{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 70

Hana Laborová l Ondřej Mer ta

Státní závěrečné zkoušky na odboru slévárenství VUT v Brně v roce 2017 Ing. Hana Laborová VUT v Brně, FSI, odbor slévárenství

Ve dnech 20.–21. června 2017 proběhly na VUT v Brně, odboru slévárenství, státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia. Noví absolventi brněnské techniky úspěšně obhájili závěrečné práce uvedené v tab. I a II. Čerstvým bakalářům i inženýrům přejeme hodně zdaru ať už v případném navazujícím studiu, nebo přímo v praxi.

Aktuality Recent events

Jarní tavební kampaň ve Staré huti u Adamova v roce 2017 M g r. O n d ř e j M e r t a Te c hn i c ké m u ze u m v B r n ě foto: Martin Barák

I v letošním roce pokračuje v areálu Staré huti u Adamova, reliktu lichtenštejnského železářského podniku z 18.–19. století, program experimentálních a ukáz-

kových taveb v replikách raně středověkých kusových železářských pecí podle zaběhnutého řádu. V měsíci květnu hlavní odborná i ukázková akce, v září doplněná víkendovou sérií taveb. Vlastním tavbám předcházel sběr místní rudy provedený během dvou březnových sobot a její následné pražení. To je nezbytnou součástí celého technologického postupu a lokální goethit/limonit se po něm velmi snadno drtí na vhodnou frakci (menší než lískový oříšek). V předstihu je vždy nutné připravit i stavební materiál pro pece, neboť ty je po zimě nutné přinejmenším opravit, většinou však vystavět zcela znova. „Okrsek starého železářství“ v areálu huti je volně přístupný a vždy se najde někdo, kdo se rozhodne přidat práci zkoušením, kolik toho pece vydrží. Naštěstí se jedná o „aparáty“ poměrně malých rozměrů. V letošním květnu byly naše aktivity v Josefovském údolí delší než obvykle,

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í l A K T U A L I T Y

Tab. I. Absolventi bakalářského studijního oboru Základy strojního inženýrství (B-STI) a Strojírenská technologie (B-STG) Jméno

obor

téma bakalářské práce

vedoucí BP

Bártů Zbyněk

B-STG

Technologie vytavitelného modelu v současnosti

prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Dočekal Václav

B-STG

Vliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníku

Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Dufka Martin

B-STI

Výroba odlitků z manganových ocelí a jejich využití

Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.

Dvořák Jan

B-STG

Nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Filipek Szymon

B-STI

Predikce mechanických vlastností litinových odlitků pomocí numerické simulace

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

Herzán Jiří

B-STG

Možnosti uplatnění aditivních technologií při přímé výrobě slévárenských forem

prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Kejha Richard

B-STG

Výroba, použití a vlastnosti niklových slitin

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Kolařík Martin

B-STI

Moderní anorganické slévárenské pojivové systémy

Ing. Petr Cupák, Ph.D.

Mokrý Jan

B-STG

Legované litiny a jejich uplatnění v praxi

Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Ostrézí Barbora

B-STG

Technologie vytavitelného modelu v současnosti

prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Ostrézí Filip

B-STI

Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí

Ing. Petr Cupák, Ph.D.

Žanda Miroslav

B-STG

Výroba odlitků z železných a neželezných slitin odstředivým litím

Ing. Petr Cupák, Ph.D.

Tab. II. Absolventi magisterského studijního oboru Slévárenská technologie (M-SLE) Jméno

obor

téma diplomové práce

Ambrož Ondřej, Bc.

M-SLE

Vliv podmínek tuhnutí na strukturu a vlastnosti austenitických chromniklových ocelí doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

vedoucí DP

Boček Vítězslav, Bc.

M-SLE

Vlastnosti pěnokeramických filtrů potřebné pro využití v numerických simulacích doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Bořil Petr, Bc.

M-SLE

Výroba a vlastnosti litých keramických jader na bázi etylsilikátu

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Fiala Vlastimil, Bc.

M-SLE

Ověření použitelnosti biogenních pojiv při odlévání odlitků z LLG

Ing. Petr Cupák, Ph.D.

Jakubec Petr, Bc.

M-SLE

Použití exotermických nálitků u odlitků ze slitin hliníku

Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Koplík Jiří, Bc.

M-SLE

Snížení nákladů na výrobu odlitku litého tlakovým litím pomocí aplikace vysokoteplotního separátoru

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

Míšek Jakub, Bc.

M-SLE

Vliv odplynění na kvalitu odlitků vyrobených technologií vysokotlakého lití

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

Myška Martin, Bc.

M-SLE

Vliv chemického složení, licí teploty a použité dezoxidace na technologické vlastnosti austenitických chromniklových ocelí

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Osička Ondřej, Bc.

M-SLE

Spektrometrické analytické metody pro analýzy kovových materiálů a problematika Ing. Václav Kaňa, Ph.D. měření obsahu uhlíku v grafitických litinách

Ostratický Marek, Bc. M-SLE

Makrosegregace a mikrosegregace v austenitických CrNi ocelích

Vašek Vojtěch, Bc.

M-SLE

Použití modelů zhotovených technologií 3D tisku při výrobě odlitků do bentonitoprof. Ing. Milan Horáček, CSc. vých forem na formovací lince

Viskupič Adam, Bc.

M-SLE

Vysokoteplotní koroze litin s kuličkovým grafitem typu SiMo

274

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport