{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 58

Z P R Á V Y S P L- C I C A

S p o l e k p ř e s n é h o l i t í – CI C A

studií nebo rozborů rozvoji přesného lití na území České a Slovenské republiky, spolupracuje s vysokými i středními školami s cílem zajistit vysokou úroveň vzdělání v oboru přesného lití a za účelem získání optimálního počtu erudovaných absolventů; pořádá národní a mezinárodní konference, sympozia nebo jiné akce, pomáhá svým členům v přednáškové a publikační činnosti v tuzemsku i v zahraničí, podporuje, případně organizuje účast svých členů na exkurzích, stážích a na akcích v České republice i v zahraničí. Členem SPL-CICA se může stát každá slévárna přesného lití, vysoká škola, projektová a výzkumná organizace, jejíž program souvisí s přesným litím, a rovněž další subjekty orientované na oblast přesného lití. Členové SPL-CICA mají právo delegovat své zástupce do řídících orgánů SPL-CICA, využívat všechny výhody poskytované SPL, účastnit se všech akcí pořádaných sdružením, vyjadřovat názory a náměty spojené s činností a mají právo na veškeré informace o činnosti a hospodaření SPL-CICA. Mezi povinnosti patří zejména dodržovaní stanov a plnění pokynů a úkolů vyplývajících z usnesení výkonných orgánů SPL-CICA. Členové by se měli účastnit pravidelných shromáždění a aktivně se podílet na všech činnostech a akcích pořádaných SPL-CICA. Orgány SPL-CICA tvoří Shromáždění delegátů, jako nejvyšší instituce, Rada SPL-CICA, revizní komise a ostatní účelově volené pracovní skupiny. Historie Spolku přesného lití Spolek přesného lití má své kořeny v práci Technického sboru sléváren přesného lití a Odborné skupiny sléváren přesného lití při VTS, které v bývalém Československu aktivně pracovaly až do roku 1990. Po pádu komunistického režimu vznikla otázka, jak dál pracovat v tržním hospodářství. Šlo o to, zda bude činnost vyvíjena pod hlavičkou nějaké další nadřazené organizace jako dřív, nebo jako samostatný subjekt, samostatně hospodařící s duševním i majetkovým potenciálem. Po bouřlivé debatě na posledním společném zasedání TSSPL a OSSPL na podzim roku 1990 v Kdyni bylo v hlasování většinou přítomných rozhodnuto o vytvoření samostatné organizace. A tak došlo k ustavující schůzi, na kterou připravili pánové Homolka a Ing. Pavelka návrh stanov, dne 7. 2. 1991 v Brně, kde se zrodilo „Sdružení přesného lití“ (SPL). V začátcích šlo hlavně o to, jak se bude v tržním hospodářství vyvíjet spoluprá-

188

ce, ale zkušenost ukázala, že kontakty mezi všemi členy v ještě Československé republice a kontakty se zahraničním jsou potřebné i v konkurenčním boji. V té době probíhala jednání k začlenění do Svazu sléváren ČR na zasedání jeho vedení. Svaz sléváren zamýšlel zastřešovat všechny činnosti, které se týkají slévárenského oboru, avšak nabízel pouze podmínky, které přesné lití mělo pod hlavičkou Odborné skupiny přesného lití VTS, proto bylo rozhodnuto pracovat samostatně. Způsob práce byl přizpůsoben podmínkám, později i při rozdělení československé republiky na dva samostatné státy, úpravou stanov tak, aby vyhovoval mezinárodním požadavkům a Sdružení přesného lití bylo otevřeno všem zájemcům o členství i ze zahraničí. Systém práce byl organizován pomocí technických komisí, ve kterých byli podle úkolů zařazováni delegáti jednotlivých subjektů. Aktivně pracovala komise ekonomická, organizační a exkurzní. Za dobu své existence jsme zorganizovali mezinárodní sympozia, a to PRECAST 91 v Uherském Hradišti, PRECAST 93 v Brně a PRECAST 98 v Praze, a exkurzní zájezd do Německa a Francie. V minulosti jsme několikrát dostali nabídku k členství v Evropské asociaci přesného lití a k členství v britském sdružení BICTA. Tato členství byla nad naše finanční možnosti, to však neznamená, že v případě lepší situace na trhu přesných odlitků nebudou vytvořeny ve sdružení podmínky pro tato, případně další členství. V organizacích TSSPL a OSSPL v minulosti pracovala celá řada odborníků, např. doc. Doškář, Ing. Straňák, doc. Hakl, p. Čunda, p. Zahrádka, p. Mach, prof. Kaštánek, Ing. Schneider, Ing. Houšť, Ing. Souček a celá řada dalších. Všichni si zaslouží poděkování za jejich aktivní účast na řadě akcí a za jejich velmi dobrou reprezentaci přesného lití jak v České a Slovenské republice, tak i v zahraničí. Největší tíha práce v SPL leží na jeho prezidentech. Svým aktivním přístupem, organizací a konferenční činností se o velmi dobré jméno sdružení zasloužili především následující prezidenti: Ing. Miroslav Pavelka, Ing. Stanislav Rous, Ing. Jarmil Cileček, Ing. Antonín Suchomel, Ing. Luděk Jankůj a prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Současnost Spolku přesného lití V současné době se metoda přesného lití dynamicky rozvíjí v celosvětovém měřítku. Je dobře, že ani naše slévárny

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

nezůstávají pozadu. Nové možnosti výroby a vývoje nových odlitků s využitím nových materiálů, počítačové simulace, konstruování ve 3D a rychlé výroby prototypů posouvají možnosti jejich uplatnění do stále nových odvětví průmyslu. Cílem výrobců je oslovit zákazníka a ukázat mu, jak udělat z výrobku funkční odlitek. Výsledkem je odlitek vysoké kvality a funkčnosti, odlitek dodaný v co nejkratší době za přijatelnou cenu. Činnost jednotlivých subjektů se kromě zvyšující se kvality zaměřuje i na zvyšování produktivity práce, snižování energetické náročnosti procesu výroby, řešení otázky životního a pracovního prostředí. Starší slévárny prošly náročnou restrukturalizací a je potěšující, že zároveň vznikly slévárny nové. Slévárny investují do nových technologií a strojního vybavení s cílem přiblížit se úrovní slévárnám západních zemí. Je to jedna z cest, jak čelit velkému konkurenčnímu boji: na jedné straně s dražšími, ale špičkovými výrobky ze západu, na straně druhé s méně kvalitními, ale cenově mnohem výhodnějšími odlitky z východních zemí. Další cestou je výchova nových kvalifikovaných odborníků. Nepřetržitým úkolem sléváren přesného lití je oslovit mladé lidi, zaujmout je a zaškolit v oboru, ukázat jim přednosti, výhody a hlavně perspektivnost oboru přesně litých odlitků. Sdružení přesného lití má za sebou 26 let aktivní činnosti. Zaměřili jsme se převážně na prezentaci našich členů, aktivně se zúčastňujeme Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a Hannoveru a veletrhu FOND-EX Brno. Shromáždění delegátů se koná dvakrát ročně vždy v některé slévárně přesného lití. Cílem je výměna zkušeností a porovnání úrovně jednotlivých sléváren. Naší snahou je, aby jednotlivá zasedání byla věnovaná odborným tématům. V minulosti to byla metalurgie kovu a problematika vosků a ekonomie výroby se zaměřením na skutečnou cenu odlitku. I n f o r m a c e o d ě n í v S PL z n e d áv n é m i n u l o s t i Dne 9. 12. 2015 se v Technickém muzeu v Brně konalo zasedání SPL-CICA, kde byly projednávány důsledky a změny v souvislosti s platností nového občanského zákoníku. Jednou ze změn, která není na první pohled patrná, je nový název SPL, vynucený právě novou normou. Dosavadní SPL se nejmenuje sdružení, ale SPOLEK PŘESNÉHO LITÍ – SPL, z. s. Anglický ekvivalent zní CICA (Czech Investment Casting Association – SPL, z. s.).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport