{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

To m á š Ty k v a

Založení Komise pro informatiku a automatizaci ve slévárenství M g r. I n g . To m á š Ty k v a t a j e m n í k O K 15

Na základě požadavku aplikační sféry byla založena (možno také říci obnovena) při České slévárenské společnosti, z. s., Odborná komise pro informatiku a automatizaci (OK 15). Ustavující schůze proběhla dne 4. 5. 2017 v areálu VŠB – TU Ostrava za účasti zájemců o participaci na činnosti nové komise. V rámci ČSS se oblastí informačních a řídicích systémů a automatizací nezabývá žádná odborná komise. Mohutný rozvoj informačních technologií v oblasti řízení ve světě přináší zvýšené nároky na konkurenceschopnost českého slévárenství. Aby si české slévárenství udrželo konkurenční potenciál, bude nuceno výrazněji využívat možností, které moderní informační a řídicí systémy v praxi poskytují. Komise si klade za cíl shromažďovat, vyhodnocovat a šířit nejlepší praktické zkušenosti jak z provozu jednotlivých sléváren, tak i moderní vědecké poznatky z akademické sféry.

Mise Sledování vývoje v oblasti řídicích a informačních systémů a jejich využití v oblasti sléváren. V současné době je nutno zachytit přechod od izolovaně využívané počítačové a robotické podpory výrobních či administrativních úloh k jejich soustavnému a promyšlenému využívání. Základním posláním OK pro informatiku a automatizaci by mělo být: – zmapování stávajícího stavu slévárenského průmyslu z hlediska předložené vize; – porovnání úrovně informatizace a automatizace s okolními zeměmi/ /světem; – rozpoznání silných a slabých míst českého slévárenství v oblasti informatizace, automatizace a Průmyslu 4.0; – vymezení společných problémů; – zprostředkování a sdílení zkušeností v rámci ČSS;

Diskuze k cílům OK 15 na ustavující schůzi Z diskuze, která proběhla na ustavující schůzi OK 15, je patrné, že problematika informatiky a automatizace je ve slévárenství velmi důležitá, ale v mnoha ohledech je upozaděna, resp. její potenciál ještě není plně doceněn. Tento závěr nelze považovat za obecně platný, neboť již nyní existují slévárny, které v automatizaci a rozvoji informačních systémů potenciál vidí a investují do této oblasti úsilí a finanční prostředky. Pro udržení konkurenceschopnosti českého slévárenství je však nutné se v rámci práce komise zaměřit na tyto hlavní oblasti: – testování připravenosti sléváren na vývoj prosazující se pod názvem Průmysl 4.0. Na základě tohoto testování by jednotlivé slévárny mohly být schopny formulovat svou strategii a taktiku v oblasti informatizace a automatizace tak, aby neztratily své specifické konkurenční výhody;

procesů ještě před jejich nasazením v provozu. – publikační činnost – mimo výše uvedeného je nezbytné práci komise komunikovat i navenek. Z tohoto pohledu je nutné, aby se jednotliví členové komise aktivně zapojili a zajímavé výsledky své práce a svých výzkumů publikovali na konferencích a v odborných časopisech, jako například Slévárenství apod. První akce pořádaná OK 15 Mimo ustavující schůzi proběhla již první akce pořádaná OK 15 (obr. 1). S výraznou podporou a přispěním Ing. et Ing. Petra Kuchyňky a dalších zástupců slévárny KASI proběhl v uvedené společnosti workshop, kde byla diskutována témata jako například problematika brousicích automatů, logistika, informační systém podniku (jeho úrovně a jejich propojenost), vizualizace provozních informací, zpracování dat a data mining (tzn. nástroje pro sběr, zpracování, archivaci a další využití dat – například pro účely hledání závislostí apod.). Bylo řešeno také 3D skenování a možnosti nedestruk-

Obr. 1. Momentka z prvního workshopu OK 15 pořádaného ve společnosti KASI

– aditivní technologie – zvláště 3D tisk a 3D skenování; – oblast vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů; – osvěta v oblasti zavádění nových informačních a automatizačních technologií. Zde může konkrétní slévárna například operativně uspořádat workshop, jehož cílem by bylo seznámit ostatní účastníky se zaváděnými technologiemi, ale zároveň také sdílet zkušenosti a získat názor od účastníků, kteří už s danou problematikou mají praktické zkušenosti; – virtuální slévárna – práce komise by měla směřovat k vytvoření modelu slévárny (ve virtuálním prostoru), který by umožnil nejen simulaci běžného provozu, ale zejména testování chodu jednotlivých agregátů a efektivity

tivní defektoskopie. Tímto také děkujeme KASI, spol. s r. o., za přípravu příjemného a tvůrčího zázemí pro workshop, který, jak pevně věříme, byl pro zúčastněné nejen možností potkat se s kolegy z oboru, ale také inspirativním dnem zakončeným neformálním programem. Předpokládáme, že podobné akce budou probíhat čtvrtletně – ta další je ve spolupráci s Ing. Milanem Luňákem plánována ve společnosti BENEŠ a LÁT, a. s. Kontakt: doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D., předseda OK 15 VŠB – TU Ostrava +420 597 323 581, ivo.spicka@vsb.cz Mgr. Ing. Tomáš Tykva, tajemník OK 15 Business Intelligence, s. r. o. +420 730 606 421, tykva@bintell.cz

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

255

Z P R ÁV Y ČSS

Vize Komise zastřešující a rozvíjející problematiku automatizace a informačních technologií v oblasti slévárenství s důrazem na informační společnost a koncept Průmyslu 4.0.

– OP PIK by se měl stát klíčovým finančním nástrojem pro rozjezd aplikací Průmyslu 4.0 v příštích šesti letech.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport