{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

V ý t a hy p ř e d n á š e k ze 72. s v ě to v é h o s l é v á r e n s ké h o ko n g r e s u

Slévárenské kongresy Foundry congresses

Výtahy přednášek ze 72. světového slévárenského kongresu, 21.–25. 5. 2016, Nagoya I. část

Superslitiny na výrobu proudových motorů a plynových turbín: evoluce a revoluce pro budoucnost Superalloys for Jet Engine and Gas Turbine Applications: Evolutions and Revolution for the Future HARADA, H. aj. předn. č. K 514/I-2, 2 str., 4 obr., lit. 5 Pojednává se o vývoji v oblasti superslitin na bázi Ni, které se využívají na výrobu proudových motorů a lopatky turbín pro výrobu elektřiny. Uvedeny dnes běžně používané superslitiny a postupy lití těchto odlitků. Stručně také nastíněn další vývoj, kde se očekává, že alternativou superslitin na bázi Ni budou superslitiny na bázi iridia (pouze výtah). Stopové prvky a degenerace formy grafitu v litině s kuličkovým grafitem Trace elements and graphite shape degeneracy in nodular graphite cast iron LACAZE, J. předn. č. K 514/I-3, 2 str., 3 obr., lit. 12 Vyhodnocuje se vliv stopových prvků a prvků obsažených v malém množství v LKG ve vztahu k tvoření mikrostruktury

Výzkum slévárenské slitiny titanu ELI Grade a technologie výroby přesných odlitků Research on ELI Grade Casting Titanium Alloy and Its Precision Forming Technology YANCHUN, L. aj. předn. č. K 514/I-4, 13 str., 15 obr., 6 tab., lit. 16 Je uvedeno chemické složení, mikrostruktura, mechanické vlastnosti a postup výroby přesných odlitků ze slévrenských slitin titanu ELI Grade, (Extra Low Interstitial – intersticiální slitiny s extrémně nízkým obsahem intersticiálních prvků, jako je uhlík a kyslík). Vzhledem k jejich mimořádným vlastnostem jak mechanickým, tak i dalším (např. biokompatibilita) se používají hlavně v leteckém a kosmickém průmyslu a také na výrobu implantátů. Zkoumaly se vlastnosti dvou takových slitin: Ti-5Al-2,5Sn ELI a Ti-6Al-4V ELI. Popis podmínek a průběhu prací (plná verze přednášky). Další studie využití knihy změn v od- lévání kovů Further Study on Application of the Book of Changes in Metal Casting XIANG, J. Y. předn. č. K 514/0-1, 2 str., lit. 2 Přednáška navazuje na stejné téma, o kterém autor mluvil na 69. SSK, Hangzhou, Čína, 2010, a uplatnil zde čínskou filozofii yin a yang. Zde se podrobněji se zabývá třemi zákony odlévání kovů: 1.) existence, 2.) jedinečnost a 3.) libovolnost. Výsledky výzkumu ukazují, že odlévání kovů není jen technologie, ale také věda a civilizace, protože to byl první velký objev v Číně. Ponorky z lité vysoce pevné oceli (maraging) Submersibles of casted maraging steel PIHA, O. aj. předn. č. K 514/0-2, 2 str. 2 obr., lit. 7 Úvodem stručná historie zadání výroby litých součástí pro ponorku z maraging oceli finské firmě Rauma-Repola, kde se již v letech 1982 až 1987 pro SSSR vyráběly výzkumné ponorky schopné ponoru do hloubky 6 km. Na práci se podílela také SAV. Řešila se volba materiálu pro pracovní prostor a byla vybrána maraging ocel. Je popsán výrobní postup těchto odlitků od konstrukce přes výro

bu a zpracování taveniny až po řízení a zkoušení kvality (pouze výtah). „Management“ celé produkce slévárny pro dosažení „kvalitních odlitků“ Entire Foundry Production „Management“ to Achieve „quality“ YAMAGUCHI, H. aj. předn. č. K 514/0-3, 2 str., 4 obr. Pojednává se o práci na vývoji nového systému řízení, který je podmíněn úbytkem pracovních sil a stárnutím zkušených technických pracovníků. Nový systém je prvním krokem k Průmyslu 4.0. Povede k výrobě kvalitních odlitků při úsporách energie a pracovních sil (pouze výtah). Výroba samomazných kompozitních materiálů na bázi Fe obsahujících grafitové částice metodou odstředivě míchané směsi prášků Fabrication of Fe-Based Self-Lubrication Composite Containing Graphite Particles by Centrifugal Mixed Powder Method SATO, H.; TANAKA, K.; WATANABE, Y. předn. č. K 514/0-4, 2 str., 2 obr., 1 tab., lit. 4 Stručné informace o úspěšné výrobě kompozitního materiálu na bázi slitiny Fe (matrice SUS430 – ocel stainless) výše uvedenou metodou přípravy směsi prášků – SUS430 a grafitového prášku. Tento materiál má výrazně vyšší odolnost vůči opotřebení. Výsledky zkoušek potvrdily, že tato metoda je efektivní (pouze výtah). Kovové palivové tyče vyrobené upravenou metodou odlévání vstřikováním pro snížení odpařování Metallic Fuel Slug Prepared by a Modified Injection Casting Method for Reducing Volatilization SONG, H. aj. předn. č. K 514/0-5, 2 str., 2 obr., 1 tab., lit. 2 Předloženy výsledky zkoušek upravené metody výroby litých palivových tyčí ze slitin U-10hmot%Zr a U-10hmot.%Zr-5hmot.%Mn vstřikováním, která má zabránit odpařování těkavých prvků, např. americia. Stručný popis postupu, podmínek a průběhu zkoušek, vyhodnocení výsledků (pouze výtah). Hodnocení vad odlitků a analýza mechanických vlastností tlakových odlitků počítačovou tomografií Evaluation of casting defect and analysis on mechanical properties for die cast by using 3D computed tomography CHO, I-S.; KWAK, S-Y.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

195

S L É VÁ R EN SK É KO N G R E S Y

Jevy na styčné ploše u procesu odlévání Interfacial Phenomena in Casting Process KIM, Y. předn. č. K 514/I-1, 2 str., 3 obr., lit. 4 Stručné shrnutí výsledků výzkumu praktického využití reakcí na styčné ploše forma–kov při odlévání slitin Al, Mg a Ti. U všech těchto kovů je uveden příklad takového využití: u slitin Mg je to postup „Eco-Mg“, u slitin Al využití ultrazvuku pro zjemnění zrna a odplynění a u slitin Ti složení a vlastnosti formovacího materiálu (pouze výtah).

LKG, a to z hlediska: 1) nukleace grafitu, 2) růstu grafitu a 3) transformací v pevném stavu. Jedná se o prvky S, O, Al, Ba, Ca, Ce, Mn, Sr a Zr. Shrnutí výsledků a vyvození závěrů (pouze výtah).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport