{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 75

Ze zahraničních časopisů l Rada SPL

(Zkrácený překlad článku z časopisu China Foundry, 2016, č. 6, s. 433–442.)

Charakteristiky rázové houževna- tosti a mechanických vlastností litin s kuličkovým grafitem legovaných mědí Impact characteristics and mechanical properties of copper alloyed spheroidal graphite cast iron Nobuki, T.; Hatate, M.; Karasudani, T.; Okuzumi, Y. Kindai University, Faculty of Engineering, Japan Vysoce pevná LKG s vysokou houževnatostí v litém stavu bývá vyráběna s přídavky niklu, manganu, cínu, bizmutu a antimonu. Účinek mědi na houževnatost nebyl doposud dostatečně zkoumán. Měď je známa jako jeden z prvků,

které podporují vznik perlitu a mají vliv na desferoidizaci grafitu LKG při obsahu nad 2,5 hm.d. Maximum rozpustnosti Cu v binárním systému Fe-Cu je 1,9 hm.d. Autoři připravili ke zkouškám LKG tavením ve vysokofrekvenční indukční peci. Vsázka byla z 97% housek surového železa o vysoké čistotě a 3% nízkouhlíkové oceli; feroslitiny: 2 hm.d. 75% FeSi a 0,3 hm.d. 75% FeMn; očkovadlo 0,3 hm.d. 50% FeSi; modifikace 1,8 hm.d. Fe-45%Si-5,5%Mg. Po natavení byla slitina přehřáta na 1723 K a postupně dávkovány Cu po krocích od 0,5 do 2,0 hm.d. a feroslitiny, poté byla provedena modifikace a očkování. Tavenina byla odlita do Y bloků o tloušťce 32 mm do CT směsi. Vzorky v litém stavu bez přídavku Cu vykázaly hodnotu 480 MPa pevnosti v tahu; 19,5 % hodnotu tažnosti; 157 HBW tvrdosti podle Brinella a rázovou houževnatost 95,2 J/cm2. Pevnost závisí na obsahu mědi a při obsahu 2,0 hm.d. dosáhla nejvyšší hodnotu 958 MPa, minimální hodnotu tažnosti 6,3 % a malou rázovou houževnatost 25,8 J/cm2. Aby se zlepšila houževnatost litiny s Cu1,0 a Cu2,0, byly vzorky tepelně zpracovány normalizací. Výsledkem bylo snížení plochy frakce perlitu po tepelném zpracování při 1073K. U vzorku Cu2,0 a tepelném zpracování při 1173 K dosáhla maximální pevnost v tahu 951 MPa a 9,5 % tažnosti. Absorbovaná energie u tohoto vzorku již po teplotě zpracování 1073 K vykázala rázovou houževnatost 70 J/cm2. Mikrostruktury povrchu vzorků v litém stavu po rázovém rozrušení ukazují rozštípanou křehkou matrici. Po tepelném zpracování jsou vidět ve struktuře prázdná místa po kuličkách grafitu a drsné povrchy doprovázené deformací matrice feritu. (Zkrácený překlad článku z časopisu Foundry Trade Journal, 2016, č. 12, s. 294–298. Prezentováno na WFC, Bilbao, Španělsko.)

Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Vzpomínáme Commemorations

Vzpomínka na Ing. Miroslava Pavelku Rada SPL

Ing. Miroslav Pavelka

Dne 7. května uplynulo již pět let, kdy na následky tragické nehody zemřel Ing. Miroslav Pavelka, jeden ze zakladatelů SPL. Od roku 1958 pracoval v ZPS Gottwaldov, nejprve v konstrukci obuvnických strojů a pak v roce 1960 přešel k dr. Doškářovi do metalurgie, kde se stal po odchodu prof. Kaštánka vedoucím metalurgické laboratoře. Od roku 1962, kdy byl založen poradní orgán ministerstva všeobecného strojírenství – Technický sbor sléváren přesného lití – byl jmenován jeho členem a podílel se na všech odborných akcích tohoto orgánu – v roce 1968 byl garantem prvního veletrhu přesného lití PRECAST. V roce 1964 bylo v ZPS zřízeno vývojové středisko přesného lití, kde byl pověřen výzkumnými úkoly. V roce 1984 přijal nabídku firmy STAST Brno, aby pro jejich potřeby zajistil výstavbu vlastní slévárny přesných odlitků. Po roce 1989 se stal jedním z iniciátorů a spoluzakladatelů Sdružení přesného lití a také jeho prvním prezidentem. V SPL se podílel na koncepci jeho zaměření a při realizaci pořádaných akcí, hlavně v oblastech, ve kterých bylo možno využít jeho bohaté, mnohaleté odborné znalosti a zkušenosti a morální vlastnosti. Kdo jste Ing. Pavelku znali, vzpomeňte na něj s námi.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

205

ZE Z AHR A N IČN ÍCH ČA SOPISŮ l V ZPOM Í N ÁME

Nejhomogennější struktura vznikala při rychlosti chladnutí 8,9 °C · s−1. Ve stejném čase se velikost vývoje smršťovacího pnutí mění z +195 do 0 MPa. Když je rychlost chladnutí vyšší než 16 °C · s−1, pak se v odlitku netvoří žádná smršťovací pnutí. Změny v rychlosti chladnutí v rozsahu teplot separace heterogenních fází ovlivňují počet fází, jejich morfologii a chemické složení, hodnoty fázových napětí a možnost martenzitické transformace. Změny v rychlosti chladnutí od 0,24 do 5,46 °C · s−1 snižují množství heterogenní fáze od 14,8 do 2,1 %, která je složena z fosfidického lamelárního eutektika a karbidů. Tato fáze se formuje podél hranic a někdy i uvnitř zrn austenitu, v němž jsou obsaženy hlavní legující prvky Mn = 9,3 hm. %; Cr = 0,7 hm. %; Si = 0,9 hm. %. Martenzit může vznikat ve struktuře Hadfieldovy oceli, když je rychlost chladnutí odlitku v rozmezí separace heterogenní fáze nižší než 0,25 °C · s−1. Článek je doplněn mnoha grafy, obrázky struktur austenitických zrn a separovaných heterogenních fází při rozdílné rychlosti ochlazování zkušebních odlitků.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport