{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 67

I v a n a K r o u p o v á l M a r i a n n a B a r to š o v á

Štátne skúšky na Ústave metalurgie Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, študijný program Zlievarenstvo Ing. Marianna Bartošová, PhD.

T U v K o š i c i a c h , H F, Ú s t a v m e t a l u r g i e , oddelenie hutníctva a zlievarenstva

Obr. 7 a 8. SZZ – obor Umělecké slévárenství

Štátne skúšky študijného programu Zlievarenstvo úspešne absolvovalo v akademickom roku 2016/2017 10 študentov. Témy diplomových prác boli rôznorodé, týkali sa jednak problematiky projektov riešených na oddelení, ako aj problémov spolupracujúcich spoločností. Meno absolventa

náním. Jména absolventů a témata jejich úspěšně obhájených diplomových prací jsou uvedeny v tab. I. V bakalářském studijním oboru Moderní metalurgické technologie státní závěrečné zkoušky vykonali 4 studenti prezenčního studia (obr. 5 a 6). Zkoušky se konaly 5. června 2017 a předsedou zkušební komise byl rovněž Ing. Ivo Lána, Ph.D. Seznam obhájených prací a jejich autorů je uveden v tab. II. Jako poslední úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky studenti oboru Umělecké slévárenství (UMS), a to dne 8. června 2017. V tento den vykonalo SZZ 7 studentů tohoto unikátního oboru (obr. 7 a 8). Předsedou komise byl Ing. Jan Tolar. Na cenu ČSS byly z obhájených bakalářských prací (tab. III, obr. 9) nominovány BP Jany Pravdové a Tomáše Daněčka.

Zdar Boh!

téma diplomovej práce

1 Bc. Lukáš Deliman

Hydraulicita a puzolánové vlastnosti metalurgických trosiek a štúdium parametrov, ktoré ich ovplyvňujú

2 Bc. Petra Delimanová

Vplyv ostrív na kvalitu odliatkov v zlievarni Eurocast Košice s.r.o.

3 Bc. Tomáš Granat

Návrh a výpočet vtokovej sústavy pre odliatok (rotor turbodúchadla) vyrábaný metódou vytaviteľného modelu a jej overenie pomocou počítačovej simulácie

4 Bc. Tomáš Herpák

Vplyv množstva brikiet vo vsádzke elektrickej indukčnej pece na kvalitu liatiny

5 Bc. Monika Juščáková

Porovnanie trosiek z kuplových a vysokých pecí s ohľadom na možnosti ich ďalšieho využitia

6 Bc. Pavol Kerekeš

Analýza faktorov ovplyvňujúcich životnosť výmurovky žľabového systému vysokých pecí

7 Bc. Martin Kvaka

Troskový režim EIP a jeho vplyv na obsah inklúzií v odliatkoch z ocele

8 Bc. Martin Malik

Optimalizácia výrobného procesu prípravy tekutého kovu a jeho rozlievania do foriem

9 Bc. Alexandra Mikulová

Simulácia konkrétneho odliatku

10 Bc. Dávid Német

Veríme, že všetci naši zlievači prispejú k budovaniu dobrého mena slovenského zlievarenstva.

Štúdium vplyvu podmienok odlievania na retenčný čas medzipanvy

Úspešní absolventi Hutníckej fakulty

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

271

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

Obr. 9. Umělecké odlitky studentů oboru UMS

Slávnostný prejav pri promócii (foto Janko Garbár)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport