{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

Jan Raška

Vzdělávání Education

Technické vzdělávání na gymnáziích? Průmysl 4.0 M g r. J a n R a š ka ř e d i t e l G y m n á z i a J a ku b a Š ko d y, P ř e r o v

Po řadě diskuzí o smysluplnosti technického vzdělávání na gymnáziích byl ve školním roce 2016/2017 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově zaveden pilotní projekt výuky semináře Průmysl 4.0. Seminář pro žáky maturitního ročníku probíhal jako volitelný předmět s dvouhodinovou týdenní dotací. Jeho hlavní náplní bylo ověřit vhodnost zavádění hlavních principů projektu Průmysl 4.0 do výuky pro žáky gymnázií a průběžně je seznamovat s probíhajícími změnami a digitalizací všech fází předvýrobních, výrobních i obchodních procesů.

ziích. Při zavádění a implementaci digitálních technologií je nutný všeobecný přehled, Průmysl 4.0 zasahuje prakticky do všech oblastí života současné populace a ovládnutí a smysluplné zavádění digitálních technologií je úkol jak konkurenceschopnosti našeho průmyslu, tak obecný problém komunikace současné populace. Níže je uveden krátký výčet základních témat semináře, se kterými byli žáci seznamování a jejichž znalosti byly v průběhu školního roku samozřejmě ověřovány. V semináři se střídali vedoucí manažeři významných firem, kteří si zároveň vyzkoušeli výuku středoškoláků a ověřili si úroveň jejich znalostí, kterých lze pro technické zaměření semináře využít. Základy Průmyslu 4.0 – Předchozí průmyslové revoluce. Proč, kdy a o čem to bylo – Kyberneticko-fyzický prostor a data – Virtuální instrumentace a rozšířená realita Specifika a dobré příklady českých průmyslových odvětví – Automotive – Strojírenství – Elektrotechnika a elektronika – Farmacie, biomedicína

V rámci výuky probíhaly nejen přednášky, ale i prezentace jak vyučujících, tak žáků (obr. 1), kteří si je připravovali v malých týmech. Následná diskuze nad těmito prezentacemi byla přínosná pro žáky i pro vyučující. V průběhu studia žáci navštívili strojírenský veletrh (http:// www.gjs.cz/rs/index.php/fotogalerie/ media) a při exkurzích ve výrobních podnicích měli možnost diskutovat jednotlivé fáze výroby a její řízení. Účast žáků semináře na konferenci Kybernetická revoluce CZ v Olomouci přinesla velmi živé a zajímavé vstupy do otevřené diskuze a byla účastníky velmi dobře hodnocena. Z hodnocení semináře jednotlivými žáky vyplývá, že seminář napomohl jejich budoucí profesní orientaci a ukázal obrovskou škálu možného dalšího zaměření žáků při studiu na VŠ. Vyučujícím a škole pomohl upřesnit směřování témat a námětů tohoto předmětu pro následující školní roky. O zavedení semináře Průmysl 4.0 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově se zasloužili především dva obrovští fandové gymnaziálního vzdělávání – Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Svazu sléváren ČR, a Ing. Jiří Holoubek (obr. 2), prezident Elektrotechnické asociace ČR,

V Z D ĚL ÁVÁ N Í

Obr. 1. Prezentace účastníků semináře Průmysl 4.0 na přerovském gymnáziu

Z ohlasů vedení i učitelů technických vysokých škol je zřejmé, že jejich nejúspěšnějšími studenty a následně absolventy jsou právě žáci gymnázií, kteří si ze středoškolského studia přinášejí kvalitní základy přírodních věd, matematiky i cizích jazyků. Studenti technických středních škol jsou na tom bohužel v teoretických předmětech o poznání hůř a na vysokých školách pak tuto látku velmi těžce dohánějí. Dostáváme se tak k jednomu z hlavních důvodů, proč budoucí studenty technických vysokých škol s kvalitními všeobecnými znalostmi hledat právě na gymná-

Obr. 2. Prezident EIA Ing. Jiří Holoubek (vpravo) během semináře

– Chemie, petrochemie, plastikářství – Tvorba SW Zdroje – Materiálové (chytrý materiál, chytré polotovary) – Energetické (centralizované, rozptýlená výroba, chytré sítě) – Lidské (personalistika, vzdělávání, interdisciplinarita, co s volným časem) Struktury řízení průmyslové výroby – Předvýrobní etapy – Výroba – Služby – Inovace – Ukončení životnosti produktů a celků

kteří také odučili největší penzum výuky. Velice jim děkuji za jejich aktivitu a přístup k výuce i k žákům, který se odrazil v zájmu dalších žáků o seminář v příštím roce. Věřím, že se jich bude jejich entuziazmus držet a budou i v příštím školním roce úspěšní jako v roce minulém. Protože se škole podařilo získat z projektu IROP finanční prostředky na vybudování učebny polytechnické výuky, bude v budoucnu probíhat seminář právě v těchto prostorách. Samozřejmě se na stránkách Slévárenství rádi podělíme o další zkušenosti a výsledky technického vzdělávání.

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

269

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport