{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

Vá c l a v K a f k a l S p o l e k p ř e s n é h o l i t í – CI C A

Zprávy Spolku přesného lití – CICA News from the Czech Investment Casting Association

Rada SPL-CICA SPL-CICA Council

Ing. Libor Veverka prezident president

Ing. Martin Mrázek, Ph.D. P ur k y ň ova 10 5 612 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 421 4 61 fa x : + 420 5 41 421 4 61 m ra ze k @ te chni c a lmus e um.c z w w w.s p l - ci c a.c z

sekretář secretary

prof. Milan Horáček, CSc. člen | member

Ing. Josef Sedlák, CSc. člen | member

L i t e ra t u ra [1] KAFKA, V.; LASÁK, R.; MARKO, E.; HERZÁN, M. a kol.: Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (VI. etapa), PROJEKT XVII, sborník přednášek. Brno: ČSS, 2017, 41 s., 9 příloh.

Ing. Luděk Jankůj člen | member

Spolek přesného lití Spolek přesného lití (SPL) je zájmové sdružení právnických a fyzických osob, nezávislá a nepolitická organizace sdružující slévárny přesného lití, výzkumné ústavy, vysoké školy, výrobce surovin, polotovarů a zařízení a další subjekty orientované na oblast přesného lití. Podporuje a vzájemně organizuje pomoc všech výše uvedených subjektů, usiluje o zvýšení technické úrovně přesného lití a zastupuje své členy ve vztazích k organizacím a institucím v České republice i v zahraničí. SPL pomáhá formou zpráv,

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

187

Z P R Á V Y S P L- C I C A

pro české, tak slovenské slévárenství. Hlavním bodem programu byla výměna informací o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka změny“. Každý účastník se vyjádřil „co se u mne, v mé slévárně změnilo, co se mi podařilo a co mohu doporučit“. Z dalšího jednání alespoň pár postřehů: pozvaní studenti na XVI. seminář se nedostavili, byl diskutován problém zajišťování ukrajinských pracovníků v českých slévárnách. Byly doplněny informace o pražské firmě, která „není agenturou“ (Poly Search s.r.o., Bělohorská 125/24, 169 00 Praha 6, IČO: 04562038, www. polysearch.cz, info@polysearch.cz), byla podána informace o zaměstnávání vězňů ve dvou slévárnách (viz zasedání OKE ve Vítkovických slévárnách), informace o bezplatném a přímém zadání inzerátu na webových stránkách OKE (www. okeko.cz, „práci nabízí“, „práci hledá“ – viz příloha Postup pro zadání inzerátu na stránkách OK ekonomické). Dále se diskutovala příprava 54. zasedání OKE (6.–7. 6. 2017 ve Zlíně), 55. zasedání v září 2017 v Motoru Jikov s přednáškou RNDr. Pavla Sobíška z UniCredit Bank a 56. jednání v březnu 2018 ve firmě Beneš a Lát. Poté se projednávalo zadání řešení PROJEKTu XVIII. Na závěr jsme srdečně poděkovali organizátorům semináře a zasedání OKE ze Sléváren Třinec, a. s., za perfektní zajištění obou akcí a vytvoření vpravdě pohostinného prostředí.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport