstků. Tvar většiny Oblast A B C D DS vměstků Al2O3 v materiálu dezoxidovajemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý ného čistě pomocí hliníku (T17‑043) byl 1 0 0 0,5 0 0,5 0 1 0,5 1,5 převážně s  ostrými hranami (obr. 4). 2 0 0 1,5 0 0 0 1 0,5 2 Oproti tomu v  materiálu dezoxidova3 0,5 0 1 0 0 0 1 0,5 1 ném s  využitím CaSiBa (T17‑044) byly částice více globulární (obr. 6 a 7). Tento efekt – sferoidizace nekovových Tab. VI. Průměrný obsah nekovových vměstků ze  tří míst v  materiálu T17-044 podle vměstků – byl v souladu s článkem [4]. ČSN ISO 4967 – metoda A Tab. VI. An average content of non-metal inclusions from three spots in the material T17-044 Reakce oceli s  baryem při vložení do according to the ČSN ISO 4967 standard—method “A” taveniny je dle [2] vysvětlena následovtyp vměstků ně: systém přejde do nerovnovážného Oblast A B C D stavu, jednotlivé atomy železa začnou DS jemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý odpuzovat atomy barya, protože větší 1 0 0 1 0 0 0 1 0,5 1 atomy Ba (rBa = 0,217 nm) musí projít skrz 2 0 0 1 0 0,5 0 1 0,5 2 síť menších atomů Fe (rFe = 0,124 nm), což ve výsledku poskytuje efekt nano3 0 0 1,5 0 0 0 1 0,5 1 modifikace. Ovšem pomocí metody atomové absorpční spektrometrie nebylo baryum v materiálu T17-044 detekováno, resp. byl staTab. VII. Výsledky z tahových zkoušek noven obsah barya pod 20 ppm. Jednotlivé ojedinělé částice Tab. VII. Tensile test results (obr. 8) obsahující Ba byly patrně nerozpuštěné nebo částečVzorek Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A 50 [%] Z [%] ně natavené částice prášku z plněného profilu drátu. T17-043 654 ± 4 794 ± 7 11 ± 2 26 ± 5 Velikost, resp. obsah nekovových vměstků zůstala stejná v obou materiálech (tab. V a VI). Tento jev byl mírně v rozpoT17-044 685 ± 5 813 ± 8 10 ± 3 29 ± 6 ru s experimenty v článcích [1], [3], [4], kde byl pozorován jejich pokles až o 50 % po aplikaci činidla obsahujícího baryum. Vliv na to mohl mít způsob odlévání, který se v článcích lišil.

284

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport