{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 71

V ý t a hy č l á n k ů z Tr a n s a c t i o n s A F S l Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Transactions AFS 2016 Výtahy článků z Transactions AFS, 2016, sv. 124 III. část

of the

American Foundry Society Presented at the One Hundred Twentieth Annual Metalcasting Congress April 16-19, 2016

Table of Contents

Možnost měření výšky syrových fo- rem optickým 3D skenováním Traceability of Height Measurements on Green Sand Molds Using Optical 3D Scanning MOHAGHEGH, K. aj. s. 113–120, 10 obr., 3 tab., 14 rovnic, lit. 16 Jedná se o metrologický přístup k měření výšky syrových forem 3D optickým skenováním s projekcí okraje. Je popsán nově vyvinutý zkušební váleček a celý postup měření včetně měřicího zařízení. Shrnuty a vyhodnoceny výsledky. Rychlá zkouška ztráty žíháním (LOI) za použití běžné pece Rapid Loss on Ignition (LOI) Using Conventional Oven TAYLOR, S., WINARDI, I. s. 121–126, 6 obr., 8 tab., lit. 3 Jedná se o nově vyvinutou metodu, kterou lze ztrátu žíháním zjistit zhruba za 20–30 min. Je uvedeno plánování zkoušek, použité nástroje a další podmínky zkoušek a jsou také shrnuty a vyhodnoceny jejich výsledky.

Zahraniční slévárenské časopisy

Nová metoda měření vývoje plynu u chemicky pojených formovacích směsí New Method for Measuring Gas Evolution in Chemically Bonded Sands RAVI, S., THIEL, J. s. 136–139, 11 obr., 5 rovnic, lit. 1 Stručně pojednáno o dosavadních postupech měření množství plynu vyvinutého z formovací směsi. Je popsána nová metoda, která ke stanovení množství plynu využívá termogravimetrický analyzátor v kombinaci s atomovými hmotnostmi plynných produktů. Z naměřených hodnot se vypočítává tlak plynu založený na propustnosti formy nebo jádra. Metoda je vysvětlena na příkladech.

CABANAS, T.: Umění podnálitkových vložek... aneb jak maximalizovat jejich výkon (The art of breaker cores... or how to maximise performance), 2016, č. 1, s. 16–19. MÜLLER, J. a kol.: Nic není nemožné – pokroky na poli anorganických pojivových systémů (Nothing is impossible – advancements in the field of inorganic binder systems), 2016, č. 1, s. 26–30. RAMRATTAN, S.: Nestandardní zkoušky pro řízení procesu chemicky tvrzených směsí (Non-standard tests for process control in chemically bonded sands), 2016, č. 3, s. 57–62. MASCHKE, W.: Výskyt chunky grafitu a možné cesty k jeho zabránění (The occurrence of chunky graphite and possible ways to prevent it), 2016, č. 4, s. 87–90. PITHAN, A. a kol.: Modifikace hliníko- vých slitin pro vysoká tepelná pnutí (Modifications of aluminium alloys for high thermal stress), 2016, č. 5, s. 125–127. CHILD, N.: Nová generace keramických pěnových filtrů dává reálné možnosti výroby čistějších odlitků z oceli (A new generation of ceramic foam filters providing real opportunities for cleaner steel castings), 2016, č. 7/8, s. 170–173. GENZLER, Ch.: Rychle schnoucí nátěr – změna od rozpouštědel k nátěrům na vodní bázi (Fast drying coating – the conversion from solvent to water-based foudry coatings), 2016, č. 10, s. 234–235. DIOSZEGI, A. a kol.: Rozpustnost vo- díku a dusíku v tekuté litině během tavení a plnění formy (Solubility of hydrogen and nitrogen in liquid cast iron during melting and mould filling), 2016, č. 10, s. 243–244, (viz s. 204, pozn. red.).

Nestandardní zkouška jakosti pískových směsí pro 3D tisk Non-Standard Testing to Quality 3D Printed Sands RAMRATTAN, S. aj. s. 141–150, 17 obr., 7 tab., 5 rovnic, lit. 4 Jsou popsány nestandardní zkoušky 6 křemenných písků používaných pro výrobu jader 3D technikou. Nestandardními zkouškami lze zjistit termomechanické, termochemické a termofyzikální vlastnosti formovacích směsí. Zkoušky zahrnovaly i odlití zkušebního odlitku z GJL. Výsledky poskytují užitečné informace pro hodnocení chemicky pojených směsí na výrobu forem a kvality odlitku. Uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnutí a vyhodnocení Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646, infoslevarny@tiscali.cz.

Foreign foundry journal

F O U N D RY TRADE JOURNAL www.foundrytradejournal.com

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

201

T R A N S AC T I O N S A F S 2016 l Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

TRANSACTIONS

Údaje o vlivu konstrukce foukací tru- bice na výrobu jader Data on the Performance Effect of Blow Tube Design PIKE, A. H., BENAVENTE, J., LOWE, K. E. s. 127–134, 18 obr., 1 tab., 4 rovnice, lit. 5 Pojednává se o výrobě jader foukáním a používaných strojích, hlavně té součásti stroje, která spojuje zásobník jádrové směsi s jaderníkem. Srovnával se vliv konstrukce foukací trubice na kvality vyrobeného jádra a na konstrukci jaderníku. Ke zkouškám byly použity dvě nejběžnější konstrukce, rovná a se zúžením. Uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport