{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 15

L i t é s t r u k t u r n í d í l y – ko n s t r u kč n í, m e t a l u r g i c ké a t e c h n o l o g i c ké a s p e k t y v ý r o b y

ocelový plech 10 dílů

hliníkový tlakový odlitek 1 díl

Obr. 1. Díl uchycení tlumiče vyrobený z plechových výlisků nahrazený jedním tlakovým odlitkem (Audi 12) [1] Figs. 1. Shock tower made of steel sheet parts substituted by one aluminium die-cast component (Audi 12) [1]

S l i t i ny p r o s t r u k t u r n í d í l y

Je nutno zdůraznit, že ve většině případů jsou pro výrobu strukturních dílů používány speciální primární slitiny. Důvod použití slitin prvního tavení je zejména v požadavku maximální čistoty a absence doprovodných prvků. Ty se mohou v sekundárních slitinách vyskytovat a do určité míry ovlivňují výsledné vlastnosti ať už přímo, např. tvorbou intermetalických fází (křehkých, nízkotavitelných apod.), nebo nepřímo, např. zvýšením sklonu k naplynění, zvětšením objemových změn atd. Specifické složení je voleno zejména z důvodu zvýšení hodnot mechanických vlastností. Tyto slitiny jsou charakteristické potlačením obsahu křemíku z binárního systému Al-Si a prosazením obsahu dalších prvků. Přehled vybraných slitin pro strukturní Obr. 8. Z a d n í p o d é l ný držák [3] díly, jejich chemického složení a dosažiFig. 8. Rear longitudinal telných hodnot mechanických vlastnosrail [3] tí je uveden v tab. I. Z těchto slitin se pro strukturní díly automobilů aplikují zejména slitiny Silafont 36 a Magsimal 59. Metalurgie

Obr. 2 a 3.

Karoserie Fordu F-150 využívající zejména slitiny lehkých kovů včetně va- rianty s odlitkem ze slitiny hořčíku lité technologií thixomolding [6], [7] Figs. 2 and 3. Body of the Ford F-150 using mainly light metal alloys including a variant with the thixomolded magnesium part [6], [7]

Slitiny jsou taveny v přesném poměru vratného a nového materiálu, nejčastěji v plynových šachtových pecích. Chemické složení je dáno složením vsázkového materiálu, dolegovává se pouze hořčík v závislosti na jeho propalu. Oproti běžné praxi v tlakových slévárnách jsou slitiny pro strukturní díly „modifikovány“

Obr. 4. Cadillac CT6 3.0 TT AWD [5] Fig. 4. Cadillac CT6 3.0 TT AWD [5] Obr. 6. Cadillac CT6 a partie jeho zadního kola [5] Fig. 6. Cadillac CT6 and its rear wheel part [5]

Obr. 5. Cadillac CT6 a partie jeho předního kola s dominantním litým strukturním dílem [5] Fig. 5. Cadillac CT6 and its front wheel area with dominant structural casting part [5]

Obr. 7. Příklady aplikace odlitků do struktury karoserie automobilu [3] Fig. 7. Examples of body structure casting applications [3]

Obr. 9. Modely dílů (levý i pravý) předního uchycení tlumiče a pevná část formy pro jejich výrobu tlakovým litím [4] Figs. 9. CAD models of both (left and right) shock towers and the fixed mould part for HPDC [4]

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

219

STRUKTURÁLNÍ ODLITKY

v technologii (velké potřebné uzavírací síly stroje) i v eventuální potřebě následného rovnání odlitků apod. Nejedná se však pouze o tenkostěnné plošné díly, mezi strukturní díly patří i různé držáky, které bývají naopak masivní v množství tepelných uzlů, což jsou odlitky, které opět vyžadují specifický přístup.

B . B r y k s í St u n o v á

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport