{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 25

Sv a ř o v á n í t l a ko v ě l i t ý c h o d l i t k ů ze s l i t i ny h l i n í ku s k ř e m í ke m e l e k t r o n o v ý m s v a z ke m

Electron beam welding of high pressure die castings made of aluminium-silicon alloy 669.715 : 621.74.043.2 : 621.791.052 aluminium alloys— die-casting—welding

The paper deals with the electron beam welding of high pressure die castings made of aluminium-silicon alloy. Influence of the casting sur face cleanliness on the weld appearance, the weld geometr y and the coloured area in the vicinit y of the non- conforming weld were examined. From the metallurgical point of view, the influence of chemical composition of the alloy, gas content, and purit y were examined. For eventual checking of the weldabilit y of castings, the relation bet ween TIG welding and elec tron beam welding was checked. On the basis of the result s of the analysis of the coloured area of the weld, the ef fec t of the piston lubrication and mould spraying is tested. The aim of the test s is to find out the root causes of non- conforming welds.

Ing. Marta Hugo Kovo lis H e d v ikov, a. s ., T řem o š nice m.hug o @ kovolis- hed v ikov.c z

Ing. Vlastimil Bryksí Kovo lis H e d v ikov, a. s ., T řem o š nice v.br y k si @ kovolis- hed v ikov.c z

Ú vo d Článek se zabývá problematikou svařování odlitků ze slitin hliníku vyrobených technologií vysokotlakého lití svazkem elektronů. Zkoumal se vliv čistoty povrchu odlitku na vzhled svaru, geometrie svaru a zabarvená oblast v okolí neshodného svaru. Z metalurgického hlediska se zjišťoval vliv chemického složení slitiny, její naplynění a čistota. Pro případnou kontrolu svařitelnosti odlitků se hledala spojitost mezi navařováním odlitků metodou TIG a svařováním svazkem elektronů. Na základě výsledků rozboru zabarvené oblasti svaru se zkouší vliv mazání pístu a postřiku formy. Cílem testování je zjistit příčiny vzniku neshodných svarů. Předmětem sledování svařitelnosti odlitků, vyrobených technologií vysokotlakého lití, se stal tepelný výměník. Svařenec se skládá z odlitku těla a víka výměníku. Odlitky jsou odlévány ze slitiny EN AC-AlSi10Mg(Fe) na tlakovém licím stroji se studenou komorou s uzavírací silou 650 t. Slitina je tavena v plynové šachtové tavicí peci, po přelití do přepravní pánve je odplyněna dusíkem bez dalších metalurgických zásahů. U stroje je přelita do vanové udržovací pece, dávkování probíhá mechanickým dávkovačem s keramickou naběračkou. Po odlití je provedeno zachlazení ve vodní lázni a ostřih vtokové soustavy a přetoků, odlitek není omílán ani tryskán. Následuje obrobení svarových ploch odlitků. Po každé obráběcí operaci jsou odlitky očištěny od řezných kapalin v průmyslové myčce. Poté jsou odlitky převezeny na specializované pracoviště, kde jsou svařeny svazkem elektronů. Svařování odlitků probíhá ve vakuové komoře. Odlitek víka a těla výměníku je složen a založen do přípravku. Obvod výměníku je svařován svarem natupo. Dosednutí mezi víkem a tělem je zajištěno navařením víka k žebru těla výměníku v určených místech. Výsledný svařenec je vizuálně kontrolován a následně testován pod vodou na tlakotěsnost. Zde se objevují dva případy netěsnosti. První případ je netěsnost některého z odlitků. Zde je oprava nemožná a svařenec je vyhodnocen jako neshodný. Předmětem řešení v tomto článku je výskyt netěsnosti v místě svaru. V tomto případě může podle rozsahu netěsnosti následovat oprava, která zahrnuje opětovné svařování v místě netěsnosti. Te s t ová n í s va ř i t e l n o s t i Pro ověření vlivu jednotlivých faktorů na svařitelnost se využilo několik testovacích sérií. Začalo se s čištěním povrchu odlitku, následovalo vyhodnocení chemického složení taveniny a jejího naplynění během odlévání. Mezi náročnější testování patřilo čištění kovu za pomoci rafinační soli a navařování odlitků metodou TIG s následným svařením svazkem elektronů, současně byly odlévány vzorky Drosstest. Čištění povrchu odlitků Testování vlivu čištění povrchu odlitků zahrnovalo 4 varianty. V každé z variant bylo očištěno 12 odlitků těl výměníků a k tomu do páru 12 odlitků vík. Čištění se provádělo namočením odlitku v čističi a očištěním svarových ploch houbičkou. Výsledky po svařování (tab. I) jsou velice podobné, a to i v případě varianty bez čištění. Z toho důvodu se dá říci, že dodatečné čištění povrchu odlitku nemá na svařitelnost vliv. Musí se vzít v potaz, že čištění povrchu odlitků probíhá vždy již během obrábění v průmyslových myčkách. Samostatná série zabývající se čištěním povrchu odlitku byla čištěna za pomoci ultrazvuku. Výrobní proces odlitků byl beze

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

229

Z PRAXE

Svařování tlakově litých odlitků ze slitiny hliníku s křemíkem elektronovým svazkem

M . H u g o – V. B r y k s í

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport