{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 73

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Putz-aufwand im Stahlguss), 2016, č. 11/12, s. 24–27. BUCHHEISTER, CH.: Tajemství dobrého obrazu teploty (Das Geheimnis eines guten Wärmebildes), 2016, č. 11/12, s. 34–37.

CHINA FOUNDRY w w w.foundr y world. com

GIESSEREI PRA XIS www.giesserei-praxis. de

YU-SHENG WU a kol.: Rozpouštění korundu v koncentrovaném roztoku hydroxidu sodného (Corundum dissolution in concentrated sodium hydroxide solution), 2016, č. 6, s. 422–426. GORLENKO, D. a kol.: Lité struktury a tvorba stavu zpevnění v Hadfieldově oceli (Mechanisms of cast structure and stressed state forming in Hadfield steel), 2016, č. 6, s. 433–442, (viz s. 204, pozn. red.). ISSN 0024-449X

ПРОИЗВОДСТВО

FOUNDRY.

LIT Ě J N O J E P R O I Z VO D ST VO www.foundrymag.ru

TECHNOLOGY & EQUIPMENT

AFONASKIN, A. V.; MALINOVSKI, V. S.: Sledování požadavků teorie metalurgických procesů – základ výroby kvalitních odlitků (Observation of metallurgical processes theory requirements – the basis of making quality castings), 2016, č. 4, s. 2–6. LUTS, A. R. a kol.: Vlastnosti kompozitních slitin s hliníkovou matricí (Properties of alumomatrix composite alloys), 2016, č. 4, s. 7–9. FEKLIN, N. D.; VORONIN, Y. F.: Perspektivní vývoje v oblasti vakuového formování (Promising developments in the field of vacuum molding), 2016, č. 4, s. 10–13. SOKOLOV, A. V.; NIKITIN, K. V.: Využití produktů recyklace strusek obsahujících hliník k přípravě vodních koloidialních pojiv pro keramické skořepiny (Utilization of Al-containing slags recycling products for ceramic shell at investment casting, based on water-colloidal binders), 2016, č. 4, s. 14–16. BATYSHEV, A. I.; BATYSHEV, K. A.: Výroba odlitků z kompozitních materiálů s kovovou matricí (Production of castings from composite materials with metallic matrix), 2016, č. 4, s. 17–23. ZAKIROV, E. S.; PANOV, A. G.: Tvorba vermikulárního grafitu v litině při rozdílném obsahu síry v tavenině (Formation of vermicular graphite in cast iron at variable sulphur content in melt), 2016, č. 5, s. 2–3.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

203

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

IBRAHIM, M. F. a kol.: O rázové houževnatosti matrice Al-B 4C kovových kompozitů (On the impact toughness of Al-B4C MMC), 2016, č. 11, s. 449–445. VOLLRATH, K.: Výběrové tavení laserem: Moderní výrobní technolo- gie (Selektives Laserschmelzen: Eine moderne Fertigungstechnologie), 2016, č. 11, s. 456–458. PLITZER, M.; RUPP, A.: Únavové trhliny ve zvonech (Ermüdungsrisse in Glocken), 2016, č. 11, s. 459–463. RÖHRIG, K.: Legovaná litina – 25. díl (Legiertes Gusseisen – Teil 25), 2016, č. 11, s. 464–470, (viz Slévárenství 1–2/2017, s. 30–35, pozn. red.). PÄTOW, A. a kol.: Měření množství prachu v nasávaném vzduchu z chladiče (Measuring the quantity of dust in the exhaust air from the cooler), 2016, č. 12, s. 495–499. WOODS, K.; RAVI, K.: Podmínky designu pro jádra a formy z 3D-tiskárny (Designüberlegungen für Kerne und Formen aus dem 3D-Drucker), 2016, č. 12, s. 500–506. UHL, V. a kol.: Potenciál a vlastnosti Eco-Mg slitin: Vztahy oxidace, opalu a koroze (Potentiale und Eigenschaften von Eco - Magnesium- Legierungen: Oxidations-, Brand- und Korrosionsverhalten), 2016, č.12, s. 520–523. ANDERSEN, J. a kol.: Digitální zhotovení vysoce namáhaných tlakově litých dílů z hliníku pro automobily (Digitale Fertigung hochbeanspruchter Al-Druckgussteile für den Automobilbau), 2016, č. 12, s. 524–530. BÖHNLEIN, Ch. a kol.: Produkce 3rozměrných dutých struktur vysokotlakým litím za použití technologie injektáže plynu (Production of 3-dimensional hollow structures in high pressure die casting process using gas injection technology), 2016, č. 12, s. 531–540.

RYABCHIKOV, I. V. a kol.: Vliv komplexních slitin s alkalickými vzácnými kovy na charakteristiky ocelových odlitků pro použití v dopravě (Effect of complex alloys with alcaline-earth metals on the characteristics of steel castings for transport applications), 2016, č. 5, s. 4–7. LYUTYI, R. V.: Vytvrzování jádrových směsí s ortofosforečnou kyselinou a různými sloučeninami hliníku (Hardening of core sands with orthophosphoric acid and alumocontaining compounds of different class), 2016, č. 5, s. 13–17. DYACHKOV, V. N. a kol.: Použití aditivních technologií při výrobě odlitků (Application of additive technologies in casting production), 2016, č. 5, s. 30–32. BOLDYREV, D. A. a kol.: Výroba litinových odlitků z červíkovitým grafitem modifikací „top pouring“ v pánvi s nižším obsahem Mg / kovů vzácných zemin (Production of vermicular graphite iron in castings using ladle inoculation by method “top pouring” PSMg with lower Mg / rare earth metal contens), 2016, č. 6, s. 2–4. ILLARIONOV, I. E. a kol.: O charakteristice kovofosfátové směsi ve slévárnách (About the features metallophosphates mixtute in foundries), 2016, č. 6, s. 5–7. SOKOLOV, A. V.; ISAYEVA, Y. I.: Použití procesu Pepset pro výrobu kritických odlitků z Al a Mg slitin (Use of Pepset process to produce critical castings from Al- and Mg-alloys), 2016, č. 6, s. 18–19. ISAGULOV, A. Z. a kol.: Odstředivé lití žárupevných slitin (Centrifugal casting of high-temperature alloys), 2016, č. 6, s. 20–21. LARIONOVA, N. V. a kol.: Studie tepelných procesů krystalizace odlitků při elektrostruskovém kokilovém lití (Study of thermal processes of solidification of castings electroslag chill casting), 2016, č. 6, s. 22–25. SMYRNOV, A. F.; MOISEYEV, V. S.: Kritéria hodnocení tvorby homogenní struktury v odlitcích ze žárupevných slitin (Criteria-based assessment of forming a homogenous structure in the castings of heatproof alloys), 2017, č. 7, s. 2–5. MAKARENKO, K. V. a kol.: Strukturní sledování tepelných trhlin (Structural failure research hot crack), 2016, č. 7, s. 6–9. LARICHEV, N. S. a kol.: Ocenění vlivu smršťování na tvorbu pórovitosti v odlitcích (Evaulate the impact of

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport