{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 76

Vedúca katedry: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I TA V Ž I L I N E Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika http://kti.uniza.sk/ tel.: +421 41 513 27 72

K AT E D R A T E C H N O L O G I C K É H O I N Ž I N I E R S T VA S A VO SVOJEJ PEDAGOGICKEJ A V ÝSKUMNEJ OBL ASTI VENUJE: · zlievarenstvu · tepelnému spracovaniu · zváraniu · tvárneniu · práškovej metalurgii V YC H OVÁVA Z L I E VA R E N S K ÝC H O D B O R N Í KOV: · v dennom bakalárskom a inžinierskom štúdiu v odbore: Strojárstvo, v študijnom programe: Strojárske technológie · doktorandov v programe: Strojárske technológie a materiály V Z D E L ÁVAC I A Č I N N OS Ť P R E P R I E M YS E L : · školenia v oblastiach metalurgie zliatin neželezných kovov a liatin a zlievarenskej technológie EXPERTÍZNA ČINNOSŤ V OBL ASTIACH: · hodnotenia metalurgického procesu neželezných kovov · analýzy chýb odliatkov · riešenia filtrácie · overovania základných mechanických charakteristík zliatin · materiálovej analýzy (makro- a mikro-, hodnotenie lomov, EDX a pod.) · tepelného spracovania · overovania režimov tepelného spracovania materiálu do hmotnosti 100 kg

http://kti.uniza.sk/

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport