{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Odborné články jsou posuzovány jedním recenzentem. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci v elektronické podobě. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

ISSN 0037-6825

r o č n í k L X V . 2 0 17 . č í s l o 7 – 8

Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361 Vydavatel l Publisher © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

obsah

tematické zaměření: strukturální odlitky | topic: struc tural castings o d b o r ná garance | e x p er t guarante e | prof. I ng. I va N ová, CS c.

Redakce l Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 665 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz Předplatné l Subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. ČR právnické osoby – 1 ks: 130 Kč; rok: 6 × 130 Kč + DPH + poštovné + balné. ČR fyzické osoby – 1 ks: 80 Kč; rok: 6 × 80 Kč + DPH + poštovné + balné. SR: Objednávky přijímá SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage), other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage).

ÚVODNÍ SLOVO

Introductory word

211

N OVÁ , I .

STRUKTURÁLNÍ ODLITKY

Structural castings

213

N OVÁ , I .; M ACH U TA , J .

Výroba strukturálních odlitků ze slitin hliníku

Manufacture of structural castings from aluminium alloys

218

B RY K S Í S T U N OVÁ , B .

Lité strukturní díly – konstrukční, metalurgické a technologické aspekty výroby

Cast structural parts—structural, metallurgical and technological aspects of manufacture

221

J E L Í N EK , M .

Základní principy výroby strukturálních odlitků

Basic principles of manufacture of structural castings

Z PRAXE

Articles oriented to practice

Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 7–8/2017 vyšlo 29. 8. 2017

226

LU Ň Á K , M .; J E L Í N EK , D.

Sazba l Typeset by Ludmila Rybková

Optimalizace odlévání hliníkového odlitku pro automobilový průmysl pomocí softwaru MAGMA5

Optimization of pouring of Al casting for automotive industry using MAGMA 5 software

Tisk l Printing house Reprocentrum, a. s., Blansko www.reprocentrum.cz Do sazby 14. 7. 2017, do tisku 14. 8. 2017. Náklad 550 ks Inzerci vyřizuje redakce vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková redakční a jazyková spolupráce editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D. Ing. Zdeněk Vladár (předseda)

229

H U G O, M .; B RY K S Í , V.

Svařování tlakově litých odlitků ze slitiny hliníku s křemíkem elektronovým svazkem

Electron beam welding of high pressure die castings made of aluminium-silicon alloy

LITERÁRNÍ PŘEHLEDY

Literary overviews

234

Tlakové lití, slitiny neželezných kovů a konstrukční odlitky pro automobilový průmysl ve slévárenských časopisech

Die-casting, non-ferrous alloys and structural casting for automobile industry in foundry journals

a)

b)

c)

Příklady strukturálních odlitků ze slitiny Castasil 37; a) odlitek držáku závěsu, b) odlitek vnitřní části dveří sportovního vozu, c) odlitek nosného sloupku automobilu (s. 216)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport