{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

I. Nová

v současné době se čím dál více hovoří o tzv. strukturálních odlitcích. O těchto odlitcích informoval již na 52. slévárenských dnech v roce 2015 Ing. Rosenkranc, pracovník firmy Bühler Praha, s. r. o. Rozvoj výroby strukturálních odlitků probíhá současně s rychlým vývojem automobilového průmyslu – lehká konstrukce automobilu umožňuje snížení počtu dílů a celkové hmotnosti vozidel, což vede ke snížení spotřeby paliva a tím i škodlivých emisí. Vzhledem k tomu, že každá generace nových vozidel je spojena i s jejich velikostí konstrukce, hmotností a technickou složitostí, je zájmem výrobců automobilů, co nejvíce uplatňovat hliník a jeho slitiny při výrobě důležitých konstrukčních dílů automobilů. Když hovoříme o strukturálních odlitcích, obvykle máme nejčastěji na mysli prvky konstrukce karoserie automobilů, jako jsou například úchytné díly tlumičů, sloupky karoserie, příčné nosníky, upevňovací prvky nosníků, nosiče motoru nebo vnitřní části dveří. Tyto výrobky jsou zhotovovány vysokotlakým litím. Strukturální odlitky lze také nalézt i v jiných odvětvích, jako jsou aplikace v lodní dopravě, rámy motocyklů nebo části ostatních vozidel. To, co mají strukturální odlitky společné, je jejich tvarově složitá, tenkostěnná konstrukce (tloušťka 2 až 3 mm) a nebo poměrně velké délky – až 1 m. Složitost tvaru je dána integrací několika jednotlivých dílů. To je důvod, proč musí být minimalizována jakákoliv pórovitost, stejně jako jakékoliv jiné vady. Vedle speciálních slitin jsou zde také velmi vysoké požadavky na procesní technologie. Nové spojovací techniky a současný pokrok v technologiích tváření a odlévání slitin hliníku dávají základ výroby tvarově složitým a rozměrným hliníkovým výrobkům, které se svými vlastnostmi mohou při zabezpečování odolnosti při haváriích přibližovat ocelím. Prováděné studie naznačují, že snížení hmotnosti vozidla o 1000 g může vést k ušetření dalších 680 g v důsledku snížení počtu komponent. Typické slitiny hliníku pro vysokotlaké lití odlitků vyžadují vyšší obsah železa (Fe), které eliminuje lepivost odlitků na líc slévárenské formy. Tento požadavek není vhodný pro výrobu strukturálních odlitků ze slitin hliníku. Již v roce 1990 vyvinula německá firma Rheinfelden první hliníkovou slitinu s nízkým obsahem železa (SilafontTM 36); v Americe tomu odpovídá slitina AA 365.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři, slévači a kolegové,

prof. Ing. Iva Nová, CSc. o d b o r n á g a r a n t k a S l é v á r e n s t v í 7 – 8 / 2 017

V těchto slitinách je max. obsah Fe 0,15 % a 0,5 až 0,8 % Mn pro odolnost proti oděru. Firma Alcoa vyvinula podobné slitiny (C 601 a C 611). Obdobné slitiny vyvinuly také firmy Alusuisse/Alcan (Aural TM ) a firma Pechiney (CalypsoTM), které obsahují 0,2 % Fe a 0,5 % Mn. Tito výrobci tvrdí, že mírně vyšší obsah železa a mírně nižší obsah manganu nemá významný vliv na vlastnosti tlakově vyráběných odlitků. V Japonsku byla vyvinuta slitina ADC3SF, také známá jako slitiny W3, která má ještě nižší obsah manganu (0,3 až 0,4 % Mn) a speciální konstrukční část, aby překonala problémy s možným pájením. Kromě volby vhodné hliníkové slitiny vyžaduje výroba strukturálních odlitků důsledné vakuování slévárenských forem nebo uplatnění velkých tlakových strojů. S těmito technologickými problémy se zahraniční slévárny např. v Německu a Severní Americe docela dobře vypořádaly. Také několik sléváren v České republice je zaměřeno na výrobu strukturálních odlitků. Mezi tyto výrobce se řadí DGS Liberec; Remet, největší tuzemský výrobce slévárenských slitin hliníku, vybuduje v Modřicích na Brněnsku nový výrobní závod. Skupina MOTOR JIKOV GROUP disponuje vysokým inovačním potenciálem, schopným vyřešit i velmi náročné technické požadavky výroby odlitků. Věřím, že články uvedené k tomuto tématu zaujmou čtenáře svou odbornou náplní. Domnívám se, že výroba strukturálních odlitků může být i inspirativní jak pro některé další výrobce hliníkových odlitků u nás, tak pro pedagogy a jejich studenty z českých a slovenských vysokých škol i pro všechny, kterým je časopis Slévárenství určen.

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

211

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport