{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 72

AK TUALIT Y l NEKROLOG l BL AHOPŘEJEME

Ondřej Mer ta l Josef Sedlák l Blahopřejeme

obvykle. Díky neustálému silnému větru bylo za necelý týden hotovo a do akce pro veřejnost v sobotu 27. května – 17. setkání ve střední části Moravského krasu – stačil obsah milíře vychladnout natolik, že jej nebylo nutné při sobotním rozebírání a pytlování příliš hasit a uhlířům se citelně ulehčilo. Část uhlí byla vyhrabána již v předstihu, neboť zásoba z loňského roku rychle zmizela v útrobách pecí. Celkem proběhlo mezi 17. a 28. květnem 19 taveb. Nejvíce posloužily jako obvykle repliky tzv. pecí s tenkou hrudí, nalezených v hutích datovaných do počátku 9. století a zkoumaných archeology v polesí nedalekých Olomučan. Čtveřice těchto (obnovovaných) pecí tvoří jádro naší experimentální hutnické dílny, které má návštěvníkům přiblížit prostředí, v němž pracovali středověcí železáři. Již několik let je doplňuje šachtová pec s mělce zahloubenou nístějí, spadající do období 10. a 11. století, a pec stavěná maďarskými kolegy, kteří se již stali pravidelnými účastníky josefovských workshopů věnovaných starému železářství. Předlohou maďarské pece je také zařízení raně středověkého stáří. Vsázku tvořilo mimo lokální spolehlivé rudy i několik dalších, s nimiž nebyly obsluhy pecí zcela obeznámeny. Nicméně i negativní výsledek je výsledkem, zejména pokud poskytne vzorky strusek, jejichž rozbory tvoří další kamínek do mozaiky komplexnější práce. Maďarská pec je obvykle živena přivezenou bahenní rudou s vyšším obsahem fosforu. Ten však byli staří hutníci schopni zvládat a Adam Thiele je jejich zdatným následovníkem (www.bucavasgyuro.net). Jak již bylo výše zmíněno, používáme výhradně vlastní dřevěné uhlí. Pokud byste uvažovali o stavbě milíře a následně použili uhlí v železářských pecích, vyhněte se měkkému dříví – uhlí je opravdu méně výhřevné a je to znát. V loňském roce jsme použili zbytek starého smrkového uhlí a letos tak bylo třeba některé tavby opakovat, což člověka mrzí, zejména používají-li se pouze ruční měchy. Vyvrcholením květnového snažení je akce určená široké veřejnosti mající připomenout historii a tradice starých řemesel spjatých s krajinou Moravského krasu – sobotní Setkání ve střední části Moravského krasu. Součástí sobotního programu byly dvě tavby v kusových pecích, kování jedné ze železných lup, odlévání drobných předmětů z bronzu (a pro děti z cínu), otevření milíře, výroba dehtu v malé dehtářské pícce, pečení chleba, mletí mouky na ručním mlýnku, práce na šlapacím dřevěném soustruhu,

276

pálení vápna, výroba sýra a další drobné rukodělnosti i bojování předváděné členy skupiny living history Daga, kteří se již také stali součástí inventáře Staré huti. Návštěvníci cestující vlakem mohli opět využít služeb muzejního autobusu. Podzimní tavby jsou plánovány na 23. a 24. září, termín jarních aktivit pro příští rok zatím není stanoven. Aktuální informace o připravovaných akcích i fotografie z již proběhlých lze nalézt na webu Technického muzea v Brně (www.tmbrno.cz) a Sekce industriální archeologie Kruhu přátel Technického muzea v Brně – Spolku Františka (www.starahut.com). Těšíme se na vaši fyzickou či virtuální návštěvu. Pozn.: Stará huť u Adamova je novodobý název lichtenštejnské huti založené na toku Křtinského potoka v Josefovském údolí, součásti vsi Josefov a jmenované dříve jako Adamovská vysoká pec či huť Františka (dle stejně pojmenované vysoké pece). Huť je ve správě Technického muzea v Brně, skelet vysoké dřevouhelné pece a budova modelárny jsou zapsány na seznamu Národních kulturních památek. Zavážecí rampy, dvojice vápenek, obytné domy a hostinec Švýcárna jsou „pouhými“ kulturními památkami.

Nekrolog Obituary

Odešel Stanislav Ryšánek Ing. Josef Sedlák, CSc.

úspěšných konstrukcí a modernizací v mnoha slévárnách. Ve svém bydlišti ve Slavkově u Brna byl desítky let jak hráčem, tak obětavým funkcionářem místního fotbalu. Za své zásluhy byl v roce 2014 vyznamenán v Břevnovském klášteře. Náhle nás opustil 14. května 2017. Stando, budeš chybět jak slevačům, tak fotbalistům.

Blahopřejeme Congratulations

75 let Ing. Jiří Křístek * 18. července 1942 Gratulujeme! 75 let prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. * 6. září 1942 Gratulujeme! 60 let prof. Ing. Augustin Sládek, PhD. 12. září 1957 Gratulujeme! 80 let prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. 21. září 1937 Gratulujeme! 75 let doc. Ing. Václav Kafka, CSc. 14. října 1942

Stanislav Ryšánek

Stanislav se narodil 30. března 1937 v Hodějicích. Po maturitě na střední průmyslové škole nastoupil do Vývoje slévárenských strojů Škoda Plzeň na Veveří ulici v Brně, od roku 1963 pak do Státního výzkumného ústavu materiálu – SVÚM. Za jeho působením stojí řada

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

Gratulujeme!

Chcete poblahopřát k životnímu jubileu svým kolegům-slevačům? Zašlete nám potřebné údaje a fo- tografii a my zde vaši gratulaci zveřejníme.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport